TẬP ĐỌC (TIẾT 15 ) - NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
243
lượt xem
21
download

TẬP ĐỌC (TIẾT 15 ) - NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1- Đọc đúng các tiếng , các từ khó : Hạt giống nẩy mầm, ngủ dậy , đáy biển, mãi mãi . -Đọc trôi chảy toàn bài , ngắt nhịp đúng theo ý thơ. -Đoc diễn cảm toàn bài phù hợp với nội dung bài thơ 2-Hiểu nội dung bài thơ : Bài thơ ngộ nghĩnh , đáng yêu , nói về các ước mơ của các bạn nhỏ muốn có phép là để làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. 3- Giáo dục hs luôn luôn có những ước mơ tốt đẹp qua những cử chỉ , lời nói...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TẬP ĐỌC (TIẾT 15 ) - NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ

  1. T P C (TI T 15 ) N U CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP L I- M c tiêu: 1- c úng các ti ng , các t khó : H t gi ng n y m m, ng d y , áy bi n, mãi mãi . - c trôi ch y toàn bài , ng t nh p úng theo ý thơ. - oc di n c m toàn bài phù h p v i n i dung bài thơ 2-Hi u n i dung bài thơ : Bài thơ ng nghĩnh , áng yêu , nói v các ư c mơ c a các b n nh mu n có phép là làm cho th gi i tr nên t t p hơn. 3- Giáo d c hs luôn luôn có nh ng ư c mơ t t p qua nh ng c ch , l i nói và hành ng h ng ngày. II- dùng h c t p: -Tranh minh ho bài t p c. -B ng ph ghi s n kh thơ 1 và 4 luy n c. III- Ho t ng d y và h c :
  2. TG Giáo viên H c sinh 1- Bài cũ : vương qu c tương lai. - 1 hs c o n1 và tr l i câu h i. - 3 hs lên c n i ti p và tr -1 hs c ti p o n 2 và tra rl i câu h i . l i câu h i trong sgk. -1 hs c o n 3 và tr l i câu h i . -Nh n xét , ghi i m . 2- Bài m i : 2.1 Gi i thi u : -Hs quan sát tranh và tra rl i câu h i . -GV treo tranh minh ho và h i tranh v c nh gì ? +V c nh các b n nh ang cùng múa hát và ư c mơ nh ng cánh chim hoà bình nh ng trái cây thơm nh ng chi c k o ng t ngào. -Hs l ng nghe . Như các em ã h c bài : vương qu c tương lai , các b n nh trong bài ã mơ cu c s ng y ,h nh phúc thì bài h c hôm nay các em s ư c tìm hi u xem thi u nhi ư c mơ nh ng qua bài : N u chúng mình có phép l . -Hs m sgk. -Ghi lên b ng.
  3. 2.2 Hư ng d n luy n c và tìm hi u bài: a- Luy n c: -4 hs c n i ti p l n1 .( m i hs c 1 kh thơ ) -Y/c hs c n i ti p t ng kh -4 hs c n i ti p l n 2 . thơ ( 3 lư t hs c) +GV chú ý s a l i phát âm , ng t gi ng cho t ng hs . - 4 hs c n i ti p l n 3 . -GV ưa ra b ng ph giúp hs c úng . - Hs luy n c ti ng khó:n y m m , ng d y ,l n xu ng . -2 hs c l i toàn bài. -G i 2 hs c l i toàn bài . 1 hs c ph n chú gi i. -GV c m u. -Hs l ng nghe cô c m u. +Chú ý gi ng c: Toàn bài c v i gi ng vui tươi , h n nhiên ,th hi n ni m vui , ni m khao khát c a thi u nhi khi mơ ư c v m t th gi i t t p. +Nh n gi ng nh ng t ng th hi n ư c mơ ni m vui thích c a tr em : Phép l , n y m m nhanh ,ch p m t , tha h , l n ,hái , tri u vì sao , m t tr i m i , m i mãi , trái bom , trái ngon ,
  4. trái ng t toàn k o , bi tròn. b- Tìm hi u bài : -G i 1 hs c toàn bài . -Y/c hs c th m và tr l i các -1 hs c toàn bài . câu h i : -C l p c th m toàn bài và tr l i câu h i +Câu thơ nào ư c l p l i .+Câu thơ : N u chúng mình có phép l nhi u l n trong bài ? ư c l p l i nhi u l n . +Vi c l p l i nhi u l n câu thơ +Nói lên ư c mơ c a các b n nh là luôn y nói mong mu n có m t th gi i hoà bình ,tươi p lên i u gì ? ,tr em ư c s ng y . +M i kh thơ nói lên m t ư c mơ c a các b n +M i kh thơ nói lên i u gì ? nh . +Kh thơ 1 : Ư c cây mau l n cho qu ng t . +Các b n nh mong ư c i u +Kh thơ2 : Ư c tr thành ngư i l n làm gì qua t ng kh thơ? vi c . +Kh thơ3 : Ư c mơ không còn mùa ông giá rét. +Kh thơ 4; Ư c không còn chi n tranh. -Hs nh c l i ý m i kh thơ.
  5. -G i hs nh c l i ư c mơ c a +Câu thơ nói lên ư c mu n c a các b n nh : thi u nhi qua t ng kh thơ . Ư c không còn mùa ông giá l nh , không còn thiên tai gây bão lũ hay b t c tai ho nào e -GV ghi b ng 4 ý chính c a 4 do con ngư i. kh thơ. +Các b n mong ư c không có chi n tranh, con +Em hi u câu thơ Mãi mãi ngư i luôn s ng trong hoà bình , không còn không có mùa ông ý nói gì? bom n. - Hs phát bi u t do. +Câu thơ : Hái trái bom thành +Bài thơ nói v ư c mơ c a các b n nh trái ngon có nghĩa là mong ư c mu n có nh ng phép l làm cho th gi i i u gì? t t p hơn. -Hs nh c l i ý chính. +Em thích ư c mơ nào c a các b n thi u nhi trong bài thơ ? Vì sao? - 4 hs c n i ti p nhau , c l p theo dõi c th m theo. +Bài thơ nói lên i u gì ? - c theo nhóm ôi. -Ghi ý chính c a bài thơ. -2 hs c di n c m toàn bài c- c di n c m và h c thu c lòng: -Nhóm ôi ki m tra h c thu c lòng v i nhau. -Y/c hs c ti p n i nhau t ng -Nhi u hs c thu c lòng , m i hs c 1 kh kh thơ tìm ra gi ng c
  6. hay. thơ. -Y/c hs luy n c theo c p. - 5 hs thi c di n c m. -G i hs c di n c m toàn bài . -Nh n xét gi ng c và cho - Nh n xét , bình chon b n c theo tiêu chí ã i m t ng hs. nêu. -Y/c hs c thu c lòng theo c p. -T ch c cho hs c thu c lòng theo kh thơ. -T ch c cho hs thi c thu c lòng toàn bài . - Bình ch n b n c hay nh t và thu c bài nh t -Nh n xét và cho i m t ng hs. 3- C ng c và d n dò : H i: N u em có phép l , em s ư c i u gì ? Vì sao? - Nh n xét ti t h c -D n hs v nhà h c thu c lòng bài thơ.
Đồng bộ tài khoản