intTypePromotion=1

SKKN: Một số kinh nghiệm về việc triển khai nội dung 5 của phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

Chia sẻ: Lê Thị Diễm Hương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
74
lượt xem
5
download

SKKN: Một số kinh nghiệm về việc triển khai nội dung 5 của phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sáng kiến góp phần nâng cao nhận thức về lịch sử cách mạng địa phương; bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm và ý thức dân tộc cho cán bộ, giáo viên, học sinh,…Hình thành, bồi dưỡng nhân cách, lối sống đúng - đẹp, sống thân thiện, tích cực, có ích cho người tham gia, rèn kỹ năng lao động. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến “Một số kinh nghiệm về việc triển khai nội dung 5 của phong trào Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Một số kinh nghiệm về việc triển khai nội dung 5 của phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

 1. SỞ GD – ĐT NINH THUẬN TRƯỜNG THPT THÁP CHÀM ============ SAÙNG KIEÁN KINH NGHIEÄM ÑEÀ TAØI: MOÄT SOÁ KINH NGHIEÄM VEÀ VIEÄC TRIEÅN KHAI NOÄI DUNG 5 CUÛA PHONG TRAØO XAÂY DÖÏNG TRÖÔØNG HOÏC THAÂN THIEÄN, HOÏC SINH TÍCH CÖÏC Ngöôøi vieát: Tröông Thò Haïnh Chöùc vuï: P. Hieäu tröôûng Naêm hoïc: 2010-2011
 2. A. HOÀN CẢNH NẢY SINH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: Giáo dục truyền thống là một phần không thể thiếu để hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức của học sinh. Trong bối cảnh đất nước đang hội nhập ngày càng sâu rộng, lại càng đặt ra cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo một sứ mệnh vẻ vang cùng những thách thức nặng nề. Đó là: “nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài và giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho học sinh – thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước”. Là thành viên trong đội ngũ “trồng người”, tôi luôn suy nghĩ về điều đó. I. CƠ SỞ LÍ LUẬN: 1. Nghị quyết Đại hội XI của Đảng cộng sản Việt Nam khẳng định “Mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước năm 2011-2015” là “… Xây dựng con người Việt Nam giàu lòng yêu nước, có ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân, có tri thức, sống có văn hóa, nghĩa tình… Bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa truyền thống, cách mạng. Phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đặc biệt coi trọng giáo dục lý tưởng, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, ý thức trách nhiệm xã hội cho thế hệ trẻ. Kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục...” 2. Công văn số 5977/BGDĐT-GDTrH ngày 7/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nội dung giáo dục địa phương ở cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông từ năm học 2008-2009: 2.1/ “Hoạt động giáo dục phải được thực hiện theo nguyên lí học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lí luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội”. 2.2/ “Nội dung giáo dục địa phương phải góp phần thực hiện mục tiêu năm học, gắn lí luận với thực tiễn hoạt động kinh tế - xã hội, văn hóa, lịch sử địa phương…”. 3. Yêu cầu nội dung 5 của phong trào Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực (“XD THTT, HSTC”): “Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng ở địa phương”. a) Tìm hiểu các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng… ở xã, phường;
 3. b) Nhận và tổ chức cho giáo viên, học sinh chăm sóc/bảo vệ di tích hoặc 1 công trình hoặc chăm sóc/phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng. 4. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2010-2011: - Số 4718/BGDĐT-GDTrH ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Số 1251/SGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Sở Giáo dục – Đào tạo Ninh Thuận về phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” với yêu cầu thực hiện: “1. Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008 - 2013; 2. Công văn số 307/KH–BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông năm học 2008 - 2009 và giai đoạn 2008 - 2013; 3. Công văn liên tịch số 7575/KHLN/BGDĐT-BVHTTDL-TƯĐTN ngày 19/8/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về Kế hoạch liên ngành triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2008 - 2013; 4. Công văn số 1741/BGDĐT-GDTrH ngày 05/3/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá kết quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; 5. Công văn số 227/KH-SGDĐT ngày 26/8/2008 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông năm học 2008 - 2009 và giai đoạn 2008 – 2013’’ „. II. CƠ SỞ THỰC TẾ: 1. Là phó hiệu trưởng – phụ trách hoạt động phong trào, phó ban chỉ đạo “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của trường THPT Tháp Chàm, tôi đã ba năm lập kế hoạch, triển khai phong trào, trong đó có nội dung 5 và đã đạt kết quả tốt. 2. Phường Bảo An – địa bàn trường đóng, là nơi có bề dày truyền thống về lịch sử đấu tranh cách mạng, nơi có Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ. Kể từ khi
 4. Bộ và Sở Giáo dục phát động phong trào XD THTT, HSTC, trường đã đăng kí với Ủy ban nhân dân phường Bảo An nhận chăm sóc Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ. Từ đó lại nay, theo đúng kế hoạch, ít nhất mỗi tháng một lần, học sinh trường đã lên quét dọn, trồng và chăm sóc cây xanh tại Đài. Trường đã quán triệt kết hợp thực hiện hoạt động chăm sóc, lồng ghép việc tuyên truyền, giáo dục tình cảm đạo đức cách mạng, qua đó, bồi dưỡng lòng tự hào về quê hương đất nước, rèn kỹ năng sống thân thiện, tích cực cho học sinh . 3. Thực trạng am hiểu lịch sử cách mạng, lịch sử địa phương ở học sinh cả nước (nói chung), học sinh trường THPT Tháp Chàm (nói riêng) đang có xu thế suy giảm, bất cập; trong khi các thế lực thù địch đang ráo riết bằng nhiều thủ đoạn, hình thức tinh vi để thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” làm “đổi màu” tư tưởng thế hệ trẻ Việt Nam. 4. Sự lúng túng của không ít trường phổ thông trước việc triển khai nội dung 5 của “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ngay trên địa bàn Ninh Thuận – nơi vốn dồi dào điều kiện để thực hiện phong trào như: có nhiều địa danh cách mạng, di tích lịch sử, di tích văn hóa… ; thậm chí, các di tích ấy ở rất gần trường học. 5. Yêu cầu bảo tồn các di tích lịch sử, văn hóa trong hoàn cảnh các danh lam, di tích ở một số địa phương đang bị bỏ quên, xao lãng, dẫn đến hiện trạng xuống cấp, hoang hóa, sử dụng không đúng mục đích, không phát huy được tác dụng đích thực. Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ phường Bảo An cũng chưa được chăm sóc, bảo quản tốt. Chính từ những lí do ấy, qua quá trình triển khai hoạt động, tôi quyết định thực hiện đề tài này, để từ đó trao đổi, gợi tìm ý tưởng cùng các bạn đồng nghiệp đã và đang xây dựng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Ở phạm vi bài viết này, tôi chỉ xin đúc rút, tổng kết một số kinh nghiệm về việc triển khai nội dung 5 của phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Kính mong các bạn đồng nghiệp trao đổi để chúng ta cùng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
 5. B. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN: I. RA QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC”: Vào đầu năm học, căn cứ nhiệm vụ trường học, hướng dẫn thực hiện phong trào và cơ cấu tổ chức nhà trường, hiệu trưởng ra quyết định thành lập ban chỉ đạo phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trường, gồm các thành phần chủ yếu:  Hiệu trưởng - Bí thư chi bộ Trưởng ban  P. hiệu trưởng- Phụ trách phong trào Phó ban thường trực  P. hiệu trưởng- Phụ trách chuyên môn Phó ban  P. hiệu trưởng- Phụ trách HĐNG, CSVC Phó ban  Chủ tịch Công đoàn Ủy viên  Bí thư Đoàn trường Ủy viên  Trưởng ban nề nếp Ủy viên. (Xem Danh sách ban chỉ đạo“XD THTT, HSTC”trường THPT Tháp Chàm-Phụ lục 1) II. LẬP KẾ HOẠCH: Sau khi có quyết định của hiệu trưởng, căn cứ: - Nhiệm vụ năm học; - Hướng dẫn kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh; - Nghị quyết hội nghị công nhân viên chức trường; - Chức trách được giao; - Dựa vào thực tế nhà trường, tôi đã: 1. Dự thảo kế hoạch “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của trường THPT Tháp Chàm năm học 2010-2011; trong đó có nội dung 5. Kế hoạch nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ chung, nhiệm vụ cụ thể của toàn năm, kế hoạch tháng; thời gian thực hiện, phạm vi thực hiện, người phụ trách, kết quả đạt được.
