intTypePromotion=1
ADSENSE

Tác dụng của dịch chiết chè xanh Việt Nam trên rối loạn chuyển hóa Lipid ở thỏ uống Cholesterol

Chia sẻ: Sunshine_3 Sunshine_3 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

66
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chè xanh là nước uống giải khát rất phổ biến ở các nước Châu á. Theo y học cổ truyền, chè xanh còn có tác dụng như một loại thuốc phòng chống các bệnh lý tim mạch [7]. Gần đây nhiều nhà khoa học rất quan tâm nghiên cứu về chè xanh, và sự hiểu biết về chè xanh trên cơ sở khoa học hiện đại cũng được sáng tỏ dần. Chè xanh có 2 loài: Camellia assamica (thân cao, lá to) và Camellia sinensis (thân là loại cây bụi rậm, lá nhỏ)...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tác dụng của dịch chiết chè xanh Việt Nam trên rối loạn chuyển hóa Lipid ở thỏ uống Cholesterol

  1. TCNCYH 21 (1) - 2003 T¸c dông cña dÞch chiÕt chÌ xanh ViÖt Nam trªn rèi lo¹n chuyÓn ho¸ lipid ë thá uèng cholesterol NguyÔn ThÞ Hµ1, Ph¹m ThiÖn Ngäc1 §Æng Ngäc Dung1, TrÇn ThÞ H−¬ng2 1 Bé m«n Ho¸ sinh, Tr−êng §¹i häc Y Hµ Néi 2 Tr−êng Cao ®¼ng Y tÕ Nam §Þnh Nghiªn cøu t¸c dông cña dÞch chiÕt chÌ xanh ViÖt Nam ®èi víi rèi lo¹n chuyÓn ho¸ lipid ë thá g©y t¨ng cholesterol thùc nghiÖm ®· chøng minh r»ng: dÞch chiÕt chÌ xanh cã t¸c dông lµm gi¶m rèi lo¹n chuyÓn ho¸ lipid th«ng qua viÖc c¶i thiÖn c¸c chØ sè TG, TC, LDL-C huyÕt t−¬ng. T¸c dông cña dÞch chiÕt chÌ xanh trªn chuyÓn ho¸ lipid huyÕt t−¬ng thá phô thuéc liÒu uèng vµ thêi gian cho uèng. T¸c dông râ nhÊt cña dÞch chiÕt chÌ xanh thÓ hiÖn ë liÒu 150 mg/kg/ngµy. I. §Æt vÊn ®Ò Nam, trong ®ã cã ®Ò cËp ®Õn vai trß cña chÌ xanh. NguyÔn Thanh D−¬ng vµ cs ®· nªu lªn ChÌ xanh lµ n−íc uèng gi¶i kh¸t rÊt phæ t¸c dông chèng phãng x¹ vµ lµm gi¶m biÕn ë c¸c n−íc Ch©u ¸. Theo y häc cæ truyÒn, cholesterol m¸u cña chÌ xanh ë chuét [2]. Tuy chÌ xanh cßn cã t¸c dông nh− mét lo¹i thuèc nhiªn, nh÷ng nghiªn cøu vÒ chÌ xanh ViÖt Nam phßng chèng c¸c bÖnh lý tim m¹ch [7]. GÇn ch−a nhiÒu, ®Æc biÖt ®¸nh gi¸ vÒ t¸c dông cña ®©y nhiÒu nhµ khoa häc rÊt quan t©m nghiªn chÌ xanh trong Y häc. V× vËy, ®Ò tµi nghiªn cøu vÒ chÌ xanh, vµ sù hiÓu biÕt vÒ chÌ xanh cøu nµy nh»m môc tiªu sau: trªn c¬ së khoa häc hiÖn ®¹i còng ®−îc s¸ng tá dÇn. ChÌ xanh cã 2 loµi: Camellia assamica Nghiªn cøu t¸c dông cña dÞch chiÕt chÌ (th©n cao, l¸ to) vµ Camellia sinensis (th©n lµ xanh ®Õn hµm l−îng mét sè lipid huyÕt t−¬ng ë lo¹i c©y bôi rËm, l¸ nhá) [5]. C¸c thµnh phÇn thá g©y t¨ng cholesterol m¸u thùc nghiÖm. ho¸ häc cña dÞch chiÕt chÌ xanh cïng mét sè Nghiªn cøu x¸c ®Þnh liÒu tèi −u cã t¸c dông t¸c dông d−îc lý cña chóng ®· ®−îc biÕt. c¶i thiÖn nh÷ng chØ sè lipid bÞ rèi lo¹n. Polyphenol lµ thµnh phÇn quan träng cña l¸ chÌ II. ChÊt liÖu, ®èi t−îng, ph−¬ng xanh chiÕm kho¶ng 6-16% träng l−îng kh« cña ph¸p nghiªn cøu l¸ chÌ. Polyphenol chÌ xanh gåm cã Catechin 1. ChÌ xanh (Camellia sinensis). vµ c¸c dÉn xuÊt cña nã cã hµm l−îng kh¸c nhau tuú loµi chÌ vµ mïa thu ho¹ch. ChÌ xanh ®−îc thu h¸i vµo buæi s¸ng muµ Polyphenol cña dÞch chiÕt chÌ xanh cã nhiÒu xu©n (th¸ng 3-2001), nh÷ng ngµy trêi n¾ng t¹i t¸c dông quý trong Y sinh häc, trong ®ã cã t¸c khu trång chÌ xuÊt khÈu Hoµ L¹c vµ ®−îc chiÕt dông b¶o vÖ ®èi víi c¸c qu¸ tr×nh bÖnh lý tim xuÊt theo quy tr×nh [3]. m¹ch. Mèi liªn quan gi÷a møc tiªu thô chÌ 2. §èi t−îng thùc nghiÖm. xanh víi lipid huyÕt thanh ®· ®−îc ®Ò cËp ®Õn Thá ®ùc, chñng Orytolagus Cuniculus, 12 trong mét sè tµi liÖu trªn thÕ giíi [7]. tuÇn tuæi, khoÎ m¹nh, cã träng l−îng 2- 2,5kg/ Nghiªn cøu vÒ chÌ xanh vµ Polyphenol chÌ con, do Trung t©m nghiªn cøu Dª vµ Thá Ba xanh còng ®· ®−îc thùc hiÖn ë ViÖt Nam. V×- Hµ T©y cung cÊp. Thá ®−îc nu«i t¹i Bé NguyÔn Liªm vµ cs nghiªn cøu t¸c dông chèng m«n Ho¸ - Ho¸ sinh, ®¶m b¶o tiªu chuÈn vÒ oxy ho¸ trªn invitro cña mét sè c©y thuèc ViÖt dinh d−ìng, nhiÖt ®é, ¸nh s¸ng,… theo tµi liÖu 14
  2. TCNCYH 21 (1) - 2003 h−íng dÉn cña Trung t©m nghiªn cøu Dª vµ + Nhãm II, III, IV: uèng cholesterol, sau 2 Thá. giê ®−îc uèng thªm dÞch chiÕt chÌ xanh theo 3. Ho¸ chÊt. liÒu l−îng nh− sau: nhãm II: 50 mg dÞch chiÕt/ kg /ngµy, nhãm III: 100 mg dÞch chiÕt/ kg/ Ethylacetat, Cholesterol, Heparin nhËn tõ ngµy, nhãm IV: 150 mg dÞch chiÕt/ kg/ngµy. h·ng Merck (CHLB §øc). * LÊy mÉu m¸u: C¸c nhãm thá ®−îc lÊy C¸c kit ®Þnh l−îng: Cholesterol, triglycerid, m¸u vµo c¸c thêi ®iÓm ngµy 0, ngµy 15, ngµy LDL- C, HDL- C, do c¸c h·ng Boehringer 30, ngµy 45 ®Ó x¸c ®Þnh c¸c chØ sè TG, TC, Mannheim (CHLB §øc), cung cÊp. HDL- C, LDL- C. T¹i c¸c ngµy lÊy m¸u xÐt 4. Trang thiÕt bÞ. nghiÖm, kh«ng cho thá uèng cholesterol; vµ M¸y cÊt quay ch©n kh«ng cña h·ng Buchi dÞch chiÕt chÌ xanh. (Thôy SÜ). 5.3. C¸c kü thuËt sö dông. M¸y ly t©m l¹nh Beckman Avanti 30 (Mü). * ChuÈn bÞ bÖnh phÈm: HuyÕt t−¬ng chèng Quang kÕ Photometer 4010-h·ng ®«ng b»ng heparin, kh«ng vì hång cÇu. Boehringer Mannheim (CHLB §øc). * §Þnh l−îng TG, TC, HDL- C, LDL- C: Quang phæ kÕ Shimadzu UV- 160 (NhËt) vµ theo ph−¬ng ph¸p ®o mÇu enzym trªn quang kÕ mét sè trang thiÕt bÞ kh¸c. Photometer 4010 cña h·ng Boehringer 5. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu. Mannheim (CHLB §øc). KÕt qu¶ tÝnh dùa vµo nång ®é mÉu. 5.1. T¹o dÞch chiÕt chÌ xanh. + §Þnh l−îng triglycerid: Quy tr×nh chiÕt xuÊt ®· ®−îc chóng t«i c«ng bè trong mét c«ng tr×nh tr−íc ®©y [1]. Theo ph−¬ng ph¸p GPO- PAP (Trin.P. (1969). Ann. Clin. Biochem.6: 24). 5.2. M« h×nh thùc nghiÖm. + §Þnh l−îng cholesterol toµn phÇn: *M« h×nh g©y t¨ng cholesterol m¸u: Theo ph−¬ng ph¸p CHOD - PAP (Trin.P. ¸p dông vµ c¶i tiÕn ph−¬ng ph¸p g©y t¨ng (1969).Ann. Clin. Biochem. 6:24). cholesterol m¸u ngo¹i sinh cña §oµn ThÞ Nhu vµ céng sù [3] + §Þnh l−îng HDL- C: DÇu cholesterol 20%: C©n 20g cholesterol - Nguyªn t¾c: LDL, VLDL vµ CM bÞ kÕt tña ®un nãng c¸ch thuû kho¶ng 75 ml dÇu l¹c, cho khi thªm vµo huyÕt t−¬ng phosphotungstic acid cholesterol vµo dÇu l¹c, khuÊy ®Òu cho tan hÕt vµ ion Mg2+. Ly t©m ®Ó chØ cã HDL trong dÞch cholesterol, ®Ó nguéi, thªm dÇu l¹c võa ®ñ næi. §Þnh l−îng cholesterol trong dÞch næi b»ng 100ml, 1 ml dÇu l¹c chøa 0,2 g cholesterol. ph−¬ng ph¸p CHOD - PAP. Cho thá uèng 0,5 g cholesterol/kg th©n + §Þnh l−îng LDL - C: träng (tøc lµ 2,5 ml dung dÞch cholesterol 20%/ Nguyªn t¾c: LDL bÞ kÕt tña khi thªm vµo kg th©n träng) trong mét ngµy b»ng c¸ch b¬m huyÕt thanh Heparin vµ Natricitrat. Ly t©m ®Ó qua sonde vµo miÖng thá. Uèng liªn tôc trong lo¹i bá LDL ra khái dÞch næi. §Þnh l−îng 45 ngµy. cholesterol trong dÞch næi b»ng ph−¬ng ph¸p * Chia nhãm: CHOD - PAP. 20 con thá ®ùc ®−îc chia lµm 4 nhãm (I, II, TÝnh kÕt qu¶: III, IV), mçi nhãm 5 con. LDL- C (mmol/l) = Cholesterol toµn phÇn - + Nhãm I: uèng cholesterol ®¬n thuÇn. Cholesterol dÞch næi 15
  3. TCNCYH 21 (1) - 2003 6. Xö lý kÕt qu¶ nghiªn cøu. so s¸nh cã p < 0,05 ®−îc coi lµ cã ý nghÜa thèng kª. C¸c sè liÖu nghiªn cøu ®−îc xö lý theo thuËt to¸n thèng kª y sinh häc EPI INFO. C¸c phÐp III. KÕt qu¶ 1. C©n nÆng cña c¸c nhãm thá. B¶ng 1: C©n nÆng cña c¸c nhãm thá theo thêi gian thùc nghiÖm (kg) Nhãm thá n Thêi gian nghiªn cøu Ngµy 0 Ngµy 15 Ngµy 30 Ngµy 45 (X± SD) (X ± SD) (X ± SD) (X ± SD) Nhãm I 5 2,1 ± 0,14 2,28 ± 0,23 2,4 ± 0,29 2,44 ± 0,21 Nhãm II 5 2,42 ± 0,19 2,52 ± 0,23 2,58 ± 0,22 2,7 ± 0,22 Nhãm III 5 2,16 ± 0,11 2,44 ± 0,12 2,58 ± 0,15 2,7 ± 0,12 Nhãm IV 5 2,14 ± 0,20 2,3 ± 0,24 2,42 ± 0,22 2,52 ± 0,22 Chó thÝch: ®Òu xÊp xØ 2,1 kg, trõ nhãm II cã c©n nÆng trung b×nh lµ 2,42 kg; ngµy thùc nghiÖm cuèi Nhãm I: uèng cholesterol ®¬n thuÇn cïng (ngµy 45) c©n nÆng trung b×nh cña c¸c Nhãm II; III; IV: Uèng cholesterol vµ nhãm tõ 2,44 ®Õn 2,70 kg. C©n nÆng trung b×nh 50mg; 100mg; 150mg dÞch chiÕt chÌ xanh cña c¸c nhãm thá t¹i c¸c mèc thêi gian nhÊt /kg/ngµy ®Þnh cña qu¸ tr×nh thùc nghiÖm (ngµy 0, ngµy NhËn xÐt: 15, ngµy 30 vµ ngµy 45) ®Òu kh«ng cã sù kh¸c Trong qu¸ tr×nh thùc nghiÖm, c¸c con thá biÖt nhau cã ý nghÜa thèng kª (p > 0,05). ®Òu lín nhanh: ngµy ®Çu tiªn thùc nghiÖm 2. Triglycerid (TG). (ngµy 0) c©n nÆng trung b×nh cña c¸c nhãm thá 2 .5 Nång ®é TG huyÕt t−¬ng(mmol/l) 2 1 .5 Nhãm I Nh ã m II Nh ã m III 1 Nh ã m IV 0 .5 0 0 15 30 45 T h ê i g ia n ( n g µ y) H×nh1: Nång ®é TG huyÕt t−¬ng cña c¸c nhãm thá theo thêi gian thùc nghiÖm. Chó thÝch: * p < 0,005 T¹i ngµy b¾t ®Çu thùc nghiÖm (ngµy 0) nång ®é TG huyÕt t−¬ng cña c¸c nhãm thá kh«ng cã sù kh¸c biÖt cã ý nghÜa (p > 0,05). 16
  4. TCNCYH 21 (1) - 2003 Nång ®é TG cña c¸c nhãm thá uèng ®Òu t¨ng rÊt m¹nh trªn 10 lÇn so víi møc TC cholesterol vµ uèng cholesterol cïng dÞch chiÕt huyÕt t−¬ng cña chóng ë ngµy 0. polyphenol chÌ xanh víi c¸c liÒu l−îng kh¸c - ë ngµy 30, nång ®é TC huyÕt t−¬ng cña nhau ®Òu t¨ng dÇn theo thêi gian thùc nghiÖm, nhãm II, III, IV cã sù kh¸c biÖt cã ý nghÜa tuy nhiªn møc ®é t¨ng cã kh¸c nhau: - Nång ®é thèng kª (p < 0,05) so víi cña nhãm I nh−ng TG gi÷a c¸c nhãm I, II, III t¹i ngµy 15, 30, 45 kh«ng cã sù kh¸c biÖt gi÷a c¸c nhãm cã uèng kh«ng cã sù kh¸c biÖt cã ý nghÜa thèng kª (p > thªm dÞch chiÕt chÌ xanh (nhãm II, III, IV) víi 0,05). Nång ®é TG huyÕt t−¬ng cña nhãm IV p > 0,05. gi¶m nhiÒu ë ngµy 30 vµ kh¸c biÖt cã ý nghÜa thèng kª ë ngµy 45 (p < 0,05) so víi nång ®é - ë ngµy 45, nång ®é TC huyÕt t−¬ng cña TG huyÕt t−¬ng cña nhãm thá I. c¸c nhãm kh«ng cã sù kh¸c biÖt cã ý nghÜa thèng kª (p > 0,05), riªng nång ®é TC cña 3. Cholesterol toµn phÇn (TC). nhãm I vµ nhãm cã uèng thªm dÞch chiÕt chÌ - ë ngµy 0: nång ®é TC huyÕt t−¬ng cña xanh liÒu cao (nhãm IV) cã sù kh¸c biÖt râ rÖt c¸c nhãm thá kh«ng cã sù kh¸c biÖt cã ý nghÜa víi p < 0,01. thèng kª (p > 0,05). C¸c kÕt qu¶ vÒ TC huyÕt t−¬ng ë c¸c nhãm - ë c¸c ngµy 15, 30, 45: nång ®é TC huyÕt ®−îc tr×nh bµy ë h×nh 2. t−¬ng cña nhãm thá uèng cholesterol vµ c¸c nhãm thá uèng cholesterol cïng dÞch chiÕt polyphenol chÌ xanh víi nh÷ng liÒu kh¸c nhau 35 30 Nång ®é TC huyÕt t−¬ng (mmol/l) 25 Nhãm I 20 Nh ã m II n h ã m III 15 Nh ã m IV 10 5 0 0 15 30 45 T h ê i g i a n (n g µ y ) H×nh 2: Nång ®é TC huyÕt t−¬ng cña c¸c nhãm thá theo thêi gian thùc nghiÖm Chó thÝch: * P< 0,005. ** P< 0,001 b×nh tõ 0,60 ± 0,32 (mmol/ l) t¨ng lªn 1,33± 4. HDL-C. 0,64(mmol/ l) gÊp kho¶ng 2.2 lÇn (p < 0,05). Nhãm IV nång ®é HDL - C t¨ng cao h¬n mét - T¹i ngµy 0: nång ®é HDL- C huyÕt t−¬ng chót h¬n tõ 0,72 ± 0,12 (mmol/l) t¨ng lªn 1,54 cña 4 nhãm thá thùc nghiÖm kh«ng cã sù kh¸c biÖt cã ý nghÜa thèng kª (p > 0,05). ± 0,52 (mmol/ l) gÊp kho¶ng 2.3 lÇn (p < 0,05). - T¹i ngµy 15 thùc nghiÖm nång ®é HDL- C - Nång ®é HDL - C huyÕt t−¬ng cña c¸c huyÕt t−¬ng t¨ng cã ý nghÜa thèng kª ë tÊt c¶ nhãm ë ngµy 30 vµ ngµy 45 thùc nghiÖm tiÕp c¸c nhãm, nhãm I cã nång ®é HDL- C trung tôc cã biÕn ®éng t¨ng hoÆc gi¶m nhÑ. 17
  5. TCNCYH 21 (1) - 2003 2 1 .8 Nång ®é HDL- C huyÕt t−¬ng (mmol/l) 1 .6 1 .4 1 .2 Nhãm I N h ã m II 1 N h ã m III 0 .8 N h ã m IV 0 .6 0 .4 0 .2 0 0 15 30 45 T h ê i g i a n (n g µ y ) H×nh 3: Nång ®é HDL- C huyÕt t−¬ng cña c¸c nhãm thá theo thêi gian thùc nghiÖm 5. LDL-C. 30 Nång ®é LDL- C huyÕt t−¬ng (mmol/l) 25 20 Nhãm I 15 N h ã m II N h ã m III 10 N h ã m IV 5 0 0 15 30 45 T h ê i g ia n (n g µ y ) H×nh 4: Nång ®é LDL-C huyÕt t−¬ng cña c¸c nhãm thá theo thêi gian thùc nghiÖm. Chó thÝch: * P< 0,005. ** P< 0,001 - T¹i ngµy 0: nång ®é LDL- C huyÕt t−¬ng cña 4 nhãm thá thùc nghiÖm kh«ng cã sù kh¸c biÖt cã ý nghÜa thèng kª (p > 0,05). - T¹i ngµy 15: nång ®é LDL- C huyÕt t−¬ng cña c¸c nhãm thá tuy biÕn ®éng t¨ng nh−ng ch−a cã sù kh¸c biÖt nhau cã ý nghÜa thèng kª (p > 0,05) gi÷a c¸c nhãm víi nhau. - T¹i ngµy 30: nång ®é LDL- C huyÕt t−¬ng c¸c nhãm III vµ IV t¨ng ë møc thÊp vµ cã sù kh¸c biÖt cã ý nghÜa so víi møc LDL- C cña nhãm I (p < 0,05) ë cïng thêi ®iÓm. - KÕt qu¶ ®Þnh l−îng LDL - C huyÕt t−¬ng ë thêi ®iÓm ngµy 45 cho thÊy nång ®é LDL- C huyÕt t−¬ng ë nhãm I lµ cao nhÊt 25,87 ± 1,.22 (mmol/l), tiÕp ®Õn nhãm II lµ 23,59 ± 4,04 (mmol/l), nhãm III lµ 19,24 ± 5,08 (mmol/l), thÊp nhÊt ë nhãm IV 16,62 ± 4,67 (mmol/l). Nång ®é LDL - C huyÕt t−¬ng cña nhãm IV gi¶m rÊt nhiÒu so víi nhãm I (p < 0.01) vµ gi¶m so víi nhãm II (p < 0,05) 18
  6. TCNCYH 21 (1) - 2003 6. Tû sè LDL-C/HDL-C. 20 18 16 Tû sè LDL- C/ HDL- C 14 12 N hãm I 10 N h ã m II N h ã m III 8 N h ã m IV 6 4 2 0 0 15 30 45 T h ê i g i a n (n g µ y ) H×nh 5: Tû sè LDL-C/ HDL- C cña c¸c nhãm thá theo thêi gian thùc nghiÖm. KÕt qu¶ nghiªn cøu vÒ tû sè LDL- C/ HDL- x¸c ®Þnh lµ c¸c polyphenol [8]. Mét trong C cña 4 nhãm thá theo thêi gian thùc nghiÖm nh÷ng t¸c dông cña Polyphenol chÌ xanh lµ kh¶ ®−îc minh ho¹ ë biÓu ®å 5. n¨ng phßng chèng rèi lo¹n lipid m¸u vµ VX§M [6]. Nång ®é TG huyÕt t−¬ng cña c¸c - T¹i ngµy 0: Tû sè LDL- C/ HDL- C cña 4 nhãm thá uèng cholesterol ®Òu t¨ng dÇn theo nhãm thá thùc nghiÖm kh«ng cã sù kh¸c biÖt thêi gian thùc nghiÖm, chøng tá m« h×nh thùc cã ý nghÜa thèng kª (p < 0,05). nghiÖm cho thá uèng cholesterol ®· ¶nh h−ëng - T¹i ngµy 15, 30, 45: Tû sè LDL- C/ HDL- ®Õn chuyÓn ho¸ lipid thá theo nh− mong muèn. C cña tÊt c¶ c¸c nhãm thá ®Òu cao h¬n so víi Tuy nhiªn, kÕt qu¶ cho thÊy: cÇn sau mét thêi tr−íc thùc nghiÖm (ngµy 0) rÊt nhiÒu (p < gian ®¸ng kÓ (ngµy thø 30) th× nång ®é TG 0,01). So s¸nh tû sè LDL- C/ HDL- C cña 4 huyÕt t−¬ng ë c¸c nhãm thá uèng cholesterol nhãm thá (nhãm I, II, III, IV) víi nhau t¹i c¸c míi cã sù kh¸c biÖt râ so víi nång ®é TG huyÕt thêi ®iÓm ®¸nh gi¸ ®Òu kh«ng thÊy sù kh¸c biÖt t−¬ng ë thêi ®iÓm tr−íc khi uèng (ngµy 0). cã ý nghÜa thèng kª (p > 0,05), nh−ng ®· thÊy Nång ®é TG huyÕt t−¬ng gi÷a c¸c nhãm I, II, tû sè trung b×nh cña LDL- C/ HDL- C ë c¸c III ë ngµy 15, 30, 45, kh«ng cã sù kh¸c biÖt cã nhãm thá uèng bæ sung dÞch chiÕt chÌ xanh ý nghÜa thèng kª; nh−ng nång ®é TG huyÕt (nhãm II, III, IV) thÊp h¬n tû sè trung b×nh cña t−¬ng cña nhãm IV gi¶m nhiÒu ë ngµy 30 vµ LDL- C/ HDL- C ë nhãm thá uèng cholesterol kh¸c cã ý nghÜa thèng kª ë ngµy 45 so víi ®¬n thuÇn (nhãm I), ®Æc biÖt ë thêi ®iÓm ngµy nång ®é TG huyÕt t−¬ng cña nhãm thá I. Nh− 45, tû sè trung b×nh cña LDL- C/ HDL- C ë vËy dÞch chiÕt chÌ xanh chØ cã t¸c dông râ ®Õn nhãm thá uèng cholesterol ®¬n thuÇn (nhãm I) sù thay ®æi nång ®é TG huyÕt t−¬ng thá víi lµ cao nhÊt 17,20 ± 5,93, c¸c nhãm thá uèng bæ liÒu cao (150mg/kg/ngµy) vµ thêi gian dµi (45 sung dÞch chiÕt chÌ xanh liÒu 50 mg; 100 ngµy). §iÒu nµy cho phÐp ®−a ra mét suy luËn mg/kg/ ngµy (nhãm II, III) thÊp h¬n 15,12 ± r»ng: uèng dÞch chiÕt chÌ xanh víi nh÷ng liÒu 2,71; 11,24 ± 2,80, vµ nhãm thá uèng bæ sung l−îng thÊp nh− ë nhãm thá II vµ III (50 mg dÞch chiÕt chÌ xanh liÒu cao 150 mg/kg/ ngµy hoÆc 100mg/ kg/ ngµy) sÏ ®ßi hái thêi gian (nhãm IV) lµ thÊp nhÊt 9,84 ± 3,11. uèng l©u h¬n, trªn 45 ngµy míi cã thÓ dÉn ®Õn nh÷ng thay ®æi kh¸c biÖt râ rÖt. IV. Bµn luËn L¸ chÌ xanh chøa nhiÒu thµnh phÇn ho¸ häc Thµnh phÇn TC huyÕt t−¬ng lµ mét yÕu tè kh¸c nhau, nh−ng thµnh phÇn chñ yÕu ®· ®−îc quan träng ®¸nh gi¸ t×nh tr¹ng chuyÓn ho¸ lipid 19
  7. TCNCYH 21 (1) - 2003 cña c¬ thÓ vµ nguy c¬ c¸c bÖnh tim m¹ch. ë uèng cholesterol (nhãm I) nh−ng sù kh¸c biÖt thêi ®iÓm tr−íc thùc nghiÖm (ngµy 0), nång ®é còng ch−a cã ý nghÜa thèng kª (p > 0,05). TC huyÕt t−¬ng cña 4 nhãm thá kh«ng cã sù Tr¸i ng−îc víi kÕt qu¶ HDL- C huyÕt t−¬ng, kh¸c biÖt. T¹i c¸c ngµy 15, 30, 45 nång ®é TC t¸c dông cña dÞch chiÕt chÌ xanh trªn sù biÕn huyÕt t−¬ng cña c¸c nhãm thá uèng cholesterol ®æi vÒ nång ®é LDC- C huyÕt t−¬ng cña c¸c (nhãm I, II, III, IV) ®Òu t¨ng cao dÇn tíi trªn nhãm thá uèng cholesterol lµ rÊt ®¸ng chó ý, 10 lÇn so víi nång ®é TC huyÕt t−¬ng cña LDL- C ®−îc coi lµ cholesterol “xÊu”, nång ®é chóng ë ngµy 0. T¹i ngµy 15, nång ®é TC LDL - C t¨ng cao trong m¸u ph¶n ¸nh sù ø huyÕt t−¬ng cña c¸c nhãm thá lµ ch−a cã sù ®äng cholesterol ë c¸c m« vµ cã liªn quan trùc kh¸c biÖt cã ý nghÜa thèng kª khi so víi nhau. tiÕp ®Õn bÖnh VX§M [4]. KÕt qu¶ ®Þnh l−îng Nh− vËy dÞch chiÕt chÌ xanh ë tÊt c¶ c¸c liÒu LDL - C huyÕt t−¬ng ngµy 30 cho thÊy dÞch cho thá uèng ch−a hoÆc kh«ng cã t¸c dông ®èi chiÕt chÌ xanh ®· cã t¸c dông lµm gi¶m møc víi sù t¨ng nång ®é TC huyÕt t−¬ng thá. Nång t¨ng LDL- C huyÕt t−¬ng ë c¸c nhãm thá uèng ®é TC huyÕt t−¬ng cña c¸c nhãm thá ë ngµy bæ sung dÞch chiÕt liÒu 100mg vµ thø 30 ®Òu cao h¬n nång ®é TC huyÕt t−¬ng ë 150mg/kg/ngµy. ë ngµy 45 chØ cã nhãm thá ngµy 15 vµ t−¬ng tù, nång ®é TC huyÕt t−¬ng ë uèng dÞch chiÕt chÌ xanh liÒu cao ngµy 45 cao h¬n nång ®é TC huyÕt t−¬ng ë 