intTypePromotion=1

TẬP BÀI GIẢNG DÀNH CHO HỌC VIÊN LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG - BÀI 5

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

3
1.039
lượt xem
308
download

TẬP BÀI GIẢNG DÀNH CHO HỌC VIÊN LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG - BÀI 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam.Đảng không ngừng lớn mạnh nhờ thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng, chăm lo bồi dưỡng những người ưu tú trong quần chúng. Người muốn trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam phải là những quần chúng tiêu biểu, xuất sắc trong rèn luyện, phấn đấu, hội đủ các điều kiện cần thiết mới được xét để kết nạp vào...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TẬP BÀI GIẢNG DÀNH CHO HỌC VIÊN LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG - BÀI 5

 1. BÀI 5 PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 2. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam.Đảng không ngừng lớn mạnh nhờ thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng, chăm lo bồi dưỡng những người ưu tú trong quần chúng. Người muốn trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam phải là những quần chúng tiêu biểu, xuất sắc trong rèn luyện, phấn đấu, hội đủ các điều kiện cần thiết mới được xét để kết nạp vào Đảng
 3. I. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC XÉT KẾT NẠP VÀO ĐẢNG 1. Là công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên • “Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam”(1); đây là đòi hỏi pháp lý và tư cách công dân của người xin gia nhập Đảng (hưởng quyền- thực hiện nghĩa vụ cd). • Đảng xét kết nạp những công dân Việt Nam nhưng phải đủ mười tám tuổi trở lên, vì ở độ tuổi đó người ta mới có sự trưởng thành về nhận thức, năng lực tư duy cần thiết, có ý thức trách nhiệm về mọi hoạt động của mình, đủ khả năng thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, cũng như quyền và nhiệm vụ của đảng viên. • Đối với những người trên 60 tuổi, Quy định thi hành Điều lệ Đảng số 23-QĐ/TW, ngày 31 tháng 10 năm 2006 chỉ rõ: “Việc kết nạp vào Đảng những người trên 60 tuổi do cấp uỷ trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định”. Hướng dẫn 03-HD/BTCTW rõ thêm “ Phải được Ban Thường vụ cấp uỷ trực thuộc TW đồng ý bằng văn bản…”
 4. 2. Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị của Đảng • Người muốn vào Đảng trước hết phải có giác ngộ về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị của Đảng, đây là điều kiện, tiêu chuẩn chính trị hàng đầu để trở thành đảng viên. • Điểm 1, Điều 1 trong Điều lệ Đảng quy định Thừa nhận và thực hiện Điều lệ Đảng Điều lệ Đảng là văn bản pháp lý cơ bản của Đảng, bảo đảm cho Đảng là một khối thống nhất. Vì vậy người muốn vào Đảng phải nghiên cứu Địều lệ Đảng để từ đó thừa nhận và thực hiện nghiêm. Thừa nhận và tự nguyện phấn đấu theo tiêu chuẩn, nhiệm vụ đảng viên
 5. Thừa nhận và tự nguyện phấn đấu theo tiêu chuẩn, nhiệm vụ đảng viên • Người vào Đảng phải hiểu rõ và nắm vững tiêu chuẩn, nhiệm vụ đảng viên, từ đó phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng để trở thành đảng viên của Đảng. • Đảng không chỉ căn cứ vào lời nói dù mạnh, mà chủ yếu căn cứ vào việc làm thức tế hàng ngày của người xin vào Đảng có thực sự vì mục đích,lý tưởng của Đảng hay không. Tự nguyện hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng • Tổ chức cơ sở đảng là nơi trực tiếp quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, là nơi mà mỗi đảng viên thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình, học tập, rèn luyện và trưởng thành trong thực tế đấu tranh cách mạng, trực tiếp tham gia vào hoạt động lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, bất kỳ người đảng viên nào đều phải hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng.
