Sổ chi tiết các tài khoản

Chia sẻ: Son Nguu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
502
lượt xem
79
download

Sổ chi tiết các tài khoản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ, Sở: ………. Đơn vị: ………… (Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN Tên tài khoản :……………….Số hiệu :……………. Đối tượng :…………………………………………... Mẫu số: S43 -H Ngày tháng ghi sổ 1 CHỨNG TỪ Số hiệu Ngày tháng 2 3 DIỄN GIẢI SỐ PHÁT SINH Nợ Có 5 6 SỐ DƯ Nợ 7 Có 8 GHI CHÚ 9 4 - Sổ này có ……trang, đánh số từ trang 01 đến trang….. - Ngày mở sổ :……………… Người ghi sổ (Ký) Phụ trách kế toán (Ký) Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu) Ngày … tháng … năm … Họ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ chi tiết các tài khoản

  1. Bộ, Sở: ………. Mẫu số: S43 -H Đơn vị: ………… (Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN Tên tài khoản :……………….Số hiệu :……………. Đối tượng :…………………………………………... Ngày tháng CHỨNG TỪ DIỄN GIẢI SỐ PHÁT SINH SỐ DƯ GHI ghi Số hiệu Ngày Nợ Có Nợ Có CHÚ sổ tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - Sổ này có ……trang, đánh số từ trang 01 đến trang….. - Ngày mở sổ :……………… Ngày … tháng … năm … Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký) (Ký) (Ký tên, đóng dấu) Họ tên:…….. Họ tên:…….. Họ tên:……..
Đồng bộ tài khoản