Tài liệu ôn thi tốt nghiệp Địa lí 12

Chia sẻ: Bùi Văn Tiến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

2
667
lượt xem
156
download

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp Địa lí 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo ôn tập Vẽ-nhận xét-tính toán 2009-2010 nhằm củng cố nâng cao kiến thức kiên thức môn địa lý và thành thạo hơn trong cách vẽ biểu đồ giúp các bạn hoàn thành môn học dễ dàng hơn. Chúc các bạn gặt hái nhiều thành công trong kỳ thi sắp tới!!!!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu ôn thi tốt nghiệp Địa lí 12

  1. Tài liệu ôn thi tốt nghiệp Địa lí 12-Vẽ-nhận xét-tính toán 2009-2010 Bài tập 1: Baûng caùn caân xuaát nhaäp khaåu cuûa Vieät Nam thôøi kyø 1989 - 1999 (Trieäu Ruùp - Ñoâ la) Naêm Toång soá Xuaát khaåu Nhaäp khaåu Caùn caân xuaát nhaäp khaåu 1989 4511,8 1946,0 2565,8 - 619,8 1990 5156,4 2404,0 2725,4 - 384,4 1992 5121,4 2580,2 2540,7 + 40,0 1995 13604,3 5448,9 8155,4 - 2706,5 1999 23162,0 11540,0 11622,0 - 82,0 1/Veõ bieåu ñoà CỘT bieåu hieän caùc giaù trò toång soá, xuaát khaåu, nhaäp khaåu vaøo caùc naêm. 2/ Nhận xét tình hình xuất nhập khẩu nước ta từ 1989-1999 Bài tập 2: Baûng toång trò giaù xuaát ,nhaäp khaåu Vieät Nam thôøi kyø 1985 -2000 (Trieäu Ruùp - Ñoâ la ) Naêm Toång soá Xuaát khaåu Nhaäp khaåu 1985 2555,9 698,5 1857,4 1988 3795,0 1038,0 2757,0 1990 5156,4 2404,0 2752,4 1992 5121,4 2580,7 2540,7 1994 9880,1 4054,3 5825,8 1996 18399,5 7255,9 11143,6 1998 20859,9 9360,3 11499,6 1999 23162,0 11540,0 11622,0 2000 29508,0 14308,0 15200,0 1/ Vẽ biểu đồ MIỀN thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu của nước ta từ 1985-2000 2/ Nhận xét tình hình xuất nhập khẩu nước ta từ 1985-2000 Bài tập 3: Giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành ở nước ta (Đơn vị: tỉ đồng) Năm Trồng trọt Chăn nuôi Dịch vụ 1990 16 393,5 3 701,0 572,0 1995 66 793,8 16 168,2 2 545,6 1999 101 648,0 23 773,2 2 995,0 2001 101 403,1 25 501,4 3 723,1 2005 134 754,5 45 225,6 3 362,3 1. Vẽ biểu đồ MIỀN thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất trong nông nghiệp phân theo ngành của nước ta thời kì 1990-2005. 2. Nhận xét và giải thích về cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp trong thời kì nói trên. Bài tập 4: Khối lượng hàng hóa vận chuyển của các ngành vận tải Email: buivantienbmt@gmail.com Website: http://violet.vn/vantien2268 Page 1
  2. Tài liệu ôn thi tốt nghiệp Địa lí 12-Vẽ-nhận xét-tính toán 2009-2010 của nước ta qua các năm 1995- 2005 (Đơn vị: Nghìn tấn) Năm Đường sắt Đường bộ Đường sông Đường biển 1995 4 515,0 91 202,3 37 653,7 7 306,9 1998 4 977,6 121 716,4 50 632,4 11 793,0 2000 6 258,2 144 571,8 57 395,3 15 552,5 2003 8 385,0 225 296,7 86 012,7 27 448,6 2005 8 873,6 264 761,6 97 936,8 31 332,0 1. Vẽ biểu đồ ĐƯỜNG thể hiện tốc độ tăng trưởng khối lượng hàng hóa vận chuyển của nước ta qua các năm 1995- 2005. 2. Nhận xét và giải thích về tốc độ tăng trưởng khối lượng hàng hóa vận chuyển của nước ta trong thời gian nói trên. Bài tập 5: Tình hình phát triển dân số của Việt Nam trong giai đoạn 1998-2007 Năm Tổng số dân Số dân thành thị Tốc độ gia tăng (nghìn người) (nghìn người) dân số (%) 1998 75 456,3 17 464,6 1,55 2001 78 685,8 19 469,3 1,35 2003 80 902,4 20 869,5 1,47 2005 83 106,3 22 336,8 1,31 2007 85 154,9 23 370,0 1,21 1. Vẽ biểu đồ KẾT HỢP thể hiện tình hình phát triển dân số của nước ta trong giai đoạn 1998- 2007. 2. Nhận xét và giải thích tình hình phát triển dân số của nước ta trong giai đoạn nói trên. Bài tập 6: Hiện trạng sử dụng đất ở Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long năm 2007 (Đơn vị tính: nghìn ha) Vùng Tổng Đất nông Đất lâm Đất chuyên Đất chưa diện tích nghiệp nghiệp dùng và đất ở sử dụng Tây Nguyên 5 465,9 1 615,8 3 050,4 165,4 634,3 ĐB Sông Cửu 4 060,4 2 567,3 349,0 334,2 709.9 Long 1. Vẽ biểu đồ TRÒN thể hiện quy mô và cơ cấu sử dụng đất ở Tây Nguyên và ĐB sông Cửu Long năm 2007. 2. Dựa vào biểu đồ đã vẽ so sánh và giải thích đặc điểm cơ cấu sử dụng đất ở hai vùng nêu trên. Bài tập 7: Email: buivantienbmt@gmail.com Website: http://violet.vn/vantien2268 Page 2
  3. Tài liệu ôn thi tốt nghiệp Địa lí 12-Vẽ-nhận xét-tính toán 2009-2010 Chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta giai đoạn 1995- 2005 (Đơn vị (%) Năm 1995 1998 2002 2005 Khu vực I 27,2 25,8 23,0 21,0 Khu vực II 28,8 32,5 38,5 41,0 Khu vực III 44,0 41,7 38,5 38,0 1. Vẽ biểu đồ MIỀN thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nước ta trong giai đoạn 1995- 2005. 2. Nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nước ta trong giai đoạn nói trên. Bài tập 8: BIEÁN ÑOÅI DIEÄN TÍCH RÖØNG VAØ ÑOÄ CHE PHUÛ RÖØNG ÔÛ NÖÔÙC TA GIAI ÑOAÏN 1943 – 2005 Naêm Toång dieän tích röøng Trong ñoù Ñoä che phuû (trieäu ha) Röøng töï nhieân Röøng troàng röøng (%) 1943 14,3 14,3 0 43,8 1976 11,1 11,0 0,1 33,8 1983 7,2 6,8 0,4 22,0 1990 9,2 8,4 0,8 27,8 2000 10,9 9,4 1,5 33,1 2005 12,4 9,5 2,9 37,7 1-Veõ bieåu ñoà KẾT HỢP thể hiện söï bieán ñoåi dieän tích röøng vaø ñoä che phuû röøng giai ñoaïn 1943-2005 ôû nöôùc ta. 2-Nhaän xeùt söï thay ñoåi dieän tích röøng vaø ñoä che phuû röøng nöôùc ta giai ñoaïn 1943 – 2005 3-Neâu phöông höôùng baûo veä taøi nguyeân röøng ôû nöôùc ta. Bài tập 9: Bảng dân số và sản lượng lương thực nước ta giai đoạn 1988-2000 N¨m D©n sè (ngh×n ng-êi) S¶n l-îng l-¬ng thùc (ngh×n tÊn) 1980 53772 14406 1985 59872 18200 1988 63727 19583 1990 66017 21489 1995 71996 27571 1997 74307 31584 2000 77686 35463 1/ TÝnh b×nh qu©n l-¬ng thùc theo ®Çu ng-êi qua c¸c n¨m 2/ VÏ biÓu ®å ĐƯỜNG so s¸nh tèc ®é ph¸t triÓn d©n sè, s¶n xuÊt l-¬ng thùc vµ b×nh qu©n l-¬ng thùc trªn ®Çu ng-êi ë n-íc ta trong thêi kú 1980-2000 3/ Rót ra kÕt luËn . Bài tập 10: Bảng tình hình sản xuất 1 số sản phẩm công nghiệp Việt Nam trong thời kỳ 1976 - 1995. Email: buivantienbmt@gmail.com Website: http://violet.vn/vantien2268 Page 3
  4. Tài liệu ôn thi tốt nghiệp Địa lí 12-Vẽ-nhận xét-tính toán 2009-2010 Điện Than đá Phân hoá học Vải lụa Năm (triệu kwh) (1.000 tấn) (1.000 tấn) (triệu m) 1976 3064 5700 435 218 1985 5230 5700 531 374 1990 8790 4627 354 318 1995 14663 8400 931 222 1/ Hãy vẽ trên cùng một hệ trục toạ độ các ĐƯỜNG biểu diễn nhịp độ tăng trưởng của sản lượng điện, than đá, phân hoá học, vải lụa qua các năm. 2/ Nhận xét và giải thích tình hình tăng sản xuất đó. Bài tập 11: Daân soá trung bình cuûa nöôùc ta phaân theo thaønh thò vaø noâng thoân trong thôøi kyø 1990-2002 ( Ñôn vò tính: 1000 ngöôøi ) Naêm Thaønh thò Noâng thoân 1990 12880,3 53136,4 1994 14425,6 53698,9 1996 15419,9 57736,5 1998 17464,4 57991,7 2001 19469,3 59216,5 2002 20022,1 59705,3 1/ Haõy veõ bieåu ñoà MIỀN thể hiện cô caáu daân soá phaân theo thaønh thò vaø noâng thoân ôû nöôùc ta trong thôøi kyø 1990-2002. 2/ Töø bieåu ñoà ñaõ veõ, nhaän xeùt vaø giaûi thích nguyeân nhaân daãn ñeán söï thay ñoåi ñoù. Bài tập 12: Cho baûng soá lieäu veà tình hình taêng daân soá Vieät Nam 1921 - 2005 ( ñôn vò tính : trieäu ngöôøi ) Soá daân 15.6 19.0 23.8 32.0 41.9 53.7 64.0 83,0 Naêm 1921 1936 1954 1961 1970 1980 1989 2005 1/ Veõ bieåu ñoà ĐƯỜNG theå hieän tình hình taêng daân soá Vieät Nam thôøi kì 1921-2005. 2/ Nhaän xeùt vaø neâu haäu quûa cuûa gia taêng daân soá nhanh ôû nöôùc ta ? Bài tập13: Cho baûng soá lieäu sau :(soá daân : trieäu ngöôøi / saûn löôïng luùa : trieäu taán ) Naêm 1981 1982 1984 1985 1988 1990 1992 1994 1996 1999 Soádaân 54.9 56.2 58.6 61.2 63.6 66.2 69.4 72.5 76.0 76.3 S.L.luùa 12.4 14.4 15.6 16.0 17.0 19.2 21.6 23.5 26.5 31.4 1/ Veõ bieåu ñoà ĐƯỜNG theå hieän söï gia taêng soá daân vaø gia taêng saûn löôïng luùa nöôùc ta töø 1981 ñeán 1999 . 2/ Töø bieåu ñoà ruùt ra nhaän xeùt . Bài tập14: Baûng bình quaân löông thöïc theo ñaàu ngöôøi cuûa Toaøn quoác, ñoàng baèng soâng Hoàng, ñoàng baèng soâng Cöûu Long qua caùc naêm( Ñôn vò tính : kg / ngöôøi ) . Naêm Toaøn quoác ÑB soâng Hoàng ÑB soâng Cöûu Long 1988 307 288 535 1992 349 346 727 1995 373 355 809 Email: buivantienbmt@gmail.com Website: http://violet.vn/vantien2268 Page 4
  5. Tài liệu ôn thi tốt nghiệp Địa lí 12-Vẽ-nhận xét-tính toán 2009-2010 1997 398 374 848 1999 448 414 1012.3 1/ Veõ bieåu ñoà CỘT so saùnh bình quaân löông thöïc treân ñaàu ngöôøi cuûa Toaøn quoác, ñoàng baèng soâng Hoàng, ñoàng baèng soâng Cöûu Long qua caùc naêm . 2/ Nhaän xeùt vaø giaûi thích . Bài tập15: Cho bảng số liệu diện tích và năng suất lúa của nước ta 1990-2000 Năm 1990 1993 1995 1997 2000 Diện tích (nghìn ha) 6042,8 65559,4 6765,6 7099,7 7666,3 Năng suất (tạ/ha) 31,8 34,8 36,9 38,8 42,4 1/ Tính sản lượng lúa của nước ta qua các năm 2/ Vẽ biểu đồ KẾT HỢP thể hiện diễn biến diện tích và năng suất lúa của nước ta từ 1990-2000 3/ Nhận xét tình hình sản xuất lúa của nước ta trong thời kỳ trên Bài tập16: Tổng sản phẩm trong nước( GDP) theo giá thực tế phân theo khu vực kinh tế (đơn vị: tỉ đồng) Năm Nông- Lâm- Ngư Công nghiệp- Xây dựng Dịch vụ 1990 16252 9513 16190 1997 80826 100595 132202 2002 123383 206197 206182 1/ Hãy xác định cơ cấu GDP của nước ta qua các năm. 2/ Hãy vẽ biểu đồ TRÒN thể hiện quy mô, cơ cấu GDP của nước ta qua các năm. 3/ Nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo các khu vực kinh tế của nước ta. Bài tập17: B¶ng sè liÖu vÒ diÖn tÝch vµ s¶n l-îng lóa cña n-íc ta thêi k× 1990-2000 N¨m DiÖn tÝch ( 1000 ha ) S¶n l-îng ( 1000 tÊn ) 1990 6042 19225 1993 6559 22836 1995 6765 24063 1998 7362 29145 2000 7666 32529 1/ TÝnh n¨ng suÊt lóa (tÊn / ha) qua c¸c n¨m . 2/ VÏ trªn cïng mét hÖ to¹ ®é 3 ®-êng biÓu diÔn sù gia t¨ng diÖn tÝch, n¨ng suÊt vµ s¶n l-îng lóa trong thêi gian trªn. ( LÊy n¨m 1990 = 100 % ) 3/ Nªu nhËn xÐt vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt lóa vµ gi¶i thÝch nguyªn nh©n cña sù ph¸t triÓn ®ã ? ---------------------Còn tiếp--------------------- Email: buivantienbmt@gmail.com Website: http://violet.vn/vantien2268 Page 5
Đồng bộ tài khoản