 6. 3. Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm • Qua thực tiễn: Thực tiễn là thước đo chính xác phẩm chất và năng lực con người, là căn cứ tin cậy để nhân dân lựa chọn, giới thiệu những người ưu tú, xứng đáng vào Đảng. Người đảng viên bao giờ cũng phải tắm mình trong thực tiễn cách mạng của đất nước để nhận thức và hành động đúng. • Người ưu tú: + Người muốn vào Đảng, trong moi hoạt động của mình phải tỏ rõ tính tích cực, tiên tiến hơn hẳn quần chúng ngoài đảng, phải là người ưu tú, cả về nhận thức và hành động. + Phải lao động, học tập, công tác có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, đồng thời luôn gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, có khả năng cảm hoá, giáo dục, tập hợp quần chúng, được quần chúng tin cậy và noi theo. • Đựơc nhân dân tín nhiệm: Trở thành một người ưu tú là kết quả phấn đấu, rèn luyện qua một quá trình nhất định nhưng chưa đủ, mà còn phải được nhân dân tín nhiệm qua rèn đức, luyện tài. Chỉ có thông qua rèn luyện, thử thách trong thực tiễn - “lửa thử vàng, gian nan thử sức” mới chứng tỏ là người ưu tú được nhân dân tín nhiệm.
 7. Ngoài những điều kiện được quy định trong Điều lệ Đảng, Quy định số 23-QĐ/TW, ngày 31 tháng 10 năm 2006 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng còn có quy định về trình độ học vấn của người vào Đảng: “ (a) Người vào Đảng nói chung phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên”. “ (b) Người vào Đảng đang sinh sống ở vùng cao, vùng sâu, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, không bảo đảm được quy định tại điểm (a) nêu trên thì nói chung cũng phải có trình độ học vấn tối thiểu là tiểu học".
 8. II.PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 1.Xác đỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏ • ỏỏ ỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỳỳỳỳỳỳỳỏỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳúúúúúúúúúúúúúúúú úúõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõỏỏỏỏ ỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỳỳỳỳỳỳỳỳ ỳỳỳỳỳỳỳỳỳ • ỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳõõõõõõõõõõõõõõõ õõõõõõõõõỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳõõõõõõõõõõõõõõõõõõõ õõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõớớớớớớớớớớớớớớ ớớớớớớớớớớớớớớớớớớ ớớớ, làm trọn nhiõõõõõõõủõõõgười đảng viên”. Bác còn căn dặn, nếu sợ không phục vụ được nhân dân, phục vụ được cách mạng thi đừng vào hay là khoan hãy vào Đảng Bởi vi Đảng là tổ chức cách mạng có sứ mệnh cao cả đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chứ không phải là nơi để tim kiếm danh vọng, địa vị, thu hái lợi lộc. • Trong quá trình phấn đấu vào Đảng, việc xây dựng động cơ vào đảng đúng đắn là điều có ý nghĩa quyết định.
 9. 2. Rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng • Bản lĩnh chính trị? Bản lĩnh chính trị thể ớớện ở việc kiên định mục tiêu, lý tưởng đã chọn; trong bất kỳ tình huống khó khăn nào cũng không dao động, giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu. Khí tiết của người cách mạng là “giàu sang không quyến rũ, nghèo khó không chuyển lay, uy vũ không khuất phục”. Đồng thời, bản lĩnh đó còn thể hiện ở tinh thần độc lập, sáng tạo, không thụ động, ỷ lại, bảo thủ, trì trệ. Có bản lĩnh chính trị vững vàng là nét nổi bật trong nhân cách người đảng viên cộng sản. • Để có bản lĩnh chính trị vững vàng phải làm gi?, chúng ta cần đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân, giữ vững niềm tin, ra sức phấn đấu góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.Bản lĩnh chính trị được hình thành chủ yếu bằng nỗ lực của bản thân trong quá trình hoạt động thực tiễn.
 10. Rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng • Đạo đức cách mạng? Cùng với rèn luyện bản lĩnh chính trị, cần thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. Có đạo đức cách mạng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang. Đạo đức cách mạng có nội dung hết sức phong phú, nhưng “Nói tóm tắt, thì đạo đức cách mạng là: Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất”(3). • Muốn có đạo đúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúỏỏỏỏỏỏ ỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏmạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”(4). Lúc này, đạo đức cách mạng là tự nguyện tự giác góp sức đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành quốc gia giàu mạnh, văn minh, nhân dân làm chủ xã hội và có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ định vai trò, lợi ích cá nhân. Mỗi người đều có tính cách riêng, sở thích riêng, đời sống riêng của bản thân và gia đình.
 11. 3. Nâng cao năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao • Đảng viên không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng viên phải phấn đấu để trở thành người sản xuất, công tác, chiến đấu và học tập giỏi. Có như vậy mới xứng đáng với vai trò tiên phong, gương mẫu -“đảng viên đi trước, làng nước theo sau”- như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy. • Trong điều kiện hiện nay, ngoài nhiệt tình cách mạng cần đặc biệt coi trọng nâng cao năng lực trí tuệ và năng lực thực tiễn; không ngừng học tập, thường xuyên tiếp nhận những hiểu biết mới để đủ kiến thứ đáp ứng các yêu cầu do thực tiễn đặt ra. • Coi trọng cả việc học tập chính trị với chuyên môn nghiệp vụ, cả đạo đức nghề nghiệp với tài năng.
 12. 4. Gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, công tác xã hội • Một trong những truyền thống quý báu của Đảng ta là gắn bó mật thiết với nhân dân. Đảng viên phải giữ vững và phát huy truyền thống đó, trước hết thể hiện sự gắn bó với quần chúng ở nơi làm việc và nơi cư trú của mình. • Muốn trở thành đảng viên, chúng ta phải gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực công tác đoàn thể, công tác xã hội. Gắn bó với đồng nghiệp, bạn bè trong đơn vị công tác, với bà con làng xóm, khối phố; trong quan hệ quý trọng nhau, thông cảm, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. • Hoạt động đoàn thể và công tác xã hội là cơ hội tốt giúp chúng ta tiến bộ, trưởng thành về chính trị, đạo đức, tạo dựng sự tín nhiệm với nhân dân để phấn đấu trở thành đảng viên.
 13. 5. Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở Đại hội X của Đảng đã xác định: Phải dồn sức xây dựng, nõnõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõóóóóóóóóóóóóóóóó óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóỡỡỡỡỡỡỡỡỡỡỡỡỡỡỡỡỡỡỡỡỡỡỡỡ ỡỡỡỡỡỡỡỡỡỡõõõõõõõõõõõõõõõ • õõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõ õõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõng, nhiỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏchủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu cao nhất. • Chủ động nắm bắt tình hình thực tế, nắm bắt tình hình tư tưởng của quần chúng nhân dân, kết quả thực hiện chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, kịp thời phản ánh, đề xuất với tổ chức đảng về xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, nghị quyết lãnh đạo. • Tích cực và mạnh dạn tham gia góp ý kiến đối với sự lãnh đạo của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ
 14. Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở • Tham gia việc phát hiện, giới thiệu những đảng viên ưu tú, đủ tiêu chuẩn để tổ chức đảng xem xét, bầu vào cấp uỷ; giới thiệu những quần chúng ưu tú có đủ điều kiện để tổ chức đảng xét kết nạp. • Thường xuyên tham gia góp ý kiến đối với hoạt động của chính quyền và đoàn thể, góp phần xây dựng cơ sở chính trị trong sạch, vững mạnh. • Tích cực và kiên quyết đấu tranh để bảo vệ Đảng, giữ vững ổn định chính trị-xã hội ở cơ sở, đơn vị. Góp phần làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn phá hoại của các phần tử xấu, như lợi dụng dân chủ để xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, vu cáo, bôi nhọ những cán bộ, đảng viên, tích cực, trung thực, kích động, chia rẽ đoàn kết, gây rối nội bộ.
 15. CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH - NGƯỜI SÁNG LẬP, LÃNH ĐẠO VÀ RÈN LUYỆN ĐẢNG TA
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2