intTypePromotion=1

Tác động cảu đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại

Chia sẻ: Lan Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
40
lượt xem
3
download

Tác động cảu đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ở nước ta, do điều kiện thị trường tài chính chưa phát triển, các kênh huy động vốn đối với DN còn rất hạn chế nên nguồn vốn từ các Ngân hàng luôn đóng một vai trò hết sức quan trọng, do đó, lãi suất cho vay của các NHTM luôn có tác động rất lớn đến hoạt động của các DN.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tác động cảu đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại

  1. (J)hdp iuat ea ^eanh nghiip 86 6 (219)-2010 TAC DdNG CUA DANG KY TRUC TUYEN GIAO DICH DAO DAM OCfl VA HOAT DONG CHO VAY CUA NGAN HANG THUDNG MAI • DUONG THANH MINH * C hi cin cd mdt may khau thu cdng (vf du, thu tuc nd"i. Do dd, ngan hang nen tinh ndi mang dang ky kinh doanh), thi cd yeu ciu cung cap thdng tin internet, nhan vien che dang ky giao dich bao dam ngay sau khi nhan dUdc yeu ngan hang cd the thUc hien dupc cdng nghe hda thd tuc ciu vay vdn, phuc vu cho boat dang ky, tra cdu thdng tin ve giai quye't, ket ndi triic tuyen ddng tham dinh va tiep tuc giao dich bao dam vao mpi va tUdng tac hai chieu dii lieu yeu ciu cung cap thdng tin thdi diem va d bat cd dau (tai la cd che triic tuyen ddng trUdc khi ky ket hdp ddng bao van phdng, tru sd khach hang, nghia nhat va dUdng nhien la dim, du phdng trUdng hdp cd quan cafe hoac bat cd ndi dau thd tuc hanh chinh cai each sii bien ddng thdng tin ve giao tren the gidi) la mpt vien cinh nhat cua Viet Nam hien nay. dich bao dam trong khoang ly tUdng. Vien canh nay sap Sau day, bai viet nay chi xin thdi gian td lin cung cap trd thanh hien thiic khi Bd Tu de cap de'n tie ddng cda viec thdng tin trUde, den thdi diem phap dang tich ciic chuan bi trien khai dang ky giao dich nay, thi cd the biet dUdc de ca ve dieu kien vat chat, giai bao dam triic tuyen dd'i vdi quye't dinh ky ket hdp ddng phap cdng nghe lan cd sd phap hdat ddng cho vay cda cac bao dam va cho vay hay ly (xay dUng dii thao Nghi ngan hang thUdng mai va mdt khdng. TrUdng hdp hdp ddng dinh thay the Nghi dinh so' Sd trad ddi, khuyen nghi. bid dim dUdc ky ket, thi nen 08/2000/ND-CP va dii thao 1. Tac dong cua cd che thiic hien dang ky ngay de Thdng tu ve thd tuc dang ky 1. 1. Thdi gian Id vdng cdng bd va xac lap cang sdm triic tuyen), de trien khai cd Nhan thdc dUdc rang, van cang td't quyen chd nd, trinh che dang ky tnic tuyen giao ban cung cap thdng tin ve giao kha nang cd giao dich khac dich bao dam bang dpng san. dich bao dam la "mdt kenh de hoac dang ky giao dich bao Cd the ndi rang, so vdi cac tim hieu, tham dinh khach dam khac cda ngUdi thd ba cd che hanh chfnh dien td hang va tinh trang phap ly dd'i vdi tai san bao dim "xen dUdc dng dung nda vdi theo cua tai san", dang ky giao dich ngang" dan den nguy cd lam each nop ddn qua mang de bao dam la "mdt cdng cu phap mat quyen Uu tien cda ngan "xep gach", cdn giai quyet van ly de cdng bd cdng khai, xac hang. bang hd sd giay, qua nhieu lap va bao ve quyen cda chd Tuy nhien, trong thiic te do * Ban Phap che - BAOVIET Bank Ddn chu & Phdp ludt
  2. (Pkitfi ladl ea dearth nghiip. 86 6 (219)-2010 viec yeu ciu dang ky, yeu ciu trfch xuat thdng tm,... Cudi ve quyen, Ipi fch cua minh, cung cap thdng tin phai thUc cdng, lai mat mpt khoang thdi day chinh la "vang" thed ddng hien bang ddn giay, qua cac gian cho qua trinh bUu dien nghia den lan nghia bdng. phUdng thdc truyen thdng va chuyen phat thU bao dim 1.2. Thu tuc bdng cu. vdi nhieu thd tuc thu cdng, chda ket qua dang ky, cung nhap chuoi, tiet kiem chi nen thdi gian thUc hien cdn cap thdng tin cho ngUdi yeu phi khong 16 dai. Cu the, mdt sd'ngan hang ciu. Nhu da neu d tren, so vdi d gin trung tam dang ky va Day chfnh la nguyen nhan quy trinh dang ky, cung cap chpn phUdng thdc den triic khien ngan hang thUdng mai thdng tin trUc tuyen, thi quy tiep yeu cau va nhan ket qua cdn ft sd dung "kenh de tim trinh mang tfnh thu cdng hien dang ky, cung cap thdng tin, hieu, tham dinh" nay^, bdi nay chUa thUc sU ddn giin, thi cd the rdt ngan dUdc chdt tfnh kip thdi cda thdng tin thuan tien va bdc Id nhieu han ft thdi gian nhUng lai phat chua dap dng dUdc, dae biet la che hdn nhU: Mat nhieu cdng sinh them nhan lUc, chi phf, trdng bdi cinh phai nhanh sdc cua ca ngUdi yeu cau dang thdi gian di lai, thdi gian chd chdng, ddn gian ve thd tuc ky va dang ky vien; phat sinh ddi giai quyet,... Cdn dd'i vdi trong boat dpng cap vdn cda td nhieu chi phi hanh chinh cda da Sd cac ngan hang do d xa ehdc tfn dung (ddng thdi la ca ngan hang va cd quan dang hdac khdng den triic tiep, phii yeu td canh tranh). Cdn dd'i ky. gdi ddn yeu ciu qua fax hoac vdi dang ky giad dich bio Dieu nay the hien qua cac bUu dien. Trong dd, phUdng dim, neu an dinh la dieu kien budc cd bin cda quy trinh vdi thdc fax chi ap dung dd'i vdi de giai ngan, thi ciing tUdng mmh hpa sau: khach hang thUdng xuyen va tu nhu cac ly dd tren, cd the - NgUdi yeu ciu dang ky; (i) kha nang fax hdng, fax ldi ldn, lam mat cd hdi kinh doanh, Ke khai thdng tm vao ddn va mat nhieu thdi gian lien he, tinh canh tranh cua ngan nop ddn yeu cau dang ky (trUc hdan thien; cdn neu qua hang, nen nhieu ldc thu tuc tiep, qua dUdng bUu dien hdac dUdng bUu dien thi ciing mat nay chUa dUpc chd trpng, phat fax); (ii) ndp le phi (triic tiep, td 3 den 7 ngay chuyen phat, huy y nghia to ldn cua nd. qua dUdng bUu dien hoac thu tiiy vao dich vu thU thdng Qua thUc te tren cho thay, tuc chuyen khdin); thudng, thu bid dim hay viec dng dung cd che dang ky, - Cd quan dang ky: (i) chuyen phat nhanh. Sau khi cung cap thdng tin triic tuyen Nhan ddn (trUc tiep hdac qua nhan dUdc ddn yeu ciu, cd se rut ngan thdi gian cua dudng bUu dien) hay in ddn td quan dang ky ciing mat mdt nhiing thu tuc nay, phat huy he thdng fax (neu gdi ddn qua khdang thdi gian (trdng thdi tdi da tinh kip thdi, y nghia fax); (li) neu ddn hdp le thi ban dang ky, cung cap thdng canh bao, cdng bd' cdng khai, phdto ddn de chiing nhan da tin) de thUc hien nhieu cdng xac lap va bid ve quyen chd dang ky va lUu trii; neu ddn viec, trdng dd dang ke la nhap nd cua ngan hang; tad dieu khdng hdp le thi yeu ciu thu cdng dii lieu dang ky hdac kien cho td ehdc nay nam bat khach hang hdan thien (qua nhap thii cdng dii lieu tra cdu. cac cd hdi kmh doanh va bio dien thoai, van ban,...) hoac Ddn chu & Phdp ludt
  3. ^hiup luql ea Deanh ngltilp 86 6 (219)-2010 td chdi dang ky (cd van bin td qua (fax, bUu dien,...), chi - tham gia cua ddng ky viin chdi); (iii) dang ky vien nhap nhan phi, le phi, mua sim, vdo quy trinh? thu cdng nhiing thdng tin ke bid dUdng, thiet bi, vat tU, chi Hien cd y kien chd rang, khai trong ddn yeu ciu dang phi di lai,... cua cd quan dang npi dung dang ky do ngUdi yeu ky vao cd sd dii lieu (trong ky va ngan hang thUdng mai ciu tii ke khai tren giao dien thiic te cd nhiing phu luc dai dUdc loai bd. dien td se tii dpng cap nhat hang chuc trang vdi hang Khdng xet d khia canh vao cd sd dd lieu, thdng tin se nghin loai tai sin phai mat hanh chinh nha nUdc, d khia trich xuat theo tieu chi yeu nhieu ngay mdi nhap xong); canh tin dung, viec tiet kiem ciu cung cap thdng tin td cd (iv) tra ket qua dang ky hoac dUdc cac khdin chi phf nay se sd dii lieu ma khdng cin cd sU van bin td chdi (trUe tiep hoac lam giam ap Iiic chi phi cap tham gia cua dang ky vien vac qua dudng bUu dien). tin dung (dd'i vdi ca ngan hang qua trinh nay, theo chdng toi Vdi cd che dang ky trUc va ngUdi vay vd'n), dae biet la y kien nay cin xem xet lai vi tuyen, ngUdi yeu ciu tU ke dd'i vdi cac khoan tin dung nhd cac ly do sau: khai tren giao dien dien td va hay dd'i vdi dd'i tUdng cin dUdc Tha nhat, thiic te dang ky ehi cin mpt cd nhap chudt, hd trd kich ciu nhU hien nay; trong thdi gian qua cho tha'y yeu ciu dang ky, yeu cau cung gdp phan thdc day kha nang dd sd dung ddn giay hay tren cap thdng tin se ngay tdc khac tiep can ngudn vd'n cho ca files dien td thi ty le sai sdt chuyen den cd quan dang ky, nhan, doanh nghiep de sin khi ke khai ve cac ben (vi du: ddng thdi he thdng se tii ddng xuat, kinh doanh, diu tU, sinh Ten, sd'nhan than,...), ke khai tinh va thu phi, le phf td tai ldi, keo thed sii tang trUdng sai ve tai san, yeu ciu dang ky khoan cua ngUdi yeu ciu. Sau tin dung viing chac hdn, dem sai tham quyen,... rat Idn. Cu khi thdng tin dUdc xd ly, npi lai ldi nhuan chd cac ngan the, so' lUdng ddn ma dang ky dung dang ky dUdc chuyen hang thUdng mai, day chinh vien phai hUdng dan (lien he vao cd sd dii lieu de lUu giii va la vdng quay vd'n ly tUdng va qua dien thdai, cdng van hoac cdng khai (neu yeu ciu dang hieu qui cua thi trUdng. Xet triic tiep) cho ngUdi yeu ciu ky), ndi dung thdng tin se rdng ra, dd la khdin chi phi dang ky de hoan thien chiem dUde trfch xuat (neu yeu ciu khdng id tiet kiem dUdc de tai den khoang 30 - 40% sd lUdng cung cap thdng tin) va ket qua diu tu phuc vu cho viec phat ddn nhan dUdc, trong dd co dang ky, van bin cung cap trien nen kinh te. trUdng hdp hUdng dan nhieu thdng tin dUdc he thdng 2. Mot sd trao doi va lin ma van cdn sai sdt. Tinh chuyen tra chd ngUdi yeu ciu. khuyen nghjS trang nay, do ca nguyen nhan Nhu vay, nhieu thao tic thu Theo chdng tdi, trong qua chu quan, nhU mat bang trinh cdng, "cd bap"; nhieu chi phf trinh thiet ke, ap dung cd che dp dng dung cdng nghe, kien hanh chfnh (trong dd cd ca dang ky triic tuyen, cin lUu y thdc ve phap luat, ky nang nhan liic) khdng nhd cho viec de giai quyet mpt sd van de cd nghiep vu cua ngUdi yeu ciu hen he qua dien thoai, nhan, ban sau: dang ky, cung cap thdng tin in, sao, luu ddn, gdi - nhan ket 2.1. Co hay khong sU cdn han che,... lin nguyen Ddn chu & Phdp ludt
  4. (piiop laal ea Deanh nghiip 86 6 (219)-2010 nhan khach quan, nhU he tuyen khdng the tu ddng lien tiet thich dng" de phd hdp vdi thdng phap Iuat ve dang ky thdng de truy xuat diy du nhan thdc cda cac chu the, giao dich bao dam cae loai tai thdng tin ve mpt giao dich bao ciing nhu dieu kien ky thuat - san (gdm ci bat ddng sin va dim cd trong he thdng dd lieu kinh te - xa hpi cua nUdc ta tau bay, tau bien) phdc tap, cd cii,...). Can cd vad hieu lUc trong giai doan hien nay. Cdn che dang ky giad dich bid dim cua viec dang ky hien nay la 5 dd'i vdi ly dd thd hai va ly dd hien nay cdn mdi me dd'i vdi nam, vao thdi ban cap vd'n cua thd ba, thi sii tham gia cda ngUdi dan, he thdng cac cd cac ngan hang thUdng mai dang ky vien de ket ndi dii quan dang ky giad dich bid trong thdi gian qua chu yeu la lieu, trfch xuat thdng tin; de dam phan tan, khd phan biet ngan va trung han, thi thiic te thed ddi va kiem duyet thdng tham quyen,... nay se tdn tai it nhat trong tin trUdc khi thdng tin chuyen Dd'i vdi viec dng dung quy vdng 5 nam, ke td thdi diem vad cd sd dii lieu de cdng khai, trinh dang ky triic tuyen, dng dung dang ky true tuyen. nham phdng ngda nhiing ngdai nguyen nhan neu tren, Thti ba, dd'i vdi dat nUdc thdng tin "nhay cim" la khdng cdn phai tinh de'n thiic te tiep chdng ta, thi viec khdng theo the thieu. can cdng nghe mdi, quy trinh ddi, kiem duyet thdng tin diu 2.2. Ai CO quyen yeu cau mdi cdn rat la lam dd'i vdi vao de cdng khai la thieu thiic ddng ky bien dgng? i• ngUdi dan va td ehdc tfn dung. thi va chac chan se gap sU Thed chdng tdi, viec chd Thii hai, viec trien khai "phan dng" cua cd quan nha phep bat ky ben nad hoac bat dang ky triic tuyen dUdng nUdc cd tham quyen hdac ky ngUdi nad cd tai khdin deu nhien se tdn tai 2 he thdng dii "phien ha" trong qua trinh cd the dang ky bien ddng ve heu (1 cd trUde khi dng dung thiic hien. Dae biet la cac giad dich bid dim da dang ky dang ky trUc tuyen va 1 hinh thdng tin dUa vao bat ky (do (sda ddi, bd sung, xda dang thanh trong qui trinh dang gii mao ngUdi yeu ciu dang ky,..), chi phd hdp vdi mdt xa ky triic tuyen). Theo chdng ky, hack tai khoan, tham chi hdi cd nen phap ly hoan thien, tdi, ha ting ky thuat, giai cd chu y,...) bi ldi dung de xa hdi phip quyen d mdc cae phap cdng nghe, dfi heu diu phuc vu y dd chinh tri, thdng nhat (mpi van de deu dUdc vao, diu ra giiia 2 he thdng tin trii vdi dUdng ldi, chfnh dUa ra tda in giii quyet vdi khac nhau, nen dieu kien ky sach, truyen thdng van hda mdt thu tuc to tung ddn gian thuat khdng the tu ddng ket cda dan tpc, dao ddc xa hdi,... va hieu liic nhat), cic chd the nd'i, hen thdng giiia 2 he thdng Nhu vay, ly dd thd nhat cd y thdc va nhan thdc phip ly dd lieu de phuc vu cho hoat cho thay, sU tham gia cda cad (hieu dUdc cac nguyen tac dpng dang ky (vi du, yeu ciu dang ky vien vdi vai trd tU phap ly cua dang ky thdng sda chda sai sdt triic tuyen dd'i van, hudng dan gdp phin bid, thd tu Uu tien va tfnh vdi giao dich bao dim da dang hoan thien thu tuc dang ky, cinh bao cua thdng tin,...). ky trong he thdng dii heu 1), bio ve quyen va ldi ich cda cac Cdn d Viet Nam, vdi dieu phuc vu cho viec truy xuat ben la cin thiet. Dieu nay cdn kien phap ly, to' tung, nen thdng tin (vi du, he thdng triic cd y nghia "phuc vu" va "dieu tang kinh te - xa hpi, dae biet Ddn chu & Phdp ludt
  5. ^kap Luat ea Deanh nghiip. 86 6 (219)-2010 la y thdc va nhan thdc cda ci thdn (viet tdt bdng tieng dang ky bien ddng triic tuyen ngUdi yeu ciu va ngUdi tiep Anh Id ID) ndo de khong dd'i vdi giao dich bio dam da nhan thdng tm cdn han che, dnh hudng den thong tin? dang ky bang cac phUdng thdc thi viec cho phep nhU tren la Trong thu tuc dang ky hien khac hay ngUdc lai thi giai chUa hdp ly. Ngoai ra, cac hanh, ca nhan la cdng dan quyet the nad; he thdng dU ngan hang vdi vi trf la chu np Viet Nam cd the ke khai ve lieu phii lien thdng the nao de cang khdng mudn cho phep mdt trong nhieu loai ID sau: bao dam tinh lien ket va diy ben bio dim hoac bat ky So chdng minh nhan dan, dd thdng tin dUdc dang ky vdi ngUdi khac cd kha nang thay chdng minh sy quan, chdng cic phUdng thdc khac nhau,... dei npi dung hoac hdy bd hieu minh quan dpi, giay chdng Day la nhiing van de ldn cin lilc dd'i vdi giao dich bao dam nhan canh sat nhan dan, giay dupc giii quyet, tranh vUdng da dang ky. Td dd, chdng tdi chdng minh an ninh nhan mac ve ci phip ly va "vat ly" xin de xuat phUdng an nhU dan, giay chdng nhan cdng khi ap dung dang ky trUc sau: Ngoai yeu ciu dang ky nhan, nhan vien trong lUc tuyen • giao dich bio dim (dang ky lUdng cdng an nhan dan. ban diu) cd the do mdt trong Chung tdi cho rang, tieu chi 1. Tham khdo "Vai trb ciia dang cac ben yeu ciu thiic hien, cac ID diu vao, ddng thdi la tieu ky giao dich bdo ddm, hap dong cho dang ky bien ddng dd'i vdi thue tdi chinh trong viec tdng ciidng chi de tra cdu, truy xuat thdng hoat dgng cap tin dung ciia to chiic dang ky ban diu (sda ddi, bd tin ve ben bid dim nen chi sd tin dung" tdc gid DUcing Thanh sung, xda dang ky,..), neu dung duy nhat mdt loai dd la Minh ddng tai Tgp chi Ddn chu vd ngUdi yeu cau la ben bao dam chdng mmh nhan dan. Dieu Phdp lugt thdng 10/2009. thi phii cd xac nhan cda ben nay nham tranh trUdng hdp 2. Theo thong ke tgi Bdo cdo nhan bio dam. Viec xac nhan tra cdu, truy xuat sai thdng ddnh gid 5 ndm trien khai cong tdc dupc thiic hien bang 2 each tm, "loan" thdng tm,... lam ddng ky giao dich bdo ddm (2002 • sau: (i) Bang tai khoin cua inh hUdng den y nghia, eiing 2007) cua Bo TiCphdp: Tii ndm 2002 minh ben nhan bio dim dang den thdng 3/2008, cdc trung tam nhu sii tin tUdng dd'i vdi thdng ddng ky chi nhdn dUctc 4.717 dOn nhap vao he thdng de thiic tin dUdc cung cap; tham chf la yen cdu cung cap thong tin. Con so hien lenh xac nhan vao ddn dd nhiing khieu nai hoac tranh ndy qud nho be so vdi 291.175 giao ben bid dam ke khai va lUu chap (giiia cac ben hoac giiia dich bdo ddm md trung tdm dd vet xac nhan d dd; (ii) Bang ben bi thiet hai vdi cd quan ddng ky vd con be hctn nhieu so vdi ma sd truy cap (khdng phai la dang ky) lien quan den viec cdc giao dich bao ddm dii kien xdc tai khoin) ma ben bao dam yeu ciu va sd dung thdng tin. lap tren thiic te. cung cap, ben nhan bao dim 2.4. Lien thong giQa quy 3. Mgt so thiic te diidc ddn chiing vao giao dien dang ky chd xac trong phdn ndy diidc tong hdp tii cdc trinh mdi vdi quy trinh cu. Bdo cdo tong kei cua cdc trung tdm nhan va dUa chii ky sd (cd the ndo? ddng ky vd tham khdo tgi bg phgn ehdng thiic) cda minh vao dd Khi trien khai dang ky triic tdc nghiep (ndi chuyen thiic hien yeu de xac nhan. tuyen se dat ra mpt sd van de cdu ddng ky, cung cap thong tin) cda 2.3. Tieu chi so nhdn nhu, ngUdi yeu ciu mudn mot so to chiic tin dung. Ddn chu & Phdp ludt
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2