Tập đọc - Ê-MI-LI, CON…

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
249
lượt xem
9
download

Tập đọc - Ê-MI-LI, CON…

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1/ Đọc lưu loát toàn bài. - Đọc đúng các tên riêng nước ngoài. Ngắt nhịp đúng từng bộ phận câu trong bài thơ viết theo thể tự do. - Biết đọc diễn cảm bài thơ với giọng xúc động trầm lắng. 2/ Hiểu các từ ngữ trong bài. - Hiểu được tâm trạng và hành động dũng cảm, cao thượng, quyết liệt của anh Mo-ri-xơn đốt cháy thân mình, lấy cái chết để thể hiện thái độ phản đối cuộc chiến tranh phi nghĩa của chính phủ Mĩ ở Việt Nam. - Hiểu ý nghĩa của bài thơ: Ca ngợi hành động dũng cảm,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập đọc - Ê-MI-LI, CON…

  1. T p c : Ê-MI-LI, CON… I. M c tiêu, nhi m v : 1/ c lưu loát toàn bài. - c úng các tên riêng nư c ngoài. Ng t nh p úng t ng b ph n câu trong bài thơ vi t theo th t do. - Bi t c di n c m bài thơ v i gi ng xúc ng tr m l ng. 2/ Hi u các t ng trong bài. - Hi u ư c tâm tr ng và hành ng dũng c m, cao thư ng, quy t li t c a anh Mo-ri-xơn t cháy thân mình, l y cái ch t th hi n thái ph n i cu c chi n tranh phi nghĩa c a chính ph Mĩ Vi t Nam. - Hi u ý nghĩa c a bài thơ: Ca ng i hành ng dũng c m, cao thư ng vì i nghĩa c a m t công dân nư c Mĩ. - H c thu c lòng kh thơ 2,3. II. dùng d y h c: - Tranh minh h a bài c trong SGK.
  2. - M t s tranh nh ph c v bài h c. III. Các ho t ng d y h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: 2 HS - 2 HS l n lư t c 2 o n văn trong bài và tr l i câu h i. 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài.(1’) Ho t ng 2: Luy n c. a) GV c toàn bài m t lư t. - c v i gi ng tr m, bu n, sâu l ng. - HS l ng nghe.
  3. b) Hư ng d n HS c kh thơ n i ti p. - Cho HS c n i ti p t ng kh .(2 kh ) - Luy n c nh ng t ng khó c: Ê-mi- li, Mo-rơ-xơn, Giôn-xôn, Pô-tô-mác, Oa-sinh- tơn. c) Hư ng d n HS c c bài. - Cho HS c c bài. - 2 HS c c bài, c l p l ng nghe. - Cho HS c chú gi i và gi i nghĩa t . d) GV c di n c m m t lư t. Ho t ng 3: Tìm hi u bài. - Cho HS c t ng kh thơ và tr l i các câu h i. (SGV)
  4. - Cho HS nêu n i dung bài thơ. Ho t ng 4: c di n c m, h c thu c lòng. - GV hư ng d n gi ng c khác nhau t ng kh cho HS - Cho HS c thu c lòng kh 2,3. - GV nh n xét, khen nh ng HS h c thu c nhanh, c hay. 3. C ng c , d n dò: - GV nh n xét ti t h c. - Yêu c u HS v nhà ti p t c h c thu c lòng kh thơ 2,3 ho c c bài thơ.
  5. - Chu n b bài tu n sau. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản