intTypePromotion=3

Tập tài liệu giảng dạy Nghiệp vụ văn thư (dành cho lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh công chức văn phòng – thống kê xã khu vực trung du, miền núi và dân tộc)

Chia sẻ: Yi Yi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

0
33
lượt xem
7
download

Tập tài liệu giảng dạy Nghiệp vụ văn thư (dành cho lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh công chức văn phòng – thống kê xã khu vực trung du, miền núi và dân tộc)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tập tài liệu giảng dạy Nghiệp vụ văn thư (dành cho lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh công chức văn phòng – thống kê xã khu vực trung du, miền núi và dân tộc) gồm có 3 bài học: Những vấn đề chung và nhiệm vụ công tác văn thư ở UBNN xã; tổ chức quản lý, giải quyết văn bản và quản lý sử dụng con dấu trong hoạt động của UBND xã; tổ chức lập hồ sơ và nộp hồ sơ vào lưu trữ UBND xã.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập tài liệu giảng dạy Nghiệp vụ văn thư (dành cho lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh công chức văn phòng – thống kê xã khu vực trung du, miền núi và dân tộc)

BQNQIVV<br /> <br /> NGHIEP VU VAN THU<br /> <br /> •<br /> •<br /> . TAp TAl LIEU GIANG DAY<br /> .<br /> .<br /> .<br /> <br /> DANH CHO LOP BOI DUONG NGHIEP VU<br /> <br /> CHUC DANH CONG CHUC VAN PHONG-THONG KE xA<br /> <br /> KHU \TVc TRUNG DU, MIEN NiJI vA DAN TQC<br /> <br /> (Ban hanh kern thea Quyit ajnh s6: 348IQD-BNV ngay 19 thang 4 nam 2012<br /> cua B(J trulmg B(J N(Ji v~)<br /> <br /> -<br /> <br /> ......<br /> <br /> HiJ N9i - 2012<br /> <br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> MUC LUC TAp BM GIANG<br /> <br /> Bai 1:<br /> <br /> Nhtlng vAn de chung va nhi~m V\l cong tac van thu a UBND xa<br /> <br /> Bai 2:<br /> <br /> T6 chuc quan Iy, giai quy8t van ban va Quan Iy sir d\lIlg con ddu<br /> <br /> 02<br /> <br /> <br /> 11<br /> <br /> <br /> trong ho~t dQng eua UBND xa<br /> <br /> <br /> Bai 3:<br /> <br /> T6 ehile l~p h6 sa va nQP h6 sa vao luu trU UBND .xii<br /> <br /> 26<br /> <br /> <br /> Tai li~u tham khao<br /> <br /> 49<br /> <br /> <br /> 1<br /> <br /> <br /> ....<br /> ...<br /> <br /> Hili 1<br /> <br /> ....<br /> <br /> ?<br /> <br /> NHirNG VAN DE CHUNG<br /> CONG TAc<br /> <br /> vA NHIEM VU<br /> . .<br /> <br /> vAN THU (1 UBND xX<br /> ....<br /> <br /> I. Kbii ni~m, nQi dung va yeu cAu cong me van tbtl<br /> <br /> 1. Khii ni~m cong tac van thtr<br /> Theo khoan 2, di~u 1 Nghi djnh 110/2004/ND-CP ban hanh ngay 08/4/2004<br /> cua Chinh phu v~ cong tac van thu, khai ni~rn cong tac van thu duQ'c qui dinh:<br /> "cong mc van thu bao g6rn cac cong vi~c ve so~ thao, b~ hanh van ban; quan<br /> <br /> Iy van ban va tai li~u khae hinh thanh trong qua trinh hO~~~~Qng eua cae cO' quan,<br /> t6 chuc; quim ly va sir d\IDg con ddu trong cong tac van thu".<br /> Qua do, cong mc van thu 6 UBND xa khu \'\IC trung du, rni~n nui va dan tQc<br /> duQ'c hi8u la ho~t dQng dam bao thong tin b§ng van ban I'h\lc V\l cong tac quan<br /> " - . "<br /> ,..,<br /> Iy, dieu hanh va bao gom toan bQ cae cong vi~c lien quan den xay dVng, to chue<br /> ~<br /> <br /> quan ly va giai quyet van ban duQ'c hinh thanh trong ho~t dQng Clla UBND xa.<br /> Cong tac van thu t~p trung vao 3 vdn d~ so~ thao va ban hanh vij,n ban;<br /> quan ly va giai quy~t van ban (trong do bao. g6m:van.~~i; van ban den; l~p hd<br /> sO' cong vi~c va giao nQp hd sO', tai li~u vao lUll trfr); quim ly va sir d\IDg con ddu<br /> (ddu UBND xa va rnQt s6 ddu khac).<br /> 2. NQi dung va yeo cAu<br /> 2.1 Nqi dung cong tic van thtr<br /> 2.1.1 So,n thao, ban hanh van ban<br /> <br /> - Thao van ban (so~ thao).<br /> - Duy~t ban thao<br /> <br /> (duy~t nQi<br /> <br /> dung van ban)<br /> <br /> - Danh may, sao (ill) van ban.<br /> <br /> - ~y va ban hanh van ban<br /> 2.1.2 Quin Iy van ban va tai li~u khac hiob thanh trong qua trinh ho,t<br /> <br /> dQng ciia UBND xi<br /> - Quan ly, giai quyet van ban den.<br /> - Quan Iy van ban die<br /> <br /> 2<br /> <br /> - L~p h6 so cong vi~c va giao nQp h6 so, tai li~u vao lUll trlr UBND xa<br /> <br /> 2.1.3 Quan Iyva sir dy.ng con diu trong cong mc van thtr<br /> - BilO quan con dAu UBND xa va cac lo~i con dAu khac.<br /> - Sir d\lng con dAu UBND xii thea dUng quy djnh.<br /> 2.2 Yeu ciu cong tic van thtl<br /> 'D~ cong tac van thu UBND xa khu V\lC trung du, mien nui va dan tQc bao<br /> <br /> dam ph\lc V\l cho ho~t dQng qulin ly, weu hanh d~t hi~u qua, cong tic Van thu<br /> phai dam bao th\lc hi~n dugc 4 yeu cAu co ban: Nhanh chong - ChiOO xac - Bi<br /> m~t<br /> <br /> - Hi~n d~i.<br /> <br /> - Nhanh chong:<br /> Co nghia la qua trinh t8 chilc th\lc hi~n cac nQi dung C\l th~ cua cong tic<br /> van thu<br /> <br /> a UBND xa khu V\lC trung du, mien mn va dan tQc til khau<br /> <br /> xay d\lIlg<br /> <br /> van ban d~n khau t8 chuc quan ly, gi8.i quy~t van ban (di - d~n) dugc OOaOO<br /> chong, kip thOi se gop phful dAy OOanh ti~n dQ gi8.i quy~t mQi cong vi~c quan ly,<br /> dieu hanh a UBND xa. Trong van ban quan ly deu chua d\lIlg nhUng thong tin ve<br /> mQt S\l vi~c ooAt dinh, n~u vi~c t8 chilc giai quy~t van ban ch~ se lam giam<br /> ti~n d¢ giai quy~t cong vi~c cua UBND xa khu V\lC trung du, mien nui va dan<br /> <br /> tQc, d6ng thai lam gia.m y nghia tiOO c~p OO~t cua OOUng S\l vi~c, thong tin neu<br /> ra trong van ban.<br /> <br /> - Chinh me: ve nQi dung, th~ thuc van ban va cac khau kY thu~t nghi~p<br /> trong cong tac quan<br /> <br /> V1)<br /> <br /> ly van ban, tm li~u duQ'c hinh thanh trong ho~t dQng quan ly<br /> <br /> cua UBND xa khu V\lC trung du, mien nui va dan tQc. C\l th~:<br /> <br /> + Nqi dung van ban: phai chiOO xac tuy~t d6i vS m~t phap lYe Cac dful .<br /> chung ho~c trich<br /> <br /> ddn trong van ban phai hoan toan chiOO xac v8 nQi dung thong<br /> <br /> tin. sA li~u neu trong van ban ph8.i dAy du, chUng cil phai ro rang.<br /> <br /> + Th~ thu-c ~an bin:<br /> <br /> Van ban ban hanh ph8.i co dAy du cac thanh phful do<br /> Nha nu6c qui dinh. Ky thu~t trioo bay dUng theo Thong tu sA 01/2011nT-BNV<br /> ban hanh ngay 19/01/2011 huang db the thuc va Ky thu~t trinh bay van ban<br /> hanh chiOO (tham khao them Thong tu lien tjch 55/2005nTLT-BNV-VPCP<br /> ngay 06/5/2005) .<br /> <br /> + Cac khan k.Y thu,t nghi~p vy.: Yeu cAu chiOO xac phai duQ'c th\lc hi~n<br /> <br /> nghiem mc trong tAt ca cac khau nghi~p V\l cua cong tac van thu OOu: danh may,<br /> <br /> 3<br /> <br /> <br /> sao (in) van ban; dang kY van ban; chuyen giao van ban; hru van ban... khong<br /> sao (in) thira/thi€u s6 lugng; dangkY van ban phai dAy du~ang tin, -chuyen giao<br /> van ban dUng thai gian va dSn t~ tay ngum nh~.<br /> :.~<br /> <br /> - Bi mpt: Nguyen tic miy duqc hieu: phai b6 tri phong lam vi~c rieng cho<br /> cong chuc Van phong - ThBng ke va 19a chQn cong chuc hun cOllg mc lien quan<br /> den van thu, van phong quem tri~t duQ'c tinh thAn giu gin bi m~ thea dung qui<br /> dtnh cua Phap l~nh bao v~ bi m~t Nha nu6c s6 30/2000IPL-UBTVQHIO ngay<br /> <br /> 28/12/2000. Va trong rnQt khia<br /> <br /> c~<br /> <br /> m~t<br /> <br /> khac cua quan ly cling phfli gift gin hi<br /> <br /> ca nhUng nQi dung thong tin m6i chi dang ban b~c, chua thanh cac quy€t dinh<br /> chinh thuc ho~c chua duqc ban hanh bbg van ban.<br /> - Hijn i/(li: NQi dung cong mc van thu rAt phong phu, da d~g, phuc t~p, co<br /> <br /> nhiing thao mc dugc l~p di l~p l~ nhiBu IAn theo chu<br /> <br /> kY, c6 nhUng thao mc cAn<br /> <br /> phai sir d\IDg cac phuong ti~n ley thu~t h6 trg de thuc dAy ti€n dQ giai quy€t va xu<br /> ly van ban kip thai. Vi v~y, cong mc van thu gfut liBn v6i vi~c sir d\IDg cac<br /> phuong ti~n ley th~t van phong hi~n d~i.<br /> Yeu cAu cua hi~n ~i trong cong mc van thu dii tra thanh rnQt trong OOUng<br /> tiBn dB bao dam tiOO hi~u 19c, hi~u qua cho ho~t dQng quan ly nha nu6c noi<br /> chung va cua UBND xii n6i rieng.<br /> Hi~n d~i h6a cong mc van thu dugc hieu la vi~c ung d\Ulg oong ngh~ thong<br /> <br /> tin trong nghi~p V\l cong tac van thu va sir d\lng co hi~u qua cac trang thiet bi<br /> van phong hi~n d~i. Hi~n 'd~i hoa cong tac van thu dang duQ'c coi IA rnQt nhu cdu<br /> cAp bach nhung phai ti€n hanh timg bu6c, phil hQ'P v6i trinh dQ khoa hQc ley<br /> thu~t chung cua dAt nu6c cling nhu diBu ki~n C\l the cua timg dja phuong.<br /> <br /> II. Vi tri, y nghia coa cong tac van thll<br /> <br /> .<br /> <br /> 1. Vi tri<br /> DUQe xac dinh la rnQt<br /> <br /> m~t ho~t<br /> <br /> dQng eua bQ may quan<br /> <br /> ly va la mQt nQi<br /> <br /> dung<br /> <br /> quan trQng trong h~~t d(>ng cua UBND xii khu Vl)'C trung du, mi~n nw va dan tQc.<br /> Cong tac van thu imh huang tI'\lc ti€p d€n chAt lugng quan ly nha nu6c<br /> <br /> a<br /> <br /> UBND xii khu V\IC trung du, miBn nui va dan tQc.<br /> <br /> 2. Y nghia<br /> - Cung cAp kip thm, dAy du, chinh xac OOUng thong tin cAn thl€t ph\lc V\l<br /> OOi~m V\l qU3n ly OOa nu6c a UBND xii khu V\IC, trung du, miBn nui va dan t(>c.<br /> 4<br /> <br /> ~<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản