Tài liệu tham khảo: Học thuyết Lamarck và học thuyết Darwin

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
52
lượt xem
5
download

Tài liệu tham khảo: Học thuyết Lamarck và học thuyết Darwin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu luyện thi đại học dành cho học sinh hệ Trung học phổ thông ôn thi tốt nghiệp và ôn thi Đại học - Cao đẳng tham khảo ôn tập và củng cố lại kiến thức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu tham khảo: Học thuyết Lamarck và học thuyết Darwin

  1. H c thuy t Lamarck và h c thuy t Darwin I/ H c thuy t Lamarck Lamarck cho r ng loài sinh v t có th bi n đ i dư i tác đ ng c a môi trư ng ch không ph i b t bi n. Cơ ch ti n hóa làm cho loài này bi n đ i thành loài khác đư c gi i thích như sau: - Nguyên nhân: S thay đ i m t cách ch m ch p và liên t c c a môi trư ng s ng. - Cơ ch chính: M i sinh v t đ u ch đ ng thay đ i t p quán ho t đ ng c a các cơ quan đ thích ng v i s thay đ i c a môi trư ng. Cơ quan ho t đ ng nhi u thì s liên t c phát tri n, cơ quan ít ho c không ho t đ ng s d n tiêu bi n. - Đ c đi m: Nh ng đ c đi m thích nghi đư c hình thành luôn đư c di truy n cho th h sau. Ví d : S hình thành loài hưu cao c . Loài hưu c ng n d n d n thay đ i đ c đi n c ng n thành c dài đ thích nghi v i vi c ph i vươn c lên cao đ ki m th c ăn.
  2. Chú ý: Nh ng h n ch ( sai l m) trong h c thuy t Lamarck là: - Nh ng bi n đ i c a cơ th dư i tác đ ng c a môi trư ng đ u đư c di truy n. - Do ngo i c nh thay đ i ch m ch p nên sinh v t có kh năng thích nghi k p th i và trong l ch s không có loài nào b đào th i. - M i cá th đ u đ ng lo t ph n ng theo cách gi ng nhau trư c đi u ki n ngo i c nh m i. II/ H c thuy t Darwin S quan sát c a Darwin trong quá trình hình thành h c thuy t ti n hóa: - T t c các loài sinh v t đ u có xu hư ng sinh ra s lư ng con nhi u hơn nhi u so v i s con có th s ng sót đ n tu i sinh s n. - Qu n th sinh v t có xu hư ng duy trì kích thư c không đ i tr khi có bi n đ i b t thư ng v môi trư ng.
  3. - Các cá th con khác b m và khác nhau v nhi u cho ti t( bi n d cá th ). H c thuy t Darwin: - S đ u tranh sinh t n: Các cá th ph i đ u tranh v i nhau đ giành quy n sinh t n, ch s ít cá th còn s ng sót qua m i th h . - Ch n l c t nhiên: các cá th có kh năng s ng sót và kh năng sinh s n cao s đ l i nhi u con cho qu n th . Theo th i gian, s lư ng có các bi n d thích nghi ngày m t tăng và s lư ng các cá th có các bi n d kém thích nghi ngày m t gi m. K t qu c a quá trình ch n l c t nhiên: - Đào th i nh ng bi n d không có l i , tích lũy nh ng bi n d có l i cho b n thân sinh v t. - Hình thành các đ c đi m thích nghi trên cơ th sinh v t. - Phân li tính tr ng theo nhi u hư ng, t o ra các d ng khác v i t tiên ban đ u.
  4. Quá trình ch n l c nhân t o: - Quá trình ti n hành trên v t nuôi và cây tr ng theo nhu c u th hi u, kinh t c a con ngư i. - Cơ s : D a trên tính bi n d và di truy n. - K t qu : hình thành nhi u d ng khác v i t tiên, t o ra s đa d ng sinh h c v t nuôi và cây tr ng; quy đ ng chi u hư ng ti n hóa c a cây tr ng, v t nuôi. K t lu n c a Darwin: - Thông qua thuy t ti n hóa b ng ch n l c t nhiên( Natural Selection) , ông cho r ng các loài trên trái đ t đ u đư c ti n hóa t m t t tiên chung. - Th nhưng th gi i sinh v t r t đa d ng do m i loài đ u có nh ng đ c đi m thích nghi riêng bi t qua hàng tri u năm ti n hóa. Câu h i tr c nghi m:
  5. 1/ Đi m chưa đúng trong quan ni m c a Lamac là: Ch n m t đáp án dư i đây A. M i bi n đ i trên cơ th đ u di truy n B. M i sinh v t đ u ph n ng gi ng nhau trư c tác đ ng môi trư ng C. m i sinh v t không có loài b đào th i do kém thích nghi D. C ba câu A, B, C 2/ Theo Lamac hư ng ti n hoá cơ b n c a sinh v t là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Thích nghi ngày càng hoàn thi n B. Ch ng lo i ngày càng phong phú, đa d ng C. Nâng d n t ch c cơ th t đơn gi n đ n ph c t p D. C A, B, C đ u đúng 3/ Theo quan đi m c a Lamac, ti n hoá không đơn thu n là s bi n đ i mà còn là s ………. có tính k th a l ch s . T đi n đúng vào ch tr ng c a câu h i trên là: Ch n m t đáp án dư i đây
  6. A. Phân hoá B. Phát tri n C. Liên t c D. Di truy n 4/ Theo quan đi m c a di truy n h c hi n đ i thì lo i bi n d xác đ nh mà Đacuyn đã nêu ra trư c đây g i là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Thư ng bi n B. Đ t bi n c a c u trúc nhi m s c th C. Đ t bi n s lư ng nhi m s c th D. Đ t bi n gen 5/ Đóng góp quan tr ng nh t c a h c thuy t Lamarck: A. Gi i thích đư c s đa d ng c a sinh gi i b ng thuy t bi n hình. B. L n đ u tiên gi i thích đư c s ti n hóa c a sinh gi i m t cách h p lí thông qua vai trò c a ch n l c t nhiên và bi n d . C. Ch ng minh sinh gi i là k t qu c a m t quá trình phát tri n liên t c t đơn gi n đ n ph c t p.
  7. D. Bác b vai trò c a thư ng đ trong vi c sáng t o ra các loài sinh v t. 6/ Theo Darwin ch n l c nhân t o b t đ u t khi nào? A. T khi s s ng xu t hi n. B. T khi loài ngư i xu t hi n. C. T khi loài ngư i b t đ u bi t tr ng tr t, chăn nuôi. D. T khi khoa h c ch n gi ng đư c hình thành. 7/ Đ ng l c c a ch n l c t nhiên là: A. Đ u tranh sinh t n trong cơ th s ng. B. Các tác nhân c a đi u ki n s ng trong t nhiên. C. S đào th i các bi n d không có l i. D. S tích lũy các bi n d có l i. 8/ Theo Darwin, đ i tư ng tác đ ng c a ch n l c t nhiên là: A. Cá th . B. Qu n th . C. Qu n xã. D. H sinh thái.
  8. 9/ Trong vi c gi i thích ngu n g c chung c a loài, quá trình nào dư i đây đóng vai trò quy t đ nh: A. Đ t bi n B. Giao ph i C. Ch n l c t nhiên. D. Phân ly tính tr ng. 10/ Theo Darwin nhân t chính trong quá trình hình thành đ c đi m thích nghi cơ th sinh v t: A. Bi n d cá th và quá trình giao ph i. B. Đ t bi n, giao ph i, ch n l c t nhiên. C. Phân ly tính tr ng và đ ng quy tính tr ng. D. Ch n l c t nhiên tác đ ng thông qua di truy n và bi n d .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản