intTypePromotion=1
ADSENSE

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp.

Chia sẻ: Ba Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

330
lượt xem
82
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự thực hiện: + Bước 1: Nộp hồ sơ: Khi có nhu cầu chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp.quy định tại Điều 69 Luật Kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nộp đơn xin Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) chấp thuận. + Bước 2: Thẩm định hồ sơ: Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) xem xét, thẩm định hồ sơ. + Bước 3: cấp Giấy phép điều chỉnh: Trong thời hạn 30 ngày, Bộ Tài chính có văn bản trả lời...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp.

  1. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp. 36. Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp. - Trình tự thực hiện: + Bước 1: Nộp hồ sơ: Khi có nhu cầu chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp.quy định tại Điều 69 Luật Kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nộp đơn xin Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) chấp thuận. + Bước 2: Thẩm định hồ sơ: Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) xem xét, thẩm định hồ sơ. + Bước 3: cấp Giấy phép điều chỉnh: Trong thời hạn 30 ngày, Bộ Tài chính có văn bản trả lời về việc chấp thuận hay từ chối chấp thuận đề nghị của doanh nghiệp. Trong trường hợp từ chối phải nêu rõ lý do bằng văn bản. Trong trường hợp chấp thuận, Bộ Tài chính cấp giấy phép điều chỉnh cho doanh nghiệp theo mẫu quy định . + Bước 4: Công bố thay đổi: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Bộ Tài chính chấp thuận việc thay đổi, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải công bố các nội dung thay đổi đã được chấp thuận theo quy định của pháp luật. - Cách thức thực hiện: + Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. + Nộp qua hệ thống bưu chính. - Thành phần, số lượng hồ sơ: * Hồ sơ xin sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động: + Văn bản đề nghị được chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp. + Văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ của doanh nghiệp về việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp; + Báo cáo về phương án phân chia, xử lý hợp đồng còn hiệu lực với khách hàng, nghĩa vụ nợ, nghĩa vụ với nhà nước, cam kết với người lao động khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp; + Danh sách cổ đông, thành viên, vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ của tổ chức hình thành sau khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi; + Ý kiến của tổ chức tư vấn tài chính hoặc của tổ chức kiểm toán được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam về việc định giá và tỷ lệ chuyển đổi cổ phần hoặc phần vốn góp đối với trường hợp hợp nhất, sáp nhập;
  2. + Ý kiến của luật sư về tính phù hợp pháp lý của hợp đồng, hồ sơ của việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi. + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho 3 năm liền kề năm xin hợp nhất, sáp nhập của tổ chức sáp nhập, hợp nhất với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; Trường hợp khoảng thời gian kể từ ngày kết thúc niên độ của báo cáo tài chính gần nhất đến thời điểm nộp hồ sơ xin hợp nhất, sáp nhập vượt quá chín mươi ngày (90) ngày, tổ chức đó phải nộp các báo cáo quý bổ sung đến quý gần nhất; + Sơ yếu lý lịch, các chứng thực cá nhân hợp pháp theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh của thành viên mới (cá nhân), bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thành viên mới (pháp nhân) sở hữu từ 10% vốn điều lệ; + Văn bằng, chứng chỉ chứng minh năng lực của người quản trị, điều hành dự kiến sẽ được bổ nhiệm mới của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm sau khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập. * Số lượng hồ sơ: 01 bộ bản chính. - Thời hạn giải quyết: 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ. - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tài chính + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép điều chỉnh. - Lệ phí: Không - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có + Phụ lục 4 Mẫu đơn xin chia tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm (Phụ lục 4, ban hành kèm theo Thông tư số 155/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ Tài chính) - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 9/12/2000. Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. + Thông tư số 155/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm. + Thông tư số 156/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 46/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. PHỤ LỤC 4 - MẪU ĐƠN XIN CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP, HỢP NHẤT, CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM, DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO HIỂM
  3. (Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2007/TT-BTC ngày 20/12 /2007 của Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------- ...., ngày.... tháng.... năm … ĐƠN XIN CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP, HỢP NHẤT, CHUYỂN ĐỔI Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tài chính Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 9/12/2000 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chúng tôi là: - [Tên đầy đủ và chính thức của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm] - Giấy phép thành lập và hoạt động số:..... do Bộ Tài chính cấp ngày.... tháng.... năm.... - Vốn Điều lệ: - Địa chỉ trụ sở chính: Đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận cho công ty chúng tôi được chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi doanh nghiệp bảo hiểm (doanh nghiệp môi giới bảo hiểm) như sau: - Tóm tắt nội dung chính của việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi: - Lý do chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi: Công ty sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của Đơn này và hồ sơ kèm theo. Hồ sơ kèm theo (Tổng) Giám đốc/Chủ tịch (Liệt kê đầy đủ) (Ký tên và đóng dấu)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2