Tập đọc - CHUỖI NGỌC LAM

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
243
lượt xem
13
download

Tập đọc - CHUỖI NGỌC LAM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1/ Đọc lưu loát và bước đâu biết đọc diễn cảm toàn bài. - Đọc phân biệt được lời dẫn chuyện và lời các nhân vật (Pi-e, Gioan, người thiếu nữ). - Giọng đọc nhẹ nhàng, ngắt nghỉ hơi đúng chỗ. Biết nhấn giọng ở những từ ngữ miêu tả tâm trạng của bé Gioan trước vẻ đẹp của chuỗi ngọc lam. 2/ Hiểu được các từ ngữ trong bài. - Hiểu được nội dung chính của bài: ca ngợi tinh cảm gắn bó giữa chị em bé Gioan và tấm lòng biết trân trong tình cảm của Pi-e. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập đọc - CHUỖI NGỌC LAM

  1. T p c: CHU I NG C LAM I. M c tiêu, nhi m v : 1/ c lưu loát và bư c âu bi t c di n c m toàn bài. - c phân bi t ư c l i d n chuy n và l i các nhân v t (Pi-e, Gioan, ngư i thi u n ). - Gi ng c nh nhàng, ng t ngh hơi úng ch . Bi t nh n gi ng nh ng t ng miêu t tâm tr ng c a bé Gioan trư c v p c a chu i ng c lam. 2/ Hi u ư c các t ng trong bài. - Hi u ư c n i dung chính c a bài: ca ng i tinh c m g n bó gi a ch em bé Gioan và t m lòng bi t trân trong tình c m c a Pi-e. II. dùng d y h c: - Tranh minh ho bài c trong SGK. - B ng ph ghi câu o n văn c n luy n c. III. Các ho t ng d y- h c:
  2. Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: (4') 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Luy n c. (10-11’) a) GV c c bài. -C n c v i gi ng k nh nhàng. b) Cho HS c o n n i ti p. - GV chia o n. - HS dùng bút chì ánh d u o n. - Cho HS c o n n i ti p.
  3. - Luy n c t ng : áp trán, ki m, chu i, - HS c t ng Nô-en, Gioan, Pi-e, r ng r . c) Cho HS c c bài. d) GV c l i toàn bài. Ho t ng 3: Tìm hi u bài. (9-10’) - Cho HS c t ng o n và tr l i câu h i. Ho t ng 4: c di n c m. (6-7’) - GV cho HS c di n c m. - GV ghi o n văn c n luy n c lên b ng - GV nh n xét + khen nh ng HS c hay. 3. C ng c , d n dò: (2')
  4. - GV nh n xét ti t h c. - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản