Tập viết - Tiết 2: e b bé

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
94
lượt xem
18
download

Tập viết - Tiết 2: e b bé

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1.Kiến thức : Củng cố kĩ năng viết chữ cái : e, b,; tiếng: be 2.Kĩ năng : Tập viết kĩ năng nối chữ cái b với e. Kĩ năng viết các dấu thanh theo qui trình viết liền mạch. 3.Thái độ : Thực hiện tốt các nề nếp : Ngồi viết , cầm bút, để vở đúng tư thế. -GV: -Mẫu chữ e, b trong khung chữ. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập viết - Tiết 2: e b bé

  1. Ti t 2: e b bé I.M c tiêu: 1.Ki n th c : C ng c kĩ năng vi t ch cái : e, b,; ti ng: be 2.Kĩ năng : T p vi t kĩ năng n i ch cái b v i e. Kĩ năng vi t các d u thanh theo qui trình vi t li n m ch. 3.Thái : Th c hi n t t các n n p : Ng i vi t , c m bút, v úng tư th . II. dùng d y h c: -GV: -M u ch e, b trong khung ch . -Vi t b ng l p n i dung bài 2 -HS: -V t p vi t, b ng con, ph n , khăn lau b ng. III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : On nh t ch c ( 1 phút ) 2.Ki m tra bài cũ: ( 5 phút ) -Em ã vi t nh ng nét gì? ( 1 HS nêu) -GV c nh ng nét cơ b n HS vi t vào b ng con -Nh n xét , ghi i m -Nh n xét v T p vi t
  2. -Nh n xét ki m tra bài cũ. 3.Bài m i : TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS 1.Ho t ng 1: Gi i thi u ch e ,b ,be +M c tiêu: Bi t tên bài t p vi t hôm nay +Cách ti n hành : Ghi b ng : Ghi bài 2.Ho t ng 2 : Quan sát ch m u và vi t b ng con: “ ch : e, b; ti ng : bé” +M c tiêu: C ng c kĩ năng vi t ch e, b; ti ng bé +Cách ti n hành : HS quan sát a.Hư ng d n vi t ch : e, b 2 HS c và phân tích -GV ưa ch m u: e – c ch : e -Phân tích c u t o ch e? HS vi t b ng con: e -Vi t m u : e HS quan sát
  3. -GV ưa ch m u: b – c ch : b 2 HS c và phân tích -Phân tích c u t o ch b? HS vi t b ng con: b -Vi t m u : b 2 HS c b. Hư ng d n vi t t ng d ng: bé -G i HS ct ng d ng -Gi ng t : ( bé: có hình th không áng k ho 2 HS nêu kém hơn cái ư c em ra so sánh) -H i: Nêu cao các con ch ? HS vi t b ng con: bé Cách t d u thanh? -Vi t m u: bé ♣Gi i lao gi a ti t 3.Ho t ng 3: Th c hành +M c tiêu: HS th c hành vi t vào v T p vi t.
  4. Vi t úng p ch e, b; ti ng :bé HS c +Cách ti n hành : HS quan sát -H i: Nêu yêu c u bài vi t? HS làm theo -Cho xem v m u -Nh c tư th ng i, cách c m bút, v HS vi t vào v T p vi t -GV vi t m u -GV theo dõi , u n n n, giúp nh ng HS y u HS vi t v kém -Ch m bài HS ã vi t xong ( S v còn l i thu v t xong giơ tay Vi 2 ph nhà ch m) - Nh n xét k t qu bài ch m. 5.Ho t ng cu i: C ng c , d n dò -Yêu c u HS nh c l i n i dung c a bài vi t -Nh n xét gi h c -D n dò: V luy n vi t nhà Chu n b : B ng con, v t p vi t h ct t ti t
  5. sau RÚT KINH NGHI M

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản