Tập đọc 4 - NỖI DẰN VẶT CỦA AN- ĐRÂY- CA

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
305
lượt xem
26
download

Tập đọc 4 - NỖI DẰN VẶT CỦA AN- ĐRÂY- CA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1.Đọc trơn toàn bài. Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng trầm, buồn, xúc động thể hiện sự ân hận, dằn vặt của An- đrây- ca trước cái chết của ông. Đọc phân biệt lời nhân vật với lời người kể chuyện. 2. Hiểu nghĩa của các từ ngữ trong bài. Hiểu nội dung câu chuyện: Nỗi dằn vặt của An- đrây- ca thể hiện tình cảm yêu thương và ý thức trách nhiệm với người thân, lòng trung thực, sự nghiêm khắc với lỗi lầm của bản thân ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập đọc 4 - NỖI DẰN VẶT CỦA AN- ĐRÂY- CA

  1. T p c N I D N V T C A AN- RÂY- CA I.M c tiêu: 1. c trơn toàn bài. Bi t c di n c m bài văn v i gi ng tr m, bu n, xúc ng th hi n s ân h n, d n v t c a An- rây- ca trư c cái ch t c a ông. c phân bi t l i nhân v t v i l i ngư i k chuy n. 2. Hi u nghĩa c a các t ng trong bài. Hi u n i dung câu chuy n: N i d n v t c a An- rây- ca th hi n tình c m yêu thương và ý th c trách nhi m v i ngư i thân, lòng trung th c, s nghiêm kh c v i l i l m c a b n thân II. Chu n b : Tranh minh ho trong SGK III. Ho t ng d y h c: TG Hoaüt ng c a th y Ho t ng c a trò 1.Ki m tra bài cũ: G i 3 Hs - 3 Hs c và tr l i: Hs 1: Theo em gà tr ng thông minh i m nào? Hs 2: Cáo là con v t có tính cách ra sao?
  2. GV nh n xét ghi i m Hs 3: Câu chuy n khuyên ta i u gì? 2. Bài m i: - Hs quan sát tranh tr GV treo tranh và h i: l i: B c tranh v c nh gì? - B c tranh v c nh m t c u bé ang ng i khóc bên g c GV: T i sao c u bé ng i khóc? cây. Trong u c u ang nghĩ v C u ân h n v i u gì chăng? c u có tr n á bóng mà c u ã tham gia nh ng ph m ch t gì áng quí? Chúng ta cùng tìm hi u qua bài h c hôm nay GV ghi lên b ng a) Hư ng d n Hs c và tìm - Hs nh c l i hi u bài: - Hs m SGK Luy n c: G i Hs c( 3 lư t Hs c) - 2 Hs n i ti p c t ng o n GV ch a l i phát âm, ng t gi ng cho Hs n u có + o n 1: An- rây- ca.. .mang v nhà + o n 2: Bư c vào.. . ít - 2 Hs c toàn bài năm n a - 1 Hs c chú gi i - 2 Hs c - GV c m u ( chú ý - 1 Hs c gi ng c tr m, bu n, xúc ng) b) Tìm hi u bài: G i Hs c o n1 Yêu c u l p c th m và tr l i
  3. câu h i: - 1 Hs c - Khi câu chuy n xãy ra, An- L p c th m và tr l i rây- ca m y tu i? Hoàn c nh gia ình + An- rây- ca lúc ó 9 em lúc ó th nào ? tu i. Em s ng v i m và ông - Khi M b o i mua thu c cho ang b m n ng Ông, thái c u bé ra sao ? + An- rây- ca nhanh -An- rây- ca ã làm gì trên nh n i ngay ư ng i mua thu c cho ông ? + C u g p m y b n ang á bóng và r chơi. M i chơi c u quên l i m d n. Sau m i H i: o n 1 k chuy n gì ? nh ra, c u v i ch y mua thu c GV ch t ý o n 1 ghi b ng mang v nhà Chuy n ý : An- rây- ca m i chơi + An- rây- ca m i chơi nên mua thu c v nhà mu n. Chuy n gì quên l i m d n s x y ra v i c u và gia ình các em th oán xem. G i Hs c GV s a phát âm và cách c cho Hs - 3 Hs c n i ti p o n 2 + Chuy n gì xãy ra khi An- rây- -L p c th m và tr l i: ca mang thu c v nhà? + C u ho ng h t khi th y + Thái c a An- rây- ca lúc ó m ang khóc n c lên vì ông ã th nào? qua i. + C u ân h n vì mình
  4. m i chơi, em thu c v ch m mà ông m t. C u oà khóc d n + An- rây- ca t d n v t mình v t k cho m nghe như th nào? + C u oà khóc và cho r ng ó là l i c a mình + K h t m i chuy n cho m nghe. + D u m ã an i nói r ng c u không có l i, nhưng c êm c u ng i khóc dư i g c táo ông tr ng.Mãi khi l n c u v n Qua câu chuy n em th y An- t d n v t mình rây- ca là m t c u bé như th nào? + R t yêu thương ông, N i dung chính c a o n 2 là gì? c u không th tha th cho mình vì chuy n ham chơi. + R t có ý th c, trách GV ghi ý o n 2 nhi m v vi c làm c a mình G i Hs c toàn bài + R t trung th c, ã nh n l iv im H i: N i dung chính c a bài? - N i d n v t c a An- GV ghi n i dung chính rây - ca 1 Hs c - C u bé An- rây- ca r t yêu thương ông, có ý th c c) c di n c m trách nhi m v i ngư i thân.
  5. G i 2 Hs c: “ Bư c vào phòng C u r t trung th c và nghiêm ông n m, em ho ng h t th y m khóc kh c v i b n thân v l i l m n c lên. Thì ra ông ã qua i.. .. .... c a mình ..ông ã m t t lúc con v a ra kh i nhà” - Cho Hs thi c di n Hs n i ti p nhau nh c l i c m Hs c c l p theo dõi - Hư ng d n Hs c tìm ra cách c hay phân vai - Thi c toàn bài - Nh n xét ghi i m -3 n 5 Hs thi c 3. C ng c d n dò: - 4 Hs 4 vai H i: N u t tên khác cho truy n, -3 n 5 Hs thi em s t tên truy n là gì? - N u g p An- rây- ca em s nói v i b n i u gì? Nh n xét ti t h c, d n dò bài sau
Đồng bộ tài khoản