intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu sinh học 12 - câu hỏi trắc nghiệm - sự phát sinh và phát triển của sự sống

Chia sẻ: Nguyễn Quốc Mạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

162
lượt xem
32
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là câu hỏi trắc nghiệm và đáp án sinh học 12 về sự phát sinh và phát triển của sự sống giúp các bạn ôn tập môn sinh học 12.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu sinh học 12 - câu hỏi trắc nghiệm - sự phát sinh và phát triển của sự sống

  1. S PHÁT SINH VÀ PHÁT TRI N C A S S NG nh ng nguyên t nào ph bi n trong cơ th s s ng Câu 1 C, H, O A) C, H, O, N B) C, H, O, P C) C, H, N D) B ðÁP ÁN Cơ s v t ch t ch y u c a s s ng Câu 2 Prôtêin và lipit A) Axit nuclêic B) Prôtêin và cacbonhydrat C) Prôtêin và a xitnuclêic D) D ðÁP ÁN S lo i nguyên t có m t trong cơ th s ng Câu 3 kho ng 30 lo i A) Kho ng 40 lo i B) kho ng 50 lo i C) kho ng 60 lo i D) D ðÁP ÁN Các nguyên t có m t trong cơ th s ng Câu 4 ð u có m t trong gi i vô cơ A) T o thành các ph n t ph c t p B) Có kho ng 60 nguyên t C) t t c ñ u ñúng D) ðÁP ÁN -D Ti l c a các nguyên t H, O, C, N trong cơ th s ng Câu 5 chi m kho ng 96% t ng s các nguyên t A) chi m kho ng 3% t ng s các nguyên t B) chi m kho ng 1% t ng s các nguyên t C) chi m kho ng 50% t ng s các nguyên t D) ðÁP ÁN A t l c a các nguyên t S, P, Na, K trong c th s ng Câu 6 chi m kho ng 96% t ng s các nguyên t A) chi m kho ng 3% t ng s các nguyên t B) chi m kho ng 1% t ng s các nguyên t C) chi m kho ng 50% t ng s các nguyên t D) ðÁP ÁN B Trong cơ th s ng các nguyên t k t h p v i nhau ñ t o thành: Câu 7 Các h p ch t vô cơ A) Các h p ch t h u cơ B) Các h p ch t vô cơ và h u cơ C) Các h p ch t prôtêin và a xitnuclêic D) http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  2. ðÁP ÁN C ch t h u cơ là nh ng h p ch t c a nguyên t : Câu 8 Cacbon A) Hydro B) Nitơ C) phôtpho D) ðÁP ÁN A Trong cơ th s ng phân t prôtêin có vai trò Câu 9 H p ph n c u t o ch y u c a ch t nguyên sinh A) Thành ph n ch c năng trong c u t o c a enzim và hoocmôn B) duy trì thông tin quy ñ nh các tính tr ng c a cơ th C) A và B ñúng D) ðÁP ÁN -D Trong cơ th s ng axítnuclêic ñóng vai trò quan tr ng trong Câu 10 Ho t ñ ng di truy n và sinh s A) Ho t ñ ng sinh s n ch t B) Ho t ñ ng xúc tác và ñi u hoà C) C u t o nên ch t nguyên sinh D) ðÁP ÁN A M i ph n t prôtêin trung bình có Câu 11 100 ñ n 30.000 phân t axit amin A) 10.000 ñ n 25.000 phân t axit amin B) 1.000 ñ n 30.000 phân t axit amin C) 100 ñ n 3000 phân t axit amin D) ðÁP ÁN A M i phân t AND có trung bình Câu 12 100 ñ n 30.000 nuclêôtit A) 10.000 ñ n 25.000 nuclêôtit B) 1.000 ñ n 25.000 nuclêôtit C) 1000 ñ n 2.500 nuclêôtit D) ðÁP ÁN B Phân t prôtêin l n nh t có chi u dài kho ng Câu 13 0,1 micrômet A) 1 micrômet B) 10 micrômet C) 0,001 micrômet D) ðÁP ÁN A Quan h chuy n ñ i gi a hai ñơn v micrômet và angstron như sau Câu 14 1mi crômet = 10-1Ao A) 1mi crômet = 10-2Ao B) 1mi crômet = 10-3Ao C) 1mi crômet = 10-4Ao D) ðÁP ÁN D http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  3. Trong c u trúc c a prôtêin có kho ng Câu 15 30 lo i axit amin A) 20 lo i axit amin B) 40 lo i axit amin C) 64 lo i axit amin D) ðÁP ÁN B Trong c u trúc c a axít nuclêic có kho ng Câu 16 4 lo i nuclêôtit A) 20 lo i nuclêôtit B) 64 lo i nuclêôtit C) 14 lo i nuclêôtit D) ðÁP ÁN A C u trúc m t ñơn phân nuclêôtit AND g m có Câu 17 A xit phôtphoric, ñư ng ribô, 1 bazơ nitric A) ñư ng ñêoxyribô, axit phôtphoric, axit amin B) axit phôtphoric, ñư ng ribô, añênin C) a xit photphoric, ñư ng ñêoxyribô, 1 bazơ nitric D) ðÁP ÁN D Các ñơn phân nuclêôtit k t h p l i ñ t o thành chu i pôlynuclêôtit b ng lo i Câu 18 liên k t: Liên k t hyñrô A) Liên k t c ng hoá tr B) Liên k t ion C) Liên k t peptit D) ðÁP ÁN B S ña d ng c a phân t AND ñư c quy t ñ nh b i: Câu 19 S lư ng các nuclêôtit A) Thành ph n c a các nuclêôtit tham gia B) Tr t t s p x p c a các nuclêôtit C) t t c ñ u ñúng D) ðÁP ÁN -D Y u t nào quan tr ng nh t ñóng vai trò quy t ñ nh tính ch t ñ c thù cho phân t Câu 20 axit nuclêic S lư ng các nuclêôtit A) Thành ph n cá``c lo i nuclêôtit tham gia B) tr t t s p x p c a các nuclêôtit C) t t c ñ u ñúng D) ðÁP ÁN C C u trúc không gian c a AND quy t ñ nh bơ : Câu 21 Các liên k t hoá tr gi a các bazơ nitric A) Các liên k t hydro gi a các bazơ nitric B) Vai trò c a ñư ng ñêôxyribô và axit photphoric C) Nguyên t c b sung gi a hai chu i pôlynuclêôtit D) http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  4. ðÁP ÁN D Nguyên t c b sung ñư c th c hi n trong c u trúc c a phân t AND như sau: Câu 22 1 bazơ nitric có kích thư c l n b sung v i 1 bazơ nitric có kích thư c bé qua A) các liên k t hydro A c a mách này b sung v i T c a m ch kia và ngư c l i qua hai liên k t hydro B) G c a m ch này b sung v i X c a m ch kia và ngư c l i qua ba liên k t hydrô C) Nuclêôtit c a m ch này g n v i nuclêôtit c a m ch kia b ng các liên k t hoá tr D) ðÁP ÁN A Các nguyên t có m t trong c u trúc c a AND là: Câu 23 C, N,O A) C, H, O, N B) C, H, O, P, N C) C, H, O D) ðÁP ÁN C V I 4 lo i nuclêôtit A, T, G, X s có bao nhiêu mã b ba khác nhau có th t o Câu 24 thành: 64 mã A) 20 mã B) 12 mã C) 24 mã D) ðÁP ÁN A ð c ñi m chung trong c u trúc cơ b n c a m t a xitamin Câu 25 H3P04- ñư ng ribô và 1 trong 4 lo i bazơ nitric A, U, G, X A) H3PO4-ñư ng ñêô xyribô và m t trong 4 lo i bazơ nitric A, T, G, X B) M t nhóm amin(-C00H), m t nhóm hydrôxyl (-OH) và m t g c R ñ c trưng cho C) t ng lo i axit amin m t nhóm cácbonxin (-C00H), m t nhóm amin(-NH2) và m t g c R ñ c trưng D) cho t ng lo i axit amin ðÁP ÁN D Các axit amin trong chu i pôlypeptit ñư c n i v i nhau b ng liên k t: Câu 26 ph tphodieste A) Peptit B) Hydro C) Ion D) ðÁP ÁN B m i axit amin trong phân t prôtêin ñư c mã l nh hoá trên gen dư i d ng Câu 27 Mã b 1 A) Mã b 2 B) Mã b 4 C) Mã b 3 D) ðÁP ÁN D Các mã b ba khác nhau b i: Câu 28 S lư ng các nuclêôtit A) Thành ph n các nuclêôtit B) http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  5. Tr t t c a các nuclêôtit C) t t c ñ u ñúng D) ðÁP ÁN -D s mã b ba tr c ti p mã hoá cho các axit amin Câu 29 24 A) 40 B) 61 C) 64 D) ðÁP ÁN C t i sao ch có 20 lo i a xit amin nhưng l i có t i 64 lo i mã b ba khác nhau? Câu 30 Nhi u mã b ba có th cùng mã hoá cho m t axit amin A) Có ba mã b ba vô nghĩa báo hi u k t thúc ho t ñ ng gi i mã B) A và B ñ u ñúng C) A và B sai D) ðÁP ÁN -C Tính ch t nào dư i ñây c a mã b ba là không ñúng Câu 31 Mã di truy n không th ng nh t cho toàn b sinh gi i A) M i mã b ba ch mã hoá cho m t axit amin B) nhi u mã b ba có th cùng mã hoá cho m t axit amin C) Có ba mã vô nghĩa D) ðÁP ÁN A s ña d ng và ñ c thù c a phân t prôtêin và a xit nuclêic ñư c quy t ñình b i: Câu 32 S lư ng thành ph n c a các ñơn phân A) S lư ng, thành ph n c a các nguyên t tham gia vào c u trúc B) S lư ng, thành ph n và tr t t săp x p c a các ñơn phân C) S lư ng, thành ph n c a các nguyên t tham gia D) ðÁP ÁN C ð c ñi m n i b t cu các ña phân t sinh h c là Câu 33 ða dang A) ð c thù B) Câú t o ph c t p và kích thư c l n C) A và B ñúng D) ðÁP ÁN -D s khác nhau v c u t o v t ch t gi a…(H: h u cơ và vô cơ; ð: ñơn phân và ña Câu 34 phân; T: t bào và cơ th ) th hi n t các c p ñ phân t . Càng lên cao c p ñ t ch c cao hơn…tính(P: ph c t p và ña d ng; ð: ña d ng và ñăc thù; T: ph c t p, ña d ng và ñ c thù) c a các h s ng bi u hi n càng rõ ð; P A) B) T; ð C) T; T D) H; T ðÁP ÁN D Trong các d u hi u c a hi n tư ng s ng, d u hi u nào không th có v t th vô Câu 35 cơ: http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  6. Trao ñ i ch t và sinh s n A) T ñ i m i thành ph n c a t ch c B) V n ñ ng, c m ng, sinh trư ng và s nh s n C) t t c ñ u không có v t th vô cơ D) ðÁP ÁN D Các v t th s ng ñang t n t i trên qu ñ t là…(K: nh ng h khép kín, M: nh ng Câu 36 h m ) có cơ s v t ch t ch y u là……(P: các ñ i phân t protêin, N: các ñ i phân t axit nuclêic, PN: các ñ i phân t prôtêin và axit nuclêic) có kh năng t ñ i mơí, t sao chép, t ñi u ch nh, tích lu thông tin di trưy n K, PN A) B) K, P C) M, N D) M, PN ðÁP ÁN D Phát bi u nào dư i ñây là không ñúng Câu 37 t ñi u ch nh là kh năng t ñ ng duy trì và gi v ng s n ñ nh v thành ph n A) và tính ch t AND luôn luôn t sao ñúng m u c a nó, do ñó c u trúc c a AND luôn luôn duy B) trì tính ñ c trưng, n ñìnhk và b n v ng qua các th h Cơ s phân tích c a s ti n hoá là quá trình tích lu thông tin di truy n. C u trúc C) c a AND ngày càng ph c t p hơn và bi n hoá ña d ng hơn so v i nguyên m u t ch c s ng là nh ng h m , thư ng xưyên trao ñ i ch t v i môi trư ng, d n toi D) s thư ng xuyên t ñ i m i thành ph n c a t ch c ðÁP ÁN B S s ng có nh ng d u hi u ñ c trưng sau: Câu 38 Hm A) Có kh năng t sao chép và t ñi u ch nh B) Có kh năng tích lu thông tin di truy n C) t t c ñ u ñúng D) ðÁP ÁN -D Các t ch c s ng, t c p ñ phân t ñ n c p ñ trên cơ th là h m th hi n qua Câu 39 ñ c ñi m sau: Di truy n và sinh s n, ñ m b o cho s s ng sinh sôi, n y n , duy trì liên t c A) thư ng xuyên trao ñ i v t ch tv i môi trư ng, d n t i s thư ng xuyên ñ i m i B) thành ph n c a t ch c kh năng t ñ ng duy trì và gi v ng s n ñ nh v thành ph n và tính ch t C) m c d u AND có kh năng sao chépl i ñúng khuôn m u c a nó, nhưng do các D) tác nhân bên trong ho c bên ngoài c a cơ th , c u trúc c a nó có th b bi n ñ i làm cho c u trúc c a AND ngày càng ph c t p hơn, ña d ng hơn so v i nguyên mu B ðÁP ÁN Các t ch c s ng, t c p ñ phân t ñ n c p ñ trên c th ñ u có kh năng t Câu 40 sao chép th hi n qua ñ c ñi m: kh năng t ñ ng duy trì và gi v ng n ñ nh v thành ph n và tính ch t A) http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  7. m c d u AND có kh năng sao chép l i ñúng khuôn m u c a nó. Nhưng do ñ c B) ñi m tác nhân bên trong ho cbên ngoài cơ th , c u trúc c a nó có th b bi n ñ i làm cho c u trúc c a AND ngày càng ph c t p hơn, ña d ng hơn so v i nguyên mu Di truy n và sinh s n, ñ m b o cho s s ng sinh sôi, n y n , duy trì liên t c C) thư ng xuyên trao ñ i v t ch t v i môi trư ng, d n t i s thư ng xuyên trao ñ i D) m i thành ph n c a t ch c ðÁP ÁN C Các t ch c, t c p ñ phân t ñ n c p ñ trên cơ th ñ u có kh năng t ñi u Câu 41 ch nh th hi n qua ñ c ñi m: thư ng xuyên trao ñ i v t ch t v i môi trư ng, d n t i s thư ng xuyên t ñ i ` m i thành ph n c a t ch c Di truy n và sinh s n, ñ m b o cho s sinh s ng sinh sôi, n y n , duy trì liên t c B) m c d u AND có kh năng sao chép l i ñúng khuôn m u c a nó, nhưng do các C) tác nhân bên trong hoăcj bên ngoài cơ th , c u trúc c a nó có th b bi n ñ i làm cho c u trúc c a AND ngày càng ph c t p hơn, ña d ng hơn so v i nguyên m u kh năng t ñ ng duy trì và gi v ng s n ñ nh v thành ph n và tính ch t D) ðÁP ÁN D Các t ch c s ng, t c p ñ phân t ñ n c p ñ trên cơ th ñ u có kh năng t Câu 42 ñi u ch nh th hi n qua ñ c ñi m: Thưòng xuyên trao ñ i v t ch t v i môi trư ng, d n tơi s thư ng xuyên t ñ i A) m i thành ph n c a t ch c Di truy n và sinh s n, ñ m b o cho s s ng sinh sôi, n y n , duy trì liên t c B) thư ng xuyên trao ñ i v t ch t v i môi trư ng d n t i s thư ng xuyên thành C) ph n c a t ch c kh năng t ñ ng duy trì và gi v ng s n ñ nh v thành ph n và tính ch t D) ðÁP ÁN A Cơ s phân t c a s ti n hoá th hi n qua quá trình: Câu 43 T ñi u ch nh ñ duy trì s n ñ nh v thành ph n và tính ch t c a h s ng A) thư ng xuyên trao ñ i ch t v i môi trư ng d n t i s thư ng xuyên t ñ i m i B) thành ph n c a t ch c Tích lu thông tin duy trì thông qua s thay ñ i c u trúc c a AND C) t nhân ñôi c a AND D) ðÁP ÁN C http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2