intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu ôn thi, đáp án ngân hàng câu hỏi học phần: Vi xử lý - Vi điều khiển

Chia sẻ: Lê Hải Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

242
lượt xem
33
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Điện - Điện tử có thêm tài liệu học tập và ôn thi, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu ôn thi, đáp án ngân hàng câu hỏi học phần "Vi xử lý - Vi điều khiển" dưới đây. Nội dung tài liệu cung cấp cho các bạn những kiến thức về vi điều khiển 8051, vi xử lý,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu ôn thi, đáp án ngân hàng câu hỏi học phần: Vi xử lý - Vi điều khiển

 1. TR NG Đ I H C KỸ THU T CÔNG NGHI P KHOA ĐI N T B MÔN: TIN H C CÔNG NGHI P TÀI LI U ÔN THI ậ ĐÁP ÁN NGỂN HÀNG CỂU H I  H C PH N: VI X LÝ ậ VI ĐI U KHI N  MÃ HP: TEE408 BIÊN SO N: LÊ H I TRUNG THÁI NGUYÊN, 2015
 2. ÔN THI VI X LÝ ậ VI ĐI U KHI N PH N: VI ĐI U KHI N 8051 Các code mình vi t đ u đư test ho t đ ng bình th ng, s dụng ph n m m Keil µVision 5 và Proteus 8.1. N i dung đ bài đ ợc l y t ngân hàng câu h i thi k t thúc h c ph n VXL ậ VĐK, có bổ sung thêm m t số d ng bài th ng gặp. Ph n I. Các bài toán led đơn, led 7 thanh (d ng cơ b n) 1. Thiết kế m ch gồm một công tắc và 2 LED 7 thanh. Hiển th số l n b m công tắc từ 00  99 trên 2 LED. org 0 ;Khoi tao mov p2, #0xFF mov p3, #0 mov dptr, #maled mov r0, #0 jmp main maled: db 0C0h,0F9h,0A4h,0B0h,99h,92h,82h,0F8h,80h,90h //(common anode) Created by Lê Hải Trung – K49KMT – TNUT 1
 3. hienthi macro ts1, ts2 mov a, ts1 movc a, @a+dptr mov p2, a setb ts2 clr ts2 endm main: jb p1.0, OK inc r0 cjne r0, #100, SoSanh mov r0, #0 SoSanh: ChoDoi: jnb p1.0, ChoDoi OK: mov a, r0 mov b, #10 div ab mov r1, a mov r2, b hienthi r1, p3.0 hienthi r2, p3.1 jmp main end Created by Lê Hải Trung – K49KMT – TNUT 2
 4. 2. Viết ch ơng trình đếm số từ 00-99 hiển th lên 2 LED 7 thanh. Yêu c u kho ng th i gian delay là 1s org 0 //khởi tạo mov r0, #0 mov p2, #0 mov dptr, #maled jmp main maled: db 0c0h, 0f9h, 0a4h, 0b0h, 99h, 92h, 82h, 0f8h, 80h, 90h hienthi macro led_data, pin_ic_chot mov a, led_data Created by Lê Hải Trung – K49KMT – TNUT 3
 5. movc a, @a+dptr mov p1, a setb pin_ic_chot clr pin_ic_chot endm main: mov a, r0 mov b, #10 div ab mov r1, a mov r2, b hienthi r1, p2.0 hienthi r2, p2.1 call delay1s inc r0 cjne r0, #100, main mov r0, #0 jmp main Created by Lê Hải Trung – K49KMT – TNUT 4
 6. delay1s: //hàm delay 1 giây mov r7, #20 mov tmod, #01h Lap: mov th0, #03ch mov tl0, #0b0h setb tr0 jnb tf0, $ clr tf0 clr tr0 djnz r7, Lap ret end 3. Thiết kế m ch đếm số l n n 1 công tắc trên chân p1.0 từ 0  9 hiển th lên 1 LED 7 thanh. Created by Lê Hải Trung – K49KMT – TNUT 5
 7. org 0 ;khoi tao mov p2, #0xFF mov r0, #0 jmp main maled: db 0C0h,0F9h,0A4h,0B0h,99h,92h,82h,0F8h,80h,90h hienthi macro ts1 mov a, ts1 mov dptr, #maled movc a, @a+dptr mov p2, a endm main: jb p1.0, OK inc r0 cjne r0, #10, SoSanh mov r0, #0 SoSanh: ChoDoi: jnb p1.0, ChoDoi OK: hienthi r0 jmp main end Created by Lê Hải Trung – K49KMT – TNUT 6
 8. 4. Thiết kế m ch c u H điều khiển động cơ 1 chiều. Xoay trái 3s – Dừng 1s – Xoay ph i 2s. org 0 jmp main DUNG equ 0 PHAI equ 64 TRAI equ 128 main: mov p3, #TRAI call delay call delay call delay Created by Lê Hải Trung – K49KMT – TNUT 7
 9. mov p3, #DUNG call delay mov p3, #PHAI call delay call delay mov p3, #DUNG call delay jmp main delay: mov r7, #20 mov tmod, #01h loop: mov th0, #03ch mov tl0, #0B0h setb tr0 jnb tf0, $ clr tf0 clr tr0 djnz r7, loop ret end Created by Lê Hải Trung – K49KMT – TNUT 8
 10. 5. Thiết kế m ch đếm số thứ tự từ 0 đến 9 hiển th trên 1 LED 7 thanh. org 0 mov p2, #0xFF mov r0, #0 jmp main maled: db 0C0h,0F9h,0A4h,0B0h,99h,92h,82h,0F8h,80h,90h hienthi macro ts1 mov a, ts1 mov dptr, #maled movc a, @a+dptr mov p2, a call delay endm Created by Lê Hải Trung – K49KMT – TNUT 9
 11. main: hienthi r0 inc r0 cjne r0, #10, OK mov r0, #0 OK: hienthi r0 jmp main delay: mov r7, #5 dl1: mov r6, #255 dl2: mov r5, #255 dl3: djnz r5, dl3 djnz r6, dl2 djnz r7, dl1 ret end Created by Lê Hải Trung – K49KMT – TNUT 10
 12. 6. Thiết kế m ch đếm số thứ tự từ 00 đến 99 hiển th trên 2 LED 7 thanh. org 0 mov dptr, #maled mov p2, #0xFF mov r0, #0 jmp main maled: db 0C0h,0F9h,0A4h,0B0h,99h,92h,82h,0F8h,80h,90h hienthi macro ts1, ts2 mov a, ts1 movc a, @a+dptr mov p2, a Created by Lê Hải Trung – K49KMT – TNUT 11
 13. setb ts2 clr ts2 endm main: mov a, r0 mov b, #10 div ab mov r1, a mov r2, b hienthi r1, p3.0 hienthi r2, p3.1 call delay inc r0 cjne r0, #100, main mov r0, #0 jmp main delay: mov r7, #5 dl1: mov r6, #255 dl2: mov r5, #255 dl3: djnz r5, dl3 djnz r6, dl2 djnz r7, dl1 ret end Created by Lê Hải Trung – K49KMT – TNUT 12
 14. 7. Thiết kế m ch gồm 6 LED đơn. Trong đó có 1 LED nh p nháy di chuyển từ trái qua ph i và ng ợc l i. org 0 mov p2, #0 jmp main trai_phai macro ts1, ts2 setb ts1 clr ts2 call delay endm main: setb p2.0 trai_phai p2.1, p2.0 trai_phai p2.2, p2.1 Created by Lê Hải Trung – K49KMT – TNUT 13
 15. trai_phai p2.3, p2.2 trai_phai p2.4, p2.3 trai_phai p2.5, p2.4 trai_phai p2.4, p2.5 trai_phai p2.3, p2.4 trai_phai p2.2, p2.3 trai_phai p2.1, p2.2 trai_phai p2.0, p2.1 clr p2.0 jmp main delay: mov r7, #1 dl1: mov r6, #255 dl2: mov r5, #255 dl3: djnz r5, dl3 djnz r6, dl2 djnz r7, dl1 ret end Created by Lê Hải Trung – K49KMT – TNUT 14
 16. 8. Thiết kế m ch và viết ch ơng trình đếm số l n nh n công tắc trên chân P3.2 hiển th trên 1 LED 7 thanh. org 0 ;khoi tao mov p2, #0xFF mov r0, #0 jmp main maled: db 0C0h,0F9h,0A4h,0B0h,99h,92h,82h,0F8h,80h,90h hienthi macro ts1 mov a, ts1 mov dptr, #maled movc a, @a+dptr mov p2, a endm main: jb p3.2, OK inc r0 cjne r0, #10, SoSanh mov r0, #0 Created by Lê Hải Trung – K49KMT – TNUT 15
 17. SoSanh: ChoDoi: jnb p3.2, ChoDoi OK: hienthi r0 jmp main end 9. Thiết kế m ch và viết ch ơng trình hiển th các LED sáng liên tiếp trong m ch có 8 LED đ ợc nối vào port P2 của vi điều khiển.( LED1 sáng, các LED còn l i tắtầ., LED 2 sáng, các LED còn l i tắtầ). (kho ng th i gian trễ tùy ch n để phù hợp v i hiển th ) org 0 mov p2, #0 jmp main display macro ts1 setb ts1 call delay mov p2, #0 endm main: display p2.0 display p2.1 display p2.2 display p2.3 display p2.4 Created by Lê Hải Trung – K49KMT – TNUT 16
 18. display p2.5 display p2.6 display p2.7 jmp main delay: mov r7, #1 dl1: mov r6, #255 dl2: mov r5, #255 dl3: djnz r5, dl3 djnz r6, dl2 djnz r7, dl1 ret end 10. Thiết kế m ch và viết ch ơng trình hiển th m ch có 8 LED đ ợc nối vào port P1 của vi điều khiển các LED sáng l n l ợt từ LED1 đến LED8 (kho ng th i gian trễ tùy ch n để phù hợp v i hiển th ) org 0 mov p1, #0 jmp main hienthi macro ts1 setb ts1 call delay endm Created by Lê Hải Trung – K49KMT – TNUT 17
 19. main: hienthi p1.0 hienthi p1.1 hienthi p1.2 hienthi p1.3 hienthi p1.4 hienthi p1.5 hienthi p1.6 hienthi p1.7 mov p1, #0 call delay jmp main delay: mov r7, #5 dl1: mov r6, #255 dl2: mov r5, #255 dl3: djnz r5, dl3 djnz r6, dl2 djnz r7, dl1 ret end Created by Lê Hải Trung – K49KMT – TNUT 18
 20. 11. Thiết kế m ch và viết ch ơng trình hiển th m ch có 8 LED đ ợc nối vào port P3 của vi điều khiển các LED sáng l n l ợt từ LED giữa sang d n 2 bên(kho ng th i gian trễ tùy ch n để phù hợp v i hiển th ) org 0 mov p3, #0 jmp main sang_2ben macro ts1, ts2, ts3, ts4 setb ts1 setb ts2 call delay setb ts3 setb ts4 call delay endm main: sang_2ben p3.3, p3.4, p3.2, p3.5 sang_2ben p3.1, p3.6, p3.0, p3.7 mov p3, #0 call delay jmp main Created by Lê Hải Trung – K49KMT – TNUT 19
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2