Tài chính quốc tế - Chương 3: Cán cân thanh toán

Chia sẻ: Sdfas Vfdtg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
73
lượt xem
6
download

Tài chính quốc tế - Chương 3: Cán cân thanh toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cán cân thanh toán, hay cán cân thanh toán quốc tế, ghi chép những giao dịch kinh tế của một quốc gia với phần còn lại của thế giới trong một thời kỳ nhất định.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài chính quốc tế - Chương 3: Cán cân thanh toán

 1. MÔN HỌC: TÀI CHÍNH QUỐC TẾ LOGO
 2. Chương 3 : cán cân thanh toán LOGO (The Balance of Payment – BOP) 1 Một số khái niệm 2 Kết cấu cán cân thanh toán 3 Nguyên tắc bút toán kép BOP 4 Thặng dư và thâm hụt BOP 4 5
 3. LOGO 1. Caùc khaùi nieäm  Caùn caân thanh toaùn:  “BOP laø moät baûn baùo caùo thoáng keâ toång hôïp, ghi cheùp laïi giaù trò taát caû caùc giao dòch kinh teá giöõa ngöôøi cö truù vôùi ngöôøi khoâng cö truù trong moät thôøi gian nhaát ñònh”  Ngöôøi cö truù vaø ngöôøi khoâng cö truù:  -Bao goàm: caùc caù nhaân; caùc gia ñình; caùc coâng ty; caùc toå chöùc quoác teá …  -Ngöôøi cö truù phaûi hoäi tuï caùc ñieàu kieän:  +Thôøi haïn cö truù töø 12 thaùng trôû leân  +Coù thu nhaäp töø quoác gia cö truù
 4. LOGO Ví dụ cán cân thanh toán (Triệu USD) Kyù hieäu Noäi dung T hu C hi Caùn caân Caùn caân boä phaän tích luyõ XK haøng hoaù 150 TB NK haøng hoaù -20 aùn caân thöông maïi C -50 -50 XK dòch vuï 120 S E NK dòch vuï -160 CA aùn caân dòch vuï C -40 -90 hu töø thu nhaäp T 20 IC chi traû thu nhaäp -10 Thu nhaäp 10 -80 Thu chuyeån giao vaõng lai 30 hi chuyeån giao vaõng C
 5. LOGO Ví dụ cán cân thanh toán (triệu USD) oán daøi haïn chaûy vaøo V 140 KL Voán daøi haïn chaûy ra -50 K Caùn caân voán daøi haïn 90 20 oán ngaén haïn chaûy vaøo V 20 KS Voán ngaén haïn chaûy ra -5 aùn caân voán ngaén haïn C -35 OM Loãi vaø sai soùt- OM 0 OB Caùn caân toång theå -15 aùn caân buø ñaép chính C OFB thöùc 15 NHTW baùn ngoaïi hoái 10 NHTW mua ngoaïi hoái -85 oång T thu (+), chi (-) 580 -580
 6. LOGO 2. Kết cấu và các bộ phận của BP Kết cấu BOP Cán cân vãng lai Cán cân vốn Cán cân bù đắp chính thức ( Official Finance CA (K) Balance – OFB) Cán cân tổng thể (Overall Balance-OB)
 7. Kết cấu cán cân bộ phận LOGO (Cán cân vãng lai) Cán cân Cán cân Cán cân CC chuyển thương mại dịch vụ thu nhập giao VL một chiều Tổng hợp -Các khoản -Viện trợ Tổng hợp thu và chi cho khoản thu khoản thu -Quà tặng người lao động -Hiện vật và chi XNK và chi XNK -Lãi và khoản hàng hoá cho mục dịch vụ thanh toán đích tiêu dùng từ đầu tư CA = TB + SE + IC + Tr
 8. Kết cấu cán cân bộ phận LOGO Cán cân vốn (Capital Balance – K) Chuyển giao Cán cân vốn Cán cân vốn vốn một dài hạn (KL) ngắn hạn(KS) chiều -Đầu tư trực -Tín dụng -Các khoản tiếp ngắn hạn viện trợ kg -Đầu tư gián -Kinh doanh hoàn lại tiếp (vốn dài ngoại hối -Khoản xoá hạn) -Vốn đầu cơ nợ K =KL + KS + KTR
 9. LOGO Kết cấu cán cân bộ phận  Caùn caân cô baûn (Basic Balance – B)  -Caùn caân cô baûn = Caùn caân vaõng lai + Caùn caân voán daøi haïn  H ay: B = CA + KL  -YÙ nghóa cuûa B: phaûn aûnh laâu daøi söï oån ñònh neàn kinh teá vaø tæ giaù hoái ñoái  Caùn caân toång theå (Overall balance – )OB  OB = CA + K + nhaàm laãn sai soùt (OM)
 10. LOGO Kết cấu cán cân bộ phận  Caùn caân buø ñaép chính thöùc (Official Financing balance – OFB): OFB   R  L  # R -Thay đổi dự trữ ngoại hối quốc gia L -Tín dụng với IMF và các ngân hàng trung trung ương khác # - Thay đổi dự trữ của các NHTW khác bằng Đồng tiền của quốc gia lập cán cân thanh toán
 11. LOGO Kết cấu cán cân bộ phận  Caùn caân buø ñaép chính thöùc (Official Financing balance – OFB): OFB   R  L  # Cán cân tổng thể + cán cân bù đắp chính thức = 0 Hay: Cán cân vãng lai + Cán cân vốn + Nhầm lẫn sai Sai sót + Cán cân bù đắp chính thức = 0 Hay: CA + K + OM + OFB = 0
 12. LOGO 3. Nguyên tắc bút toán kép của BP “ Mỗi một giao dịch giữa người cư trú và không cư trú điều được ghi hai bút toán có giá trị tuyệt đối bằng nhau như ngược dấu” Ví dụ: doanh nghiệp VN xuất khẩu sang Mỹ trị giá 100 triệu USD và nhập khẩu máy tính từ Mỹ cũng trị giá 100 triệu USD. BOP của Việt Nam BOP của Mỹ Tài khoản vãng lai (tr. USD) -XK gạo: + 100 tr. - NK gạo: -100 -NK máy tính: - 100 triệu - XK máy: +100
 13. LOGO 3. Nguyên tắc bút toán kép của BP Xuất khẩu hàng hoá Xuất khẩu dịch vụ Các giao dịch Thu từ thu nhập làm phát sinh Thu từ chuyển giao VL khoản thu (+) Giảm tiền gởi Giảm tài sản có ở nước ngoài Tăng đi vay Tăng tài sản nợ nước ngoài Giảm dự trữ quốc gia
 14. LOGO 3. Nguyên tắc bút toán kép của BP Nhập khẩu hàng hoá Nhập khẩu dịch vụ Các giao dịch Chi cho thu nhập làm phát sinh Chi từ chuyển giao VL khoản chi (-) Tăng tiền gởi Tăng tài sản có ở nước ngoài Giảm nợ vay Giảm tài sản nợ nước ngoài Tăng dữ trữ quốc gia
 15. LOGO 3. Nguyên tắc bút toán kép  Caùc ví duï:  Ví duï 2:Vieät Nam xuaát khaåu sang Myõ trò giaù 10 trieäu USD, thanh toaùn baèng caùch ghi vaøo taøi khoaûn göûi cuûa Vieät Nam taïi ngaân haøng Myõ BOP cuûa Vieät Nam BOP của Mỹ Tài khoản vãng lai (tr. USD) Xuất khẩu gạo: +100 Nhập khẩu gạo : -100 Tài khoản vốn: Tăng tài sản có ( tăng số dư Tăng tài sản nợ ( tăng số dư tiền gửi nước ngoài): -100 tiền gửi từ nước ngoài): +100
 16. LOGO 3. Nguyên tắc bút toán kép  Caùc ví duï:  Ví duï 2: Chính phuû Myõ taëng cho chính phuû Vieät Nam 10 tr. USD baèng caùch ghi coù vaøo taøi khoaûn cuûa Boä taøi chính Vieät Nam ôû taïi Myõ BOP cuûa Vieät Nam BOP của Mỹ Tài khoản vãng lai (tr. USD) Thu chuyển giao một chiều +100 Chi chuyển giao 1 chiều: -100 Tài khoản vốn: Tăng tài sản có ( tăng số dư Tăng tài sản nợ ( tăng số dư tiền gửi nước ngoài): -100 tiền gửi nước ngoài: +100
 17. LOGO 4. Thặng dư và thâm hụt BOP  Khaùi nieäm:  - “ BOP luoân ôû traïng thaùi caân baèng”  -“ Thaâm huït hay thaëng dö BOP laø thaâm huït hay thaëng dö cuûa moät hay moät nhoùm caùc caùn caân boä phaän nhaát ñònh trong BOP”  - “ Xaùc ñònh thaëng dö hay thaâm huït BOP laø xaùc ñònh thaëng dö hay thaâm huït töøng caùn caân boä phaän”   BOP = X – M + ES + IC+R + KL + KS + T R = 0 (1)
 18. 4. Thặng dư và thâm hụt BOP LOGO (ý nghĩa kinh tế của cán cân chính)  Thaëng dö vaø thaâm huït caùn caân thöông maïi  TB = X – M  - Caùn caân thöông maïi thaëng dö khi: X-M>0  - Caùn caân thöông maïi thaâm huït khi: -M
 19. 4. Thặng dư và thâm hụt BOP LOGO (ý nghĩa kinh tế của cán cân chính)  Thaëng dö vaø thaâm huït caùn caân vaõng lai:  CA = X – M + SE + IC + TR  -Caùn caân vaõng lai thaëng dö khi:  X-M + SE + IC + TR > 0  Toång thu cuûa ngöôøi cö truù töø ngöôøi kg cö truù lôùn hôn chi hay taøi saûn roøng cuûa quoác gia taêng leân so vôùi phaàn coøn laïi cuûa theá giôùi  - Caùn caân vaõng lai thaâm huït khi:  X-M + SE + IC + TR
 20. 4. Thặng dư và thâm hụt BOP LOGO (ý nghĩa kinh tế của cán cân chính)  Thaëng dö vaø thaâm huït caùn caân vaõng lai (tt):  -Caùn caân vaõng lai caân baèng khi:  X - M + SE + IC + TR = 0  Toång thu baèng toång chi giöõa ngöôøi cö truù vaø kg cö truù. R = 0  Do: BOP = X-M+SE+IC+TR+KLRKS+ +  KL + KS +  = 0 Hay: KL + KS = - R Có hai trường hợp xẩy ra:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản