intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu Hướng dẫn sửa chữa và hiệu chỉnh máy photocopy ricoh aficio 550/650/700

Chia sẻ: Hoàng Đồng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:123

68
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung tài liệu trình bày hướng dẫn sửa chữa và hiệu chỉnh máy photocopy ricoh aficio 550/650/700. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu Hướng dẫn sửa chữa và hiệu chỉnh máy photocopy ricoh aficio 550/650/700

H−íng dÉn söa ch÷a vμ hiÖu chØnh m¸y<br /> ricoh aficio 550/650/700.<br /> <br /> Ch−¬ng 1 : TÝnh n¨ng kü thuËt c¬ b¶n.<br /> 1-1.TÝnh n¨ng kü thuËt c¬ b¶n cña m¸y :<br /> -KiÓu d¸ng m¸y : kiÓu m¸y ®øng.<br /> -TiÕn tr×nh copy : Theo nguyªn t¾c sao chôp tÜnh ®iÖn mùc kh«.<br /> -B¶n gèc<br /> : quyÓn s¸ch/tê rêi.<br /> -KÝch th−íc b¶n gèc : Max – A3.<br /> Min – B6 ( khi ch¹y qua ADF).<br /> -Gãc ®Ó b¶n gèc : Gãc tr¸i phÝa sau.<br /> -Khæ giÊy copy : Max – A3 (§èi víi khay 1,2 vµ khay tay).<br /> B4 ( §èi víi khay 3).<br /> Min – B5 ( khay1 vµ 3).<br /> A5 (khay2).<br /> A6 ( khay tay).<br /> A4 (khay kÐp).<br /> -Khæ giÊy khi ch¹y tù ®éng chôp 2 mÆt : Max – A3; Min –A5.<br /> -Träng l−îng giÊy : khi dïng ë c¸c khay : 52.3 ~ 127.9 g/ m2.<br /> Khi dïng khay tay : 52.3 ~ 169 g/m2.<br /> Duplex<br /> : 69 ~ 104.7 g/m2.<br /> -MÆc ®Þnh thu phãng :<br /> <br /> -D¶i thu phãng tèi ®a : 32 ~ 400% ( §iÒu chØnh tõng 1%)<br /> -Tèc ®é copy<br /> : 55/60/70 copy/phót t−¬ng øng cho tõng lo¹i m¸y.<br /> -§é ph©n gi¶i<br /> : Khi thùc hiÖn scan : 400 dpi.<br /> Khi thùc hiÖn copy: 400 dpi.<br /> <br /> Khi thùc hiÖn in : 600 dpi.<br /> -Sù thay ®æi<br /> : 256 møc.<br /> -Thêi gian sÊy m¸y : 330 sec – kÓ tõ bËt m¸y.<br /> 30 sec – kÓ tõ chÕ ®é tiÕt kiÖm n¨ng l−îng.<br /> -Thêi gian copy b¶n ®Çu tiªn ë khay 1 : 3.3sec (nÕu b¶n copy ngöa)<br /> 5,7 sec (nÕu b¶n copy óp).<br /> -Kh¶ n¨ng nh©n b¶n : 1 ~ 999 copy.<br /> -Tr÷ l−îng giÊy ë c¸c khay : Khay1 – 1000 tê.<br /> Khay 2 – 550 tê.<br /> Khay 3 – 1500 tê.<br /> Khay tay – 50 tê.<br /> -Tr÷ l−îng giÊy khay ®Çu ra : 500 tê A4.<br /> 250 tê A3.<br /> -Dung l−îng bé nhí<br /> : RAM = 12MB.<br /> HDD = 1.7 GB.<br /> -Träng l−îng 1 èng mùc<br /> : 1220 gam.<br /> -Tuæi thä cña 1 èng mùc<br /> : 40 K. ( Víi @ = 6%).<br /> - Dßng tiªu thô<br /> : M¸y ®iÖn 110 V/60hz – 20 A.<br /> M¸y ®iÖn 220v/50hz - 10A.<br /> -C«ng xuÊt tiªu thô<br /> : M¸y 110 V.<br /> <br /> M¸y 220 V<br /> <br /> -TiÕng ån cña m¸y ®¹t tiªu chuÈn cña ISO 7779:<br /> <br /> -KÝch th−íc cña m¸y : 690 x 750 x 1138 mm.<br /> -Träng l−îng m¸y : 188 kg.<br /> -C¸c bé chän thªm (Option):<br /> <br /> 1-2.TÝnh n¨ng cña ADF :<br /> -KÝch th−íc b¶n gèc : A3 tíi B6.<br /> Dïng Duplex A3 ~ B5.<br /> -Träng l−îng giÊy : GiÊy th−êng : 58 ~ 128 g/m2.<br /> GiÊy máng : 40 ~ 128 g/m2.<br /> Duplex<br /> : 50 ~ 105 g/m2.<br /> -L−îng b¶n gèc n¹p vµo ADF<br /> : 100 tê (Víi giÊy träng l−îng 80g/m2).<br /> -VÞ trÝ ®Ó b¶n gèc<br /> : S¸t gãc sau bªn tr¸i.<br /> -T¶i b¶n gèc<br /> : B¨ng t¶i lín.<br /> -NhËn b¶n gèc<br /> : Sensor khi ®−a b¶n gèc vµo ADF.<br /> -Nguån cung cÊp<br /> : DC24V lÊy tõ m¸y copy.<br /> -C«ng suÊt tiªu thô<br /> : 70W.<br /> -KÝch th−íc<br /> : 680 x 529.5 x 150 mm.<br /> 1-3 CÊu h×nh cña m¸y : H×nh 1-1.<br /> <br /> H×nh 1-1.<br /> Trong h×nh 1-1 : 1.Bé chia (A697).<br /> 2.Khay ®ì giÊy ra (A814-01).<br /> 3.M¸y chÝnh ( A229 ).<br /> 4.Khay LCT ( A698 ).<br /> 1-4.KÕt cÊu c¬ khÝ vµ c¸c vËt t− c¬ b¶n :<br /> 1-4-1.M¸y chÝnh : H×nh 1-2.<br /> <br /> H×nh 1-2.<br /> C¸c vËt t− c¬ b¶n trong h×nh 1-2 :<br /> Ký hiÖu<br /> No<br /> <br /> 1<br /> <br /> Tªn gäi<br /> G−¬ng sè 3<br /> <br /> Ký hiÖu<br /> No<br /> <br /> 2<br /> <br /> Tªn gäi<br /> G−¬ng sè 2.<br /> <br /> 3<br /> 5<br /> 7<br /> 9<br /> 11<br /> 13<br /> 15<br /> 17<br /> 19<br /> 21<br /> 23<br /> 25<br /> 27<br /> 29<br /> 31<br /> 33<br /> 35<br /> 37<br /> 39<br /> 41<br /> 43<br /> 45<br /> <br /> G−¬ng sè 1<br /> Khèi lazer<br /> G−¬ng ®a gi¸c.<br /> §Ìn xo¸ tr¾ng.<br /> G−¬ng cong.<br /> Khèi cao ¸p s¹c.<br /> Bé t¹o tÝn hiÖu ®ång bé lazer<br /> G¹t mùc.<br /> Trèng.<br /> Hép tõ.<br /> B¸nh xe kÐo giÊy.<br /> B¸nh nh»n giÊy.<br /> Khèi b¨ng t¶i.<br /> Trôc t¶i giÊy chiÒu däc.<br /> B¸nh nh»n giÊy.<br /> Khay 2 (khay 550 tê).<br /> B¸nh xe kÐo giÊy.<br /> Trôc kÐo giÊy Duplex.<br /> Khèi kÐo giÊy ®Çu ra.<br /> Trôc Ðp.<br /> Trôc kÐo giÊy ®Çu ra.<br /> Trôc sÊy.<br /> <br /> 4<br /> 6<br /> 8<br /> 10<br /> 12<br /> 14<br /> 16<br /> 18<br /> 20<br /> 22<br /> 24<br /> 26<br /> 28<br /> 30<br /> 32<br /> 34<br /> 36<br /> 38<br /> 40<br /> 42<br /> 44<br /> <br /> §Ìn chôp.<br /> ThÊu kÝnh.<br /> Chæi l«ng.<br /> ThÊu kÝnh dµi BTL.<br /> SBU<br /> KÝnh ch¾n.<br /> Qu¹t th«ng phÇn quang häc.<br /> Sensor ®o ®iÖn ¸p mÉu trèng.<br /> LÉy t¸ch giÊy trèng.<br /> TD sensor.<br /> B¸nh xe kÐo giÊy khay tay.<br /> Trôc chê.<br /> Trôc r¬le.<br /> B¸nh xe kÐo giÊy.<br /> Khay1 (khay kÐp).<br /> Khay 3( Khay1500 tê).<br /> B¸nh xe kÐo giÊy Duplex.<br /> Trôc ®¶o chiÒu duplex.<br /> Trôc kÐo giÊy ®Çu vµo duplex.<br /> Trôc kÐo giÊy.<br /> Trôc gi÷ ®é cong giÊy.<br /> <br /> 1-4-2.C¸c vËt t− chÝnh cña ADF : H×nh 1-3.<br /> <br /> H×nh 1-3.<br /> tt<br /> 1<br /> <br /> Tªn vËt t−.<br /> B¸nh xe kÐo giÊy<br /> <br /> tt<br /> 2<br /> <br /> Tªn vËt t−.<br /> tt<br /> B¨ng t¶i kÐo giÊy vµo 3<br /> <br /> Tªn vËt t−.<br /> B¸nh xe kÐo giÊy.<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2