intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu hướng dẫn ôn tập môn học Kiểm toán BCT

Chia sẻ: Huyền Huyền | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

101
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu hướng dẫn ôn tập môn học Kiểm toán BCT trình bày các nội dung về phần câu hỏi tự luận, phần bài tập, phần tham khảo thêm, câu hỏi ôn tập chương và ví dụ về một số bài câu hỏi liên quan,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu hướng dẫn ôn tập môn học Kiểm toán BCT

 1. BỘ MÔN KIỂM TOÁN       Tháng  12 ­ 2012 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN HỌC KIỂM TOÁN BCTC (CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN) Hà Nội, tháng 01/01/2013 PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN . A. PHẠM VI TỰ LUẬN bao gồm: ­  Nội dung từng bước công việc của từng chu kỳ. ­   Nội dung công việc kiểm soát, thủ  tục kiểm soát chủ  yếu đối với   từng bước công việc trong từng chu kỳ. ­   Các khảo sát của KTV đối với hoạt động KSNB: Mục tiêu và nội   dung các thủ  tục khảo sát chủ  yếu, phổ  biến; Sử  dụng kết quả   khảo sát kiểm soát. ­  Thủ tục phân tích (thông tin tài chính và thông tin phi tài chính): Mục   tiêu và nội dung các phân tích chủ  yếu; Sử  dụng kết quả  thủ  tục   phân tích. ­  Kiểm tra chi tiết các nghiệp vụ và số dư tài khoản (bao gồm ssó dư   ĐK, số  dư CK): Nội dung từng mục tiêu kiểm toán; Nội dung từng   thủ tục kiểm toán chủ yếu và phổ biến; Những lưu ý đặc thù quan   trọng. ­  Nội dung chủ yếu công việc tổng hợp kết quả  kiểm toán từng chu   kỳ (và kiểm toán toàn bộ BCTC). B. CHI TIẾT HÓA NỘI DUNG các nội dung nói trên : 1. Nội dung công việc cua từng chu kỳ: ­ Nắm  khái quát  nội dung các công việc chủ  yếu mà đơn vị  được kiểm toán thường phải làm trong từng bước công việc cụ  thể  thuộc từng chu kỳ. ­   (Ví   dụ:   Trong   bước   Xử   lý   ĐĐH   của   người   mua,   đơn   vị  thường phải làm: tiếp nhận ĐĐH; Kiểm tra tính hợp lý của nội dung  trong ĐĐH;   Cân nhắc với điều kiện của đơn vị  để  phê duyệt vào  ĐĐH) 2. Kiểm soát nội bộ: a/ Nội dung công việc KSNB đối với từng bước công việc trong  từng chu kỳ:  (CK BH ­ TT: Xử lý ĐĐH; KS tín dụng và phê chuẩn bán chịu; Xuất   chuyển giao HH, DV; Chuyển gio HĐBH và ghi sổ thương vụ; Xử lý   và ghi sổ  thu tiền bán hàng. CK MH ­ TT: Lâp, gửi ĐĐH và ký hợp 
 2. đồng TM; Tiếp nhận HH, DV; Xử lý và ghi sổ công nợ PTCNB; Xử  lý và ghi sổ thanh toán;…) ­ Xuất phát từ  ND khái quát về  công tác KSNB đối với từng  chu kỳ => để nêu về nội dung kiểm soát đối với các công việc cụ thể  trong từng bước công việc Ví dụ: Nội dung kiểm soát đối với khâu “Xuất chuyển giao  HH, cung cấp DV”: là kiểm soát đối với việc xuất kho; kiểm soát đối  với việc vận chuyển – nếu có; kiểm soát đối với việc bàn giao/giao  nhận HH;…. Trong đó kiểm tra, kiểm soát về  chủng loại, số  lượng  HH; kiểm tra thủ  tục tiến hành XK, giao nhận,… xem có đẩm bảo  đúng quy định hay không. a/ Thủ tục kiểm soát chủ yếu đối với từng bước công việc: ­ Kiểm soát bằng cách nào ? (Xuất phát từ khái quát chung: Đơn vị XD và ban hành các quy   chế  KSNB đối với chu kỳ  …; Tổ  chức triển khai áp dụng các quy  chế: phân công, bố trí người; hướng dẫn thực hiện;… => Nêu cụ thể XD và ban hành những quy chế gì, cho khâu   kiểm soát cụ thể nào ? Ví dụ: Đối với khâu Xử lý ĐĐH (trong hoạt động bán hàng) thì:  1. Đơn vị XD và ban hành các quy định về phân công trách nhiệm,   nghĩa vụ của người tiếp nhận, xét duyệt và phê chuẩn các ĐĐH của  người mua; Q.định về  nội dung công việc  tiếp nhận, xét duyệt và  phê   chuẩn   các   ĐĐH;   Q.định   về  trình   tự,   thủ   tục  công   việc   tiếp  nhận, xét duyệt và phê chuẩn các ĐĐH;  2. Đơn vị tổ chức triển khai công việc KSNB đối với xử lý ĐĐH:  phân công, bố trí người tiếp nhận và kiểm tra ĐĐH; hướng dẫn thực  hiện;…­ Tương tự đối với các khâu khác) ­ Trình tự, thủ  tục tiến hành cụ  thể: (Xem trong các bảng tóm tắt  trong GT KTBCTC) 3. Khảo sát của KTV về KSNB (đối với từng bước công việc trong  từng CK): a/ Nội dung và mục tiêu khảo sát: ­ Xuất phát từ ND và MĐ khái quát về khảo sát đối với KSNB   đã nêu cho chu kỳ  (1. Khảo sát các văn bản quy chế  về  KSNB đối  với chu kỳ  …mà đơn vị  đã XD và ban hành => để  đánh giá về  mặt  thiết kế có phù hợp hay không: tính đầy đủ, hợp lý và chặt chẽ  của   các quy chế; 2. Khảo sát sự vận hành của các quy chế KSNB nói trên  => đề đánh giá về sự hữu hiệu trong vận hành = thực té có vận hành?  2
 3. Vận hành có thường xuyên, liên tục? Trong tổ chức hoạt động kiểm  soát cs đảm bảo các nguyên tắc về kiểm soát hay không?)  => Nêu cụ thể hóa Nội dung khảo sát cho từng bước công việc  trong từng CK (Ví dụ: Khảo sát về  KSNB đối với khâu Xử  lý ĐĐH thì: 1.   Khảo sát các văn bản quy chế KSNB đối với khâu Xử  lý ĐĐH (như  QĐ về trách nhiệm; QĐ về trình tự, thủ tục tiếp nhận, xét duyệt, phê  chuẩn ĐĐH) mà đơn vị đã ban hành => để  đánh gí tính đầy đủ, hợp  lý và chặt chẽ  của các quy chế  KS đối với bước Xử  lý ĐĐH; 2.   Khảo sát về sự triển khai thực hiện các quy chế nói trên => nhằm để  dánh giá về về sự vận hành và tính thường xuyên, liên tục hoạt động  của quy chế KSNB đối với bước Xử lý ĐĐH) b/ Các thủ  tục/kỹ  thuật khảo sát chủ  yếu:  cách vận dụng suy   luận tương tự ­ Khảo sát các văn bản quy chế KSNB về khâu công việc … =   Thu thập thông tin, yêu cầu đơn vị cung cấp các văn bản quy chế trên  để nghiên cứu. ­ Khảo sát sự  vận hành = Trực tiếp quan sát hoạt động kiểm  soát của nhân viên có liên quan đến công việc …;  Phỏng vấn những  người có liên quan đến công việc…;  Yêu cầu thực hiện lại  công  việc …;  Kiểm tra các hồ  sơ, tài liệu  về  bước công việc…để  thu  thập các dấu vết của sự  KS đối với công việc…còn lưu lại trên hồ  sơ,  tài   liệu  (đánh giá   về   sự   vận hành và  tính T.xuyên,   L.tục   vận   hành); Xem xét việc bố trí nhân sự tham gia kiểm soát công việc…  (đánh giá về việc tuân thủ các nguyên tắc kiểm soát). 4. Thủ tục phân tích: a/ Phân tích các thông tin tài chính: ­ Kỹ thuật phân tích xu hướng:  + Nắm nội dung và mục đích chủ  yếu của kỹ  thuật (xem GT  và Slide) + Nắm  các chỉ  tiêu phân tích  cụ  thể  đối với từng chu kỳ  và  cách phân tích ­ Kỹ thuật phân tích tỷ suất: + Nắm nội dung và mục đích chủ  yếu của kỹ  thuật (xem GT  và Slide) + Nắm  các chỉ  tiêu phân tích  cụ  thể  đối với từng chu kỳ  và  cách phân tích b. Phân tích thông tin phi tài chính và xét đoán rủi ro: 3
 4. ­ Nắm và biết cách phân tích làm rõ tác động của các nhân   tố đương nhiên: quy mô SXKD, Giá cả thị trường, Tỷ giá ngoại tệ, …  ­ Phân tích tác động của những nhân tố không đương nhiên   (các sức ép bất thường, các yếu kém, bất cập trong kiểm soát, trong  xử  lý kế  toán,…) => xét đoán các khả  năng rủi ro (rủi ro liên quan  đến CSDL nào? chiều hướng rủi ro? các thông tin tài chính chủ  yếu   bị ảnh hưởng?,…) c. Sử dung kết quả thủ tục phân tích:  Nắm nội dung cơ bản của sử dụng kết quả phân tích => định   hướng tiếp cho công việc kiểm toán (cho việc kiểm tra chi tiết) 5. Kiểm tra chi tiết các nghiệp vụ và số dư tài khoản: a. Mục tiêu kiểm toán: ­ Từ mục tiêu khaí quát: Xác minh các CSDL của quá trình hạch   toán  nghiệp   vụ   (hay  xác   minh  việc   tính  toán,   tổng   hợp  số   dư   tài  khoản). => Nêu rõ nội dung cụ thể của mục tiêu (hay nói cách khác là  xác minh về  những vấn đề  cụ  thể  gì ?) của nghiệp vụ  nào hay của   số dư tài khoản . (Ví dụ: Xác minh về CSDL “Phát sinh” của nghiệp vụ bán hàng  là Xác minh xem: nghiệp vụ bán hàng đã ghi sổ thì thực tế đã xảy ra   chưa? Có được sự phê chuẩn của người có thẩm quyền hay không?) b. Thủ tục kiểm toán chủ yếu: ­ Nắm được các  thủ  tục kiểm toán  (xem các bảng tóm tắt  trong GT và Slide) ­ Nắm và  giải thích được nội dung từng thủ  tục  tiến hành  như  thế  nào? Từng thủ  tục kiểm toán đó sẽ  thu thập được bằng  chứng cụ thể gì? (Ví dụ: Xin xác nhận từ người mua về nợ phải thu CK, sẽ cho   bằng chứng tin cậy về sự hiện hữu của nợ còn phải thu) ­ Nắm và  giải thích được những tình huống cơ  bản, trong  trường hợp không thể thực hiện thủ tục kiểm toán hoặc kết quả thủ  tục đó chưa đủ  tin cậy hay kết quả của thủ tục lại cho bằng chứng   về sự vi phạm CSDL cụ thể đang xác minh.. ­ Nắm và  lý giải được các trường hợp cần lưu ý  khi thực  hiện các thủ tục kiểm toán xác minh cho CSDL nào đó.  PHẦN BÀI TẬP: 4
 5. Các bài tập tình huống, bao gồm các nội dung chủ yếu: 1. Phân tích và đánh giá sơ bộ các thông tin tài chính (PT xu hướng, PT tỷ  suất => đưa ra đánh giá sơ bộ và định hướng kiểm toán tiếp theo) . ­ Phân tích /ảnh hương trực tiếp đến thông tin tài chính (Chỉ  rõ từng  nhân tố ảnh hưởng đến thông tin tài chính như thế nào?) 2. Xét đoán  các khả  năng gây biến động nói chung  của thông tin tài  chính;  Xét đoán các khả  năng cụ  thể dẫn đến sai phạm (nghi ngờ),  trên cơ  sở  các thông tin, tài liệu cụ  thể  (Những sức ép bất thường,   những bất cập trong KSNB,…để  đưa ra nghi vấn); Xác định  các thủ   tục kiểm toán chủ yếu và phổ biến để xác minh. 3. Phân tích các thông tin phi tài chính và mối liên hệ (ảnh hưởng) với  thông tin tài chính.  a. Phân tích  các thông tin phi tài chính thuộc các nhân tố/yếu tố  tác  động   đương   nhiên  và   xác   định   mức   độ   ảnh   hưởnghoặc   chiều   hướngảnh hưởng của từng nhân tố  (Quy mô KD, Giá cả,… ­ nếu  có) đến các thông tin tài chính có liên quan.  b. Phân tích kỹ  các thông tin phi tài chính thuộc nhóm các sức   ép bất  thường, các bất cập trong quản lý và kiểm soát,… để xét đoán rủi ro  (khả năng sai phạm) đối với các thông tin tài chính lien quan 4. Phân tích  các nghiệp vụ  hạch toán không bình thường  (thuộc mọi  phần hành kế  toán) tại đơn vị  được kiểm toán để   xác định nội dung   sai phạm,  ảnh hưởng của sai phạm  (đến thông tin tài chính nào,  ở  đâu và  ảnh hưởng như  thế  nào) và đưa ra kiến nghị  sửa chữathông   tin tài chính (BCTC).  5. Xác định định hướng các nội dung, các yếu tố cần tìm hiểu, kiểm tra   để xác định mức độ ảnh hưởng của một nhân tố cụ thể (với trường   hợp chỉ có thông tin sự biến động chung chung). 6. Xác định các công việc mà KTV đã tiến hành để  có được một thông  tin, tài liệu hay nghiệp vụ  cụ  thể (kiểm tra các tài liệu nào ? kiểm tra   vấn đề gì trên tài liệu ? kiểm tra để biết điều gi ?).  (Làm các bài tập kiểm toán BCTC trong phần bài tập bắt buộc) ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 5
 6. PHẦN THAM KHẢO THÊM: CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG: KT CK BH và  TT 1. Các bước công việc và nội dung cụ  thể trong từng bước công việc  thuộc chu kỳ bán hàng và thu tiền ?  2. Nội dung tổng quát của hoạt động kiểm soát nội bộ đối với chu kỳ  Bán hàng – Thu tiền ? 3. Nội dung cụ  thể  trong triển khai các quy chế  KSNB đối với từng  khâu công việc trong chu kỳ Bán hàng – Thu tiền ? 4. Mục tiêu cụ thể kiểm toán (Tổng quát và chi tiết) đối với DTBH ?  đối với PTKH ? đối với Dự phòng phải thu khó đòi ? 5. Mục tiêu và nội dung của các thử nghiệm kiểm soát đối với chu kỳ  BH – TT? Sử dụng kết quả khảo sát nói trên để làm gì ? 6.   Thủ  tục kiểm toán cụ  thể  để  thu thập bằng chứng xác nhận cho   từng cơ  sở  dẫn liệu của DTBH/ PTKH/ …? Từng loại b ằng ch ứng thu   được có thể nói lên khía cạnh cụ thể gì ? 7. Nội dung công việc tổng hợp kết quả kiểm toán chu kỳ ?  6
 7. CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG: KT CK MH và TT 1. Các bước công việc và nội dung cụ  thể trong từng bước công việc   thuộc chu kỳ mua hàng và thanh toán?  2. Nội dung tổng quát của hoạt động kiểm soát nội bộ đối với chu kỳ  mua hàng và thanh toán? 3. Nội dung cụ  thể  trong triển khai các quy chế  KSNB đối với từng  khâu công việc trong chu kỳ nua hàng và thanh toán? 4. Mục tiêu cụ thể kiểm toán đối với các nghiệp vụ mua vào và thanh  toán? đối với phải trả ngươig bán? đối với chi phí trả trước? 5. Mục tiêu và nội dung của các thử nghiệm kiểm soát đối với chu kỳ  MH – TT? Sử dụng kết quả khảo sát nói trên để làm gì ? 6. Thủ  tục kiểm toán cụ  thể  để  thu thập bằng chứng xác nhận cho  từng cơ  sở  dẫn liệu của các nghiệp vụ  mua hàng, thanh toán, các khoản  phải trả người bán, chi phí trả trước? Từng loại bằng chứng thu được có  thể nói lên khía cạnh cụ thể gì ? 7. Nội dung công việc tổng hợp kết quả kiểm toán chu kỳ ?  CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG: KT CK HTK và CP 1. Các bước công việc và nội dung cụ  thể trong từng bước công việc  thuộc chu kỳ hàng tồn kho, chi phí và giá thành?  2. Nội dung tổng quát của hoạt động kiểm soát nội bộ đối với chu kỳ  hàng tồn kho, chi phí và giá thành? 3. Nội dung cụ  thể  trong triển khai các quy chế  KSNB đối với từng  khâu công việc trong chu kỳ hàng tồn kho, chi phí và giá thành? 4. Mục tiêu kiểm toán (tổng quát và chi tiết) đối với hàng tồn kho? đối  với chi phí?  5. Mục tiêu và nội dung của các thử nghiệm kiểm soát đối với chu kỳ  HTK – CP? Sử dụng kết quả khảo sát nói trên để làm gì ? 6. Thủ  tục kiểm toán cụ  thể  để  thu thập bằng chứng xác nhận cho  từng cơ sở dẫn liệu của hàng tồn kho, chi phí …? Từng loại bằng chứng   thu được có thể nói lên khía cạnh cụ thể gì ? 7. Nội dung công việc tổng hợp kết quả kiểm toán CK ?  8. Một số  đặc điểm về  kiểm toán số  dư  đầu năm (TSCĐ, HTK,…);  Kiểm toán Tiền lương khống.  (Ghi chú: Bài tập: Sử dụng chọn lọc các bài tập cơ bản trong cuốn Bài tập kiểm toán  cho chuyên ngành Kiểm toán; Hoặc Bài tập kiểm toán đã phát hành 2008, 2009 + GV  bổ sung them nội dung xét đoán theo tinh thần bài tập chuyên ngành Kiểm toán) Bộ môn Kiểm toán 7
 8. THAM KHẢO MỘT SỐ VÍ DỤ CÂU HỎI TỰ LUẬN  KIỂM TOÁN BCTC 1. Trình bày rõ trong hoạt động kiểm soát nội bộ của đơn vị đối với khâu  công việc xử lý đơn đặt hàng, kiểm soát tín dụng, phê chuẩn bán chịu  và ký kết hợp đồng bán hàng, về: ­ Các mục tiêu chủ yếu cụ thể đặt ra đối với kiểm soát ở các khâu trên ? ­ Kiểm soát những vấn đề chủ yếu nào ? ­ Kiểm soát bằng cách thức nào ? 2. Trình bày rõ trong hoạt động kiểm soát nội bộ của đơn vị đối với khâu  công việc xuất chuyển giao hàng hóa hay cung cấp dịch vụ, về: ­ Các mục tiêu chủ yếu cụ thể đặt ra đối với kiểm soát ở  khâu trên ? ­ Kiểm soát những vấn đề chủ yếu nào ? ­ Kiểm soát bằng cách thức nào ? 3. Trình bày rõ trong hoạt động kiểm soát nội bộ của đơn vị đối với khâu  công việc chuyển giao hóa đơn cho khách hàng và ghi sổ theo dõi  thương vụ, về: ­ Các mục tiêu chủ yếu cụ thể đặt ra đối với kiểm soát ở khâu trên ? ­ Kiểm soát những vấn đề chủ yếu nào ? ­ Kiểm soát bằng cách thức nào ? 4. Trình bày rõ trong hoạt động kiểm soát nội bộ của đơn vị đối với khâu  công việc xử lý và theo dõi thu nợ tiền bán hàng, về: ­ Các mục tiêu chủ yếu cụ thể đặt ra đối với kiểm soát ở khâu trên ? ­ Kiểm soát những vấn đề chủ yếu nào ? ­ Kiểm soát bằng cách thức nào ? 5. Trình bày rõ trong hoạt động kiểm soát nội bộ của đơn vị đối với khâu  công việc lập và gửi đơn đặt hàng và ký kết hợp đồng mua hàng, về: ­ Các mục tiêu chủ yếu cụ thể đặt ra đối với kiểm soát ở khâu trên ? ­ Kiểm soát những vấn đề chủ yếu nào ? ­ Kiểm soát bằng cách thức nào ? 6. Trình bày rõ trong hoạt động kiểm soát nội bộ của đơn vị đối với khâu  công việc lập và gửi đơn đặt hàng và ký kết hợp đồng mua hàng, về: ­ Các mục tiêu chủ yếu cụ thể đặt ra đối với kiểm soát ở khâu trên ? ­ Kiểm soát những vấn đề chủ yếu nào ? ­ Kiểm soát bằng cách thức nào ? 7. Trình bày rõ trong hoạt động kiểm soát nội bộ của đơn vị đối với khâu  công việc nhận hàng hóa hoặc dịch vụ, về: ­ Các mục tiêu chủ yếu cụ thể đặt ra đối với kiểm soát ở khâu trên ? ­ Kiểm soát những vấn đề chủ yếu nào ? 8
 9. ­ Kiểm soát bằng cách thức nào ? 8. Trình bày rõ trong hoạt động kiểm soát nội bộ của đơn vị đối với khâu  công việc ghi nhận khoản nợ phải trả cho người bán, về: ­ Các mục tiêu chủ yếu cụ thể đặt ra đối với kiểm soát ở khâu trên ? ­ Kiểm soát những vấn đề chủ yếu nào ? ­ Kiểm soát bằng cách thức nào ? 9. Trình bày rõ trong hoạt động kiểm soát nội bộ của đơn vị đối với khâu  công việc xử lý và theo dõi (ghi sổ) thanh toán nợ tiền mua hàng, về: ­ Các mục tiêu chủ yếu cụ thể đặt ra đối với kiểm soát ở khâu trên ? ­ Kiểm soát những vấn đề chủ yếu nào ? ­ Kiểm soát bằng cách thức nào ? 10.Trình bày rõ trong hoạt động kiểm soát nội bộ của đơn vị đối với khâu  công việc xác định nhu cầu và đưa ra quyết định đầu tư đối với TSCĐ  và đầu tư dài hạn, về: ­ Các mục tiêu chủ yếu cụ thể đặt ra đối với kiểm soát ở khâu trên ? ­ Kiểm soát những vấn đề chủ yếu nào ? ­ Kiểm soát bằng cách thức nào ? 11.Trình bày rõ trong hoạt động kiểm soát nội bộ của đơn vị đối với khâu  công việc tỏ chức tiếp nhận TSCĐ và các khoản đầu tư dài hạn, về: ­ Các mục tiêu chủ yếu cụ thể đặt ra đối với kiểm soát ở khâu trên ? ­ Kiểm soát những vấn đề chủ yếu nào ? ­ Kiểm soát bằng cách thức nào ? 12.Trình bày rõ trong hoạt động kiểm soát nội bộ của đơn vị đối với khâu  công việc tổ chức quản lý và bảo quản TSCĐ về mặt hiện vật trong  quá trình sử dụng, về: ­ Các mục tiêu chủ yếu cụ thể đặt ra đối với kiểm soát ở khâu trên ? ­ Kiểm soát những vấn đề chủ yếu nào ? ­ Kiểm soát bằng cách thức nào ? 13.Trình bày rõ trong hoạt động kiểm soát nội bộ của đơn vị đối với khâu  công việc tổ chức quản lý và ghi nhận TSCĐ và đầu tư dài hạn về mặt  giá trị, về: ­ Các mục tiêu chủ yếu cụ thể đặt ra đối với kiểm soát ở khâu trên ? ­ Kiểm soát những vấn đề chủ yếu nào ? ­ Kiểm soát bằng cách thức nào ? 14.Trình bày rõ trong hoạt động kiểm soát nội bộ của đơn vị đối với khâu  công việc xử lý và ghi sổ các khoản chi thanh toán tiền mua sắm, đầu  tư TSCĐ và các khoản đầu tư dài hạn, về: ­ Các mục tiêu chủ yếu cụ thể đặt ra đối với kiểm soát ở khâu trên ? ­ Kiểm soát những vấn đề chủ yếu nào ? ­ Kiểm soát bằng cách thức nào ? 15.Trình bày rõ trong hoạt động kiểm soát nội bộ của đơn vị đối với khâu  công việc tổ chức xử lý và hạch toán các nghiệp vụ thanh lý, nhượng  bán TSCĐ và các khoản đầu tư dài hạn, về: ­ Các mục tiêu chủ yếu cụ thể đặt ra đối với kiểm soát ở khâu trên ? 9
 10. ­ Kiểm soát những vấn đề chủ yếu nào ? ­ Kiểm soát bằng cách thức nào ? 16.Trình bày rõ trong hoạt động kiểm soát nội bộ của đơn vị đối với khâu  công việc tiếp nhận và quản lý nhân sự, về: ­ Các mục tiêu chủ yếu cụ thể đặt ra đối với kiểm soát ở khâu trên ? ­ Kiểm soát những vấn đề chủ yếu nào ? ­ Kiểm soát bằng cách thức nào ? 17.Trình bày rõ trong hoạt động kiểm soát nội bộ của đơn vị đối với khâu  công việc theo dõi và ghi nhận thời gian và kết quả lao động, về: ­ Các mục tiêu chủ yếu cụ thể đặt ra đối với kiểm soát ở khâu trên ? ­ Kiểm soát những vấn đề chủ yếu nào ? ­ Kiểm soát bằng cách thức nào ? 18.Trình bày rõ trong hoạt động kiểm soát nội bộ của đơn vị đối với khâu  công việc tính toán tiền lương và ghi nhận vào sổ sách kế toán, về: ­ Các mục tiêu chủ yếu cụ thể đặt ra đối với kiểm soát ở khâu trên ? ­ Kiểm soát những vấn đề chủ yếu nào ? ­ Kiểm soát bằng cách thức nào ? 19.Trình bày rõ trong hoạt động kiểm soát nội bộ của đơn vị đối với khâu  công việc thanh toán tiền lương và các khoản khác cho người lao động,  về: ­ Các mục tiêu chủ yếu cụ thể đặt ra đối với kiểm soát ở khâu trên ? ­ Kiểm soát những vấn đề chủ yếu nào ? ­ Kiểm soát bằng cách thức nào ? 20.Trình bày rõ trong hoạt động kiểm soát nội bộ của đơn vị đối với khâu  công việc giải quyết chế độ và chấm dứt hợp đồng lao động, về: ­ Các mục tiêu chủ yếu cụ thể đặt ra đối với kiểm soát ở khâu trên ? ­ Kiểm soát những vấn đề chủ yếu nào ? ­ Kiểm soát bằng cách thức nào ? 21.Trình bày rõ trong hoạt động kiểm soát nội bộ của đơn vị đối với khâu  công việc tổ chức kiểm nhận, nhập kho hàng mua, về: ­ Các mục tiêu chủ yếu cụ thể đặt ra đối với kiểm soát ở khâu trên ? ­ Kiểm soát những vấn đề chủ yếu nào ? ­ Kiểm soát bằng cách thức nào ? 22.Trình bày rõ trong hoạt động kiểm soát nội bộ của đơn vị đối với khâu  công việc tổ chứ quản lý và bảo quản hàng trong kho, về: ­ Các mục tiêu chủ yếu cụ thể đặt ra đối với kiểm soát ở khâu trên ? ­ Kiểm soát những vấn đề chủ yếu nào ? ­ Kiểm soát bằng cách thức nào ? 23.Trình bày rõ trong hoạt động kiểm soát nội bộ của đơn vị đối với khâu  công việc tổ chức xuất kho sử dụng cho hoạt động SXKD, về: ­ Các mục tiêu chủ yếu cụ thể đặt ra đối với kiểm soát ở khâu trên ? ­ Kiểm soát những vấn đề chủ yếu nào ? ­ Kiểm soát bằng cách thức nào ? 10
 11. 24.Trình bày rõ trong hoạt động kiểm soát nội bộ của đơn vị đối với khâu  công việc tổ chức quản lý quá trình sản xuất, về: ­ Các mục tiêu chủ yếu cụ thể đặt ra đối với kiểm soát ở khâu trên ? ­ Kiểm soát những vấn đề chủ yếu nào ? ­ Kiểm soát bằng cách thức nào ? 25.Trình bày rõ trong hoạt động kiểm soát nội bộ của đơn vị đối với khâu  công việc tổ chức nhập kho thành phẩm, về: ­ Các mục tiêu chủ yếu cụ thể đặt ra đối với kiểm soát ở khâu trên ? ­ Kiểm soát những vấn đề chủ yếu nào ? ­ Kiểm soát bằng cách thức nào ? 26.Trình bày rõ trong hoạt động kiểm soát nội bộ của đơn vị đối với khâu  công việc lập và gửi đơn đặt hàng và ký kết hợp đồng mua hàng, về: ­ Các mục tiêu chủ yếu cụ thể đặt ra đối với kiểm soát ở khâu trên ? ­ Kiểm soát những vấn đề chủ yếu nào ? ­ Kiểm soát bằng cách thức nào ? … Các câu hỏi tương tự 27.  Trình bày rõ trong hoạt động kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm  toán đối với khâu (…), về (.....) 28.  Trình bày rõ công việc khảo sát của KTV về hoạt động kiểm soát đối  với khâu xử lý đơn đặt hàng và ký kết hợp đồng bán hàng, về: ­ Nội dung và Mục tiêu cụ thể của khảo sát về KSNB đối với khâu công  việc trên ? ­ Thủ tục khảo sát chủ yếu KTV cần tiến hành ? 29. Khi khảo sát về KSNB đối với khâu xử lý ĐĐH và ký kết hợp đồng  bán hàng ở đơn vị được kiểm toán, KTV thường tiến hành những kỹ  thuật nào để thu thập bằng chứng ? Nêu vai trường hợp mà kết quả  khảo sát cho thấy sự KSNB trên là không được thực hiện hoặc thực  hiện kém hiệu quả. 30.Trình bày rõ công việc khảo sát của KTV về hoạt động kiểm soát đối  với khâu xuất kho chuyển giao hàng hóa hay cung cấp dịch vụ, về: ­ Nội dung và Mục tiêu cụ thể của khảo sát về KSNB đối với khâu công  việc trên ? ­ Thủ tục khảo sát chủ yếu KTV cần tiến hành ? 31.Trình bày rõ công việc khảo sát của KTV về hoạt động kiểm soát đối  với khâu chuyển giao hóa đơn cho người mua và theo dõi thương vụ,  về: ­ Nội dung và Mục tiêu cụ thể của khảo sát về KSNB đối với khâu công  việc trên ? ­ Thủ tục khảo sát chủ yếu KTV cần tiến hành ? 32.Trình bày rõ công việc khảo sát của KTV về hoạt động kiểm soát đối  với khâu xử lý và ghi sổ thu tiền bán hàng, về: ­ Nội dung và Mục tiêu cụ thể của khảo sát về KSNB đối với khâu công  việc trên ? 11
 12. ­ Thủ tục khảo sát chủ yếu KTV cần tiến hành ? 33.Trình bày rõ công việc khảo sát của KTV về hoạt động kiểm soát đối  với khâu Lập, gửi đơn đặt hàng và ký hợp đồng mua hàng, về: ­ Nội dung và Mục tiêu cụ thể của khảo sát về KSNB đối với khâu công  việc trên ? ­ Thủ tục khảo sát chủ yếu KTV cần tiến hành ? 34.Trình bày rõ công việc khảo sát của KTV về hoạt động kiểm soát đối  với khâu nhận hàng hóa hoặc dịch vụ mua ngoài, về: ­ Nội dung và Mục tiêu cụ thể của khảo sát về KSNB đối với khâu công  việc trên ? ­ Thủ tục khảo sát chủ yếu KTV cần tiến hành ? 35.Trình bày rõ công việc khảo sát của KTV về hoạt động kiểm soát đối  với khâu ghi nhận khoản nợ phải trả cho người bán, về: ­ Nội dung và Mục tiêu cụ thể của khảo sát về KSNB đối với khâu công  việc trên ? ­ Thủ tục khảo sát chủ yếu KTV cần tiến hành ? 36.Trình bày rõ công việc khảo sát của KTV về hoạt động kiểm soát đối  với khâu xử lý và theo dõi (ghi sổ) thanh toán nợ tiền mua hàng, về: ­ Nội dung và Mục tiêu cụ thể của khảo sát về KSNB đối với khâu công  việc trên ? ­ Thủ tục khảo sát chủ yếu KTV cần tiến hành ? 37.Trình bày rõ công việc khảo sát của KTV về hoạt động kiểm soát đối  với khâu xác định nhu cầu và đưa ra quyết định đầu tư đối với TSCĐ  và đầu tư dài hạn, về: ­ Nội dung và Mục tiêu cụ thể của khảo sát về KSNB đối với khâu công  việc trên ? ­ Thủ tục khảo sát chủ yếu KTV cần tiến hành ? 38.Trình bày rõ công việc khảo sát của KTV về hoạt động kiểm soát đối  với khâu tỏ chức tiếp nhận TSCĐ và các khoản đầu tư dài hạn, về: ­ Nội dung và Mục tiêu cụ thể của khảo sát về KSNB đối với khâu công  việc trên ? ­ Thủ tục khảo sát chủ yếu KTV cần tiến hành ? 39.Trình bày rõ công việc khảo sát của KTV về hoạt động kiểm soát đối  với khâu tổ chức quản lý và bảo quản TSCĐ về mặt hiện vật trong  quá trình sử dụng, về: ­ Nội dung và Mục tiêu cụ thể của khảo sát về KSNB đối với khâu công  việc trên ? ­ Thủ tục khảo sát chủ yếu KTV cần tiến hành ? 40.Trình bày rõ công việc khảo sát của KTV về hoạt động kiểm soát đối  với khâu tổ chức quản lý và ghi nhận TSCĐ và đầu tư dài hạn về mặt  giá trị, về: ­ Nội dung và Mục tiêu cụ thể của khảo sát về KSNB đối với khâu công  việc trên ? ­ Thủ tục khảo sát chủ yếu KTV cần tiến hành ? 12
 13. 41.Trình bày rõ công việc khảo sát của KTV về hoạt động kiểm soát đối  với khâu xử lý và ghi sổ các khoản chi thanh toán tiền mua sắm, đầu tư  TSCĐ và các khoản đầu tư dài hạn, về: ­ Nội dung và Mục tiêu cụ thể của khảo sát về KSNB đối với khâu công  việc trên ? ­ Thủ tục khảo sát chủ yếu KTV cần tiến hành ? 42.Trình bày rõ công việc khảo sát của KTV về hoạt động kiểm soát đối  với khâu xử lý và hạch toán các nghiệp vụ thanh lý, nhượng bán TSCĐ  và các khoản đầu tư dài hạn, về: ­ Nội dung và Mục tiêu cụ thể của khảo sát về KSNB đối với khâu công  việc trên ? ­ Thủ tục khảo sát chủ yếu KTV cần tiến hành ? 43.Trình bày rõ công việc khảo sát của KTV về hoạt động kiểm soát đối  với khâu tiếp nhận và quản lý nhân sự, về: ­ Nội dung và Mục tiêu cụ thể của khảo sát về KSNB đối với khâu công  việc trên ? ­ Thủ tục khảo sát chủ yếu KTV cần tiến hành ? …. Các câu hỏi tương tự 44.Trình bày rõ công việc khảo sát của KTV về hoạt động kiểm soát đối  với khâu (…..) 45.Trình bày nội dung và mục tiêu của kỹ thuật phân tích đối với các  thông tin tài chính chủ yếu trong chu kỳ Bán hàng và Thu tiền. 46.Trình bày nội dung và mục tiêu của kỹ thuật phân tích đối với các  thông tin tài chính chủ yếu trong chu kỳ Mua hàng và Thanh toán. …..Các câu dạng tương tự 47.Trình bày nội dung và mục tiêu của kỹ thuật phân tích đối với các  thông tin tài chính chủ yếu trong chu kỳ (…) 48.Trình bày rõ Nội dung của từng mục tiêu kiểm tra chi tiết nghiệp vụ  bán hàng. 49.Trình bày rõ Nội dung của từng mục tiêu kiểm tra chi tiết nghiệp vụ  thu tiền bán hàng. …..Các câu dạng tương tự 50. Trình bày rõ Nội dung của từng mục tiêu kiểm tra chi tiết nghiệp  vụ( …) 51.Trình bày thu tục kiểm toán chủ yếu để xác minh cho CSDL “Sự phát  sinh” (hay Tính toán, đánh giá; Tính đầy đủ; Tính đúng kỳ; Phân loại và  hạch toán đúng đắn) của hạch toán các nghiệp vụ mua hàng 52. Trình bày thu tục kiểm toán chủ yếu để xác minh cho CSDL “Sự phát  sinh” (hay Tính toán, đánh giá; Tính đầy đủ; Tính đúng kỳ; Phân loại và  hạch toán đúng đắn) của hạch toán các nghiệp vụ thu tiền …..Các câu dạng tương tự 13
 14. 53.Trình bày thu tục kiểm toán chủ yếu để xác minh cho CSDL “Sự phát  sinh” (hay Tính toán, đánh giá; Tính đầy đủ; Tính đúng kỳ; Phân loại  và hạch toán đúng đắn) của hạch toán các nghiệp vụ (….) 54.Trình bày rõ, thủ tục kiểm tra các Hóa đơn BH và Hợp đồng bán hàng   sẽ cho phép KTV thu thập được bằng chứng về vấn đề (hay khía  cạnh) cụ thể gì ? 55. Trình bày rõ, thủ tục đối chiếu giữa ngày ghi trên Hóa đơn BH với  ngày ghi nhận Hóa đơn đó vào sổ kế toán sẽ cho phép KTV thu thập  được bằng chứng về vấn đề (hay khía cạnh) cụ thể gì ? …..Các câu dạng tương tự 56.Trình bày rõ, thủ tục kiểm toán (…) sẽ cho phép KTV thu thập được  bằng chứng về vấn đề (hay khía cạnh) cụ thể gì ? 57. V.v… 14
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2