150mg/kg/ngµy lµm h¹ thÊp cã ý nghÜa møc ngµy 30, ®ñ chØ râ sù t¨ng dÇn cña TC huyÕt t¨ng LDL- C huyÕt t−¬ng. L−îng dÞch chiÕt chÌ t−¬ng theo thêi gian ë tÊt c¶ c¸c nhãm thá uèng xanh mµ nhãm thá uèng cµng cao th× møc t¨ng cholesterol. T¸c dông cña dÞch chiÕt chÌ xanh LDL- C huyÕt t−¬ng ë nhãm thá ®ã cµng thÊp trªn nång ®é TC huyÕt t−¬ng thá ®· thÓ hiÖn ë vµ ng−îc l¹i. §ång thêi, thêi gian ®−îc uèng ngµy thø 30 b»ng c¸c chØ sè TC huyÕt t−¬ng ë dÞch chiÕt chÌ xanh cña tõng nhãm cµng dµi c¸c nhãm thá uèng cholesterol cïng dÞch chiÕt còng lµm cho møc t¨ng LDL- C huyÕt t−¬ng chÌ xanh t¨ng kh«ng cao b»ng nhãm thá kh«ng cña chóng gi¶m ®i. T¸c dông cña dÞch chiÕt chÌ uèng thªm dÞch chiÕt chÌ xanh (nhãm I). §iÒu xanh trªn LDL- C huyÕt t−¬ng cña thá ®−îc thÓ ®¸ng chó ý lµ mÆc dï nång ®é TC huyÕt t−¬ng hiÖn râ ë liÒu 100mg vµ 150mg/kg/ngµy vµ ë - ë nhãm thá IV uèng dÞch chiÕt chÌ xanh víi ngµy thø 30 vµ 45 (biÓu ®å 3.4). liÒu 150mg/kg/ngµy vÉn t¨ng theo thêi gian khi KÕt qu¶ còng ®· ph¶n ¸nh lµ dÞch chiÕt chÌ cho thá cïng uèng cholesterol, nh−ng sù t¨ng xanh cã t¸c dông cã lîi, b¶o vÖ c¬ thÓ ®èi víi nång ®é TC huyÕt t−¬ng ë nhãm thá nµy kh«ng rèi lo¹n chuyÓn ho¸ lipid th«ng qua gi¶m tû sè cao b»ng sù t¨ng TC huyÕt t−¬ng ë c¸c nhãm LDL- C/ HDL- C, mÆc dï sù gi¶m ch−a cã sù thá kh¸c vµ nång ®é TC huyÕt t−¬ng cña nhãm kh¸c biÖt cã ý nghÜa thèng kª gi÷a c¸c nhãm thá IV thÊp h¬n cã ý nghÜa thèng kª so víi thá. Theo chóng t«i, nÕu cho thá uèng dÞch nång ®é TC huyÕt t−¬ng ë nhãm thá I (uèng chiÕt chÌ xanh víi liÒu lín h¬n, chia nhiÒu lÇn cholesterol nh−ng kh«ng uèng dÞch chiÕt chÌ uèng trong ngµy h¬n cã thÓ g©y sù gi¶m tû sè xanh). KÕt qu¶ nµy hoµn toµn phï hîp víi c¸c LDL- C/ HDL- C cã sù kh¸c biÖt cã ý nghÜa kÕt qu¶ vÒ nång ®é TG huyÕt t−¬ng nh− ®· thèng kª. tr×nh bµy ë trªn, dÞch chiÕt chÌ xanh còng chØ Tãm l¹i, mÆc dï cßn cã nh÷ng nghiªn cøu cã t¸c dông râ rÖt ®Õn nång ®é TC huyÕt t−¬ng ch−a hoµn toµn thèng nhÊt vÒ t¸c dông cña chÌ thá ë liÒu 150mg/kg/ngµy. xanh ®èi víi lipid m¸u, nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn KÕt qu¶ vÒ HDL- C huyÕt t−¬ng cña nhãm cøu thùc nghiÖm thu ®−îc trong nghiªn cøu thá ®−îc uèng dÞch chiÕt chÌ xanh víi liÒu cao nµy ®· chøng tá t¸c dông quÝ b¸u cã lîi cña 150 mg/kg/ngµy (nhãm IV) t¨ng cao h¬n so víi dÞch chiÕt chÌ xanh ®èi víi chuyÓn ho¸ lipid. nång ®é HDL- C huyÕt t−¬ng cña nhãm thá chØ Nh÷ng nghiªn cøu tiÕp theo vÒ t¸c dông cña 20
  8. TCNCYH 21 (1) - 2003 dÞch chiÕt chÌ xanh mét c¸ch ®Çy ®ñ h¬n, toµn h¹ cholesterol m¸u vµ h¹ huyÕt ¸p”, T¹p chÝ diÖn h¬n, còng nh− nghiªn cøu t×m hiÓu c¬ chÕ D−îc häc, sè1, tr. 11-13. t¸c` dông cña polyphenol chÌ trong viÖc ng¨n 4. Lª §øc Tr×nh, L−¬ng TÊn Thµnh, Ph¹m ngõa bÖnh VX§M lµ cÇn thiÕt ®Ó cã thÓ ®−a ra Khuª, NguyÔn ThÞ Hµ, NguyÔn Xu©n ThiÒu lêi khuyÕn c¸o thuyÕt phôc vÒ t¸c dông cña chÌ (1995), Nh÷ng th«ng sè ho¸ sinh trong chÈn xanh. ®o¸n bÖnh tim m¹ch, ChÈn ®o¸n sinh häc mét IV. KÕt luËn sè bÖnh néi khoa, Nhµ xuÊt b¶n Y häc, 20-34. Tõ nh÷ng kÕt qu¶ thùc nghiÖm thu ®−îc, 5. Chu DC (1997), “Green tea- its chóng t«i cã nh÷ng kÕt luËn sau: cultivation, processing of the leaves for 1. DÞch chiÕt chÌ xanh cã t¸c dông lµm drinking materials, and kind of green tea”, gi¶m rèi lo¹n chuyÓn ho¸ lipid thÓ hiÖn ë møc Chemistry and applications of green tea, CRC ®é c¶i thiÖn c¸c chØ sè TG, TC, LDL - C huyÕt Press, Boca Raton- New York, pp. 1-9. t−¬ng bÞ rèi lo¹n ë thá g©y t¨ng cholesterol 6. De Whalley C. V, Rankin S. M, Hoult m¸u thùc nghiÖm. J.R.S, Jessup W, Leake D. S (1990), 2. Møc tiªu thô dÞch chiÕt chÌ xanh cã liªn “Flavonoids inhibit the oxidative modification quan ®Õn c¸c chØ sè TG, TC, LDL - C huyÕt a low density lipoproteins by macrophases,” t−¬ng ë thá g©y t¨ng cholesterol m¸u thùc Biochem Pharmacol, pp. 1743-1750. nghiÖm. T¸c dông râ nhÊt cña dÞch chiÕt chÌ 7. Kono S, Shinchi K, Ikeda N, Yanai F, xanh thÓ hiÖn ë liÒu 150 mg/ kg/ ngµy. Imanishi K (1992), “Green tea consumption and serum lipid profiles: a cross- sectional Tµi liÖu tham kh¶o study in Northern Kyushu, Japan”, Prev Med, 1. §Æng Ngäc Dung, Ph¹m ThiÖn Ngäc, (21), pp.531- 562 NguyÔn ThÞ Hµ (2002), ChiÕt xuÊt vµ ®¸nh gi¸ s¬ bé thµnh phÇn polyphenol l¸ chÌ xanh ViÖt 8. Ninomiya M, Unten L, and Kim M Nam. T¹p chÝ Nghiªn cøu Y häc, (2) tr. 35-39. (1997), “Chemical and physicochemical properties of green tea polyphenol”, Chemistry 2. NguyÔn Thanh D−¬ng, Lª ThÞ Hµ, Phan and applications of green tea, CRC Press, Boca V¨n Chi, NguyÔn BÝch Nhi, §oµn Hïng TiÕn, Raton- New York, pp. 23-36. vµ céng sù (1997), T¸c dông chèng phãng x¹, gi¶m cholesterol cña chÕ phÈm tõ chÌ xanh, 9. Roberts J. A: (1995), “Effects of drinking phylamin vµ ng−u tÊt. Ho¸ sinh Y häc, Héi Y green tea”, BMJ, (311), pp. 513. D−îc häc ViÖt Nam, tr. 13- 17. 3. §oµn ThÞ Nhu vµ céng sù (1998), “Nghiªn cøu d−îc lý c©y ng−u tÊt vÒ t¸c dông Summary Effects of Vietnamese green tea extract on lipid metabolism in rabit drinked cholesterol. Study on effects of Vietnamese green tea extract on lipid metabolism disorders in rabit indicated that green tea extract reduced a lipid metabolism disorders by improving of plasma TG, TC, LDL- C. Effect of green tea extract on plasma lipid metabolism disorders depends on doses and drinking periods. Among doses of used green tea extract; dose of 150 mg/kg/day had a best effect on lipid metabolism 21
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2