Tài liệu truyền thông marketing của bạn có tạo được ấn tượng đúng không?

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
99
lượt xem
37
download

Tài liệu truyền thông marketing của bạn có tạo được ấn tượng đúng không?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chí đầu tiên trong 3 tiêu chí mà một tài liệu truyền thông marketing hiệu quả cần đạt được - đó là "Tài liệu truyền thông của bạn có tạo được ấn tượng không?".

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu truyền thông marketing của bạn có tạo được ấn tượng đúng không?

  1. Tài li u truy n thông marketing c a b n có t o ư c n tư ng úng không? Tiêu chí u tiên trong 3 tiêu chí mà m t tài li u truy n thông marketing hi u qu c n t ư c - ó là "Tài li u truy n thông c a b n có t o ư c n tư ng không?". bài vi t tu n trư c, trong chuyên m r ng v thương hi u, chúng ta ã th o lu n v các lo i tài li u truy n thông marketing xu t phát t k ho ch marketing hàng năm c a doanh nghi p và tiêu chí u tiên trong 3 tiêu chí mà m t tài li u truy n thông marketing hi u qu c n t ư c - ó là "Tài li u truy n thông c a b n có t o ư c n tư ng không?". Hi n chúng ta ã s n sàng cho tiêu chí th hai - "Tài li u truy n thông marketing c a b n có t o ư c n tư ng úng không?". t o ư c n tư ng " úng", thông i p c n chuy n t i ph i áp ng ư c nh ng m c tiêu c th thi t l p trong b n mô t tiêu chí sáng t o v n luôn ư c chu n b trư c khi quá trình sáng t o b t u. Theo kinh nghi m c a tôi, h u h t nh ng m c tiêu này thư ng không quá khó hi u hay quá khó n m b t iv i i ngũ sáng t o cũng như i v i các doanh nghi p. B n mô t tiêu chí thư ng bao g m nh ng m c tiêu truy n thông marketing t ng th , i tư ng
  2. khách hàng m c tiêu, chi n lư c nh v , các c tính và l i ích n i tr i nh t c a s n ph m ho c d ch v . T t c nh ng thông tin trên ư c s d ng làm n n t ng cho thông i p quan tr ng nh t s ư c chuy n t i. M t tiêu chí khác c n ư c c p trong m i b n tiêu chí, song tiêu chí này thư ng b xem nh ho c hi u sai - ó là c m giác quan tr ng nh t c n chuy n t i. i u này th t b t l i, b i theo các nhà tâm lý h c, h u h t các quy t nh mua s m ch y u ph thu c vào c m xúc. Th m chí ngay c i v i nh ng thương v kinh doanh cũng v y. Gi ng như các h a s , các nhà làm phim hay nh ng chuyên gia thư ng s d ng các th pháp hình nh trong chuyên ngành c a h ; các nhà thi t k và giám c ngh thu t cũng s d ng "ngôn ng " hình nh cho công vi c sáng t o c a mình. B ng vi c s d ng các y u t hình nh này m t cách khéo léo, h có th khơi g i lên nh ng c m giác như m c tiêu ã ư c xác l p c n th n trong b n mô t tiêu chí. Ki u ch là m t trong nh ng y u t hình nh như v y. Trong chuyên thương hi u này, m t bài vi t trư c ây ã mô t vi c l a ch n úng ki u ch thương hi u s d ng cho h th ng b n s c nh n di n thương hi u, chúng ta t ng c p n "âm i u" mà m t ki u ch ư c ch n l a c n th n có th chuy n t i hi u qu trong các tài li u truy n thông thương hi u dư i d ng in n. Nh ng
  3. nguyên t c ó cũng ư c áp d ng tương t i v i các tài li u truy n thông marketing nói chung và k t qu thu ư c có th r t n tư ng. Màu s c là m t y u t th hi n khác có kh năng t o nên phong thái c m xúc nh t nh cho các tài li u truy n thông marketing. Hơn b t c y u t hình nh nào khác, màu s c g n li n v i n n t ng văn hoá, do ó thông i p c m xúc mà m i màu s c chuy n t i có th khác nhau các qu c gia khác nhau. Các nhà kinh doanh và ti p th c n lưu ý i u này khi chu n b các tài li u truy n thông s d ng các th trư ng nư c ngoài. nh ch p có th ghi l i hình nh c a m t s n ph m hay m t tình hu ng mà ông o ngư i xem có th d dàng hi u ư c, ó là lý do vì sao nhi p nh là phương th c ư c s d ng r t nhi u trong các tài li u truy n thông marketing. Song m t nhà nhi p nh gi i không ch d ng l i vi c mô t th c t n u như anh ta ý th c ư c r ng c n ph i t o ra nh ng c m xúc nh t nh theo yêu c u ã c p trong b n mô t tiêu chí. T i nh ng th trư ng t do v i nhi u năm phát tri n các ho t ng truy n thông marketing, kh năng di n t c m xúc - nh ng c m xúc rõ ràng - thông qua ngh thu t nhi p nh, chính là d u n c a m t nhi p nh gia tài năng. Thư ng thì m i nhà nhi p nh s có m t phong cách riêng, có th phù h p ho c không phù h p v i
  4. nh ng yêu c u th hi n c m xúc mà b n tiêu chí ra. Vì v y, trách nhi m c a nhà thi t k hay các giám c ngh thu t là l a ch n m t nhà nhi p nh có phong cách phù h p nh t v i yêu c u t ra và sau ó ph i h p v i h trong su t quá trình ch p hình thu ư c hi u qu cao nh t t nh ng b c nh th c hi n ư c. Còn m t vài y u t hình nh khác n a mà m t nhà thi t k hay m t giám c ngh thu t gi i có th s d ng khơi g i nh ng c m xúc nh t nh thông qua m t lo i hình tài li u truy n thông marketing c th . Chúng ta s th o lu n ti p v nh ng y u t này trong bài vi t tu n t i. Tài li u truy n thông marketing c a b n có t o ư c n tư ng úng không? Tiêu chí u tiên trong 3 tiêu chí mà m t tài li u truy n thông marketing hi u qu c n t ư c - ó là "Tài li u truy n thông c a b n có t o ư c n tư ng không?". bài vi t tu n trư c, trong chuyên m r ng v thương hi u, chúng ta ã th o lu n v các lo i tài li u truy n thông marketing xu t phát t k ho ch marketing hàng năm c a doanh nghi p và tiêu chí u tiên trong 3 tiêu chí mà m t tài li u truy n thông marketing hi u qu c n t ư c - ó là "Tài li u truy n thông c a b n có t o ư c n tư ng không?". Hi n chúng ta ã s n sàng cho
  5. tiêu chí th hai - "Tài li u truy n thông marketing c a b n có t o ư c n tư ng úng không?". t o ư c n tư ng " úng", thông i p c n chuy n t i ph i áp ng ư c nh ng m c tiêu c th thi t l p trong b n mô t tiêu chí sáng t o v n luôn ư c chu n b trư c khi quá trình sáng t o b t u. Theo kinh nghi m c a tôi, h u h t nh ng m c tiêu này thư ng không quá khó hi u hay quá khó n m b t iv i i ngũ sáng t o cũng như i v i các doanh nghi p. B n mô t tiêu chí thư ng bao g m nh ng m c tiêu truy n thông marketing t ng th , i tư ng khách hàng m c tiêu, chi n lư c nh v , các c tính và l i ích n i tr i nh t c a s n ph m ho c d ch v . T t c nh ng thông tin trên ư c s d ng làm n n t ng cho thông i p quan tr ng nh t s ư c chuy n t i. M t tiêu chí khác c n ư c c p trong m i b n tiêu chí, song tiêu chí này thư ng b xem nh ho c hi u sai - ó là c m giác quan tr ng nh t c n chuy n t i. i u này th t b t l i, b i theo các nhà tâm lý h c, h u h t các quy t nh mua s m ch y u ph thu c vào c m xúc. Th m chí ngay c i v i nh ng thương v kinh doanh cũng v y. Gi ng như các h a s , các nhà làm phim hay nh ng chuyên gia thư ng s d ng các th pháp hình nh trong chuyên ngành c a h ; các nhà thi t k và giám c ngh thu t cũng s d ng "ngôn ng " hình nh cho công vi c sáng t o c a mình. B ng vi c s d ng các
  6. y u t hình nh này m t cách khéo léo, h có th khơi g i lên nh ng c m giác như m c tiêu ã ư c xác l p c n th n trong b n mô t tiêu chí. Ki u ch là m t trong nh ng y u t hình nh như v y. Trong chuyên thương hi u này, m t bài vi t trư c ây ã mô t vi c l a ch n úng ki u ch thương hi u s d ng cho h th ng b n s c nh n di n thương hi u, chúng ta t ng c p n "âm i u" mà m t ki u ch ư c ch n l a c n th n có th chuy n t i hi u qu trong các tài li u truy n thông thương hi u dư i d ng in n. Nh ng nguyên t c ó cũng ư c áp d ng tương t i v i các tài li u truy n thông marketing nói chung và k t qu thu ư c có th r t n tư ng. Màu s c là m t y u t th hi n khác có kh năng t o nên phong thái c m xúc nh t nh cho các tài li u truy n thông marketing. Hơn b t c y u t hình nh nào khác, màu s c g n li n v i n n t ng văn hoá, do ó thông i p c m xúc mà m i màu s c chuy n t i có th khác nhau các qu c gia khác nhau. Các nhà kinh doanh và ti p th c n lưu ý i u này khi chu n b các tài li u truy n thông s d ng các th trư ng nư c ngoài. nh ch p có th ghi l i hình nh c a m t s n ph m hay m t tình hu ng mà ông o ngư i xem có th d dàng hi u ư c, ó là lý do vì sao nhi p nh là phương th c ư c s d ng r t nhi u trong các tài li u truy n thông marketing. Song m t nhà nhi p nh gi i
  7. không ch d ng l i vi c mô t th c t n u như anh ta ý th c ư c r ng c n ph i t o ra nh ng c m xúc nh t nh theo yêu c u ã c p trong b n mô t tiêu chí. T i nh ng th trư ng t do v i nhi u năm phát tri n các ho t ng truy n thông marketing, kh năng di n t c m xúc - nh ng c m xúc rõ ràng - thông qua ngh thu t nhi p nh, chính là d u n c a m t nhi p nh gia tài năng. Thư ng thì m i nhà nhi p nh s có m t phong cách riêng, có th phù h p ho c không phù h p v i nh ng yêu c u th hi n c m xúc mà b n tiêu chí ra. Vì v y, trách nhi m c a nhà thi t k hay các giám c ngh thu t là l a ch n m t nhà nhi p nh có phong cách phù h p nh t v i yêu c u t ra và sau ó ph i h p v i h trong su t quá trình ch p hình thu ư c hi u qu cao nh t t nh ng b c nh th c hi n ư c. Còn m t vài y u t hình nh khác n a mà m t nhà thi t k hay m t giám c ngh thu t gi i có th s d ng khơi g i nh ng c m xúc nh t nh thông qua m t lo i hình tài li u truy n thông marketing c th . Chúng ta s th o lu n ti p v nh ng y u t này trong bài vi t tu n t i.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản