intTypePromotion=1

Tài liệu về chuẩn mực kế toán quốc tế_6

Chia sẻ: Thanh Thảo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
209
lượt xem
54
download

Tài liệu về chuẩn mực kế toán quốc tế_6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tài liệu về chuẩn mực kế toán quốc tế_6', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu về chuẩn mực kế toán quốc tế_6

 1. CHÛÚNG 31 IAS 36 GIAÃ M GIAÁ TRÕ TAÂ I SAÃ N G NGHIÏN CÛÁU TÒNH HUÖËNG GIAÃM GIAÁ TRÕ TAÂI SAÃN Nhûäng thöng tin sau liïn quan àïën caác khoaãn muåc thiïët bõ àún leã cuãa möåt doanh nghiïåp vaâo ngaây baãng töíng kïët taâi saãn: Söë kïët chuyïín Giaá baán thuêìn Giaá trõ sûã duång Àöla Àöla Àöla Khoaãn söë 1 119.000 121.000 114.000 Khoaãn söë 2 (thuyïët minh söë 1) 237.000 207.000 205.000 Khoaãn söë 3 (thuyïët minh söë 1) 115.000 117.000 123.000 Khoaãn söë 4 83.000 75.000 79.000 Khoaãn söë 5 (thuyïët minh söë 2) 31.000 26.000 Caác thöng tin khaác 1. Caác khoaãn söë 2 vaâ söë 3 àûúåc kïët chuyïín theo giaá trõ àaánh giaá laåi vaâ söë döi ra ra sau àaánh giaá laåi lêìn lûúåt laâ 12.000 àöla vaâ 6.000 àöla. Caã hai khoaãn thïí hiïån thiïët bõ saãn xuêët. 2. Khoaãn söë 5 laâ möåt xe buyát àû c sûã d ng cho viïåc chuyïn chúã nhên viïn vaâo caác bu i saáng va b öíi å å í âu chiïìu. Viïåc x c àõnh giaá trõ sûã duång laâ khöng th í thûåc hi n àûúåc do xe bu t khöng taåo ra luöìng ti n á å á ì thu tûâ viïåc liïn tuåc sûã duång. Nhûäng vêën àïì chñnh liïn quan àïën khaã nùng giaãm giaá trõ cuãa caác khoaãn muåc nïu trïn coá thïí àûúåc phên tñch nhû sau: Khoaãn söë 1 - Söë coá khaã nùng thu höìi àûúåc àõnh nghôa laâ söë cao hún giûäa giaá baán thuêìn cuãa taâi saãn vaâ giaá trõ sûã duång cuãa taâi saãn àoá. Khöng coá khoaãn löî do giaãm giaá trõ naâo àûúåc ghi nhêån laâ búãi khoaãn 121.000 àöla coá thïí thu höìi àûúåc cao hún giaá trõ kïët chuyïín laâ 119.000 àöla. Caác khoaãn söë 2 vaâ söë 3 - Khoaãn söë 2 chùæc chùæn bõ giaãm giaá trõ vaâ khoaãn söë 3 thò khöng. Vêën àïì laâ laâm thïë naâo àïí ghi nhêån khoaãn löî giaãm giaá trõ naây. Trûúác tiïn, cêìn phaãi tñnh toaán söë chïnh lïåch giûäa khoaãn 237.000 àöla vaâ söë cao hún giûäa 207.000 àöla vaâ 205.000 àöla = 30.000 àöla. Theo IAS 36 (àoaån 59), khoaãn löî cêìn àûúåc haåch toaán nhû möåt khoaãn giaãm giaá do àaánh giaá laåi. Vêën àïì phaát sinh laâ liïåu söë dû sau àaánh giaá laåi 6.000 àöla liïn quan àïën khoaãn muåc 3 coá thïí àûúåc sûã duång vò caã hai khoaãn naây thuöåc cuâng möåt haång muåc taâi saãn. IAS 36 (àoaån 60) cêëm sûã duång caách haåch toaán naây; khoaãn löî do giaãm giaá coá thïí àûúåc ghi nhêån thay vò söë dû sau àaánh giaá laåi chó úã giúái haån maâ töín thêët phi vêåt chêët khöng vûúåt quaá giaá trõ trong söë thùång dû do àaánh giaá laåi àöëi vúái cuâng möåt taâi saãn. Tûúng ûáng, khoaãn 12.000 àöla àûúåc ghi nhêån cho söë thùång dû sau àaánh giaá laåi liïn quan túái khoaãn muåc söë 2 vaâ khoaãn 18.000 àöla àûúåc ghi nhêån laâ möåt khoaãn löî trong baáo caáo thu nhêåp. Khoaãn söë 4 - Möåt khoaãn löî do giaãm giaá 4.000 àöla (söë chïnh lïåch giûäa 83.000 àöla vaâ söë cao hún giûäa 75.000 àöla vaâ 79.000 àöla àûúåc ghi nhêån ngay laâ möåt khoaãn chi phñ trong baáo caáo thu nhêåp. Khoaãn söë 5 - Giaá trõ coá khaã nùng thu höìi cuãa xe buyát khöng thïí xaác àõnh àûúåc theo IAS 36 (àoaån 66) laâ búãi giaá trõ sûã duång cuãa taâi saãn khöng thïí ûúác tñnh àûúåc gêìn saát vúái giaá baán thuêìn cuãa taâi saãn àoá vaâ noá khöng sinh ra doâng tiïìn thu tûâ viïåc sûã duång liïn tuåc, vaâ nhûäng doâng tiïìn naây àöåc lêåp khaá cao so vúái doâng tiïìn thu tûâ caác taâi saãn khaác. Trong trûúâng húåp naây, ban quaãn lyá seä phaãi xaác àõnh àún võ taåo luöìng tiïìn cuãa xe buyát vaâ ûúác tñnh giaá trõ coá khaã nùng thu höìi cuãa toaân böå àún võ naây. 140
 2. CHÛÚNG 32 CAÁC KHOAÃN DÛÅ PHOÂNG, NÚÅ BÊËT THÛÚÂNG VAÂ TAÂI SAÃN BÊËT THÛÚÂNG (IAS 37) 32.1 VÊËN ÀÏÌ ÀÙÅT RA IAS quy àõnh phûúng phaáp kïë toaán phuâ húåp vaâ caác yïu cêìu cöng böë cho têët caã caác khoaãn dûå phoâng, núå bêët thûúâng vaâ taâi saãn bêët thûúâng àïí giuáp cho ngûúâi sûã duång hiïíu àûúåc baãn chêët, thúâi àiïím vaâ söë lûúång cuãa caác khoaãn naây. Chuêín mûåc naây àûa ra caác àiïìu kiïån cêìn phaãi àûúåc thûåc hiïån àïí ghi nhêån möåt khoaãn dûå G phoâng. Nhûäng àiïìu kiïån naây cêìn giuáp cho doanh nghiïåp àaåt àûúåc tñnh nhêët quaán vaâ khaã nùng so saánh trong viïåc haåch toaán caác khoaãn dûå phoâng, chùèng haån nhû boã chi phñ hoa höìng vaâ caác chi phñ vïì möi trûúâng, taái cú cêëu vaâ chi phñ nùm 2000. Chuêín mûåc naây hûúáng dêîn cho ngûúâi lêåp baáo caáo taâi chñnh xaác àõnh, cho möåt nghôa vuå cuå thïí, G khi naâo thò: lêåp dûå phoâng cho nghôa vuå àoá (ghi cheáp), I chó cöng böë thöng tin, hoùåc I khöng cöng böë gò caã. I 32.2 PHAÅM VI AÁP DUÅNG Chuêín mûåc naây àûúåc aáp duång cho têët caã caác doanh nghiïåp trong viïåc kïë toaán caác khoaãn dûå phoâng, núå bêët thûúâng/taâi saãn bêët thûúâng, trûâ nhûäng khoaãn tûâ: caác cöng cuå taâi chñnh àûúåc kïët chuyïín theo giaá trõ thûåc tïë, G caác húåp àöìng thûåc hiïån (vñ duå nhûäng húåp àöìng maâ theo àoá caã hai bïn thûåc hiïån möåt phêìn G nghôa vuå nhû nhau), húåp àöìng baão hiïím vúái nhûäng ngûúâi chuã húåp àöìng, vaâ G nhûäng sûå kiïån hoùåc giao dõch quy àõnh theo IAS khaác (vñ duå thuïë thu nhêåp vaâ caác khoaãn G nghôa vuå cho thuï). 32.3 HAÅCH TOAÁN KÏË TOAÁN 32.3.1 Chuêín mûåc n y phên biïåt c c khoaãn n å khaác, c c khoaãn dûå ph ng, n å bêët thû n g nh s au â á á â â û : Möåt khoaãn dûå phoâng laâ möåt khoaãn núå coá giaá trõ vaâ thúâi gian khöng chùæc chùæn. G Möåt khoaãn núå laâ möåt nghôa vuå hiïån taåi cuãa doanh nghiïåp phaát sinh tûâ nhûäng sûå kiïån trûúác G àêy, viïåc thanh toaán àûúåc dûå tñnh laâ seä dêîn túái viïåc ruát tiïìn ra khoãi nguöìn vöën cuãa doanh nghiïåp coá keâm theo caác lúåi ñch kinh tïë, theo Quy àõnh chung (xem àoaån 2.3.6). Möåt khoaãn núå bêët thûúâng coá thïí laâ: G m t nghôa v å c á th í c , khi n á c n chûa àû c x c nh n l â doanh nghi p c á hakhön m t ng å á â å á å å y g öå h ôa I v å hi n t i c á th í d n à n viïåc r t d ng ti n ra khoãi ngu n v n c á k m theo c c l i ñch kinh t , å å î ë á â ì ì ë â áå ë ho c å möåt nghôa vuå hiïån taåi khöng àaáp ûáng tiïu chñ ghi nhêån, coá thïí laâ do khöng thïí coá doâng I tiïìn ruát ra khoãi nguöìn vöën keâm theo caác lúåi ñch kinh tïë àïí thanh toaán cho nghôa vuå àoá, hoùåc khöng thïí àûa ra ûúác tñnh àuã tin cêåy cho giaá trõ cuãa nghôa vuå núå àoá. 32.3.2 Caác khoaãn dûå phoâng coá thïí àûúåc phên biïåt vúái caác khoaãn núå khaác nhû phaãi traã thûúng maåi vaâ caác khoaãn luyä kïë do coá sûå khöng chùæc chùæn vïì thúâi gian vaâ giaá trõ cuãa khoaãn chi cho viïåc thanh toaán trong tûúng lai. 141
 3. CHÛÚNG 32 IAS 37 CAÁ C KHOAÃ N DÛÅ PHOÂ N G, NÚÅ BÊË T THÛÚÂ N G VAÂ TAÂ I SAÃ N BÊË T THÛÚÂ N G G 32.3.3 Nhòn chung, têët caã caác khoaãn dûå phoâng laâ bêët thûúâng búãi vò nhûäng khoaãn naây khöng chùæc chùæn vïì mùåt thúâi gian hoùåc giaá trõ. Tuy nhiïn, trong phaåm vi chuêín mûåc naây, thuêåt ngûä “bêët thûúâng” àûúåc sûã duång cho caác khoaãn núå vaâ taâi saãn khöng àûúåc ghi nhêån do: G sûå töìn taåi cuãa nhûäng khoaãn àoá àûúåc xaác nhêån búãi nhûäng sûå kiïån tûúng lai khöng chùæc chùæn vaâ khöng thïí kiïím soaát àûúåc, hoùåc G chuáng khöng àaáp ûáng caác tiïu chñ ghi nhêån. CAÁC KHOAÃN DÛÅ PHOÂNG 32.3.4 Möåt khoaãn dûå phoâng chó àûúåc ghi nhêån khi: möåt doanh nghiïåp coá möåt nghôa vuå hiïån taåi (phaáp lyá hoùåc mang tñnh xêy dûång) phaát sinh G tûâ möåt sûå kiïån trûúác àêy (sûå kiïån phaát sinh núå), coá thïí coá doâng tiïìn ruát ra khoãi nguöìn vöën keâm theo caác lúåi ñch kinh tïë àïí thanh toaán khoaãn G núå, vaâ coá thïí ûúác tñnh möåt caách tin cêåy vïì giaá trõ cuãa khoaãn núå. G 32.3.5 Trong nhûäng trûúâng húåp ñt thêëy (vñ duå trong möåt vuå kiïån), coá thïí khöng roä laâ liïåu möåt doanh nghiïåp coá möåt nghôa vuå núå hiïån taåi hay khöng. Trong nhûäng trûúâng húåp nhû vêåy, möåt sûå kiïån trûúác àêy àûúåc cho laâ laâm phaát sinh nghôa vuå núå hiïån taåi nïëu nhiïìu khaã nùng xaãy ra laâ coá nghôa vuå núå hiïån taåi vaâo ngaây lêåp baãng töíng kïët taâi saãn. 32.3.6 Möåt nghôa vuå phaáp lyá thûúâng phaát sinh tûâ möåt húåp àöìng hoùåc quy àõnh phaáp luêåt. Möåt nghôa vuå mang tñnh xêy dûång phaát sinh chó khi naâo coá caã hai àiïìu kiïån dûúái àêy: G Doanh nghiïåp chûáng toã cho caác bïn khaác thêëy, - bùçng möåt caách thûác àaä àûúåc xaác lêåp tûâ têåp quaán trûúác àêy, nhûäng chñnh saách àaä ban haânh hoùåc möåt baáo caáo hiïån taåi àuã chi tiïët- , rùçng doanh nghiïåp seä chêëp nhêån nhûäng traách nhiïåm cuå thïí. G Kïët quaã laâ, doanh nghiïåp àaä taåo ra cho caác bïn khaác möåt hy voång coá cú súã rùçng doanh nghiïåp seä àaãm nhiïåm nhûäng traách nhiïåm àoá. 32.3.7 Giaá trõ àûúåc ghi nhêån laâ dûå phoâng seä phaãi laâ möåt ûúác tñnh töët nhêët cho nhûäng chi phñ cêìn coá àïí thanh toaán nghôa vuå hiïån taåi vaâo ngaây lêåp baãng töíng kïët taâi saãn. 32.3.8 Möåt söë hoùåc têët caã caác khoaãn chi cêìn coá àïí thanh toaán möåt khoaãn dûå phoâng coá thïí àûúåc dûå tñnh laâ àûúåc hoaân traã búãi möåt bïn khaác (vñ duå thöng qua tiïìn àoâi baão hiïím, caác àiïìu khoaãn böìi thûúâng, hoùåc àaãm baão cuãa ngûúâi cung cêëp). Nhûäng khoaãn hoaân traã naây àûúåc haåch toaán nhû sau: G Ghi nhêån möåt khoaãn hoaân traã khi gêìn nhû chùæc chùæn rùçng khoaãn hoaân traã àoá seä nhêån àûúåc khi doanh nghiïåp thanh toaán nghôa vuå núå. Giaá trõ àûúåc ghi nhêån cho viïåc hoaân traã khöng àûúåc vûúåt quaá giaá trõ khoaãn dûå phoâng. G Haåch toaán khoaãn hoaân traã nhû möåt taâi saãn taách biïåt. G Chi phñ liïn quan àïën khoaãn dûå phoâng coá thïí àûúåc trònh baây sau khi trûâ ài giaá trõ àûúåc ghi nhêån cho möåt khoaãn hoaân traã trong baáo caáo thu nhêåp. 32.3.9 Caác khoaãn dûå phoâng cêìn phaãi àûúåc xem xeát laåi vaâo ngaây lêåp baãng töíng kïët taâi saãn haâng nùm vaâ àûúåc àiïìu chónh àïí phaãn aánh mûác ûúác tñnh töët nhêët theo hiïån taåi. 32.3.10 Möåt khoaãn dûå phoâng chó àûúåc sûã duång cho caác khoaãn chi tiïu theo ghi nhêån ban àêìu cho khoaãn dûå phoâng. 32.3.11 IAS hûúáng dêîn viïåc aáp duång caác nguyïn tùæc ghi nhêån vaâ tñnh toaán trong ba trûúâng húåp cuå thïí, àoá laâ löî hoaåt àöång tûúng lai, húåp àöìng khoá thûåc hiïån vaâ taái cú cêëu: G Khöng àûúåc ghi nhêån caác khoaãn dûå phoâng cho löî hoaåt àöång trong tûúng lai. Dûå tñnh vïì caác khoaãn löî hoaåt àöång trong tûúng lai laâ dêëu hiïåu chó baáo rùçng möåt söë taâi saãn daânh cho hoaåt àöång coá thïí bõ giaãm giaá trõ - khi àoá, IAS 36, Giaãm giaá trõ taâi saãn, seä àûúåc aáp duång. Nghôa vuå hiïån taåi theo möåt húåp àöìng khoá thûåc hiïån cêìn àûúåc ghi nhêån vaâ tñnh toaán nhû G 142
 4. CHÛÚNG 32 IAS 37 CAÁ C KHOAÃ N DÛÅ PHOÂ N G, NÚÅ BÊË T THÛÚÂ N G VAÂ TAÂ I SAÃ N BÊË T THÛÚÂ N G G möåt khoaãn dûå phoâng. Möåt húåp àöìng khoá thûåc hiïån laâ möåt húåp àöìng coá chi phñ khöng thïí traánh khoãi àïí thûåc hiïån nghôa vuå húåp àöìng vûúåt quaá nhûäng lúåi ñch kinh tïë dûå tñnh seä thu àûúåc theo húåp àöìng. G Taái cú cêëu laâ möåt chûúng trònh do ban quaãn lyá lêåp vaâ kiïím soaát laâm thay àöíi möåt caách cú baãn phaåm vi kinh doanh hoùåc caách thûác tiïën haânh hoaåt àöång kinh doanh àoá. Möåt khoaãn dûå phoâng cho chi phñ taái cú cêëu àûúåc ghi nhêån khi nhûäng tiïu chñ ghi nhêån thöng thûúâng cho caác khoaãn dûå phoâng àûúåc àaáp ûáng. Möåt nghôa vuå mang tñnh xêy dûång àïí taái cú cêëu phaát sinh chó khi maâ möåt doanh nghiïåp: coá möåt kïë hoaåch chñnh thûác chi tiïët cho viïåc taái cú cêëu; vaâ I àûa àïën cho caác bïn bõ aãnh hûúãng sûå mong àúåi coá cú súã laâ doanh nghiïåp seä thûåc hiïån I viïåc taái cú cêëu bùçng caách bùæt àêìu thûåc hiïån kïë hoaåch àoá hoùåc cöng böë caác àùåc tñnh chuã yïëu cuãa chûúng trònh cho caác bïn chõu aãnh hûúãng. Khi viïåc taái cú cêëu liïn quan àïën viïåc baán möåt hoaåt àöång, khöng coá nghôa vuå naâo phaát sinh tûâ viïåc baán naây cho túái khi doanh nghiïåp cam kïët theo möåt thoaã thuêån baán haâng mang tñnh raâng buöåc. CAÁC KHOAÃN NÚÅ BÊËT THÛÚÂNG 32.3.12 Doanh nghiïåp khöng àûúåc ghi nhêån möåt khoaãn núå bêët thûúâng. Doanh nghiïåp cêìn cöng böë möåt khoaãn núå bêët thûúâng trûâ khi khaã nùng doâng tiïìn ruát tûâ nguöìn vöën keâm theo caác lúåi ñch kinh tïë laâ rêët khoá xaãy ra. 32.3.13 Caác khoaãn núå bêët thûúâng àûúåc àaánh giaá liïn tuåc àïí xaác àõnh xem liïåu möåt doâng tiïìn ruát ra khoãi nguöìn vöën keâm theo caác lúåi ñch kinh tïë laâ coá khaã nùng xaãy ra hay khöng. Khi àiïìu àoá laâ coá khaã nùng xaãy ra cho möåt khoaãn muåc trûúác àêy àaä àûúåc xûã lyá laâ núå bêët thûúâng, thò khoaãn dûå phoâng àûúåc ghi nhêån. CAÁC TAÂI SAÃN BÊËT THÛÚÂNG 32.3.14 Möåt taâi saãn bêët thûúâng laâ möåt taâi saãn coá khaã nùng phaát sinh tûâ nhûäng sûå kiïån trûúác àêy vaâ sûå töìn taåi cuãa taâi saãn naây seä chó àûúåc ghi nhêån trong trûúâng húåp coá xaãy ra hay khöng möåt hoùåc nhiïìu sûå kiïån khöng chùæc chùæn trong tûúng lai khöng nùçm trong sûå kiïím soaát cuãa doanh nghiïåp (vñ duå möåt khoaãn baão hiïím maâ doanh nghiïåp àang àoâi böìi thûúâng coá kïët quaã khöng chùæc chùæn.) 32.3.15 Doanh nghiïåp khöng àûúåc ghi nhêån möåt taâi saãn bêët thûúâng. Möåt taâi saãn bêët thûúâng cêìn àûúåc cöng böë khi coá khaã nùng thu àûúåc caác lúåi ñch kinh tïë. Khi viïåc àaåt àûúåc doanh thu gêìn nhû laâ chùæc chùæn, thò taâi saãn coá liïn quan khöng phaãi laâ möåt taâi saãn bêët thûúâng vaâ viïåc ghi nhêån cho taâi saãn naây laâ phuâ húåp theo Quy àõnh chung. 32.4 CÖNG BÖË 32.4.1 Caác khoaãn dûå phoâng Cöng böë nhûäng nöåi dung sau riïng cho tûâng loaåi: Cên àöëi chi tiïët theo khoaãn muåc cuãa söë kïët chuyïín vaâo àêìu vaâ cuöëi kyâ kïë toaán, khöng yïu G cêìu söë liïåu so saánh. Diïîn giaãi toám tùæt vïì baãn chêët cuãa nghôa vuå vaâ thúâi gian dûå tñnh cho bêët kyâ luöìng ra naâo G cuãa caác lúåi ñch kinh tïë phaát sinh tûâ nghôa vuå àoá. G Dêëu hiïåu chó baáo tñnh khöng chùæc chùæn vïì giaá trõ vaâ thúâi gian cuãa nhûäng luöìng ra àoá. G Giaá trõ cuãa bêët kyâ khoaãn hoaân traã naâo àûúåc dûå tñnh, cöng böë giaá trõ cuãa bêët kyâ taâi saãn naâo àaä àûúåc ghi nhêån cho khoaãn hoaân traã dûå tñnh. 32.4.2 Caác nghôa vuå núå 143
 5. CHÛÚNG 32 IAS 37 CAÁ C KHOAÃ N DÛÅ PHOÂ N G, NÚÅ BÊË T THÛÚÂ N G VAÂ TAÂ I SAÃ N BÊË T THÛÚÂ N G G Cöng böë nhûäng nöåi dung sau cho riïng tûâng loaåi: Diïîn giaãi toám tùæt vïì baãn chêët. G Dûå tñnh aãnh hûúãng vïì mùåt taâi chñnh. G Dêëu hiïåu chó baáo tñnh khöng chùæc chùæn vïì giaá trõ vaâ thúâi gian cuãa bêët kyâ luöìng ra naâo. G Khaã nùng coá bêët kyâ khoaãn hoaân traã naâo. G 32.4.3 Caác taâi saãn bêët thûúâng Cöng böë nhûäng nöåi dung sau riïng cho tûâng loaåi: Diïîn giaãi toám tùæt vïì baãn chêët. G Dûå tñnh aãnh hûúãng vïì mùåt taâi chñnh. G 32.4.4 Caác trûúâng húåp ngoaåi lïå Khi bêët kyâ thöng tin naâo àûúåc yïu cêìu àöëi vúái caác khoaãn núå/taâi saãn bêët thûúâng khöng àûúåc G cöng böë do thûåc tiïîn khöng thïí cöng böë, thò viïåc àoá cêìn àûúåc nïu ra. Trong nhûäng trûúâng húåp rêët ñt gùåp, viïåc cöng böë möåt söë hoùåc têët caã thöng tin theo yïu cêìu G coá thïí dûå àoaán laâm aãnh hûúãng bêët lúåi nghiïm troång àïën võ thïë cuãa doanh nghiïåp trong möåt vuå tranh chêëp vúái caác bïn khaác vïì caác khoaãn dûå phoâng, núå bêët thûúâng vaâ taâi saãn bêët thûúâng. Trong nhûäng trûúâng húåp naây, khöng cêìn phaãi cöng böë thöng tin, tuy nhiïn baãn chêët khaái quaát cuãa vuå tranh chêëp cêìn àûúåc cöng böë cuâng vúái viïåc giaãi thñch taåi sao thöng tin khöng àûúåc cöng böë. SÚ ÀÖÌ RA QUYÏËT ÀÕNH Sú àöì naây toám tùæt nhûäng yïu cêìu chñnh cuãa chuêín mûåc. Khúãi àêìu Nghôa vuå hiïån taåi KHÖNG KHÖNG Coá khaã nùng coá laâ kïët quaã cuãa möåt nghôa vuå núå? sûå kiïån phaát sinh COÁ COÁ KHÖNG COÁ Coá khaã nùng coá Khoá coá khaã nùng luöìng tiïìn ra? xaãy ra khöng? KHÖNG COÁ KHÖNG (hiïë m khi) Ûúác tñnh coá tin cêåy khöng? COÁ Cöng böë núå Lêåp dûå phoâng Khöng laâm gò caã bêët thûúâng 144
 6. CHÛÚNG 32 IAS 37 CAÁ C KHOAÃ N DÛÅ PHOÂ N G, NÚÅ BÊË T THÛÚÂ N G VAÂ TAÂ I SAÃ N BÊË T THÛÚÂ N G G NGHIÏN CÛÁU TÒNH HUÖËNG CAÁC KHOAÃN DÛÅ PHOÂNG, NÚÅ BÊËT THÛÚÂNG VAÂ TAÂI SAÃN BÊËT THÛÚÂNG Nhûäng tònh huöëng sau liïn quan àïën caác khoaãn dûå phoâng vaâ caác khoaãn bêët thûúâng: A. Cöng ty Mighty Mouse Trap vûâa múái bùæt àêìu xuêët khêíu bêîy chuöåt sang Myä. Khêíu hiïån quaãng caáo cho bêîy chuöåt laâ: “Ngûúâi baån töët nhêët cuãa naâng”. Phong traâo Giaãi phoáng California àoâi cöng ty böìi thûúâng 800.000 àöla vò khêíu hiïåu quaãng caáo naây àûúåc coi laâ xuác phaåm túái nhên phêím cuãa phuå nûä. Àaåi diïån phaáp lyá cuãa cöng ty coá yá kiïën rùçng viïåc böìi thûúâng coá àûúåc thûåc hiïån hay khöng laâ tuyâ thuöåc vaâo phaán quyïët cuãa toaâ aán. Tuy nhiïn, hoå dûå tñnh rùçng coá túái 70% khaã nùng laâ khoaãn àoâi böìi thûúâng seä bõ tûâ chöëi vaâ 30% khaã nùng laâ thaânh cöng. B. Cöng ty Boss Ltd. chuyïn vïì thiïët kïë vaâ saãn xuêët möåt loaåi xe thïí thao àöåc àaáo. Trong nùm taâi chñnh hiïån taåi, coá 90 xe àaä àûúåc hoaân thiïån vaâ baán ra. Trong khi chaåy thûã xe, ngûúâi ta phaát hiïån ra coá löîi nghiïm troång trong maáy laái. Coá têët caã 90 khaách haâng àaä nhêån àûúåc thû thöng baáo vïì löîi naây vaâ àûúåc yïu cêìu mang xe cuãa hoå àïën sûãa chûäa miïîn phñ. Têët caã caác khaách haâng àïìu cho thêëy àêy laâ thoaã thuêån duy nhêët maâ hoå yïu cêìu. Chi phñ dûå tñnh cuãa khoaãn goåi khaách haâng àïën sûãa chûäa laâ 900.000 àöla. Nhaâ saãn xuêët maáy àiïìu khiïín laâ möåt cöng ty niïm yïët coá àuã vöën, àaä nhêån traách nhiïåm vïì löîi naây, vaâ tiïën haânh hoaân traã cho Boss Ltd. moåi chi phñ coá thïí phaát sinh liïn quan. Trong kïë toaán nhûäng vêën àïì trïn àûúåc haåch toaán nhû sau: A. Nghôa vuå hiïån taåi do sûå kiïån trûúác àêy gêy ra: Bùçng chûáng hiïån coá do caác chuyïn gia cung cêëp cho thêëy coá nhiïìu khaã nùng khöng coá nghôa vuå hiïån taåi vaâo ngaây lêåp baãng töíng kïët taâi saãn; coá 70% khaã nùng laâ khoaãn böìi thûúâng seä bõ tûâ chöëi. Khöng coá sûå kiïån phaát sinh nghôa vuå naâo xaãy ra. Kïët luêån: Khöng coá khoaãn dûå phoâng naâo àûúåc ghi nhêån. Vêën àïì àûúåc cöng böë nhû möåt khoaãn núå bêët thûúâng trûâ khi 30% khaã nùng àûúåc xem laâ rêët khoá xaãy ra. B. Nghôa vuå hiïån taåi do möåt sûå kiïån trûúác àêy gêy ra: Nghôa vuå mang tñnh xêy dûång bùæt àêìu tûâ laá thû cuãa doanh nghiïåp, cuäng nhû hy voång thoãa àaáng cuãa khaách haâng laâ löîi seä àûúåc sûãa chûäa. Luöìng ra cuãa caác lúåi ñch kinh tïë: Luöìng ra nùçm ngoaâi bêët cûá sûå nghi ngúâ coá lyá do naâo. Kïët luêån: Khoaãn dûå phoâng àûúåc ghi nhêån. Tuy nhiïn, gêìn nhû chùæc chùæn laâ têët caã chi phñ seä àûúåc ngûúâi cung cêëp maáy àiïìu khiïín hoaân traã. Möåt taâi saãn riïng àûúåc ghi nhêån trong baãng töíng kïët taâi saãn. Trong baáo caáo thu nhêåp, chi phñ liïn quan àïën khoaãn dûå phoâng seä àûúåc baáo caáo sau khi trûâ ài giaá trõ àûúåc ghi nhêån cho viïåc hoaân traã. 145
 7. CHÛÚNG 33 TAÂI SAÃN VÖ HÒNH (IAS 38) 33.1 VÊËN ÀÏÌ ÀÙÅT RA Nhûäng khña caånh chuã yïëu sau trong viïåc kïë toaán taâi saãn vö hònh àûúåc quy àõnh: G Ghi nhêån laâ möåt taâi saãn. G Xaác àõnh giaá trõ kïët chuyïín. G Xaác àõnh vaâ haåch toaán löî do giaãm giaá. G Caác yïu cêìu vïì cöng böë. 33.2 PHAÅM VI AÁP DUÅNG IAS 38 aáp duång cho têët caã caác taâi saãn vö hònh khöng àûúåc quy àõnh chi tiïët trong möåt IAS naâo khaác. Vñ duå göìm coá maác saãn phêím, phêìn mïìm maáy tñnh, giêëy pheáp kinh doanh, àùåc quyïìn kinh tiïu vaâ taâi saãn vö hònh trong quaá trònh phaát triïín. 33.3 HAÅCH TOAÁN KÏË TOAÁN 33.3.1 Möåt taâi saãn vö hònh laâ möåt taâi saãn khöng bùçng tiïìn coá thïí xaác àõnh àûúåc maâ khöng cêìn coá nöåi dung vêåt chêët; taâi saãn naây àûúåc giûä àïí sûã duång trong saãn xuêët hoùåc cung cêëp haâng hoaá vaâ dõch vuå, cho caác bïn khaác thuï, hoùåc muåc àñch haânh chñnh. Möåt taâi saãn nhû vêåy àûúåc kiïím soaát vaâ khaác biïåt roä vúái giaá trõ lúåi thïë cuãa möåt doanh nghiïåp. 33.3.2 Möåt taâi saãn vö hònh àûúåc ghi nhêån laâ taâi saãn (theo Quy àõnh chung) khi: coá khaã nùng laâ doanh nghiïåp seä thu àûúåc caác lúåi ñch kinh tïë tûúng lai cuãa taâi saãn naây, vaâ G giaá trõ cuãa taâi saãn coá thïí tñnh toaán möåt caách tin cêåy. G Têët caã caác chi phñ khaác liïn quan àïën taâi saãn vö hònh àûúåc tñnh vaâo chi phñ àaä sûã duång (vñ duå nghiïn cûáu, àaâo taåo, quaãng caáo vaâ chi phñ chaåy thuï). 33.3.3 Giaá trõ lúåi thïë phaát sinh nöåi böå, nhaän maác thûúng maåi, tïn cöng böë, quyïìn êën baãn, danh saách khaách haâng, vaâ caác khoaãn coá nöåi dung tûúng tûå khöng àûúåc ghi nhêån laâ taâi saãn. 33.3.4 Möåt taâi saãn vö hònh cêìn àûúåc ghi nhêån ngay tûâ ban àêìu theo chi phñ cho duâ taâi saãn àoá coá àûúåc tûâ bïn ngoaâi hay phaát sinh trong nöåi böå. Chi phñ cho taâi saãn vö hònh sau àoá àûúåc ghi nhêån laâ chi phñ nïëu khöi phuåc àûúåc chuêín mûåc thûåc hiïån cuãa taâi saãn àoá. Nhûäng chi phñ naây àûúåc chuyïín thaânh vöën khi doanh nghiïåp coá khaã nùng thu àûúåc caác lúåi ñch kinh tïë lúán hún mûác chuêín thûåc hiïån ban àêìu. 33.3.5 Caác taâi saãn vö hònh coá thïí àûúåc ghi laåi sau àoá theo caác phûúng phaáp sau: Chi phñ trûâ ài khêëu hao tñch luyä; tûác laâ söë kïët chuyïín/giaá trõ söí saách (haåch toaán chuêín), giaãm G xuöëng giaá trõ coá khaã nùng thu höìi àûúåc tûâ möåt khoaãn löî do giaãm giaá. Giaá trõ àaánh giaá laåi (phûúng phaáp àûúåc pheáp thay thïë), laâ giaá trõ thûåc tïë trûâ ài khêëu hao tñch G luyä, giaãm xuöëng giaá trõ coá khaã nùng thu höìi tûâ möåt khoaãn löî do giaãm giaá. 33.3.6 Àöëi vúái bêët kyâ möåt dûå aán nöåi böå naâo nhùçm taåo ra möåt taâi saãn vö hònh, giai àoaån nghiïn cûáu vaâ phaát triïín cêìn àûúåc phên biïåt. Chi phñ nghiïn cûáu àûúåc haåch toaán nhû möåt khoaãn chi phñ. 146
 8. CHÛÚNG 33 IAS 38 TAÂ I SAÃ N VÖ HÒNH G Chi phñ phaát triïín àûúåc ghi nhêån laâ möåt taâi saãn vö hònh nïëu têët caã yïëu töë dûúái àêy coá thïí àûúåc thïí hiïån: Tñnh khaã thi vïì mùåt kyä thuêåt cuãa viïåc hoaân thiïån taâi saãn vö hònh àïí coá thïí sûã duång àûúåc G hoùåc àïí baán. Dûå àõnh hoaân thiïån taâi saãn vö hònh vaâ sûã duång hoùåc baán taâi saãn naây. G Khaã nùng sûã duång hoùåc baán taâi saãn vö hònh. G Laâm thïë naâo àïí taâi saãn vö hònh coá thïí taåo ra caác lúåi ñch kinh tïë tûúng lai. G Khaã nùng cung cêëp vïì kyä thuêåt, taâi chñnh àêìy àuã vaâ caác nguöìn khaác àïí hoaân thiïån viïåc G phaát triïín vaâ àïí sûã duång hoùåc baán taâi saãn vö hònh. Khaã nùng tñnh toaán chi phñ. G 33.3.7 Möåt taâi saãn vö hònh àûúåc tñnh khêëu hao theo phûúng phaáp hïå thöëng vúái ûúác tñnh töët nhêët vïì voâng àúâi hûäu duång. Coá möåt giaã àõnh gêy tranh caäi laâ voâng àúâi hûäu duång cuãa möåt taâi saãn vö hònh khöng quaá 20 nùm kïí tûâ ngaây coá taâi saãn àïí sûã duång. 33.3.8 Phûúng phaáp khêëu hao àûúåc sûã duång cêìn phaãn aánh caách thûác doanh nghiïåp sûã duång caác lúåi ñch kinh tïë cuãa taâi saãn. Nïëu caách thûác àoá khöng thïí xaác àõnh àûúåc möåt caách àaáng tin cêåy thò phûúng phaáp àûúâng thùèng seä àûúåc aáp duång. 33.3.9 Nïëu giaã àõnh 20 nùm khöng àûúåc chêëp nhêån thò taâi saãn vö hònh seä àûúåc kiïím tra giaãm giaá trõ haâng nùm vaâ lyá do khöng chêëp thuêån giaã àõnh naây phaãi àûúåc cöng böë. 33.3.10 Àïí àaánh giaá xem liïåu möåt taâi saãn vö hònh coá bõ giaãm giaá trõ khöng, doanh nghiïåp cêìn aáp duång IAS 36, Giaãm giaá trõ taâi saãn. Ngoaâi ra, chuêín mûåc naây yïu cêìu doanh nghiïåp ñt nhêët laâ haâng nùm, ûúác tñnh söë coá thïí thu höìi àûúåc tûâ möåt taâi saãn vö hònh chûa coá àïí sûã duång. 33.3.11 Trong trû ng h p h p nh t kinh doanh, chi phñ cho m t t i s n vö hònh khöng à p ng c ã tiïu chñ x c â å å ë åâã áá á àõnh l n tiïu chñ ghi nh n cho m t t i s n vö hònh s ä t o nïn m t ph n v o gi á trõ l i th . î å åâã å å ì â å ë 33.3.12 Trong möåt söë luêåt àõnh, phñ khêëu hao haâng nùm cho möåt taâi saãn vö hònh seä khaác vúái söë giaãm trûâ àûúåc cú quan thuïë cho pheáp. Thu thuïë vïì sau cêìn àûúåc dûå phoâng cho söë chïnh lïåch naây theo IAS 12. 33.3.13 IAS naây àûa ra nhûäng quy àõnh taåm thúâi khaác nhau dûåa trïn caách thûác maâ doanh nghiïåp baáo caáo àaä ghi nhêån taâi saãn vö hònh trûúác àêy. 33.4 CÖNG BÖË 33.4.1 Caác yïu cêìu cöng böë àöëi vúái tûâng loaåi taâi saãn vö hònh, phên biïåt giûäa phaát sinh nöåi böå vaâ caác taâi saãn vö hònh khaác nhû sau: Chïë àöå kïë toaán Cú súã àaánh giaá. G Caác phûúng phaáp khêëu hao. G Voâng àúâi hûäu duång hoùåc tyã lïå khêëu hao. G Baáo caáo thu nhêåp vaâ thuyïët minh Phñ khêëu hao cho tûâng loaåi taâi saãn àöìng thúâi chó ra doâng khoaãn muåc maâ nhûäng phñ khêëu G hao naây àûúåc àûa vaâo. Töíng söë chi phñ nghiïn cûáu vaâ phaát triïín àûúåc ghi nhêån laâ chi phñ. G Baãng töíng kïët taâi saãn vaâ thuyïët minh T ng giaá trõ g p k t chuy n (gi á trõ s í saách) tr â ài kh u hao tñch lu ä cho t ng lo i t i s n vaâo à u í å ë í ë â åâã ì G v â cu i k . ë â 147
 9. CHÛÚNG 33 IAS 38 TAÂ I SAÃ N VÖ HÒNH G Cên àöë i chi tiïë t theo khoaã n muå c cho nhûä n g thay àöí i trong söë kïë t chuyïí n trong kyâ ; G khöng yïu cêìu söë liïåu so saánh. Nïëu möåt taâi saãn vö hònh àûúåc khêëu hao trïn 20 nùm, thò cöng böë bùçng chûáng phaãn àöëi giaã G thiïët laâ voâng àúâi hûäu duång seä khöng quaá 20 nùm. Söë kïët chuyïín cuãa taâi saãn vö hònh àûúåc àem thïë chêëp àaãm baão. G Söë kïët chuyïín cuãa taâi saãn vö hònh bõ haån chïë quyïìn súã hûäu. G Cam kïët vïì vöën àïí mua vaâo taâi saãn vö hònh. G Diïîn giaãi, söë kïët chuyïín, kyâ khêëu hao coân laåi cuãa bêët kyâ taâi saãn vö hònh naâo mang tñnh G troång yïëu àöëi vúái toaân böå baáo caáo taâi chñnh cuãa doanh nghiïåp. Àöëi vúái taâi saãn vö hònh coá àûúåc tûâ trúå cêëp cuãa chñnh phuã vaâ àûúåc ghi nhêån ngay tûâ àêìu G theo giaá trõ thûåc tïë: Giaá trõ thûåc tïë àûúåc ghi nhêån tûâ àêìu cho nhûäng taâi saãn naây. I Söë kïët chuyïín cuãa nhûäng taâi saãn àoá. I Àûúåc tñnh toaán theo caách haåch toaán tiïu chuêín hay phûúng phaáp àûúåc pheáp thay thïë. I 33.4.2 Cöng böë böí sung àöëi vúái caác khoaãn àaánh giaá laåi nhû sau: Ngaây viïåc àaánh giaá laåi coá hiïåu lûåc. G Söë kïët chuyïín cuãa tûâng loaåi taâi saãn vö hònh àaä àûúåc kïët chuyïín trong baáo caáo taâi chñnh G theo chi phñ ban àêìu. Giaá trõ vaâ cên àöëi chi tiïët cuãa söë thùång dû sau àaánh giaá laåi. G Bêët kyâ haån chïë naâo vïì phên phöëi söë thùång dû sau àaánh giaá laåi. G 148
 10. CHÛÚNG 33 IAS 38 TAÂ I SAÃ N VÖ HÒNH G NGHIÏN CÛÁU TÒNH HUÖËNG TAÂI SAÃN VÖ HÒNH Alpha Inc., laâ möåt nhaâ saãn xuêët phûúng tiïån mö tö, coá möåt böå phêån nghiïn cûáu thûåc hiïån caác dûå aán sau àêy trong nùm: Dûå aán 1: Thiïët kïë möåt maáy àiïìu khiïín khöng vêån haânh nhû baánh laái thöng thûúâng maâ àêíy laåi lûåc àêíy cuãa caác ngoán laái. Dûå aán 2: Thiïët kïë böå maáy haân àûúåc àiïìu khiïín bùçng àiïån tûã chûá khöng phaãi bùçng cú. Dûúái àêy laâ toám tùæt vïì chi phñ cuãa möåt böå phêån: Chi phñ chung Dûå aán 1 Dûå aán 2 Nghòn àöla Nghòn àöla Nghòn àöla Nguyïn liïåu vaâ dõch vuå 128 935 620 Nhên cöng Nhên cöng trûåc tiïëp - 620 320 G Lûúng laänh àaåo böå phêån 400 - - G Nhên viïn haânh chñnh 725 - - G Chi phñ chung Trûåc tiïëp - 340 410 G Giaán tiïëp 270 110 60 G Ngûúâi laänh àaåo böå phêån daânh 15% thúâi gian cho dûå aán 1 vaâ 10% cho dûå aán 2. Chuyïín thaânh vöën chi phñ phaát triïín cho nùm söí saách nhû sau: Nghòn àöla Dûå aán 1: Hoaåt àöång àûúåc phên loaåi laâ nghiïn cûáu vaâ têët caã chi phñ àûúåc ghi nhêån - Dûå aán 2: (620 + 320 + 10% x 400 + 410 + 60) 1.450 1.450 149
 11. CHÛÚNG 34 TAÂI SAÃN ÀÊÌU TÛ (IAS 40) 34.1 VÊËN ÀÏÌÌ ÀÙÅT RA Caác nöåi dung cú baãn sau trong viïåc kïë toaán taâi saãn àêìu tû àûúåc quy àõnh: phên loaåi vaâo taâi saãn àêìu tû G ghi nhêån laâ taâi saãn G xaác àõnh giaá trõ kïët chuyïín theo: G tñnh toaán ban àêìu I tñnh toaán vïì sau I yïu cêìu cöng böë G 34.2 PHAÅM VI CHUÊÍN MÛÅC IAS 40 thay thïë caác yïu cêìu trûúác àêy trong IAS 25. Chuêín mûåc aáp duång cho taâi saãn àêìu tû, laâ taâi saãn àûúåc giûä (búãi ngûúâi chuã súã hûäu hoùåc ngûúâi ài thuï trong húåp àöìng cho thuï taâi chñnh) àïí hûúãng tiïìn thuï hoùåc cho viïåc tùng giaá vöën hoùåc caã hai. “Taâi saãn” göìm coá àêët àai, nhaâ cûãa hoùåc möåt phêìn nhaâ cûãa hoùåc caã hai. Loaåi trûâ taâi saãn do ngûúâi chuã súã hûäu chiïëm duång (PPE- xem IAS 16), taâi saãn giûä àïí baán (Haâng töìn kho - xem IAS 2), taâi saãn àûúåc xêy dûång hoùåc phaát triïín (Húåp àöìng xêy dûång - xem IAS 11), taâi saãn àûúåc bïn ài thuï giûä theo húåp àöìng cho thuï hoaåt àöång (Taâi saãn cho thuï - IAS 17), caác nguöìn taái taåo tûå nhiïn (Caác taâi saãn sinh hoåc) vaâ caác hoaåt àöång thùm doâ khai khoaáng. 34.3 HAÅCH TOAÁN KÏË TOAÁN 34.3.1 Viïåc àaánh giaá cêìn phaãi àûúåc tiïën haânh khi möåt khoaãn àêìu tû àûúåc phên loaåi laâ taâi saãn àêìu tû. Hûúáng dêîn cho viïåc àaánh giaá laâ möåt taâi saãn àêìu tû cêìn phaãi taåo àûúåc luöìng tiïìn khaá àöåc lêåp vúái caác taâi saãn khaác cuãa doanh nghiïåp. Caác doanh nghiïåp cêìn xêy dûång tiïu chñ riïng àïí àaãm baão phên loaåi thöëng nhêët giûäa taâi saãn àêìu tû vaâ taâi saãn do chuã súã hûäu chiïëm duång. 34.3.2 Möåt taâi saãn àêìu tû àûúåc ghi nhêån laâ taâi saãn (theo Quy àõnh chung cho IAS) nïëu: coá khaã nùng laâ trong tûúng lai doanh nghiïåp seä thu àûúåc caác lúåi ñch kinh tïë ài keâm vúái G taâi saãn chi phñ cuãa taâi saãn coá thïí tñnh toaán àûúåc möåt caách àaáng tin cêåy. G 34.3.3 Vaâo lêìn tñnh toaán ban àêìu taâi saãn àêìu tû àûúåc ghi nhêån theo chi phñ, bao göìm giaá mua vaâ chi phñ trûåc tiïëp cho giao dõch (vñ duå dõch vuå phaáp lyá, thuïë chuyïín nhûúång vaâ caác loaåi chi phñ giao dõch khaác). Tuy nhiïn, chi phñ quaãn lyá haânh chñnh chung vaâ chi phñ khúãi sûå bõ loaåi trûâ. 34.3.4 Doanh nghiïåp coá thïí tñnh toaán vïì sau cho têët caã caác taâi saãn àêìu tû theo möåt trong nhûäng mö hònh sau: Mö hònh chi phñ: tñnh toaán taâi saãn àêìu tû theo chi phñ trûâ ài khêëu hao tñch luyä vaâ löî do G giaãm giaá (haåch toaán chuêín trong IAS cho PPE). Mö hònh giaá trõ thûåc tïë: Têët caã caác taâi saãn àêìu tû àûúåc àõnh giaá theo giaá trõ thûåc tïë. Caác G khoaãn laäi vaâ löî do thay àöíi giaá trõ thûåc tïë àûúåc ghi nhêån vaâo baáo caáo thu nhêåp khi nhûäng khoaãn naây phaát sinh. Mö hònh giaá trõ thûåc tïë khaác vúái mö hònh àõnh giaá úã chûâng mûåc caác 150
 12. CHÛÚNG 34 IAS 40 TAÂ I SAÃ N ÀÊÌ U TÛ G khoaãn laäi vaâ löî do thay àöíi giaá trõ àûúåc ghi nhêån vaâo baáo caáo thu nhêåp chûá khöng phaãi ghi nhêån trûåc tiïëp vaâo vöën. 34.3.5 Caác nguyïn tùæc sau àûúåc aáp duång àïí xaác àõnh giaá trõ thûåc tïë cuãa taâi saãn àêìu tû: Khi coá thõ trûúâng söi àöång cho taâi saãn tûúng tûå, àêy coá thïí laâ möåt chó baáo àaáng tin cêåy G vïì giaá trõ thûåc tïë, vúái àiïìu kiïån laâ nhûäng khaác biïåt vïì baãn chêët, àiïìu kiïån vaâ àõa àiïím cuãa caác taâi saãn àûúåc xem xts vaâ thay àöíi khi cêìn thiïët. Caác phûúng phaáp àõnh giaá mang tñnh thûåc tiïîn hún cuäng àûúåc pheáp sûã duång khi khöng G coá thõ trûúâng mua baán söi àöång. Trong nhûäng trûúâng húåp ngoaåi lïå, khi chùæc chùæn laâ taâi saãn àêìu tû àûúåc mua vaâo lêìn àêìu G vaâ doanh nghiïåp khöng thïí xaác àõnh giaá trõ thûåc tïë cuãa taâi saãn thò taâi saãn naây àûúåc tñnh toaán coá sûã duång phûúng phaáp haåch toaán chuêín trong IAS 16 cho túái ngaây thanh lyá. Doanh nghiïåp tñnh toaán têët caã taâi saãn àêìu tû khaác theo giaá trõ thûåc tïë. 34.3.6 Viïåc chuyïín giao sang hoùåc tûâ taâi saãn àêìu tû cêìn phaãi àûúåc tiïën haânh khi coá thay àöíi trong viïåc sûã duång. Quy àõnh àùåc biïåt aáp duång cho viïåc xaác àõnh giaá trõ kïët chuyïín vaâo ngaây chuyïín giao. 34.3.7 Chi phñ vïì sau cho taâi saãn àêìu tû àûúåc ghi nhêån laâ chi phñ nïëu caác khoaãn naây khöi phuåc laåi tiïu chuêín hoaåt àöång. Caác chi phñ naây àûúåc chuyïín thaânh vöën khi coá khaã nùng laâ doanh nghiïåp seä thu àûúåc nhûäng lúåi ñch kinh tïë vûúåt trïn mûác tiïu chuêín hoaåt àöång ban àêìu. 34.4 CÖNG BÖË Caác nöåi dung yïu cêìu cöng böë chñnh göìm coá: Chïë àöå kïë toaán: tiïu chñ phên biïåt taâi saãn àêìu tû vúái taâi saãn do chuã doanh nghiïåp chiïëm duång. G caác phûúng phaáp vaâ giaã àõnh quan troång aáp duång trong viïåc xaác àõnh giaá trõ thûåc tïë. G Mûác àöå xaác àõnh giaá trõ thûåc tïë búãi cú quan àõnh giaá àöåclêåp. G caác cú súã tñnh toaán, phûúng phaáp khêëu hao, vaâ caác mûác tyã lïå àõnh giaá taâi saãn àêìu tû theo G mö hònh chi phñ. viïåc aáp duång vaâ giaá trõ cuãa nhûäng haån chïë àöëi vúái taâi saãn àêìu tû. G caác nghôa vuå quan troång theo húåp àöìng àïí mua, xêy dûång hoùåc phaát triïín taâi saãn àêìu tû G hoùåc cho viïåc sûãa chûäa hoùåc nêng cêëp taâi saãn. Baáo caáo thu nhêåp vaâ thuyïët minh Thu nhêåp cho thuï G chi phñ hoaåt àöång trûåc tiïëp phaát sinh tûâ taâi saãn àêìu tû taåo thu nhêåp cho thuï G chi phñ hoaåt àöång trûåc tiïëp tûâ taâi saãn àêìu tû khöng taåo thu nhêåp cho thuï. G Baãng töíng kïët taâi saãn vaâ thuyïët minh Khi doanh nghiïåp aáp duång mö hònh giaá trõ thûåc tïë: G cên àöëi chi tiïët vïì nhûäng thay àöíi giaá trõ kïët chuyïín trong kyâ G Ngoaåi trûâ nhûäng trûúâng húåp taâi saãn àêìu tû khöng thïí tñnh toaán theo giaá trõ thûåc tïë (do G khöng coá giaá trõ thûåc tïë) thò viïåc cên àöëi nïu trïn cêìn phaãi àûúåc cöng böë taách biïåt vúái nhûäng taâi saãn àêìu tû khaác àûúåc trònh baây theo giaá trõ thûåc tïë. Khi doanh nghiïåp aáp duång mö hònh chi phñ: G toaân böå yïu cêìu cöng böë cuãa IAS 16 cêìn àûúåc àaáp ûáng. G Giaá trõ thûåc tïë cuãa taâi saãn àêìu tû àûúåc cöng böë bùçng viïåc thuyïët minh. G 151
 13. CHÛÚNG 34 IAS 40 TAÂ I SAÃ N ÀÊÌ U TÛ G SÚ ÀÖÌ RA QUYÏËT ÀÕNH Sú àöì dûúái àêy toám tùæt viïåc phên loaåi, ghi nhêån vaâ tñnh toaán taâi saãn àêìu tû. Sú àöì naây dûåa trïn sú àöì ra quyïët àõnh aáp duång theo IAS 40. Bùæt àêìu Coá Taâi s n coá àû c giûä à í ba ã å án Sûã duång AC 108 trong quy trònh saãn xuêët kinh doanh thöng thûúâng khöng? Khöng Coá Sûã duång AC 123 (phûúng phaáp chuêín hoùåc àûúåc Taâi saãn coá do chuã doanh pheáp thay thïë nghiïåp chiïëm duång khöng? Khöng Sûã duång AC 109 (phûúng Coá Taâi saãn coá phaãi àang àûúåc phaáp chuêín hoùåc àûúåc xêy dûång vaâ phaát triïín pheáp thay thïë) cho túái khi khöng? hoaân thiïån Khöng Hoaân têët Taâi saãn naây laâ möåt taâi saãn àêìu tû Khöng Taâi saãn àêìu tû coá àaáp ûáng Ghi nhêån vïì sau caác yïu cêìu cho viïåc ghi nhêån khöng? Coá Tñnh toaán ban àêìu taâi saãn àêìu tû theo chi phñ Coá Sûã duång AC 123 (chuêín) cho viïåc cöng böë theo Mö hònh chi phñ Coá IAS 40 Tñnh toaán vïì sau cho taâi saãn àêìu tû bùçng möåt trong 2 caách Sûã duång IAS 40 Mö hònh giaá trõ thûåc tïë 152
 14. CHÛÚNG 34 IAS 40 TAÂ I SAÃ N ÀÊÌ U TÛ G NGHIÏN CÛÁU TÒNH HUÖËNG TAÂI SAÃN ÀÊÌU TÛ MatchboxInc. laâ nhaâ saãn xuêët àöì chúi cho caác beá trai. Nhûäng thöng tin dûúái àêy liïn quan àïën taâi saãn cöë àõnh do cöng ty súã hûäu: Khoaãnh àêët Erf181 Hatfield $ Toaâ nhaâ xêy dûång trïn khoaãnh àêët naây (mua vaâo ngaây 30/6/20x0) 800.000 Nêng cêëp toaâ nhaâ àïí múã röång sûác chûáa têìng cho thuï 2.100.000 Sûãa chûäa vaâ baão trò taâi saãn àêìu tû trong nùm 400.000 Tiïìn cho thuï àaä thu trong nùm 50.000 160.000 Taâi saãn àûúåc sûã duång cho truå súã haânh chñnh cuãa cöng ty (khoaãng 6% diïån tñch saân). Taâi saãn chó àûúåc baán khi laâ möåt àún võ hoaân chónh. Phêìn coân laåi cuãa toaâ nhaâ àûúåc àem cho thuï theo húåp àöìng cho thuï hoaåt àöång. Cöng ty cung cêëp cho bïn ài thuï caác dõch vuå an toaân. Cöng ty àõnh giaá taâi saãn àêìu tû theo mö hònh giaá trõ thûåc tïë. Vaâo ngaây 31/12/20x0, laâ ngaây lêåp baãng töíng kïët taâi saãn, öng Carmax (laâ möåt ngûúâi àõnh giaá tñn nhiïåm) àõnh giaá taâi saãn vúái giaá $3.620.000. Àïí kïë toaán cho khoaãn àêìu tû trong baáo caáo taâi chñnh cuãa Matchbox vaâo ngaây 31/12/20x0, taâi saãn phaãi àûúåc phên loaåi laâ taâi saãn àêìu tû hoùåc taâi saãn do chuã doanh nghiïåp chiïëm duång. Taâi saãn naây àûúåc phên loaåi laâ taâi saãn àêìu tû vaâ àûúåc haåch toaán theo mö hònh giaá trõ thûåc tïë trong IAS 40. Lyá do laâ phêìn chiïëm duång cuãa cöng ty cho muåc àñch haânh chñnh laâ khöng àaáng kïí (6%) vaâ caác phêìn taâi saãn khöng thïí baán taách biïåt. Ngoaâi phêìn lúán diïån tñch saân cuãa taâi saãn àûúåc sûã duång àïí taåo thu nhêåp cho thuï vaâ caác dõch vuå an toaân cung cêëp cho ngûúâi ài thuï laâ khöng àaáng kïí. Phûúng phaáp haåch toaán vaâ cöng böë vïì taâi saãn trong baáo caáo taâi chñnh cuãa Matchbox nhû sau: BAÃNG TÖÍNG KÏËT TAÂI SAÃN NGAÂY 31/12 20X0 Thuyïët minh $ TAÂI SAÃN Taâi saãn daâi haån Taâi saãn, nhaâ xûúãng vaâ thiïët bõ xxx,xxx Taâi saãn àêìu tû (pheáp tñnh a) 4 3.600.000 153
 15. CHÛÚNG 34 IAS 40 TAÂ I SAÃ N ÀÊÌ U TÛ G NGHIÏN CÛÁU TÒNH HUÖËNG TAÂI SAÃN ÀÊÌU TÛ TIÏËP CHÏË ÀÖÅ KÏË TOAÁN 6. Taâi saãn àêìu tû Taâi saãn àêìu tû laâ taâi saãn giûä àïí taåo thu nhêåp cho thuï. Taâi saãn àêìu tû àûúåc baáo caáo theo giaá trõ thûåc tïë, àûúåc cú quan àõnh giaá àaä àùng kyá xaác àõnh vaâo ngaây lêåp baãng töíng kïët taâi saãn dûåa trïn bùçng chûáng thõ trûúâng vúái caác mûác giaá gêìn nhêët àaåt àûúåc qua caác giao dõch àöåc lêåp cho nhûäng taâi saãn tûúng tûå trong cuâng khu vûåc. THUYÏËT MINH BAÁO CAÁO TAÂI CHÑNH 4. Taâi saãn àêìu tû $ Söë dû àêìu kyâ - Phaát sinh thïm 2.900.000 Nêng cêëp vúái chi phñ vïì sau 400.000 Laäi roâng khi àiïìu chónh giaá trõ thûåc tïë 300.000 Söë dû cuöëi kyâ theo giaá trõ thûåc tïë 3.600.000 PHEÁP TÑNH a. Giaá trõ kïët chuyïín cuãa taâi saãn àêìu tû $ Àêët àai 800.000 Nhaâ cûãa 2.100.000 Nêng cêëp nhaâ cûãa 400.000 3.300.000 Giaá trõ thûåc tïë 3.600.000 Tùng giaá trõ trònh baây trong baáo caáo thu nhêåp (300.000) 154
 16. PHUÅ LUÅC I CAÁC CHUÊÍN MÛÅC IASC HIÏÅN COÁ HIÏÅU LÛÅC KÏÍ TÛÂ NGAÂY 31/12/2000 Quy àõnh chung vïì viïåc Lêåp vaâ Trònh baây Baáo caáo Taâi chñnh IAS 1 Trònh baây caác baáo caáo taâi chñnh (sûãa àöíi nùm 1997) IAS 2 Haâng töìn kho IAS 3 Khöng coân hiïåu lûåc. Àûúåc thay thïë búãi IAS 27 vaâ IAS 28 IAS 4 Àaä boã. Àûúåc thay thïë búãi IAS 16, IAS 22 vaâ IAS 38 IAS 5 Khöng coân hiïåu lûåc. Àûúåc thay thïë búãi IAS 1 (sûãa àöíi 1997) IAS 6 Khöng coân hiïåu lûåc. Àûúåc thay thïë búãi IAS 15 IAS 7 Baáo caáo lûu chuyïín tiïìn tïå IAS 8 Löî laäi roâng cuãa caã kyâ, caác löîi cú baãn, vaâ thay àöíi chïë àöå kïë toaán IAS 9 Khöng coân hiïåu lûåc. Àûúåc thay thïë búãi IAS 38 IAS 10 Caác sûå ki n xaãy ra sau ng y lêåp b ng töíng kïët t i s n (s a öí i 9 ) å â ã â ã ãà1 99 IAS 12 Thuïë thu nhêåp IAS 13 Khöng coân hiïåu lûåc. Àûúåc thay thïë búãi IAS 1 (sûãa àöíi 1997) IAS 14 Baáo caáo ngaânh IAS 15 Thöng tin phaãn aánh aãnh hûúãng cuãa biïën àöång giaá caã IAS 16 Taâi saãn, xûúãng vaâ thiïët bõ IAS 17 Taâi saãn cho thuï IAS 18 Doanh thu IAS 19 Lúåi ñch traã cöng nhên viïn IAS 20 Kïë toaán caác khoaãn trúå cêëp cuãa chñnh phuã vaâ cöng böë vïì trúå giuáp chñnh phuã IAS 21 AÃnh hûúãng do thay àöíi tyã giaá höëi àoaái IAS 22 Húåp nhêët kinh doanh IAS 23 Chi phñ ài vay IAS 24 Cöng böë vïì caác bïn liïn quan IAS 26 Kïë toaán vaâ baáo caáo theo quyä lúåi ñch hûu trñ IAS 27 Baáo caáo taâi chñnh töíng húåp vaâ kïë toaán caác khoaãn àêìu tû vaâo caác cöng ty con IAS 28 Kïë toaán caác khoaãn àêìu tû trong caác àún võ liïn kïët IAS 29 Baáo caáo taâi chñnh trong caác nïìn kinh tïë siïu laåm phaát IAS 30 Nöåi dung cöng böë trong baáo caáo taâi chñnh cuãa caác ngên haâng vaâ caác töí chûác tñn duång tûúng tûå IAS 31 Baáo caáo taâi chñnh cho caác khoaãn phên chia quyïìn lúåi trong caác liïn doanh IAS 32 Caác cöng cuå taâi chñnh: cöng böë vaâ trònh baây 155
 17. IAS 33 Thu nhêåp trïn möåt cöí phiïëu IAS 34 Baáo caáo taâi chñnh taåm thúâi IAS 35 Hoaåt àöång bõ ngûâng IAS 36 Giaãm giaá trõ taâi saãn IAS 37 Caác khoaãn dûå phoâng, núå bêët thûúâng vaâ taâi saãn bêët thûúâng IAS 38 Taâi saãn vö hònh IAS 39 Caác cöng cuå taâi chñnh: ghi nhêån vaâ tñnh toaán IAS 40 Taâi saãn àêìu tû 156
 18. PHUÅ LUÅC II GIAÃI THÑCH CHO IASC COÁ HIÏÅU LÛÅC KÏÍ TÛÂ NGAÂY 31/12/1998 SIC_1 Tñnh nhêët quaán - caác cöng thûác chi phñ khaác nhau àöëi vúái haâng töìn kho (IAS 2) SIC_2 Tñnh nhêët quaán - vöën hoáa chi phñ ài vay (IAS 23) SIC_3 Xoáa caác khoaãn laäi vaâ löî chûa thûåc hiïån tûâ nhûäng giao dõch vúái caác àún võ liïn kïët (IAS 28) SIC_4 Boã SIC_5 Phên loaåi caác cöng cuå taâi chñnh - dûå phoâng thanh toaán bêët thûúâng (IAS 32) SIC_6 Chi phñ thay àöíi phêìn mïìm àang sûã duång (quy àõnh chung) SIC_7 Sûã duång àöìng Euro (IAS 21) SIC_8 AÁp duång lêìn àêìu caác IAS laâm cú súã ban àêìu cho viïåc kïë toaán (IAS 1) SIC_9 Húåp nhêët kinh doanh - phên loaåi laâ mua hay húåp nhêët quyïìn lúåi (IAS 22) SIC_10 Trúå cêëp chñnh phuã - khöng coá quan hïå cuå thïí túái hoaåt àöång kinh doanh (IAS 20) SIC_11 Ngoaåi höëi - vöën hoáa caác khoaãn löî tûâ giaãm giaá maånh ngoaåi tïå (IAS 21) SIC_12 Húåp nhêët caác töí chûác coá muåc àñch àùåc biïåt SIC_13 Caác àún võ chõu kiïím soaát chung, àoáng goáp caác khoaãn khöng bùçng tiïìn cuãa caác bïn tham gia liïn doanh (IAS 31) SIC_14 Taâi saãn, nhaâ xûúãng vaâ thiïët bõ - böìi thûúâng giaãm giaá trõ hoùåc löî cuãa caác khoaãn muåc (IAS 16) SIC_15 Caác ûu àaäi trong thuï hoaåt àöång (IAS 17) SIC_16 Vöën cöí phêìn - caác cöng cuå vöën mua laåi (cöí phiïëu quyä) (IAS 32) SIC_17 Vöën cöí phêìn - chi phñ cuãa giao dõch vöën cöí phêìn (IAS 32) SIC_18 Tñnh nhêët quaán - caác phûúng phaáp thay thïë (IAS 1) SIC_19 Boã SIC_20 Phûúng phaáp kïë toaán vöën - ghi nhêån caác khoaãn löî (IAS 28) SIC_21 Thuïë thu nhêåp - thu höìi laåi caác taâi saãn khöng khêëu hao àûúåc àõnh giaá laåi (IAS 12) SIC_22 Húåp nhêët kinh doanh - thay àöíi tiïëp theo cho giaá trõ thûåc tïë vaâ giaá trõ lúåi thïë àûúåc ghi nhêån ban àêìu (IAS 22) SIC_23 Taâi saãn, nhaâ xûúãng, thiïët bõ - kiïím tra cú baãn vaâ chi phñ liïn quan (IAS 16) SIC_24 Thuïë thu nhêåp - thay àöíi tònh traång thuïë cuãa doanh nghiïåp vaâ caác cöí àöng (IAS 12) 157
 19. PHUÅ LUÅC III NÖÅI DUNG CÖNG BÖË THEO YÏU CÊÌU CUÃA IAS TRONG BAÁO CAÁO TAÂI CHÑNH CUÃA CAÁC NGÊN HAÂNG - PHÊN THEO LOAÅI RUÃI RO YÏU CÊÌU CÖNG BÖË THAM KHAÃO IAS A. NHÊÅN XEÁT QUAÃN LYÁ Mùåc duâ möåt söë ruãi ro cuãa ngaânh ngên haâng coá thïí àûúåc phaãn aánh trong caác baáo caáo taâi chñnh, ngûúâi sûã duång coá thïí hiïíu àûúåc roä hún nïëu ban quaãn lyá àûa ra nhêån xeát mö taã caách thûác quaãn lyá vaâ kiïím soaát cuãa mònh àöëi vúái nhûäng ruãi ro naây, cuå thïí nhû sau: Nhêån xeát vïì caác mûác laäi suêët trung bònh, trung bònh taâi saãn sinh laäi, vaâ trung bònh G IAS 30.17 caác khoaãn núå chõu laäi trong möåt kyâ. Thöng tin vïì caác kyâ coá hiïåu lûåc vaâ vïì caách thûác ngên haâng quaãn lyá vaâ kiïím soaát G IAS 30.35 ruãi ro ài keâm caác thúâi gian àaáo haån vaâ caác mûác laäi suêët khaác nhau cuãa taâi saãn vaâ núå. IAS 32.42 Thaão luêån vïì caác chñnh saách quaãn lyá cho viïåc kiïím soaát nhûäng ruãi ro ài keâm caác G cöng cuå taâi chñnh, bao göìm caác chñnh saách cho nhûäng vêën àïì nhû tûå baão hiïím ruãi ro, traánh têåp trung ruãi ro bêët húåp lyá vaâ caác yïu cêìu vïì thïë chêëp àïí giaãm thiïíu ruãi IAS 32.43 ro tñn duång. Mö taã muåc tiïu vaâ chñnh saách quaãn lyá ruãi ro taâi chñnh bao göìm chñnh saách tûå baão G hiïím cho tûâng loaåi giao dõch theo dûå baáo. B. RUÃI RO TAÂI CHÑNH 1. Cú cêëu baãng töíng kïët taâi saãn (bao göìm caã caác hoaåt àöång vaâ khoaãn muåc ngoaåi baãng) Cú súã phên biïåt giûäa caác giao dõch naây vúái caác sûå kiïån khaác mang laåi viïåc ghi nhêån G IAS 30.8 caác khoaãn taâi saãn vaâ núå vaâ nhûäng sûå kiïån chó mang laåi caác khoaãn bêët thûúâng vaâ IAS 1.97 cam kïët. Caác àiïìu khoaãn, àiïìu kiïån vaâ chïë àöå kïë toaán cho tûâng loaåi taâi saãn taâi chñnh, núå taâi chñnh G IAS 32.47 vaâ cöng cuå vöën, göìm coá thöng tin vïì mûác àöå vaâ baãn chêët, caác àiïìu khoaãn vaâ àiïìu kiïån IAS 1.97 quan troång cuãa caác yïu töë coá thïí aãnh hûúãng àïën giaá trõ, thúâi gian vaâ tñnh chùæc chùæn cuãa doâng tiïìn trong tûúng lai, vñ duå nhû: giaá trõ göëc/ûúác tñnh I ngaây àaáo haån hoùåc thûåc hiïån I lûåa choån thanh toaán trûúác vaâ caác kyâ I lûåa choån chuyïín àöíi I giaá trõ vaâ thúâi gian cuãa caác khoaãn thu àûúåc hoùåc thanh toaán I tyã lïå hoùåc giaá trõ caác khoaãn laäi vaâ cöí tûác I thïë chêëp àûúåc giûä I thöng tin vïì ngoaåi tïå I caác khïë ûúác I IAS 30.23 Chïë àöå kïë toaán, bao göìm caã caác tiïu chñ ghi nhêån vaâ cú súã tñnh toaán àûúåc duâng, vñ G IAS 39.167 duå nhû: caác phûúng phaáp vaâ giaã àõnh àûúåc aáp duång cho viïåc ûúác tñnh giaá trõ thûåc tïë, I taách biïåt cho caác loaåi taâi saãn taâi chñnh vaâ núå taâi chñnh. caác khoaãn laäi/löî khi tñnh toaán laåi caác taâi saãn taâi chñnh daânh àïí baán àûúåc àûa I vaâo laäi hoùåc löî trong kyâ hoùåc àûúåc ghi nhêån trûåc tiïëp vaâo vöën. 158
 20. YÏU CÊÌU CÖNG BÖË THAM KHAÃO IAS caách thûác thöng thûúâng kïë toaán cho caác khoaãn mua vaâ baán caác taâi saãn taâi chñnh I vaâo ngaây giao dõch hoùåc ngaây thanh toaán (cho tûâng loaåi taâi saãn taâi chñnh). Caác taâi saãn vaâ núå coá thïí àûúåc buâ trûâ chó khi maâ: G coá quyïìn theo luêåt àõnh IAS 30.26 I coá dûå tñnh chuyïín thaânh tiïìn möåt taâi saãn hoùåc thanh toaán möåt khoaãn núå theo I phûúng phaáp buâ trûâ. Caác khoaãn bêët thûúâng vaâ cam kïët sau àûúåc yïu cêìu cöng böë theo IAS 37: IAS 37 G tñnh chêët vaâ giaá trõ cuãa caác khoaãn cam kïët cêëp tñn duång khöng thïí huyã ngang. I tñnh chêët vaâ giaá trõ cuãa caác khoaãn bêët thûúâng vaâ cam kïët phaát sinh tûâ caác I khoaãn muåc ngoaåi baãng, göìm coá: caác khoaãn thay thïë tñn duång trûåc tiïëp, chùèng haån nhû caác khoaãn àaãm baão I chung coá caác khoaãn núå, àaãm baão chêëp thuêån ngên haâng, vaâ thû tñn duång dûå phoâng duâng laâm àaãm baão taâi chñnh cho caác khoaãn vay vaâ chûáng khoaán. möåt söë khoaãn bêët thûúâng liïn quan àïën giao dõch göìm coá traái phiïëu cöng trònh, I traái phiïëu àêëu thêìu, traái quyïìn vaâ thû tñn duång dûå phoâng liïn quan túái caác giao dõch cuå thïí. caác khoaãn bêët thûúâng ngùæn haån, tûå thanh khoaãn liïn quan àïën giao dõch phaát I sinh tûâ viïåc chuyïín dõch haâng hoaá, vñ duå nhû tñn duång chûáng tûâ trong trûúâng húåp àúåt giao haâng haâng ban àêìu àûúåc duâng laâm àaãm baão. caác thoaã thuêån baán vaâ mua laåi khöng àûúåc ghi nhêån trong baãng töíng kïët taâi I saãn. caác khoaãn muåc laäi vaâ liïn quan àïën tyã giaá höëi àoaái bao göìm caác khoaãn trao àöíi, I quyïìn lûåa choån vaâ húåp àöìng tûúng lai. caác cam kïët khaác, caác húåp àöìng baão hiïím núå vaâ húåp àöìng baão laänh liïn hoaân. IAS 30.53 I Töíng giaá trõ cuãa caác khoaãn núå àûúåc àaãm baão vaâ tñnh chêët vaâ giaá trõ kïët chuyïín cuãa G nhûäng taâi saãn àûúåc àem thïë chêëp laâm àaãm baão. Nïëu ngên haâng tham gia caác hoaåt àöång tñn thaác quan troång: IAS 30.55 G cöng böë sûå viïåc naây I cho thêëy mûác àöå hoaåt àöång I Cöng böë riïng cho caác khoaãn tûå baão hiïím giaá trõ thûåc tïë theo chó àõnh, baão hiïím IAS 32.91 G doâng tiïìn vaâ baão hiïím cho möåt khoaãn àêìu tû vaâo möåt àún võ nûúác ngoaâi: IAS 39.169 (b) vaâ mö taã khoaãn tûå baão hiïím (c) I mö taã caác cöng cuå taâi chñnh àûúåc duâng àïí baão hiïím vaâ giaá trõ thûåc tïë cuãa cöng I cuå àoá. baãn chêët cuãa loaåi ruãi ro àûúåc baão hiïím I Àöëi vúái viïåc tûå baão hiïím caác giao dõch àûúåc dûå baáo: G kyâ dûå kiïën phaát sinh giao dõch I dûå tñnh thúâi àiïím xaác àõnh laäi hoùåc löî roâng I mö taã bêët kyâ giao dõch naâo àûúåc dûå àoaán trûúác àêy àaä àûúåc kïë toaán cho viïåc tûå I baão hiïím nhûng dûå kiïën khöng coân xaãy ra nûäa. Àöëi vúái nhûäng khoaãn laäi/löî liïn quan àïën viïåc baão hiïím doâng tiïìn àaä àûúåc ghi nhêån G trûåc tiïëp vaâo vöën (thöng qua baáo caáo thay àöíi vöën chuã súã hûäu): giaá trõ àûúåc ghi nhêån vaâo vöën cöí phêìn I giaá trõ àûúåc taách khoãi vöën cöí phêìn chuyïín sang laäi hoùåc löî roâng trong kyâ I giaá trõ àûúåc taách khoãi vöën cöí phêìn vaâ àûúåc phên böí vaâo giaá trõ kïët chuyïín cuãa I taâi saãn vaâ núå trong giao dõch theo dûå àoaán àûúåc baão hiïím. 2. Khaã nùng sinh lúâi vaâ cú cêëu baáo caáo thu nhêåp Cöng böë caác chñnh saách kïë toaán sau: IAS 30.8 G ghi nhêån caác loaåi thu nhêåp chñnh IAS 1.97 I xaác àõnh chi phñ ruãi ro chung cuãa ngaânh ngên haâng vaâ phûúng phaáp kïë toaán I caác chi phñ naây. Baáo caáo thu nhêåp phaãi nhoám thu nhêåp vaâ chñ phñ theo baãn chêët vaâ cöng baáo giaá trõ IAS 30.9 vaâ 30.10 G cuãa caác loaåi thu nhêåp vaâ chi phñ chñnh. Ngoaâi caác yïu cêìu cuãa caác IAS khaác, baáo caáo thu nhêåp hoùåc thuyïët minh cêìn phaãi coá caác nöåi dung sau: 159
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2