intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập - Mục lục

Chia sẻ: Sinh Sinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

95
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng gồm có 2 phần với những nội dung chính sau: Kiến thức và kỹ năng chung về lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập; kiến thức và kỹ năng theo từng lĩnh vực.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập - Mục lục

  1. . . . BQNQlVU Y, of TAl LI¥U BAo T~O, BOI DUONG LANH BAO • cAp PHONG ° (Ban hcmh kem theo Quyit ajnh s8 A Itr/QD-BNVngay -18thting 9niim 2013 cua B9 truCrng B9 N9i vtJ) .. HANOI -2013
  2. . MUCLUC . Trang " PhanI KIEN TmJC, KY NANG QUAN LV 1 . VALANHDAOCHUNGCUACApPHONG Chuyen dB 1 Lanh d~o efrp phong va v~ dl)Ilg kiSn thue, Icy nang ella Hinh d~o 1 efrp phong Chuyen dB 2 Ky nang e~p nh~t va ap dl)Ilg phap lu~t trong eong me 13 Chuyen dB 3 KiSn thue, Icy nang qU8n ly va Hinh d~o ella efrp phong 26 Chuyen dB 4 Ky nang l~p va t8 ehue thge hi~n kS ho~eh eong tae ella lanh d~o 62 efrp phong Chuyen dB 5 K Ynang tham mUll ella lanh d~o efrp phong 95 Chuyen dB 6 Ky nang quan ly va phat trien nharr sg ella lanh d~o efrp phong 114 PhAn II KIEN TmJC vA KY NANG QuAN LV THEO LiNn VVC 149 . Mue! KIEN THUC vA KY NANG QuAN LV THEO LiNn WC NOI CHiNH 149 Chuyen dB 1 Pharr tieh va phat trien t8 ehue 149 Chuyen dB 2 Kiem tra, giam sat ho~t dQng ella efrp phong 168 Muc2 . KIEN TmJC vA KY NANG QuAN LV 200 THEO LiND VVC KIND TE - TAl cHiNH Chuyen dB 1 Ky nang, eong e\l, mo hinh trong pharr tieh dt;r bao kinh tS - tai 200 chinh Chuyen dB 2 Phan efrp qU8n ly trong linh V\Ie kinh tS - tal ehinh 221
  3. Ml}c3 KIEN TmJC vA ICY NANG QUAN LY 265 . VAN HOA - xX HOI THEO LiNH VUC . Chuyen dS 1 Quan ly cung img dich Vl) cong vS van hoa - xa hQi 265 Chuyen dS 2 Phful cftp trong linh V\TC van hoa - xa hQi 283 " III Phan YEU cAu, HUONG DAN DI mvC TE - 309 vA VIET DE .ANffHU HO~CH CUOI KHoA ':'
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2