Tài trợ và thương hiệu

Chia sẻ: Dangcap Pro | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:72

0
221
lượt xem
155
download

Tài trợ và thương hiệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài trợ là bỏ tiền (nguồn lực) ra để đưa cho người khác (đối tác) thực hiện một chương trình (sự kiện, dự án) nào đó mà có lợi cho các bên liên quan. Thương hiệu đi vào đời sống con người bằng mọi ngã, bằng sử dụng và bằng cảm nhận. Do đó tài trợ là cách thức mang đến cho người tiêu dung một cảm nhận về thương hiệu, nhưng phải thực hiện khi người tiêu dùng đã biết đến nó....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài trợ và thương hiệu

 1. TAØI TRÔÏ & THÖÔNG HIEÄU Trình baøy: Huyønh Phöôùc Nghóa
 2. NOÄI DUNG Nhöõng hieåu bieát cô baûn veà taøi trôï. Taøi trôï vaø tieáp thò thöông hieäu. Ñaùnh giaù moät chöông trình taøi trôï. Thaûo luaän.
 3. MOÄT SOÁ THOÁNG NHAÁT CHUNG NG Noäi dung naøy bieân soaïn cho ngöôøi laøm truyeàn thoâng, tieáp thò, thöông hieäu. Khoâng bieân soaïn nhieàu veà khía caïnh cuûa ngöôøi ñi tìm nguoàn taøi trôï. Thuaät ngöõ “söï kieän” hay “chöông trình taøi trôï” laø ñoàng nghóa. Noäi dung phaàn nhieàu höôùng veà quaûn lyù vaø ra quyeát ñònh taøi trôï, noäi dung veà thöông hieäu chæ ñeà caäp nhöõng vaán ñeà coù lieân quan. Noäi dung naøy chæ bieân soaïn cho CLB youngPR.
 4. NEÁU KHOÂNG COÙ TAØI TRÔÏ !
 5. ..Baïn seõ khoâng coù nhöõng coâng trình khoa hoïc laøm thay ñoåi cuoäc soáng !
 6. ..Nhöõng treû em ngheøo caùc vuøng xa xoâi Chaâu luïc naøo ñoù khoâng ñöôïc hoïc haønh !
 7. ..Baïn seõ khoâng coù döï aùn laøm saïch baàu khí quyeån, vaø moâi tröôøng laønh maïnh !
 8. ..Seõ khoâng coù gì ñeå cöùu giuùp nhöõng naïn nhaân voâ toäi cuûa thieân thai, hay chieán tranh !
 9. ..Nhöõng di saûn vaên hoaù seõ khoâng ñöôïc khaùm phaù,truøng tu. Neàn vaên minh quaù khöù seõ maõi bí aån!
 10. ..Nhöõng leã hoäi laø nieàm töï haøo cuûa ñaát nöôùc baïn seõ khoâng ñöôïc toå chöùc long troïng, hoaønh traùng!
 11. ..Baïn seõ khoâng coù nhöõng buoåi hoaø nhaïc, hay nhöõng ñeâm nhaïc giaøu chaát ngheä thuaät vôùi nhöõng ngheä syõ noåi tieáng khaép theá giôùi.
 12. ..nhöõng taøi naêng ngheøo khoù seõ khoâng coù cô hoäi coáng hieán vaø laøm ñeïp cho cuoäc soáng
 13. ..Baïn seõ khoâng coù nhöõng chöông trình truyeàn hình hay, môùi meõ vaø sinh ñoäng
 14. ..Baïn seõ khoâng coù theå xem ñöôïc boä phim hay, ñöôïc ñaàu tö coâng phu vôùi dieãn vieân noåi tieáng
 15. ..Baïn seõ khoâng ñöôïc nghe nhaïc mieãn phí treân maïng internet
 16. ..Baïn seõ khoâng ñöôïc xem nhöõng traän ñaù boùng kinh ñieån, haáp daãn cuûa nhöõng ngoâi sao lôùn.
 17. ..Baïn seõ khoâng coù nhöõng troø chôi truùng thöôûng, hay nhöõng döï ñoaùn vôùi caùc phaàn quaø haáp daãn
 18. …VAØ COØN NHIEÀU NÖÕA NHÖÕNG THÖÙ MAØ CAÀN PHAÛI COÙ TAØI TRÔÏ!
 19. PHẦN 1 NHÖÕNG HIEÅU BIẾT VEÀ TAØI TRÔÏ
 20. EU duy trì vieän trôï phaùt trieån cho Việt Nam 160 triệu USD 1 năm. Hình aûnh thöông hieäu cuûa EU seõ coù lôïi gì ? • Chủ tịch EU Barroso vaø Thuû töôùng Nguyeãn Taán Duõng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản