intTypePromotion=1

Tài liệu về chuẩn mực kế toán quốc tế_2

Chia sẻ: Thanh Thảo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
257
lượt xem
70
download

Tài liệu về chuẩn mực kế toán quốc tế_2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tài liệu về chuẩn mực kế toán quốc tế_2', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu về chuẩn mực kế toán quốc tế_2

 1. CHÛÚNG 5 IAS 7 BAÁ O CAÁ O LÛU CHUYÏÍ N TIÏÌ N TÏÅ G NGHIÏN CÛÁU TÒNH HUÖËNG BAÁO CAÁO LÛU CHUYÏÍN TIÏÌN TÏÅ TIÏËP THEO Taâi saãn lûu àöång Haâng töìn kho 82.000 42.000 Caác khoaãn cho vay 63.000 43.000 Chi phñ traã trûúác 21.000 16.000 _ Gûãi ngên haâng 6.000 166.000 107.000 Töíng taâi saãn 521.000 411.000 VÖËN SÚÃ HÛÄU VAÂ CAÁC KHOAÃN NÚÅ Vöën vaâ caác khoaãn dûå trûä Vöën cöí phêìn 100.000 120.000 Dûå trûä àaánh giaá laåi 20.000 - Lúåi nhuêån tñch luyä 147.000 121.000 267.000 241.000 Núå daâi haån Vay daâi haån 99.000 125.000 Núå ngùæn haån Traã cho caác chuã núå 72.000 35.000 Traã ngên haâng 43.000 - Thuïë àïën haån traã 40.000 10.000 155.000 45.000 Töíng vöën chuã súã hûäu vaâ caác khoaãn núå 521.000 411.000 Caác thöng tin khaác 1. Nhûäng chi phñ khêëu hao dûúái àêy àûúåc tñnh vaâo chi phñ hoaåt àöång: Maáy moác 25.000 àöla Phûúng tiïån giao thöng 2.000 àöla 2. Maáy moác àaä khêëu hao àuã vúái nguyïn giaá ban àêìu laâ 15.000 àöla vaâ trong nùm àaä àûúåc baán vúái giaá 5.000 àöla. Lúåi nhuêån àûúåc tñnh vaâo chi phñ hoaåt àöång. 3. Ngûúâi quaãn lyá taâi chñnh lûu yá viïåc caác kïë toaán viïn cho rùçng cöng ty coá nguy cú bõ mêët khaã nùng thanh khoaãn. Theo ngûúâi quaãn lyá taâi chñnh, cöng ty àaä gùåp khoá khùn trong viïåc traã caác khoaãn núå ngùæn haån trong nùm baáo caáo. 21
 2. CHÛÚNG 5 IAS 7 BAÁ O CAÁ O LÛU CHUYÏÍ N TIÏÌ N TÏÅ G NGHIÏN CÛÁU TÒNH HUÖËNG BAÁO CAÁO LÛU CHUYÏÍN TIÏÌN TÏÅ TIÏËP THEO Nïëu sûã duång phûúng phaáp trûåc tiïëp àïí lêåp baáo caáo thò Baáo caáo lûu chuyïín tiïìn tïå àûúåc trònh baây nhû sau: LINCO INC. BAÁO CAÁO LÛU CHUYÏÍN TIÏÌN TÏÅ CHO NÙM TAÂI CHÑNH KÏËT THUÁC NGAÂY 30/9/20x4 Àöla Doâng tiïìn tûâ hoaåt àöång kinh doanh Tiïìn thu tûâ khaách haâng (Pheáp tñnh e) 830.000 Tiïìn traã cho nhaâ cung cêëp vaâ nhên viïn (Pheáp tñnh f) (725.200 Tiïìn roâng thu tûâ hoaåt àöång kinh doanh 104.800 Traã laäi (15.800) Nöåp thuïë (Pheáp tñnh d) 14.000) Traã cöí tûác (25.000) 50.000 Doâng tiïìn tûâ hoaåt àöång àêìu tû Mua taâi saãn, nhaâ xûúãng, thiïët bõ (Pheáp tñnh a, b, c) (54.000) Tiïìn thu àûúåc tûâ baán maáy moác 5.000 Cho caác giaám àöëc vay (4.000) (53.000) Doâng tiïìn tûâ hoaåt àöång taâi chñnh Giaãm vay daâi haån (125-99) (26.000) Thanh toaán laåi vöën goáp cöí phêìn (20.000) (46.000) Giaãm roâng söë dû ngên haâng cuãa caã kyâ (49.000) Söë dû ngên haâng àêìu nùm 6.000 Thêëu chi cuöëi nùm (43.000) NHÊÅN XEÁT 1. Töíng söë tùng caác khoaãn traã chuã núå àûúåc duâng àïí taâi trúå möåt phêìn cho söë tùng vöën lûu àöång. 2. Söë tùng vöën lûu àöång coân laåi, traã laäi, nöåp thuïë, vaâ traã cöí tûác tûâ nguöìn tiïìn thu tûâ hoaåt àöång kinh doanh. 3. Söë dû tiïìn mùåt coân laåi coá àûúåc tûâ hoaåt àöång kinh doanh vaâ khoaãn tiïìn coá àûúåc do baán taâi saãn cöë àõnh àûúåc sûã duång àïí mua taâi saãn cöë àõnh. 4. Thêëu chi ngên haâng àûúåc duâng àïí thanh toaán laåi vöën goáp cöí phêìn vaâ thuå höìi khoaãn cho vay daâi haån. 22
 3. CHÛÚNG 5 IAS 7 BAÁ O CAÁ O LÛU CHUYÏÍ N TIÏÌ N TÏÅ G NGHIÏN CÛÁU TÒNH HUÖËNG BAÁO CAÁO LÛU CHUYÏÍN TIÏÌN TÏÅ TIÏËP THEO CAÁC PHEÁP TÑNH Àöla a. Nhaâ cûãa vùn phoâng Söë dû àêìu nùm 220.000 Àaánh giaá laåi 20.000 Mua sùæm (söë dû) 10.000 Söë dû cuöëi nùm 250.000 b. Maáy moác Söë dû àêìu nùm 20.000 Khêëu hao (25.000) Mua sùæm (söë cên àöëi) 40.000 Söë dû cuöëi nùm 35.000 c. Phûúng tiïån Söë dû àêìu nùm 4.000 Khêëu hao (2.000) Mua sùæm (söë cên àöëi) 4.000 Söë dû cuöëi nùm 6.000 d. Thuïë Söë àïën haån traã àêìu nùm 10.000 Tñnh vaâo baáo caáo thu nhêåp 44.000 Àaä traã bùçng tiïìn (söë cên àöëi) (14.000) Söë àïën haån traã cuöëi kyâ 40.000 e. Tiïìn thu tûâ khaách haâng Tiïìn baán haâng 850.000 Tùng söë cho núå (63-43) (20.000) 830.000 f. Tiïìn traã cho nhaâ cung cêëp vaâ nhên viïn Chi phñ baán haâng 637.500 Chi phñ haânh chñnh 28.100 Chi phñ hoaåt àöång 73.600 Àiïìu chónh cho caác khoaãn khöng phaãi laâ tiïìn: Khêëu hao (27.000) Lúåi nhuêån baán maáy moác 5.000 Tùng haâng töìn kho (82-42) 40.000 Tùng söë phaãi traã chuã núå (72-35) (37.000) Tùng chi phñ traã trûúác (21-16) 5.000 725.200 23
 4. CHÛÚNG 6 LÖÎ LAÄI ROÂNG CUÃA CAÃ KYÂ, CAÁC LÖÎI CÚ BAÃN VAÂ THAY ÀÖÍI CHÏË ÀÖÅ KÏË TOAÁN (IAS 8) 6.1 VÊËN ÀÏÌ ÀÙÅT RA Chuêín mûåc naây quy àõnh viïåc phên loaåi, phûúng phaáp kïë toaán vaâ cöng böë möåt söë khoaãn muåc choån loåc trong baáo caáo thu nhêåp àïí àaãm baão haåch toaán thöëng nhêët giûäa caác doanh nghiïåp. 6.2 PHAÅM VI AÁP DUÅNG Chuêín mûåc naây àûúåc aáp duång khi trònh baây löî/laäi tûâ caác hoaåt àöång thöng thûúâng, caác khoaãn bêët thûúâng vaâ baáo caáo thay àöíi trong caác dûå toaán, löîi cú baãn vaâ thay àöíi chïë àöå kïë toaán. 6.3 HAÅCH TOAÁN KÏË TOAÁN 6.3.1 Kïët quaã tûâ hoaåt àöång thöng thûúâng laâ nhûäng hoaåt àöång do doanh nghiïåp tiïën haânh nhû möåt phêìn hoaåt àöång kinh doanh cuãa mònh vaâ caã nhûäng hoaåt àöång liïn quan maâ doanh nghiïåp tham gia. Nhûäng kïët quaã naây àûúåc tñnh vaâo lúåi nhuêån trûúác thuïë. Caác khoaãn thu nhêåp vaâ chi phñ trong löî/laäi tûâ hoaåt àöång thöng thûúâng coá quy mö, baãn chêët hoùåc mûác àöå aãnh hûúãng maâ nïëu àûúåc cöng böë seä cêìn thiïët cho viïåc giaãi thñch kïët quaã hoaåt àöång cuãa doanh nghiïåp trong kyâ, caác khoaãn naây phaãi àûúåc cöng böë riïng (vñ duå ghi giaãm haâng töìn kho, chi phñ cú cêëu laåi, ngûâng hoaåt àöång kinh doanh, v.v.). 6.3.2 Caác khoaãn bêët thûúâng laâ caác khoaãn thu nhêåp hoùåc chi phñ phaát sinh tûâ caác sûå kiïån hoùåc giao dõch khaác biïåt roä raâng vúái nhûäng hoaåt àöång thöng thûúâng cuãa doanh nghiïåp vaâ vò vêåy caác hoaåt àöång naây khöng àûúåc coi laâ phaát sinh thûúâng xuyïn (vñ duå sung cöng... vaâ thiïn tai). Caác khoaãn bêët thûúâng àûúåc haåch toaán theo möåt doâng riïng trïn baáo caáo thu nhêåp, taách biïåt vúái löî /laäi tûâ hoaåt àöång thöng thûúâng. 6.3.3 Thay àöíi dûå toaán liïn quan túái nhûäng gò khöng chùæc chùæn tiïìm êín trong hoaåt àöång kinh doanh, dêîn àïën viïåc coá nhiïìu khoaãn khöng thïí tñnh toaán chñnh xaác maâ chó coá thïí ûúác tñnh. Khi khoá phên biïåt giûäa thay àöíi chïë àöå kïë toaán hoùåc thay àöíi trong ûúác tñnh thò phûúng phaáp thûá hai seä àûúåc choån. AÃnh hûúãng cuãa thay àöíi naây àûúåc tñnh vaâo löî/laäi roâng trong kyâ hiïån taåi hoùåc kyâ hiïån taåi vaâ tûúng lai nïëu thay àöíi àoá aãnh hûúãng túái caã hai kyâ. 6.3.4 Löîi cú baãn laâ nhûäng löîi àûúåc phaát hiïån trong kyâ hiïån taåi coá têìm quan troång àïën mûác maâ caác baáo caáo taâi chñnh cuãa möåt (caác) kyâ trûúác khöng coân vaâo ngaây tin cêåy nûäa àûa ra baáo caáo. Phûúng phaáp haåch toaán chuêín Àiïìu chónh söë dû lúåi nhuêån tñch luyä àêìu kyâ. G Söë liïåu so saánh baáo caáo thu nhêåp àûúåc nïu laåi. G Caác söë liïåu so saánh àaä ghi cheáp khaác àûúåc nïu laåi. G 24
 5. CHÛÚNG 6 IAS 8 LÖÎ L AÄ I ROÂ N G CUÃ A CAÃ KYÂ , CAÁ C LÖÎ I CÚ BAÃ N VAÂ THAY ÀÖÍ I CHÏË ÀÖÅ KÏË TOAÁ N G Caác phûúng phaáp khaác àûúåc pheáp thay thïë Söë àiïìu chónh àûúåc tñnh vaâo löî/laäi roâng cuãa kyâ hiïån taåi. G Söë liïåu so saánh khöng àûúåc nïu laåi. G Àûa ra söë so saánh chiïëu lïå. G 6.3.5 Thay àöíi chïë àöå kïë toaán: Chïë àöå kïë toaán laâ nhûäng nguyïn tùæc cuå thïí, nhûäng cùn cûá, quy ûúác, quy tùæc vaâ thöng lïå àûúåc doanh nghiïåp aáp duång khi lêåp vaâ trònh baây baáo caáo taâi chñnh. Chuáng àûúåc aáp duång nhêët quaán giûäa caác kyâ. Thay àöíi chïë àöå kïë toaán chó àûúåc pheáp theo möåt trong nhûäng àiïìu kiïån sau: Do yïu cêìu luêåt àõnh. G Theo yïu cêìu cuãa möåt cú quan lêåp chuêín mûåc kïë toaán (tûác laâ aáp duång IAS) G Viïåc thay àöíi giuáp cho viïåc trònh baây àûúåc húåp lyá hún. G Haåch toaán chuêín Chiïëu theo bêët kyâ quy àõnh taåm thúâi naâo àöëi vúái viïåc aáp duång IAS. G AÁp duång ngûúåc: G Àiïìu chónh lúåi nhuêån tñch luyä àêìu kyâ. I Nïu laåi söë liïåu so saánh. I AÁp duång cho caác kyâ sau nïëu khöng thûåc hiïån àûúåc viïåc nïu laåi caác kyâ trûúác thûåc tiïîn. G Phûúng phaáp àûúåc pheáp thay thïë khaác Söë àûúåc aáp duång ngûúåc àöëi vúái thay àöíi chïë àöå àûúåc tñnh vaâo löî/laäi roâng cho kyâ hiïån taåi. G Söë liïåu so saánh khöng àûúåc nïu laåi. G Söë liïåu so saánh taåm thúâi àûúåc böí sung. G AÁp duång cho caác kyâ sau nïëu thûåc tiïîn khöng thïí baáo caáo laåi caác kyâ trûúác. G 6.4 CÖNG BÖË 6.4.1 Caác khoaãn coá thïí cöng böë taách biïåt trong phaåm vi löî/laäi tûâ hoaåt àöång thöng thûúâng Baãn chêët. G Söë lûúång trûúác vaâ sau thuïë. G 6.4.2 Caác khoaãn bêët thûúâng G Baãn chêët. Söë lûúång. G AÃnh hûúãng thuïë. G Lúåi ñch thiïíu söë. G 6.4.3 Thay àöíi dûå toaán G Baãn chêët. Söë trûúác vaâ sau thuïë. G 6.4.4 Caác löîi cú baãn G Baãn chêët. Söë lûúång àiïìu chónh trong kyâ hiïån taåi vaâ kyâ trûúác. G AÃnh hûúãng thuïë. G Lúåi ñch thiïíu söë. G Viïåc söë liïåu so saánh àûúåc nïu laåi. G Lyá do söë liïåu so saánh khöng àûúåc nïu laåi. G 25
 6. CHÛÚNG 6 IAS 8 LÖÎ L AÄ I ROÂ N G CUÃ A CAÃ KYÂ , CAÁ C LÖÎ I CÚ BAÃ N VAÂ THAY ÀÖÍ I CHÏË ÀÖÅ KÏË TOAÁ N G 6.4.5 Thay àöíi chïë àöå kïë toaán Lyá do thay àöíi. G Söë lûúång àiïìu chónh trong kyâ hiïån taåi vaâ caác kyâ trûúác. G AÃnh hûúãng thuïë. G Lúåi ñch thiïíu söë. G Viïåc söë liïåu so saánh àûúåc nïu laåi. G Lyá do söë liïåu so saánh khöng àûúåc nïu laåi. G 26
 7. CHÛÚNG 6 IAS 8 LÖÎ L AÄ I ROÂ N G CUÃ A CAÃ KYÂ , CAÁ C LÖÎ I CÚ BAÃ N VAÂ THAY ÀÖÍ I CHÏË ÀÖÅ KÏË TOAÁ N G NGHIÏN CÛÁU TÒNH HUÖËNG LÖÎ LAÄI ROÂNG CUÃA CAÃ KYÂ, CAÁC LÖÎI CÚ BAÃN VAÂ THAY ÀÖÍI CHÏË ÀÖÅ KÏË TOAÁN (IAS 8) Unicurio Inc. laâ möåt nhaâ saãn xuêët caác loaåi àöì lûu niïåm baán taåi caác sên bay quöëc tïë. Nhûäng hoaåt àöång giao dõch vaâ sûå kiïån bêët thûúâng dûúái àêy àaä xaãy ra trong nùm kiïím tra. 1. Àiïìu chónh khoaãn 1,9 triïåu àö la cho dûå phoâng giaãm giaá khi xem xeát voâng àúâi sûã duång ûúác tñnh cuãa nhaâ xûúãng. 2. Thûúãng cho nhên viïn 12 triïåu àöla, trong khi söë thûúãng cuãa nùm trûúác laâ 2,3 triïåu àöla. Giaám àöëc taâi chñnh giaãi thñch rùçng möåt chûúng trònh khuyïën khñch múái àaä àûúåc aáp duång àïí têët caã nhên viïn cuâng àûúåc hûúãng phêìn doanh söë tùng lïn. 3. Coá möåt khoaãn lúåi nhuêån 1,25 triïåu àöla thu àûúåc tûâ viïåc chñnh phuã sung cöng àêët vaâ àûúåc thïí hiïån úã mûác giaá thûåc tïë trong baáo caáo taâi chñnh. 4. Trong nùm naây, cöng ty chõu traách nhiïåm trong viïåc lêåp quyä ECA quyïn goáp tiïìn cho caác töí chûác phuác lúåi. Quyä naây laâ möåt phêìn trong chûúng trònh àêìu tû xaä höåi cuãa cöng ty. Cöng ty àaä goáp 7 triïåu vaâo quyä naây. Tûâng giao dõch vaâ sûå kiïån nïu trïn àûúåc haåch toaán nhû sau trong baáo caáo thu nhêåp cuãa nùm hiïån taåi: 1. Àêy laâ thay àöíi trong dûå toaán (xem àoaån 6.3.3) coá thïí àûúåc tñnh vaâo löî hoùåc laäi tûâ hoaåt àöång thöng thûúâng. Tñnh chêët vaâ söë lûúång thay àöíi trong dûå toaán coá aãnh hûúãng quan troång trong kyâ hiïån taåi phaãi àûúåc cöng böë (thûúâng laâ trong phêìn thuyïët minh). 2. Do baãn chêët vaâ quy mö, àêy laâ khoaãn coá thïí cöng böë riïng biïåt trong phaåm vi löî/laäi tûâ hoaåt àöång thöng thûúâng (xem àoaån 6.3.1). Baãn chêët vaâ söë lûúång cuãa khoaãn naây phaãi àûúåc cöng böë riïng. 3. Àêy laâ möåt khoaãn bêët thûúâng (xem àoaån 6.3.2) khaác biïåt roä raâng vúái caác hoaåt àöång thöng thûúâng. Baãn chêët vaâ söë lûúång cuãa khoaãn naây phaãi àûúåc cöng böë riïng chûá khöng phaãi cöng böë nhû möåt phêìn löî/laäi tûâ hoaåt àöång thöng thûúâng. 4. Chûúng trònh thuác àêíy xaä höåi laâ möåt phêìn cuãa caác hoaåt àöång thöng thûúâng. Khoaãn naây coá thïí àûúåc trònh baây riïng nïëu noá bêët thûúâng vïì quy mö so vúái nhûäng nùm trûúác. Nïëu khöng noá seä phaãi àûúåc àûa vaâo nhû laâ möåt khoaãn khöng thïí cöng böë trong löî/laäi tûâ hoaåt àöång thöng thûúâng. 27
 8. CHÛÚNG 7 CAÁC SÛÅ KIÏÅN XAÃY RA SAU NGAÂY LÊÅP BAÃNG TÖÍNG KÏËT TAÂI SAÃN (IAS 10) 7.1 VÊËN ÀÏÌ ÀÙÅT RA Chuêín mûåc naây quy àõnh phûúng phaáp kïë toaán phuâ húåp cho nhûäng sûå kiïån xaãy ra sau ngaây lêåp baãng töíng kïët taâi saãn nhûng trûúác ngaây caác baáo caáo taâi chñnh àûúåc chêëp thuêån ban haânh. Nhûäng sûå kiïån naây coá thïí cho thêëy nhu cêìu àiïìu chónh nhûäng khoaãn àûúåc ghi nhêån trong caác baáo caáo taâi chñnh hoùåc yïu cêìu cöng böë. 7.2 PHAÅM VI AÁP DUÅNG Chuêín mûåc phaãi àûúåc aáp duång trong viïåc kïë toaán vaâ cöng böë toaân böå nhûäng sûå kiïån sau ngaây lêåp baãng töíng kïët taâi saãn, kïí caã coá lúåi hay bêët lúåi xaãy ra trûúác ngaây caác baáo caáo taâi chñnh àûúåc pheáp ban haânh. 7.3 HAÅCH TOAÁN KÏË TOAÁN 7.3.1 Coá thïí phên biïåt hai loaåi sûå kiïån: Àiïìu chónh nhûäng sûå kiïån cung cêëp bùçng chûáng böí sung vïì nhûäng àiïìu kiïån hiïån hûäu taåi G thúâi àiïím lêåp baãng töíng kïët taâi saãn (nguöìn göëc cuãa sûå kiïån nùçm trong kyâ baáo caáo hiïån taåi). Nhûäng sûå kiïån khöng àiïìu chónh chó baáo nhûäng àiïìu kiïån phaát sinh sau ngaây lêåp baãng töíng G kïët taâi saãn. 7.3.2 Quy trònh cho pheáp cöng böë caác baáo caáo taâi chñnh phuå thuöåc vaâo loaåi hònh doanh nghiïåp vaâ cú cêëu quaãn lyá cuãa doanh nghiïåp. Ngaây cho pheáp cöng böë thûúâng laâ ngaây caác baáo caáo taâi chñnh àûúåc pheáp cöng böë ra ngoaâi doanh nghiïåp. 7.3.3 Caác khoaãn àûúåc ghi nhêån trong caác baáo caáo taâi chñnh cuãa möåt doanh nghiïåp àûúåc àiïìu chónh theo nhûäng sûå kiïån xaãy ra sau ngaây lêåp baãng töíng kïët taâi saãn, cung cêëp thöng tin böí sung vïì nhûäng àiïìu kiïån hiïån hûäu taåi ngaây lêåp baãng töíng kïët taâi saãn, vaâ vò vêåy cho pheáp nhûäng khoaãn naây àûúåc ûúác tñnh chñnh xaác hún (vñ duå, coá thïí yïu cêìu àiïìu chónh àöëi vúái möåt khoaãn löî, thûâa nhêån nùçm trong khoaãn núå thûúng maåi, àûúåc xaác nhêån qua viïåc phaá saãn cuãa khaách haâng sau ngaây lêåp baãng töíng kïët taâi saãn). 7.3.4 Nïëu caác sûå kiïån xaãy ra sau ngaây lêåp baãng töíng kïët taâi saãn vaâ khöng aãnh hûúãng túái tònh traång taâi saãn coá vaâ taâi saãn núå vaâo ngaây lêåp baãng töíng kïët taâi saãn thò khöng phaãi àiïìu chónh. Tuy nhiïn nhûäng sûå kiïån naây seä phaãi àûúåc cöng böë nïëu chuáng quan troång túái mûác nïëu khöng cöng böë thò seä aãnh hûúãng túái quyïët àõnh cuãa ngûúâi sûã duång baáo caáo taâi chñnh (vñ duå nïëu möåt trêån àöång àêët phaá huyã möåt phêìn chuã yïëu trong xûúãng saãn xuêët cuãa doanh nghiïåp sau ngaây lêåp baãng töíng kïët taâi saãn). 7.3.5 Cöí tûác cöng böë phaãi nùçm trong kyâ tûúng ûáng cuãa baáo caáo taâi chñnh; nhûäng khoaãn àûúåc àïì xuêët hoùåc cöng böë sau ngaây lêåp baãng töíng kïët taâi saãn nhûng trûúác khi caác baáo caáo taâi chñnh àûúåc chêëp thuêån seä khöng àûúåc ghi nhêån laâ möåt khoaãn núå vaâo ngaây lêåp baãng töíng kïët taâi saãn. Doanh nghiïåp coá thïí cöng böë theo yïu cêìu nhûäng khoaãn cöí tûác naây hoùåc laâ trïn baáo caáo taâi chñnh nhû möåt thaânh phêìn riïng cuãa vöën chuã súã hûäu hoùåc laâ trong phêìn thuyïët minh baáo caáo taâi chñnh. 28
 9. CHÛÚNG 7 IAS 10 CAÁ C SÛÅ KIÏÅ N XAÃ Y RA SAU NGAÂ Y LÊÅ P BAÃ N G TÖÍ N G KÏË T TAÂ I SAÃ N G 7.3.6 Doanh nghiïåp khöng àûúåc lêåp baáo caáo taâi chñnh trïn cú súã tiïëp tuåc hoaåt àöång nïëu sau ngaây lêåp baãng töíng kïët taâi saãn, ban quaãn lyá quyïët àõnh laâ coá dûå àõnh thanh lyá doanh nghiïåp hoùåc ngûâng giao dõch, hoùåc laâ doanh nghiïåp khöng coá sûå lûåa choån thûåc tïë naâo khaác ngoaâi viïåc thûåc hiïån nhûäng gò nïu úã trïn. 7.4 CÖNG BÖË 7.4.1 Ngaây àûúåc pheáp ban haânh Ngaây àûúåc pheáp ban haânh caác baáo caáo taâi chñnh. G Ngûúâi cho pheáp. G Nïëu bêët kyâ bïn naâo coá quyïìn sûãa àöíi caác baáo caáo taâi chñnh sau khi ban haânh thò sûå viïåc naây G phaãi àûúåc cöng böë. 7.4.2 Caác sûå kiïån khöng àiïìu chónh Àöëi vúái nhûäng sûå kiïån khöng àiïìu chónh laâm aãnh hûúãng àïën khaã nùng àaánh giaá vaâ ra quyïët àõnh húåp lyá cuãa ngûúâi sûã duång thò cêìn phaãi cöng böë nhûäng nöåi dung sau: G Baãn chêët cuãa sûå kiïån. G Ûúác tñnh aãnh hûúãng vïì mùåt taâi chñnh. G Baáo caáo nïëu khöng ûúác tñnh àûúåc aãnh hûúãng. 7.4.3 Cêåp nhêåt nöåi dung cöng böë vïì nhûäng àiïìu kiïån vaâo ngaây lêåp baãng töíng kïët taâi saãn Àöëi vúái nhûäng àiïìu kiïån coá vaâo ngaây lêåp baãng töíng kïët taâi saãn, theo bêët kyâ thöng tin múái naâo nhêån àûúåc sau ngaây lêåp baãng töíng kïët taâi saãn, thò phaãi cêåp nhêåt caác nöåi dung cöng böë liïn quan àïën nhûäng àiïìu kiïån àoá. 29
 10. CHÛÚNG 7 IAS 10 CAÁ C SÛÅ KIÏÅ N XAÃ Y RA SAU NGAÂ Y LÊÅ P BAÃ N G TÖÍ N G KÏË T TAÂ I SAÃ N G NGHIÏN CÛÁU TÒNH HUÖËNG NHÛÄNG SÛÅ KIÏÅN XAÃY RA SAU NGAÂY LÊÅP BAÃNG TÖÍNG KÏËT TAÂI SAÃN Möåt cöng ty lêåp baãng töíng kïët taâi saãn ngaây 31/12 coá möåt khoaãn núå vay nûúác ngoaâi daâi haån khöng àûúåc àûa vaâo húåp àöìng ngoaåi höëi. Söë ngoaåi tïå àûúåc chuyïín àöíi vúái tyã giaá àoáng cûãa ngaây 31/12/20x4 vaâ àûúåc trònh baây trong söí saách kïë toaán theo àöìng nöåi tïå laâ 2 triïåu àún võ nöåi tïå. Vaâo ngaây 27/2/20x5 àöìng nöåi tïå giaãm giaá àaáng kïí so vúái àöìng àöla Myä. Vaâo ngaây höm àoá, ban giaám àöëc quyïët àõnh tiïëp tuåc tûå baão hiïím ruãi ro bùçng möåt húåp àöìng ngoaåi höëi coá kyâ haån giúái haån khoaãn núå cuöëi cuâng töëi àa laâ 6 triïåu àún võ nöåi tïå. Nïëu tònh huöëng naây xaãy ra vaâo ngaây lêåp baãng töíng kïët taâi saãn thò seä dêîn àïën viïåc söë núå cuãa cöng ty vûúåt quaá giaá trõ thûåc tïë cuãa taâi saãn. Tònh huöëng àûúåc xeát rúi vaâo àõnh nghôa vïì sûå kiïån sau ngaây lêåp baãng töíng kïët taâi saãn vaâ cuå thïí laâ thuöåc nhûäng sûå kiïån liïn quan túái nhûäng àiïìu kiïån phaát sinh sau ngaây lêåp baãng töíng kïët taâi saãn. Khoaãn töín thêët 4 triïåu àöìng nöåi tïå phaát sinh vaâo nùm 20x5 phaãi àûúåc ghi nhêån trong baáo caáo thu nhêåp cuãa nùm 20x5. Trong baáo caáo taâi chñnh nùm kïët thuác ngaây 31/12/20x4, khöng àûúåc lêåp dûå phoâng cho töín thêët trïn. Tuy nhiïn, cêìn phaãi xeát xem liïåu coá thñch húåp khi aáp duång khaái niïåm tiïëp tuåc hoaåt àöång trong khi lêåp baáo caáo taâi chñnh hay khöng. Ngaây vaâ chu kyâ thanh toaán núå cuäng phaãi àûúåc xem xeát khöng nïn àûa vaâo khoaãn dûå phoâng cho töín thêët trïn. Thöng tin sau phaãi àûúåc cöng böë trong thuyïët minh baáo caáo taâi chñnh cho nùm taâi chñnh kïët thuác ngaây 31/12/20x4: Baãn chêët cuãa caác sûå kiïån. G Ûúác tñnh aãnh hûúãng vïì mùåt taâi chñnh, trong trûúâng húåp naây laâ 4 triïåu àún võ nöåi tïå. G 30
 11. CHÛÚNG 8 CAÁC HÚÅP ÀÖÌNG XÊY DÛÅNG (IAS 11) 8.1 VÊËN ÀÏÌ ÀÙÅT RA Chuêín mûåc naây àûa ra caách haåch toaán doanh thu vaâ chi phñ cuãa húåp àöìng xêy dûång, àùåt troång têm vaâo: Àaãm baão doanh thu húåp àöìng phuâ húåp vúái caác chi phñ liïn quan. G Phên böí doanh thu vaâ chi phñ húåp àöìng cho caác kyâ kïë toaán coá thûåc hiïån cöng trònh xêy G dûång. 8.2 PHAÅM VI AÁP DUÅNG Nhûäng húåp àöìng xêy dûång naây thûúâng coá ngaây kyá húåp àöìng vaâ ngaây hoaân thiïån rúi vaâo caác kyâ kïë toaán khaác nhau, bao göìm caác húåp àöìng: Cung cêëp dõch vuå. G Phaá dúä hoùåc khöi phuåc taâi saãn vaâ khöi phuåc laåi möi trûúâng. G 8.3 HAÅCH TOAÁN KÏË TOAÁN 8.3.1 Phên biïåt hai loaåi húåp àöìng laâ: Húåp àöìng theo giaá cöë àõnh thûúâng laâ nhûäng húåp àöìng coá giaá cöë àõnh coá tñnh àïën caác àiïìu G khoaãn tùng giaá. Caác húåp àöìng cöång thïm chi phñ - chi phñ húåp àöìng cöång thïm phêìn trùm cuãa nhûäng chi phñ G naây hoùåc möåt mûác phñ cöë àõnh. 8.3.2 Caác nguyïn tùæc IAS thûúâng àûúåc aáp duång riïng cho tûâng húåp àöìng vaâ àûúåc thoãa thuêån chi tiïët cho viïåc xêy dûång: Möåt taâi saãn (vñ duå möåt cêy cêìu), hoùåc G Möåt töí húåp caác taâi saãn coá liïn quan chùåt cheä vúái nhau hoùåc àöåc lêåp vïì thiïët kïë, cöng nghïå G vaâ chûác nùng/sûã duång (vñ duå caác xûúãng saãn xuêët chuyïn duång). Möåt nhoám caác húåp àöìng coá thïí àûúåc xem nhû möåt húåp àöìng xêy dûång duy nhêët nïëu àûúåc àaâm phaán troån goái laâm möåt. 8.3.3 Nhûäng húåp àöìng sau àêy àûúåc xem nhû laâ nhûäng húåp àöìng xêy dûång riïng biïåt: Húåp àöìng cho möåt söë taâi saãn nïëu coá yïu cêìu riïng àûa ra cho tûâng taâi saãn. G Möåt taâi saãn böí sung àûúåc xêy dûång theo lûåa choån cuãa khaách haâng vaâ khöng phaãi laâ möåt G phêìn cuãa húåp àöìng ban àêìu. 8.3.4 Doanh thu húåp àöìng bao göìm: G Töíng giaá trõ thoaã thuêån theo húåp àöìng ban àêìu. G Nhûäng khoaãn chïnh lïåch, àoâi böìi thûúâng, tiïìn thûúãng khuyïën khñch úã mûác giúái haån: Nhûäng khoaãn naây coá khaã nùng thûåc hiïån, vaâ I Nhûäng khoaãn naây coá thïí tñnh toaán àûúåc möåt caách àaáng tin cêåy. I 8.3.5 Chi phñ húåp àöìng bao göìm: Chi phñ húåp àöìng trûåc tiïëp (vñ duå nguyïn vêåt liïåu). G 31
 12. CHÛÚNG 8 IAS 11 CAÁ C HÚÅ P ÀÖÌ N G XÊY DÛÅ N G G Chi phñ húåp àöìng chung (vñ duå baão hiïím). G Chi phñ maâ khaách haâng phaãi traã riïng theo caác àiïìu khoaãn h p àì ng( vñduå chi ph h nhh nh å ö ñ aâ c ñ ). G 8.3.6 Nïëu kïët quaã cuãa möåt húåp àöìng xêy dûång coá thïí dûå tñnh àûúåc möåt caách àaáng tin cêåy, thò doanh thu vaâ chi phñ (lúåi nhuêån) phaãi àûúåc ghi nhêån theo giai àoaån hoaân thaânh (phûúng phaáp phêìn trùm hoaân thaânh). Phûúng phaáp àïí quyïët àõnh giai àoaån hoaân thaânh göìm: Phêìn chi phñ phaát sinh so vúái töíng chi phñ ûúác tñnh. G Khaão saát cöng trònh àaä thûåc hiïån. G Giai àoaån hoaân thiïån thûåc chêët. G 8.3.7 Doanh thu húåp àöìng àûúåc cöng nhêån theo cöng trònh àûúåc thûåc hiïån trong kyâ kïë toaán. Nhûäng chi phñ húåp àöìng liïn quan cuãa cöng trònh àûúåc thûåc hiïån, àûúåc cöng nhêån tûúng ûáng vaâ phuâ húåp vúái thu nhêåp àïí quyïët àõnh lúåi nhuêån cuãa húåp àöìng trong kyâ. 8.3.8 Nïëu kïët quaã cuãa húåp àöìng khöng thïí ûúác tñnh àûúåc möåt caách àaáng tin cêåy (vñ duå vaâo nhûäng giai àoaån àêìu cuãa húåp àöìng) thò: Ghi nhêån doanh thu úã mûác coá thïí thu höìi àûúåc chi phñ húåp àöìng. G Ghi nhêån chi phñ húåp àöìng phaát sinh. G 8.3.9 Bêët kyâ khoaãn chïnh lïåch ûúác tñnh giûäa töíng chi phñ húåp àöìng vûúåt quaá töíng doanh thu húåp àöìng àïìu àûúåc ghi nhêån ngay laâ chi phñ. 8.4. CÖNG BÖË Chïë àöå kïë toaán Caác phûúng phaáp sûã duång cho viïåc ghi nhêån doanh thu. G Caác phûúng phaáp sûã duång cho giai àoaån hoaân thiïån. G Baáo caáo thu nhêåp Khöëi lûúång doanh thu húåp àöìng àûúåc ghi nhêån. G Baãng töíng kïët taâi saãn vaâ thuyïët minh Khoaãn taåm ûáng àaä nhêån àûúåc. G Söë tiïìn coân laåi. G Húåp àöìng àang thûåc hiïån laâ lúåi nhuêån cöång chi phñ thûåc phaát sinh hay löî trûâ chi phñ thûåc G phaát sinh. Nhûäng khoaãn göåp àïën haån phaãi thu cuãa khaách haâng (taâi saãn). G Nhûäng khoaãn göåp àïën haån phaãi traã khaách haâng (núå). G Nhûäng khoaãn muåc taâi saãn vaâ núå bêët thûúâng (vñ duå àoâi böìi thûúâng). G 32
 13. CHÛÚNG 8 IAS 11 CAÁ C HÚÅ P ÀÖÌ N G XÊY DÛÅ N G G NGHIÏN CÛÁU TÒNH HUÖËNG HÚÅP ÀÖÌNG XÊY DÛÅNG Omega Inc. khúãi cöng möåt húåp àöìng 4 nùm xêy dûång möåt con àêåp. Hoaåt àöång bùæt àêìu ngaây 1/2/20x3. Töíng giaá trõ húåp àöìng laâ 12 triïåu àöla vaâ ngûúâi ta dûå tñnh rùçng cöng trònh seä àûúåc hoaân thaânh vúái mûác töíng chi phñ laâ 9.500.000 àöla. Trong húåp àöìng xêy dûång bïn khaách haâng chêëp nhêån caác khoaãn tùng giaá nhên cöng ngoaâi giaáá húåp àöìng. Nhûäng thöng tin sau liïn quan túái caác hoaåt àöång theo húåp àöìng cho nùm taâi chñnh kïët thuác ngaây 31/12/20x3: 1. Chi phñ trong nùm: Àöla Nguyïn liïåu 1.400.000 G Nhên cöng 800.000 G Chi phñ chung cho hoaåt àöång 150.000 G Thêìu phuå 180.000 G 2. Mûác ûúác tñnh hiïån taåi cho töíng chi phñ húåp àöìng cho thêëy: Nguyïn liïåu cao hún dûå tñnh 180.000 àöla. G Töíng chi phñ nhên cöng cao hún dûå tñnh 300.000 àöla. Trong söë naây, chó coá 240.000 àöla laâ do G tiïìn thuâ lao nhên cöng tùng lïn. Phêìn coân laåi laâ do tñnh khöng hiïåu quaã. Dûå tñnh tiïët kiïåm àûúåc 30.000 àöla chi phñ chung cho hoaåt àöång. G 3. Trong nùm taâi chñnh hiïån taåi khaách haâng yïu cêìu àiïìu chónh húåp àöìng ban àêìu vaâ thoaã thuêån rùçng giaá húåp àöìng seä àûúåc tùng thïm 900.000 àöla. Töíng mûác chi phñ ûúác tñnh cuãa cöng viïåc phaát sinh thïm naây laâ 750.000 àöla. 4. Vaâo cuöëi nùm 20x3, chûáng nhêån cuãa cú quan quaãn lyá nghiïåm thu cho thêëy 25% tiïën àöå hoaân thaânh. LÚÅI NHU N THEO H P ÀÖÌNG ÀÛ C GHI NHÊÅN CHO NÙM T I CHÑNH KÏËT TH C GÂ Y 3 / 1 / 2 0 Å Å Å Â ÁN A 1 2 x3: Phûúng aán 1 Phûúng aán 2 Nghòn àöla Nghòn àöla Doanh thu húåp àöìng (Pheáp tñnh d) 3.107 3.285 Chi phñ húåp àöìng phaát sinh thûåc tïë (Pheáp tñnh a) (2.530) (2.530) 577 775 CAÁC PHEÁP TÑNH a. Chi phñ húåp àöìng Nghòn àöla Nguyïn liïåu 1.400 G Nhên cöng 800 G Chi phñ chung cho hoaåt àöång 150 G Thêìu phuå 180 G 2.530 33
 14. CHÛÚNG 8 IAS 11 CAÁ C HÚÅ P ÀÖÌ N G XÊY DÛÅ N G G NGHIÏN CÛÁU TÒNH HUÖËNG HÚÅP ÀÖÌNG XÊY DÛÅNG TIÏËP THEO b. Töíng chi phñ ûúác tñnh àûúåc kiïím tra cho túái khi kïët thuác húåp àöìng Ûúác tñnh ban àêìu 9.500 G Nguyïn liïåu 180 G Nhên cöng 300 G Chi phñ chung cho hoaåt àöång (30) G Chïnh lïåch 750 G 10.700 c. Giaá húåp àöìng sûãa àöíi Söë ban àêìu 12.000 G Nhên cöng (tñnh thïm tiïìn tùng thuâ lao nhên cöng vaâo giaá húåp àöìng) 240 G Chïnh lïåch 900 G 13.140 d. Doanh thu theo húåp àöìng Phûúng aán 1 Phûúng aán 2 Dûåa trïn chi phñ húåp àöìng, tyã lïå vúái töíng chi phñ húåp àöìng û c t n : á ñh 2.530: 10.700 x 13.140 (laâm troân) 3.107 Dûåa trïn cöng viïåc àaä àûúåc nghiïåm thu: 25% x 13.140 3.285 34
 15. CHÛÚNG 9 THUÏË THU NHÊÅP (IAS 12) 9.1 VÊËN ÀÏÌ ÀÙÅT RA IAS àûa ra nguyïn tùæc kïë toaán caác khoaãn liïn quan àïën thuïë trong kyâ hiïån taåi vaâ tûúng lai: Thu höìi (thanh toaán) trong tûúng lai giaá trõ kïët chuyïín cuãa caác taâi saãn coá (núå) trong baãng G töíng kïët taâi saãn. Caác giao dõch vaâ caác sûå kiïån khaác trong kyâ hiïån taåi àûúåc ghi nhêån trong baáo caáo taâi chñnh G cuãa doanh nghiïåp. 9.2 PHAÅM VI AÁP DUÅNG: Chuêín mûåc naây quy àõnh cho têët caã caác loaåi thuïë thu nhêåp bao göìm caã thuïë thu nhêåp trong nûúác, ngoaâi nûúác vaâ chuyïín ra nûúác ngoaâi cuäng nhû thuïë thu nhêåp sau khi traã cöí tûác. 9.3 HAÅCH TOAÁN KÏË TOAÁN 9.3.1 Thuïë phaãi traã trong k â laâ kho n thuïë thu nhêåp ph i traã hoùåc c á thïí thu h i c ho hiïån taåi. ã ã ì kyâ 9.3.2 Thuïë traã chêåm laâ khoaãn thuïë thu nhêåp phaãi traã hoùåc coá thïí thu höìi trong caác kyâ tûúng lai à i ë vúái: Phêìn chïnh lïåch taåm thúâi. G Tñnh trûúác caác khoaãn löî thuïë chûa thûåc hiïån hïët. G Tñnh trûúác caác khoaãn khêëu trûâ thuïë chûa thûåc hiïån hïët. G 9.3.3 Khoaãn chïnh lïåch taåm thúâi laâ nhûäng khoaãn chïnh lïåch giûäa cú súã tñnh thuïë cho möåt khoaãn muåc vaâ giaá trõ kïët chuyïín cuãa khoaãn muåc àoá, àoá laâ: Caác khoaãn chïnh lïåch taåm thúâi chõu thuïë dêîn túái coá caác khoaãn chõu thuïë trong caác kyâ tûúng G lai, hoùåc Caác khoaãn chïnh lïåch taåm thúâi àûúåc khêëu trûâ dêîn túái coá caác khoaãn coá thïí àûúåc giaãm thuïë G thu nhêåp phaãi traã trong caác kyâ tûúng lai. 9.3.4 Cú súã tñnh thuïë cho möåt khoaãn muåc laâ con söë caác cú quan thuïë gaán cho khoaãn muåc àoá àïí tñnh thuïë. 9.3.5 Söë dû thuïë phaãi traã trong kyâ cêìn àûúåc ghi nhêån nhû sau: Tùng núå (taâi saãn) cho khoaãn thuïë hiïån haânh chûa traã trong kyâ (traã thûâa). G Lúåi ñch cuãa viïåc giaãm thuïë do phaát sinh löî tñnh trûúác àûúåc ghi nhêån nhû möåt taâi saãn. G 9.3.6 Nghôa vuå thuïë traã chêåm àûúåc ghi nhêån cho têët caã caác khoaãn chïnh lïåch taåm thúâi chõu thuïë trûâ khi nghôa vuå naây phaát sinh tûâ: giaá trõ lúåi thïë khöng giaãm trûâ giaá trõ hao moân àïí tñnh thuïë hoùåc G viïåc cöng nhêån ban àêìu cho möåt taâi saãn hoùåc möåt khoaãn núå trong möåt giao dõch: G khöng phaãi laâ möåt húåp nhêët kinh doanh, vaâ I vaâo thúâi àiïím giao dõch khöng laâm aãnh hûúãng túái lúåi nhuêån kïë toaán hoùåc lúåi nhuêån chõu I thuïë. 9.3.7 Taâi saãn thuïë traã chêåm àûúåc ghi nhêån àöëi vúái khoaãn chïnh lïåch taåm thúâi chõu thuïë giúái haån úã 35
 16. CHÛÚNG 9 IAS 12 THUÏË THU NHÊÅ P G mûác coá khaã nùng thu höìi tûâ nhûäng khoaãn lúåi nhuêån chõu thuïë trong tûúng lai. Möåt taâi saãn thuïë traã chêåm khöng àûúåc ghi nhêån khi phaát sinh tûâ: G viïåc ghi nhêån ban àêìu cho möåt taâi saãn coá hoùåc núå trong möåt giao dõch maâ: I khöng phaãi laâ möåt húåp nhêåt kinh doanh, vaâ I v o th i ài m giao dõch khöng l m nh hû ng t i l i nhu n k ë to n ho c lúåi nhu n chõu thu . â â í â ã ã áå å á å å ë 9.3.8 Möåt taâi saãn thuïë traã chêåm àûúåc ghi nhêån cho viïåc tñnh tiïëp löî/ hoùåc khêëu trûâ thuïë chûa thûåc hiïån, giúái haån úã mûác coá khaã nùng thu höìi trong tûúng lai. 9.3.9 C c khoaãn chïnh l ch t m thúâi ph t sinh khi giaá trõ k t chuy n cuãa caác kho n à u tû trong c c ön á å å á ë í ã ì á cg ty con, chi nh nh, àún võ liïn k t v â liïn doanh kh c v i cú s ã tñnh thu ë c a nh ng kho n n y. á ë á á ã ä ã aâ 9.3.10 Nhûäng nguyïn tùæc sau àûúåc aáp duång cho viïåc tñnh toaán söë dû thuïë phaãi traã trong kyâ vaâ traã chêåm: Caác khoaãn núå (taâi saãn) seä àûúåc tñnh theo söë lûúång phaãi traã (thu höìi) aáp duång thuïë suêët (vaâ G luêåt thuïë) àaä àûúåc ban haânh röång raäi trûúác ngaây baáo caáo. Söë dû thuïë traã chêåm cêìn phaãn aánh àûúåc caách thu höìi taâi saãn hoùåc thanh toaán núå sau thuïë. G Caác taâi saãn vaâ núå chõu trong kyâ vaâ traã chêåm àûúåc tñnh theo mûác thuïë suêët aáp duång cho lúåi G nhuêån chûa phên phöëi. Cöí tûác traã sau khi àaä nöåp thuïë thu nhêåp sau khi traã cöí tûác àûúåc ghi nhêån khi nghôa vuå traã G cöí tûác àûúåc cöng nhêån. Khöng àûúåc pheáp chiïët khêëu. G Viïåc kiïím tra hû haåi phaãi àûúåc thûåc hiïån àöëi vúái nhûäng taâi saãn thuïë traã chêåm vaâo ngaây lêåp G baãng töíng kïët taâi saãn. 9.3.11 Thuïë trong kyâ vaâ traã chêåm phaãi àûúåc ghi nhêån laâ thu nhêåp hoùåc chi phñ vaâ àûa vaâo baáo caáo thu nhêåp, trûâ khoaãn thuïë phaát sinh tûâ: G Möåt giao dõch hoùåc sûå kiïån àûúåc ghi nhêån trûåc tiïëp vaâo vöën chuã súã hûäu. G Möåt húåp nhêët kinh doanh laâ giao dõch mua laåi. 9.4 TRÒNH BAÂY VAÂ CÖNG BÖË TRÒNH BAÂY 9.4.1 Söë dû thuïë phaãi àûúåc trònh baây nhû sau: G Söë dû thu ë àû c trònh b y taách riïng v i c c t i s n c á v â taâi s n núå khaác trong baãng t ng k t t i å â áá âã ã í ëâ s n. ã G Söë dû thuïë traã chêåm àûúåc phên biïåt vúái söë dû thuïë phaãi traã trong kyâ. G Söë dû thuïë traã chêåm laâ daâi daån. G Trònh baây trong baáo caáo thu nhêåp chi phñ thuïë (thu nhêåp) tûâ caác hoaåt àöång thöng thûúâng. G Coá thïí buâ trûâ söë dû thuïë ngùæn haån khi: I Coá quyïìn buâ trûâ theo luêåt àõnh. I Coá yá àõnh thanh toaán theo phûúng phaáp buâ trûâ. G Coá thïí buâ trûâ söë dû thuïë traã chêåm khi: I Coá quyïìn buâ trûâ theo luêåt àõnh. I Ghi coá vaâ ghi núå vúái cuâng möåt cú quan thuïë: cho cuâng möåt àún võ chõu thuïë, hoùåc I caác àún võ chõu thuïë khaác nhau coá yá àõnh thanh toaán buâ trûâ. I CÖNG BÖË 9.4.2 Chïë àöå kïë toaán G Phûúng phaáp aáp duång àöëi vúái thuïë traã chêåm. 36
 17. CHÛÚNG 9 IAS 12 THUÏË THU NHÊÅ P G Baáo caáo thu nhêåp vaâ thuyïët minh G Caác yïëu töë chñnh cuãa chi phñ (thu nhêåp) thuïë àûúåc trònh baây riïng, bao göìm: I Chi phñ (thu nhêåp) thuïë phaãi traã trong kyâ. I Chi phñ (thu nhêåp) thuïë traã chêåm. Thuïë traã chêåm phaát sinh tûâ viïåc ghi giaãm (hoùåc ghi buát toaán àaão cuãa möåt khoaãn ghi giaãm I trûúác àêy) cuãa möåt taâi saãn thuïë traã chêåm. Söë thuïë liïn quan túái thay àöíi chïë àöå kïë toaán vaâ nhûäng löîi cú baãn àûúåc haåch toaán theo I phûúng phaáp àûúåc IAS 8 cho pheáp thay thïë. Thuïë liïn quan túái caác khoaãn bêët thûúâng. G Cên chiïëu giûäa söë thuïë vaâ löî/ laäi theo kïë toaán tñnh bùçng tiïìn hoùåc cên àöëi tyã lïå/theo con söë. G Giaãi thñch nhûäng thay àöíi thuïë suêët aáp duång so vúái nhûäng kyâ trûúác àêy. G Àöëi vúái tûâng loaåi chïnh lïåch taåm thúâi, vaâ àöëi vúái tûâng loaåi löî hoùåc khêëu trûâ thuïë chûa thûåc G hiïån, söë thuïë traã chêåm àûúåc ghi nhêån trong baáo caáo thu nhêåp. Baãng töíng kïët taâi saãn vaâ thuyïët minh Töíng söë thuïë phaãi traã trong kyâ vaâ traã chêåm tñnh vaâo hoùåc khêëu trûâ vaâo vöën chuã súã hûäu. G Söë lûúång (vaâ ngaây àaáo haån) cuãa nhûäng khoaãn chïnh lïåch taåm thúâi àûúåc giaãm trûâ, löî vaâ G khêëu trûâ thuïë chûa thûåc hiïån khöng àûúåc ghi nhêån taâi saãn thuïë traã chêåm. Töíng söë chïnh lïåch taåm thúâi liïn quan túái caác khoaãn àêìu tû trong caác cöng ty con, chi G nhaánh, liïn doanh, liïn kïët chûa àûúåc ghi nhêån nghôa vuå thuïë traã chêåm. Àöëi vúái tûâng loaåi chïnh lïåch taåm thúâi, vaâ àöëi vúái tûâng loaåi löî vaâ khêëu trûâ thuïë chûa thûåc G hiïån hïët, söë taâi saãn vaâ núå thuïë traã chêåm àûúåc ghi nhêån trong baãng töíng kïët taâi saãn. Söë taâi saãn thuïë traã chêåm vaâ baãn chêët cuãa nhûäng bùçng chûáng cho viïåc ghi nhêån taâi saãn naây G khi: Viïåc sûã duång taâi saãn thuïë traã chêåm phuå thuöåc vaâo lúåi nhuêån chõu thuïë trong tûúng lai. I Doanh nghiïåp bõ thua löî trong kyâ hiïån taåi hoùåc kyâ trûúác àoá. I Söë cöí thuïë thu nhêåp cho cöí tûác traã cho caác cöí àöng àûúåc dûå kiïën hoùåc cöng böë trûúác ngaây G lêåp baãng töíng kïët taâi saãn nhûng khöng àûúåc ghi nhêån laâ möåt khoaãn núå trong baáo caáo taâi chñnh. Baãn chêët cuãa viïåc traã thuïë thu nhêåp sau naây sau khi traã cöí tûác cho caác cöí àöng cuãa doanh G nghiïåp, tûác laâ nhûäng àùåc tñnh quan troång cuãa hïå thöëng thuïë thu nhêåp vaâ caác nhên töë aãnh hûúãng túái lûúång sau khi traã cöí tûác. 37
 18. CHÛÚNG 9 IAS 12 THUÏË THU NHÊÅ P G NGHIÏN CÛÁU TÒNH HUÖËNG THUÏË THU NHÊÅP Vaâo ngaây 31/12/20x4, cöng ty Difir Inc. súã hûäu nhûäng taâi saãn, nhaâ xûúãng vaâ thiïët bõ sau: Chi phñ Khêëu hao Giaá trõ Cú súã tñch luäy söí saách tñnh thuïë Nghòn àöla Nghòn àöla Nghòn àöla Nghòn àöla Maáy moác 900 180 720 450 Àêët àai 500 - 500 n/a Nhaâ cûãa 1.500 300 1.200 n/a Caác thöng tin khaác Maáy moác àûúåc khêëu hao theo phûúng phaáp àûúâng thùèng trong 5 nùm vaâ àûúåc mua vaâo ngaây G 1/1/20x4. Àêët àai khöng àûúåc khêëu hao. G Nhaâ cûãa bao göìm diïån tñch vùn phoâng cuãa cöng ty àûúåc khêëu hao theo phûúng phaáp àûúâng G thùèng trong 25 nùm. Khöng àûúåc pheáp tñnh khêëu hao cho àêët àai vaâ nhaâ cûãa àïí tñnh thuïë. Àöëi vúái maáy moác, mûác G khêëu hao àûúåc pheáp thûåc hiïån liïn tuåc trong 3 nùm lêìn lûúåt vúái tyã lïå 50/30/20 (phêìn trùm) chi phñ. Lúåi nhuêån kïë toaán trûúác thuïë laâ 300.000 àöla cho nùm taâi chñnh 20x5 vaâ 400.000 àöla cho G nùm 20x6. Nhûäng con söë naây bao göìm caã thu nhêåp khöng chõu thuïë laâ 80.000 àöla vaâo nùm 20x5 vaâ 100.000 àöla vaâo nùm 20x6. Cöng ty Difir Inc. coá khoaãn löî thuïë vaâo ngaây 31/12/20x4 laâ 250.000 àöla. Thuïë suêët cho nùm G 20x4 laâ 35%, cho nùm 20x5 vaâ 20x6 laâ 30%. Thay àöíi söë dû thuïë traã chêåm cho nùm 20x5 vaâ 20x6 àûúåc phaãn aánh nhû sau trong söí saách kïë toaán cuãa doanh nghiïåp: Núå thuïë traã chêåm Nghòn àöla Núå/coá) Söë dû ngaây 1/1/20x5 Maáy moác (Pheáp tñnh a) (94,5) G Khoaãn löî àaä àûúåc àaánh giaá (250x35%) 87,5 G (7,0) Thay àöíi tyã lïå (7x5/35) 1,0 Chïnh lïåch taåm thúâi: - Maáy moác (Pheáp tñnh a) (27,0) - Löî àaä thûåc hiïån (Pheáp tñnh b, 190 x 30%) (57,0) Söë dû ngaây 31/12/20x5 (90,0) Chïnh lïåch taåm thúâi: - Maáy moác (Pheáp tñnh a) Khoaãn löî àaä thûåc hiïån ngaây 31/12/20x6 (Pheáp tñnh b, 60x30%) (18,0) Söë dû ngaây 31/12/20x6 (108,0) 38
 19. CHÛÚNG 9 IAS 8 THUÏË THU NHÊÅ P G NGHIÏN CÛÁU TÒNH HUÖËNG THUÏË THU NHÊÅP TIÏËP THEO CAÁC PHEÁP TÑNH a. Maáy moác Cú súã Chïnh lïåch Thuïë Söë kïët chuyïín tñnh thuïë taåm thúâi traã chêåm Nghòn àöla Nghòn àöla Nghòn àöla Nghòn àöla Mua ngaây 1/1/20x4 900 900 Khêëu bao (180) (450) 270 94,5 31/12/20x4 720 450 270 95,4 Thay àöíi tyã lïå (5/35x94,5) (13,5) Khêëu hao 180 (270) 90 27,0 31/12/20x5 540 180 360 108,0 Khêëu hao 180 180 - - 31/12/20x6 360 - 360 108,0 b. Chi phñ thuïë thu nhêåp 20x6 20x5 Nghòn àöla Nghòn àöla Lúåi nhuêån kïë toaán trûúác thuïë 400 300 AÃnh hûúãng thuïë cuãa nhûäng khoaãn khöng àûúåc giaãm/hoùåc chõu thuïë: Doanh thu khöng chõu thuïë (100) (80) G Khêëu hao nhaâ cûãa (1500/25) 60 60 G 360 280 Chïnh lïåch taåm thúâi: - (90) Khêëu hao: kïë toaán 180 180 G Khêëu hao: thuïë (180) (270) G 360 190 Löî àaä àûúåc àaánh giaá chuyïín sang (60) (250) Lúåi nhuêån chõu thuïë/ (löî thuïë) 300 (60) Thuïë phaãi traã/ (lúåi nhuêån) @ 30% 90 (18) 39
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2