 6. Với kế hoạch tháng, tôi luôn đưa vào phần đánh giá cái đã làm được và chưa làm được so với kế hoạch. Từ đó, rút kinh nghiệm, nêu biện pháp khắc phục. Trên cơ sở ấy, đề ra kế hoạch phù hợp cho tháng tiếp theo. (Xem Phụ lục 2.1, 2.2) 2. Thông qua dự thảo trước các thành viên trong ban, lấy ý kiến đóng góp của tập thể. 3. Điều chỉnh, hoàn thiện kế hoạch. 4. Trình trưởng ban ký duyệt, đưa vào kế hoạch chung của trường. 5. Phổ biến kế hoạch đến toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh và ban đại diện cha mẹ học sinh để cùng “biết, bàn, làm và kiểm tra”. III. ĐĂNG KÝ VỚI CHÍNH QUYỀN - NƠI CÓ DI TÍCH Khi kế hoạch đã được thống nhất ở trường, thay mặt ban chỉ đạo phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tôi đã làm tờ trình gửi Ủy ban nhân dân phường Bảo An về việc: TRƯỜNG THPT THÁP CHÀM ĐĂNG KÍ Chăm sóc Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ phường Bảo An Năm học 2010-2011 và trực tiếp làm việc với nhà chức trách. Xác định chăm sóc Đài tưởng niệm là một hoạt động mang tính chính trị - giáo dục cao, có ý nghĩa xã hội rộng lớn và liên quan đến nhiều thành phần cùng tham gia, lại được thực hiện trong một thời gian dài; vì vậy, ở bản đăng kí, tôi ghi rõ: - Cơ sở đăng kí: - Đối tượng đăng kí: - Công việc đăng kí: - Thời gian đăng kí: - Cam kết thực hiện: - Những đề nghị chính quyền địa phương (Đoàn phường) hỗ trợ, phối hợp (Xem phụ lục 3)
 7. IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: Khi đã được chính quyền địa phương đồng ý bằng văn bản, ban chỉ đạo phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” họp (có sự tham dự của đại diện phường – Bí thư Đoàn – chủ quản trực tiếp), thống nhất quy cách triển khai các buổi lao động chăm sóc Đài tưởng niệm. Cụ thể: 1. Về phía nhà trường: 1.1/ Hàng tháng, ban chỉ đạo phong trào lên kế hoạch hoạt động. Để lên được kế hoạch và phân công công việc phù hợp, tôi hoặc một thành viên ban chấp hành chi đoàn giáo viên hay ban lao động lên thị sát thực tế, xác định đúng công việc cần làm: tưới cây, dọn vệ sinh, trồng cây, xén tỉa cây.v.v… Từ đó, lên kế hoạch sát đúng cả về thời gian, công việc, đối tượng tham gia và người hướng dẫn, điều hành. Dựa trên kế hoạch này, Ban chỉ đạo phong trào hoặc ban lao động trường : - Triển khai công việc trong buổi chào cờ đầu tuần; - Sắp xếp (khi có lớp đăng kí) hoặc điều động, phân công các lớp tham gia; bàn giao công việc cụ thể cho giáo viên chủ nhiệm phụ trách lớp. Đồng thời, điều giáo viên trong ban chấp hành Đoàn hỗ trợ. * Số buổi lao động: + Định kì: 1 lần/ tháng; + Với những tháng có sự kiện lịch sử hay các ngày lễ, tết như: tháng 2, tháng 4, tháng 5, tháng 8, tháng 9, tháng 12: ngoài số buổi quy định, có thể tăng thêm 1 lần/ tháng (vào trước ngày lễ, tết). 1.2/ Khi đã bố trí xong ở trường, tôi điện báo sơ bộ kế hoạch cho Bí thư Đoàn phường để đơn vị quản lí được biết và có kế hoạch phối hợp trong công việc (mở cổng, hỗ trợ máy bơm nước tưới cây.v.v..). 1.3/ Đúng thời gian đã định, học sinh và giáo viên được phân công có mặt tại Đài, tiếp nhận công việc và các phương tiện hỗ trợ của phường. Xác định hoạt động lao động chăm sóc Đài tưởng niệm không đơn thuần chỉ để lao động quét dọn vệ sinh hay chăm sóc cây trồng…, mà từ những việc làm ấy, trên hết, trước hết phải là thông qua lao động, bằng lao động, để đưa học sinh đến với một di tích lịch sử, giúp các em có cơ hội được tận mắt chứng kiến các chứng tích ghi nhận chiến công, hi sinh của lớp người đi trước trong đấu tranh cách mạng cho đất nước, quê hương với phương châm “ Trăm nghe không bằng một
 8. thấy”. Từ đó, giáo dục học sinh truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, yêu quê và ý thức sống đúng, sống đẹp. Vì thế: - Khi đưa học sinh đi lao động, ban chỉ đạo phong trào thường kết hợp ban lao động để phân công luân phiên lớp, nhằm tạo điều kiện đưa được nhiều nhất số lượt học sinh đến khu tưởng niệm này. (Xem Danh sách các lớp tham gia – Phụ lục 2.2, 4) - Là phó ban, chịu trách nhiệm chính trước trưởng ban trong việc tổ chức triển khai hoạt động nên trước khi các buổi lao động diễn ra, bao giờ tôi cũng mời giáo viên chủ nhiệm và cán bộ Đoàn – những người điều hành, hướng dẫn hội ý để: + Quán triệt mục đích, ý nghĩa của buổi lao động; + Phổ biến công việc, thống nhất cách thức điều hành, hướng dẫn học sinh và phương pháp thực hiện. - Trong trao đổi, hội ý, tôi luôn xác định rõ với giáo viên hướng dẫn: mục đích hàng đầu của việc tổ chức lao động chăm sóc Đài tưởng niệm là để giáo dục truyền thống cách mạng, ý thức gìn giữ, tôn tạo di tích; giúp học sinh có cơ hội tiếp cận minh chứng lịch sử; góp phần bồi dưỡng kiến thức lịch sử, văn hóa, môi trường. Mặt khác, bằng lao động, để các em được góp một phần công sức của mình vào việc bảo quản khu tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ. Từ đó, yêu cầu giáo viên hướng dẫn phải triển khai và thực hiện tốt các yêu cầu đặt ra + Để giáo viên có điều kiện hoàn thành mục tiêu của buổi lao động, trong quá trình làm việc với Đoàn phường và Ủy ban địa phương, tôi luôn tham mưu để phường cử thành viên giới thiệu ý nghĩa của Đài tưởng niệm, nguồn gốc, chứng tích lịch sử liên quan… cho giáo viên và học sinh đến tham gia lao động. Với suy nghĩ: đưa học sinh đi lao động cũng chính là cho các em đi tham quan một chứng tích lịch sử và mục tiêu hàng đầu của các buổi lao động tại khu tưởng niệm là để giáo dục truyền thống, giáo dục ý thức. Vì thế, trong đánh giá, nghiệm thu kết quả, ban chỉ đạo luôn xem đây là tiêu chí hàng đầu. Cụ thể là, xem các em không chỉ đã làm được những gì mà quan trọng là đã hiểu thêm được gì qua buổi lao động các em được tham gia. Để đánh giá chính xác hiệu quả việc làm, sau buổi lao động, ban chỉ đạo cho lớp tham gia làm báo cáo (theo mẫu), ghi rõ kết quả và nộp cho ban điều hành. (Xem Phụ lục 4).
 9. Hàng tháng, trong tiết chào cờ đầu tuần, ban chỉ đạo phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đã lồng ghép để nhận xét kết quả hoạt động; biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu và thưởng điểm thi đua cho lớp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 2. Về phía địa phương: đã phối hợp tốt với nhà trường trong việc mở cổng, chuẩn bị máy bơm nước, cử cán bộ giới thiệu các kiến thức liên quan Đài tưởng niệm v.v… Nhờ đó, các buổi lao động của trường đều được tiến hành thuận lợi và đạt mục tiêu đã đề ra. C. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA SKKN: Qua ba năm triển khai hoạt động, tôi nhận thấy: hoạt động có tác dụng và ý nghĩa tốt ở nhiều phương diện. Cụ thể: 1. Về giáo dục, nhận thức: 1.1. Đây là một trong những cơ sở góp phần nâng cao nhận thức về lịch sử cách mạng địa phương; bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm và ý thức dân tộc cho cán bộ, giáo viên, học sinh,… 1.2. Góp phần hình thành, bồi dưỡng nhân cách, lối sống đúng - đẹp, sống thân thiện, tích cực, có ích cho người tham gia. 1.3. Rèn kỹ năng lao động. 2. Về thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”: đây là minh chứng khẳng định trường THPT Tháp Chàm đã triển khai đồng bộ các nội dung của phong trào. 3. Về xã hội: từ hoạt động đã tạo điều kiện gắn kết hơn mối quan hệ phối hợp giữa nhà trường và địa phương trong giáo dục học sinh. Kết quả khảo sát học sinh tham gia (Xem Phụ lục 5) đã khẳng định: Số HS Stt Câu hỏi Kết quả trả lời được hỏi Khi tham gia chăm sóc Đài Học tập được Không học tập tưởng niệm các AHLS, em đã: được gì - Được biết thêm 1 khu tưởng 250 0.0 1 niệm (TN) ở địa phương; 250 - Được hiểu thêm về lịch sử đấu 250 0.0 tranh cách mạng của địa phương; - Tinh thần đấu tranh cách mạng 250 0.0
 10. của các AHLS; - Ý thức bảo tồn, chăm sóc các khu di tích lịch sử, cách mạng, 250 0.0 văn hóa … - Thái độ thân thiện, lối sống tốt, 250 0.0 sống tích cực. Đánh giá của em về cách thức, Đạt Chưa kết quả triển khai hoạt động Tốt Khá TB đạt 2 chăm sóc Đài TN , các di tích 250 lịch sử, văn hóa của trường 245 05 0.0 0.0 THPT Tháp Chàm Tổ Tăng Đề xuất của em để giúp trường Tiếp chức số lớp, thực hiện tốt hơn nội dưng tục “Thắp lần Khác 3 chăm sóc Đài TN, các di tích 250 thực nến tri lao LS, VH (nói riêng), phong trào hiện ân” động XD THTT, HSTC (nói chung) 250 95 105 23 D. KẾT LUẬN: 1. Hoạt động có tính giáo dục và ý nghĩa cao; vì thế, cần phải được triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Trường THPT Tháp Chàm đã triển khai khá tốt nội dung này; cụ thể trong ba năm qua, kết quả năm sau đều cao hơn năm trước, được chính quyền địa phương đánh giá cao. 2. Để thực hiện tốt nội dung, khi triển khai cần: - Có kế hoạch rõ ràng, có sự phối hợp chặt chẽ từ nhiều phía như chính quyền địa phương, người trực tiếp quản lí các khu di tích , tổ chức Đoàn thanh niên, Công đoàn…; phải huy động được sự tham gia tích cực của cán bộ- giáo viên- công nhân viên và phụ huynh học sinh. - Nhận xét, đánh giá kịp thời, chính xác; có biểu dương người tốt, việc tốt để giáo dục, tuyên truyền. - Xác định đúng mục tiêu chính, mục tiêu lâu dài của hoạt động, đó là: giáo dục truyền thống, giáo dục ý thức giữ gìn, phát huy thành quả lịch sử, cách mạng, văn hóa dân tộc, địa phương đối với người tham gia. 3. Đối với phong trào Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, để đạt hiệu quả cao trong hoạt động, cần làm việc với phương châm: “Hãy bắt đầu và hoàn thành từ những việc nhỏ”. Có như thế mới thành công trong việc lớn. Bởi
 11. vì, thực hiện tốt từng nội dung chính là cơ sở để tạo nên sự thân thiện, tích cực cho mọi thành viên trong nhà trường và cộng đồng! Qua thực tế triển khai hoạt động, tôi mạnh dạn đề xuất mấy ý kiến sau đây:  Với Sở Giáo dục – Đào tạo: cần có giải pháp cho phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở nội dung 5: “Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng ở địa phương”; cần có mô hình hoạt động tiêu biểu lấy từ thực tế ở các nội dung , để các trường học tập, làm theo; có như thế mới sớm đưa phong trào vào chiều sâu, hiệu quả.  Với cán bộ quản lí đảm trách công tác chỉ đạo phong trào“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở các trường: trong quá trình thực hiện, cần linh hoạt, chủ động, sáng tạo, nhạy bén, bám sát điều kiện thực tế để vận dụng phù hợp cho đơn vị mình; tránh tư tưởng thụ động và chờ đợi. Muốn làm được điều này, cán bộ phải chịu khó và tích cực.  Với trường THPT Tháp Chàm: qua tìm hiểu nguyện vọng của giáo viên, học sinh, đồng thời cũng để góp phần làm phong phú các loại hình tổ chức của phong trào, trong năm học tới, ban chỉ đạo Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trường cố gắng tổ chức lễ “Thắp nến tri ân” nhân ngày 22/12 hoặc 16 hay 30/4 lịch sử. Làm được như thế, nội dung hoạt động sẽ phong phú và đạt hiệu quả cao hơn. Tháp Chàm, ngày 10 tháng 5 năm 2011 Người viết Trương Thị Hạnh NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC TRƯỜNG: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………
 12. --- PHỤ LỤC 1 --- SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT THÁP CHÀM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 1810/QĐ-THPT TC Tháp Chàm, ngày 15 tháng 8 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập ban chỉ đạo thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT THÁP CHÀM - Căn cứ Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và Kế hoạch số 307/KH-BGDĐT ngày 22/7/2008 về triển khai thực hiện phong trào; - Căn cứ công văn số 1251/SGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Sở Giáo dục – Đào tạo Ninh Thuận về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2010-2011; - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của hiệu trưởng trường phổ thông quy định trong Điều lệ trường phổ thông và căn cứ yêu cầu thực tế công việc QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Nay thành lập ban chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trường THPT Tháp Chàm gồm những ông ( bà ) có tên sau đây: 1. Ông Hồ Hoài Nam Hiệu trưởng Trưởng ban chỉ đạo 2. Bà Trương Thị Hạnh P. Hiệu trưởng P. Trưởng ban chỉ đạo trực 3. Ông Diệp Phu P. Hiệu trưởng P. Trưởng ban chỉ đạo 4. Ông Nguyễn Hữu Mạnh P. Hiệu trưởng P. Trưởng ban chỉ đạo 5. Ông Trần Đức Phú Bí thư Đoàn trường Ủy viên 6. Ông Võ Văn Quý CT Công đoàn Ủy viên
 13. 7. Ông Nguyễn Thành Hải Trưởng ban nề nếp Ủy viên. Điều 2: Ban chỉ đạo có nhiệm vụ theo quy định ở các văn bản hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, sở GD-ĐT Ninh Thuận về cuộc vận động “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Điều 3: Các ông bà có tên trên và trưởng các tổ ban chuyên môn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG - Như điều 1 - Sở GD-ĐT - Lưu VT Hồ Hoài Nam --- PHỤ LỤC 2.1 --- SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT THÁP CHÀM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KẾ HOẠCH “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC” Năm học: 2010 - 2011 - Căn cứ chỉ thị số 40/2008/CT – BGDĐT ban hành ngày 22/07/2008 của Bộ Giáo dục và đào tạo và kế hoạch số 227/KH- SGDĐT của Sở GD&ĐT v/v Triển khai phong trào thi đua “XD THTT,HSTC” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013; - Căn cứ công văn số 305/KHLN-SGDĐT-SVHTTDL-TĐTN của sở GDĐT, sở Văn hóa thông tin & Du lịch, tỉnh Đoàn thanh niên Cộng sản HCM ngày 8/4/2009 về Kế hoạch liên ngành triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2008 – 2013; - Căn cứ hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2010-2011 của Sở GD-ĐT tháng 8 năm 2010; - Dựa trên thực tế đơn vị; Ban vận động “XDTHTT,HSTC” trường THPT Tháp Chàm đề ra kế hoạch và phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2010-2011. Cụ thể như sau:
 14. I. MỤC TIÊU : 1) Huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà trường để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của trường, địa phương và đáp ứng nhu cầu xã hội; hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học với chủ đề: “Nâng cao chất lượng giáo dục và đổi mới quản lí”. 2) Phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh trong học tập và các hoạt động xã hội một cách phù hợp và hiệu quả; đổi mới phương pháp giảng dạy của giáo viên. 3) Kết hợp với 2 phong trào thi đua “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “ đẩy mạnh phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”. II. YÊU CẦU: 1. Giải quyết dứt điểm những yếu kém về cơ sở vật chất, thiết bị trường học, tạo điều kiện cho học sinh khi đến trường được an toàn, thân thiện, vui vẻ. 2. 100% học sinh tham gia các hoạt động giáo dục trong nhà trường và tại cộng đồng một cách hứng thú, với thái độ tự giác, chủ động và ý thức sáng tạo. 3. 100% thầy giáo, cô giáo chủ động, sáng tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giáo dục trong điều kiện hội nhập quốc tế. 4. Các tổ chức, cá nhân góp phần giáo dục văn hóa, truyền thống lịch sử cách mạng cho học sinh. 5. Phong trào thi đua đảm bảo tính tự giác, không gây áp lực quá tải trong công việc của nhà trường, sát với điều kiện ở cơ sở. Đó là: - Điều tra và giúp đỡ học sinh hoàn thành cấp học THPT; phấn đấu giảm tối đa trường hợp học sinh bỏ học. - Tôn trọng sự đa dạng và khác biệt của cá nhân học sinh. - Quan tâm đến những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt ( hoàn cảnh khó khăn ). - Có nội dung giáo dục, hoạt động giáo dục phù hợp với nhu cầu và cuộc sống của học sinh tại địa phương. - Sử dụng hình thức tổ chức và phương pháp dạy và học tích cực, - Bảo đảm có cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và các nguồn lực cần thiết, phù hợp. - Đánh giá thường xuyên kết quả học tập và sự phát triển toàn diện của học sinh. - Có các hoạt động hỗ trợ nhằm tạo tâm lý học tập thoải mái, gắn liền với việc bảo vệ gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.
 15. - Nhà trường xây dựng và thực hiện quy định nhằm đảm bảo môi trường an toàn, không bạo lực, có sự hổ trợ cho giáo viên và học sinh. - Có cơ sở vật chất an toàn, phù hợp và hợp vệ sinh. - Giáo dục sống khỏe mạnh và kỹ năng sống. - Cung cấp hoặc phối hợp để cung cấp các dịch vụ y tế, hỗ trợ tâm lý thân thiện đối với học sinh. - Tạo môi trường bình đẳng, thân thiện và khuyến khích học sinh học tập, rèn luyện. - Huy động học sinh, gia đình, cộng đồng và nhà trường cùng tham gia; có thể đóng góp ý kiến cho các hoạt động của nhà trường và tham gia vào các tổ chức của học sinh và nhà trường; hỗ trợ sự phát triển và bảo vệ trẻ vị thành niên. - Thực hiện cơ chế huy động sự tham gia của các thành viên cộng đồng, các cơ quan đoàn thể vào việc phát triển, quản lý nhà trường và bảo vệ nhà trường. III. NỘI DUNG : trường phải thực hiện tốt 5 nội dung sau: 1) Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn - Bảo đảm trường an toàn, sạch sẽ, có cây xanh, thoáng mát và ngày càng đẹp hơn, lớp học đủ ánh sáng, bàn ghế hợp lứa tuổi học sinh. - Tổ chức để học sinh trồng cây và chăm sóc cây thường xuyên. Thực hiện tốt cam kết chăm sóc bồn hoa của lớp, trường. - Trường có đủ nhà vệ sinh được đặt ở vị trí phù hợp, được giữ gìn vệ sinh sạch sẽ. - Học sinh tích cực tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường, giữ vệ sinh các công trình công cộng, nhà trường, lớp học và cá nhân ; không xả rác bừa bãi. 2) Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh giúp các em tự tin trong học tập. - Thầy, cô giáo tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo và ý thức vươn lên, rèn luyện khả năng tự học của học sinh. - Học sinh được khuyến khích đề xuất sáng kiến và cùng các thầy cô giáo thực hiện các giải pháp để việc dạy và học có hiệu quả ngày càng cao. 3) Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh - Rèn luyện kỹ năng ứng xử hợp lý với các tình huống trong cuộc sống, thói quen và kỹ năng làm việc, sinh hoạt theo nhóm ; nâng cao tính tự lực tự quản của các em. - Rèn luyện sức khỏe và ý thức bảo vệ sức khỏe, kỹ năng phòng, chống tai nạn giao thông, đuối nước và các tai nạn thương tích khác. Chấm dứt việc nô đùa nguy hiểm. - Rèn luyện kỹ năng ứng xử văn hóa, chung sống hòa bình, phòng ngừa bạo lực và các tệ nạn xã hội. Chấm dứt các vi phạm đánh nhau, tụ tập băng nhóm….. 4) Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh - Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao một cách thiết thực, khuyến khích sự tham gia chủ động, tự giác của học sinh : tham gia Hội khỏe Phù Đổng các cấp, tổ chức thi Hát dân ca; hội diễn văn nghệ mừng Đảng – mừng Xuân và tham gia các hội diễn văn
 16. nghệ tại địa phương. - Tổ chức các trò chơi dân gian và các hoạt động vui chơi giải trí tích cực khác phù hợp với lứa tuổi của học sinh. 5) Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương - Trường nhận chăm sóc Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ phường Bảo An: góp phần làm cho Đài tưởng niệm ngày một sạch, đẹp, khang trang hơn; tuyên truyền, giới thiệu các công trình, di tích của địa phương như tháp PôKlonggarai, thủy điện Đa Nhim… Cụ thể, tùy từng giai đoạn, thời điểm trong năm học 2010-2011, trường sẽ tập trung vào 3 nội dung trọng tâm của phong trào. Đó là: 1. Học sinh học tập và rèn luyện tốt, giáo viên dạy tốt: Động viên và cố gắng giúp học sinh học hết cấp học; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, an toàn; từng bước nâng cấp cơ sở vật chất, xây dựng trường học khang trang, xanh - sạch - đẹp; thầy đổi mới phương pháp dạy học, trò học tập hứng thú; giảm lưu ban, bỏ học để nâng cao hiệu quả giáo dục. 2. Đẩy mạnh tính tích cực của học sinh: nâng cao chất lượng các hoạt động thể thao, văn hoá, văn nghệ, vui chơi; trong đó coi trọng việc đưa trò chơi dân gian, hát dân ca và các hoạt động tập thể vui mà học phù hợp với lứa tuổi ở nhà trường. 3. Nhận chăm sóc Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ phường Bảo An: động viên học sinh, tham gia chăm sóc công trình, trồng cây, làm vệ sinh sạch sẽ. KẾ HOẠCH CỤ THỂ Kết quả Phạm vi Thời Nội dung công việc Phụ trách gian (cập nhật theo thực hiện tháng) 1. Thành lập ban chỉ đạo phong NT, CĐ, Hiệu trưởng 7 thành viên trào, phân công nhiệm vụ. ĐTNCS (DS riêng). 2. Dự thảo Kế hoạch hoạt động; lấy Ban chỉ đạo Đúng kế hoạch. ý kiến của CB-GV-CNV. Trưởng ban Tháng 8/2010 3. Phổ biến kế hoạch; Truyền thông mục đích, yêu cầu, nội dung phong Toàn trường Thực hiện Trưởng ban đúng . trào thi đua đến các tổ chức, CB- GV-CNV và học sinh; Ban chỉ đạo
 17. 4. Tổ chức đăng kí thực hiện PT (+Ban P.Ban chỉ đạo 100% đăng kí. TĐ, Ban NN Toàn thể Đã phát động 5. Phát động phong trào thi đua đợt 1: CB-GV- Ban chỉ đạo nhưng 1 số lớp nội dung xây dựng trường- lớp xanh, CNV và học +GVCN các chưa trang trí. sạch, đẹp, an toàn (chú trọng việc sinh trường. lớp. (tiếp tục) trang trí lớp học, vệ sinh trường - lớp) và bảo vệ cảnh quan. 6. Rèn kỹ năng sống cho học sinh: Chuyên gia HT + HS tham gia truyền thông về tâm sinh lý và sức tư vấn tâm lí TBCĐPT khá đầy đủ; khỏe, giới tính lứa tuổi HS THPT. và SKSS hiệu quả truyền (+HS). thông cao. Ban tài vụ Tiếp tục hoàn 7. Hoàn thành các công trình, dụng cụ +GVCN thiện. vệ sinh học đường. Hiệu trưởng 1. Tổ chức phần “hội” thân thiện Ban tổ chức Trưởng ban, Rất tốt. trong lễ khai giảng. lễ (+CB- Hiệutrưởng GV-CNV HS+CMHS 2. Rèn kỹ năng sống: tuyên truyền Ban chỉ đạo Ban chỉ đạo hành vi thân thiện học đường trong + GV, HS Tốt. Hiệu quả CB-GV-CNV và HS. tích cực. Cấp ủy, 3. Đối thoại với CB-GV-CNV và ban BGH, các HT + Tốt, đúng kế đại diện CMHS trường. TB, Đ thể TBCĐPT hoạch. Tháng 9 4. Đánh giá kết quả trang trí phòng Ban chỉ đạo Ban chỉ đạo + 1 số lớp chưa học thân thiện; PT (+Ban ban Vnghệ đạt yc -> bổ TĐ,Ban NN sung. Toàn Đúng KH. 5. Phát động phong trào CB-GV- Tr. Ban VN trường. CNV và HS hát dân ca. BanCĐPT+ 6. Lồng ghép việc truyền thông Tốt. Hiệu quả GVCN HT+ TB phong trào tới CMHS qua Đại hội các cao.
 18. chi hội đầu năm. 5. Chăm sóc Đài tưởng niệm các Ban CĐPT P.ban CĐPT Biểu dương lớp AHLS phường Bảo An: 11T1, 10K15 GVCN+HS Ban lao động; (+ 30đ/lớp). + đăng kí; lớp: 11T1, 10K6. GVCN, CB Đ + thực hiện trồng cây xanh, dọn vệ sinh. Đúng kế hoạch Ban chỉ đạo 6. Phổ biến nội dung công văn phong trào. P.ban CĐPT 2638/HD-SGDDT ngày 24/9 về Hướng dẫn tổ chức Lễ tri ân và trưởng thành. 1. Tiếp tục triển khai phong trào hát Toàn trường Ban vănnghệ Tốt, đúng KH. dân ca. 2. Xây dựng nếp sống văn hóa học đường: giao tiếp thân thiện. Toàn trường HT + TBPT Chuyển biến tích cực, rõ. Hiệu quả chưa 3. Đăng kí dạy đổi mới, học tích cực. GV, HS Ban CĐPT rõ. +Ban CM 4. Đối thoại với học sinh BGH, trưởng các HT – T ban. ban,đoàn Chưa thực hiện Tháng thể,tổ;HS ;chuyển T11. 10 khối 10. Đã triển khai 5. Họp cùng tổ NV thống nhất KH Tổ Ngữ văn. lúc 16 giờ thứ “Viết lời tri ân” cho HS 12. P. ban chỉ đạo 5.21.10. PT. 6. Triển khai tìm hiểu luật ATGT+PC Tốt, tác dụng HIV/AIDS. Toàn trường PBCĐPT+BT rõ. ĐT+CBCT 7. Lao động chăm sóc Đài tưởng Toàn trường Rất tốt. Biểu niệm: phát động trồng cây xanh,.. GVCN, ĐT dương trước 10K16 cờ:10T1, 12T3, 11T1, 10T2 (+30đ/lớp).
 19. 1. Thi tiết dạy tốt, giờ học tốt. GV, các lớp TB +HPCM Triển khai +Ban nề nếp đồng bộ. +TBan Các lớp được 2. Thi hát dân ca. Tập thể, cá VNTB+HT chọn +CĐGV. nhân đăng kí Thực hiện bằng BGH, phiếu thăm dò. Tháng 3. Đối thoại với học sinh trưởng các Trưởng ban HS tham gia 11 ban, đoàn 100%. thể; HS Tốt (+20đ) 4. Lao động chăm sóc Đài TN HS 10k12 Ban LĐ +GVCN; ĐT Ban Đúng kế hoạch. 5. LĐ tổng VS trường: 11T3;10K6; LĐ+GVCN 10K4;10K1.
 20. 1. Giáo dục truyền thống: Tìm hiểu Khách mời: BCĐ+ĐT Thực hiện tốt. lịch sử cách mạng địa phương; CBCM;CB, hát về anh bộ đội theo chủ đề GV,HS “Uống nước nhớ nguồn”. - Chăm sóc Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ. HS + Đd GVCN + ĐT Biểu dương CĐGV 11T1(+20đ) 2. Đối thoại với học sinh Chuyển bằng 3. Triển khai viết lời tri ân cho học TB+HT hình thức ĐT sinh khối 12 (kết hợp HD số BGH, qua văn bản. 3196/SGDDT-GDTrH ngày 7/12 của trưởng các Tốt. Sở GD-ĐT Ninh Thuận). ban - đoàn Tháng thể; HS 12 12 4. Tiếp tục thực hiện giờ dạy tốt (thi Giáo viên dạy Tốt. Đúng kế dạy giỏi cấp trường), tiết học tốt. GV, HS NV 12. hoạch. 5. Triển khai kế hoạch số Ban chỉ đạo Ban CĐPT , Đúng kế hoạch. 3286/SGDDT-GDTrH ngày 16/12 về PT HP CM, 9 GV đạt công tác tăng cường các giải pháp CTCĐ, BT ngăn chặn HS đánh nhau. GVDG cấp ĐT. trường. 6. Sơ kết đợt thi đua 1; phát động đợt Ban chỉ đạo phong trào. P.ban CĐ PT Thực hiện vào thi đua 2: Mừng Đảng, mừng xuân. tiết chào cờ tuần 20, thứ 2, 20/12. 1. Văn nghệ , thể thao “Mừng Đảng, Toàn trường TrB VN Tốt. Khen TB mừng Xuân” 2011. TDTT. VN. 2. Đối thoại với Ban đại diện CMHS Hiệu trưởng Thực hiện trường. BGH, +TBCĐ PT. trong HNPH Tháng GVCN các lần 2, CN, 1/2011 lớp. 02/1/2011. 3. Thi “Nhịp cầu tri thức” Ban TC , HS Bí thư ĐT Tốt. khối 12 4. Hội thảo chuyên môn: dạy tốt, -> HT+P.HT phụ Đã thực hiện; CB-GV từ 13g 30’ thứ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản