Tài liệu Quản lý dự án. Chương 5: Phân tích rủi ro

Chia sẻ: Banh Long | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
230
lượt xem
151
download

Tài liệu Quản lý dự án. Chương 5: Phân tích rủi ro

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Rủi ro là khả năng xảy ra khác biệt giữa kết quả thực tế và kết quả kỳ vọng theo kế hoạch

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu Quản lý dự án. Chương 5: Phân tích rủi ro

 1. Chöông 5 Phân tích r i ro 1
 2. • Gi i thi u r i ro c a d án • Các công c phân tích r i ro • Các gi i pháp h n ch r i ro 2
 3. 5.1.Khái ni m r i ro • R i ro là kh năng x y ra s khác bi t gi a k t qu th c t và k t qu kỳ v ng theo k ho ch • T i sao ph i phân tích r i ro ? - Các l i nhu n c a d án x y ra trong tương lai - Các bi n nh hư ng NPV u không ch c ch n - Các thông tin ban u thư ng không ch c ch n và thay i • Các lo i r i ro: r i ro h th ng và không h th ng hay : r i ro kinh doanh, r i ro tài chính,r i ro có tính chi n lư c, r i ro o c 3
 4. Các lo i r i to [1] R i ro kinh doanh: liên quan th trư ng s n ph m c a d án [2] R i ro tài chính: liên quan các thi t h i x y ra trong th trư ng tài chính: lãi su t, t giá, giá c nh hư ng kh năng t o ra thu nh p, thanh kh an [3] R i ro chi n lư c: liên quan s thay i trong môi trư ng kinh t chính tr [4] R i ro o c: liên quan n o c c a các c p lãnh o, ho ch nh 4
 5. Các công c phân tích r i ro • Phân tích nh y d án • Phân tích tình hu ng, k ch b n • Phân tích r i ro b ng mô ph ng Monte Carlo Dùng ph n m m Crystal ball, @Risk 5
 6. 5.2.Phân 5.2. ân tích nh y •Là phương pháp ánh giá d án khi các nhân t b bi n i. •Xác nh các nhân t bi n i •Th m nh l i các ch tiêu khi các nhân t này thay i , ví d như : •S thay i l m phát và t giá h i oái •S thay i c a giá bán trong tương lai •Bi n ng chi phí u vào 6
 7. Xác nh nh y ư c tính • Xác nh xem nhân t nào có kh năng làm thay i các giá tr ư c tính • Ch n kho ng có kh năng x y ra và gia tăng s thay i c a m i nhân t • Ch n m t pp ánh giá như NPV, IRR ánh giá nh y c a m i nhân t • Tính toán và n u th y c n thì lên bi u các k t qu 7
 8. H n ch c a phân tích nh y • Không t p trung vào mi n giá tr th c t • Không th hi n các xác su t i v i t ng mi n • Ki m nh m i l n m t bi n là không th c t do có tương quan gi a các bi n • Hư ng tác ng là khá rõ ràng: - Doanh thu tăng NPV tăng - Chi phí tăng NPV gi m - L m phát Không rõ ràng 8
 9. 5.3. ưa ra các k ch b n • Ư c tính bi quan (P-Pessimistic) • Ư c tính v a ph i (R-Resonable) • Ư c tính l c quan (O-Optimist) • Phân tích tình hu ng th a nh n r ng các bi n nh t nh có quan h tương h v i nhau • Ch p nh n d án n u NPV>0 ngay c trư ng h p x u nh t • Bác b d án n u NPV0, ôi lúc
 10. 5.4.Phân tích b ng MonteCarlo • ây là pp m r ng h p lý c a 2 pp trên • Có tính n các phân ph i xác su t khác nhau và các mi n giá tr ti m năng khác nhau i v i các bi n chính c a d án • Cho phép có tương quan gi a các bi n • T o ra m t phân ph i xác su t cho các k t qu c a d án (ngân lưu,NPV) thay vì ch ư c tính 1 giá tr riêng l • Phân ph i xác su t các k t qu c a d án có th h tr các nhà ra quy t nh trong gi i thích, ch n l a 10
 11. Các bư c mô ph ng • [1] Mô ph ng toán h c: b ng tính th m nh d án • [2] Xác nh các bi n nh y và không ch c ch n • [3] Xác nh tính không ch c ch n: - Xác nh các mi n l a ch n (t i thi u và t i a) - nh phân ph i xác su t - L a ch n phân ph i xác su t: chu n, tam giác, u, b c thang • [4] Xác nh và nh nghĩa các bi n có liên quan - Tương quan ng bi n hay ngh ch bi n - m nh c a tương quan • [5] Mô hình mô ph ng: làm chu i phân tích cho nhi u t h p giá tr tham s khác nhau • [6] Phân tích các k t qu - Các tr th ng kê - Các phân ph i xác su t 11
 12. Baûng toång hôïp ñoä nhaïy ÑHV TGHV NPV IRR Nhöõng thay ñoãi 1.Giaù baùn giaûm - Giaûm 3% - Giaûm 5% - Giaûm 7% 2.Giaù NVL taêng - Taêng 8% - Taêng 12% - Taêng 15% 12
 13. Baûng toång hôïp ñoä nhaïy ÑHV TGHV NPV IRR Nhöõng thay ñoãi 3.Giaù baùn giaûm,giaù NVL taêng - Giaûm 2%vaø taêng 5% - Giaûm 5% vaø taêng 7% - Giaûm 4%vaø taêng 9% 4.Thôøi gian thi coâng chaäm treã - Treã 6 thaùng - Treã 1 naêm 13 - Treã 2 naêm …
 14. Ví d • Tr l i bài t p ví d 1, tính toán l i các ch tiêu tài chính, trong các tình hu ng sau : • TH1:Do c nh tranh tr nên gay g t hơn , t c tăng doanh thu có th không t 20% mà ch tăng 15% ? • TH2 : Do nh hư ng c a l m phát có th làm chi phí h at ng (chưa kh u hao) tăng 8% thay vì 6% • TH3: Doanh thu ch tăng 15% và chi phí tăng 8% • B n nh n xét gì v d án này ? Cho su t chi t kh u các trư ng h p là 10% 14

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản