intTypePromotion=3

Tập tài liệu giảng dạy Nghiệp vụ văn thư (dành cho lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh công chức văn phòng – thống kê xã khu vực đồng bằng)

Chia sẻ: Yi Yi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:64

0
18
lượt xem
6
download

Tập tài liệu giảng dạy Nghiệp vụ văn thư (dành cho lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh công chức văn phòng – thống kê xã khu vực đồng bằng)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của tập bài giảng gồm có 4 bài học, trong đó bài 1 giới thiệu những vấn đề chung và nhiệm vụ công tác văn thư ở UBND xã; bài 2 trình bày về tổ chức quản lý, giải quyết văn bản và quản lý sử dụng con dấu trong hoạt động của UBND xã; bài 3 là tổ chức lập hồ sơ và nộp hồ sơ vào lưu trữ UBND xã và bài cuối cùng là ứng dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào Công tác văn thư UBND xã. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập tài liệu giảng dạy Nghiệp vụ văn thư (dành cho lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh công chức văn phòng – thống kê xã khu vực đồng bằng)

BONOlVU<br /> . . .<br /> <br /> <br /> NGHIEP VU VAN THU<br /> <br /> •<br /> •<br /> TAp TAl LIEU GIANG DAY<br /> .<br /> .<br /> .<br /> <br /> DANH CHO LOP BOI DUONG NGHIEP VU<br /> <br /> CHUC DANH CONG CHUC VAN PHONG-THONG KE xA.<br /> <br /> KHU VUC DONG BANG<br /> <br /> <br /> .<br /> <br /> (Ban hanh kern theo Quyit ajnh s6: 348IQD-BNV ngay 19 thang 4 narn 2012<br /> cua B(J truimg B(J N(Ji v¥)<br /> <br /> Hfl NQi - 2012<br /> <br /> <br /> Ml)C Ll)C T~P BAI GIANG<br /> <br /> Bai 1:<br /> <br /> Nhfing vAn d~ chung va nhi~m V\l cong tac van thu cr UBND xa<br /> <br /> Bili 2:<br /> <br /> T6 chuc qmm Iy, gild quych van ban va Qucin Iy sir d\lIlg con<br /> d~u trong ho~t dQng eua UBND xa<br /> <br /> 10<br /> <br /> Bili 3:<br /> <br /> T6 chuc I~p hB sa vil nQp hB sa vilo lUll trU UBND xii<br /> <br /> 24<br /> <br /> Bili 4:<br /> <br /> Ung d\lng bQ tieu chufut ISO 9001:2008 vilo<br /> <br /> 02<br /> <br /> 46<br /> <br /> C6ng tac van thu UBND xa<br /> <br /> Tai<br /> <br /> li~u<br /> <br /> tham khao<br /> <br /> . 61<br /> <br /> Bili 1<br /> <br /> <br /> NHUNG VAN DE CHUNG VA NHI~M Vl}<br /> <br /> CONG TAc VAN THU (} UY BAN NHAN DAN XA<br /> <br /> <br /> I. Khii ni~m, nQi dung va yeu c§u cong hic van thU'<br /> 1. Khai<br /> <br /> ni~m<br /> <br /> cong tac van thO'<br /> <br /> Theo khoan 2, diSu 1 Nghj dinh 110/2004/Nf)-CP ban hanh ngay 08/4/2004<br /> cua Chinh phu v~ cong tac van thu, khai ni~m cong tac van thu du

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản