intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Chia sẻ: Ziwan Ziwan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

1.575
lượt xem
443
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vai trò của thẩm định dự án đầu tư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

  1. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định dự án Bài giảng 1 Niên khóa 2005-2006 THAÅM ÑÒNH DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ CAO HAØO THI 1 I. Vai troø cuûa thaåm ñònh döï aùn ñaàu tö Ngaên chaën caùc döï aùn xaáu Baûo veä caùc döï aùn toát khoâng bò baùc boû Xaùc ñònh caùc thaønh phaàn cuûa döï aùn coù thoáng nhaát vôùi nhau khoâng? Ñaùnh giaù nguoàn vaø ñoä lôùn cuûa ruûi ro Xaùc ñònh laøm theá naøo ñeå giaûm ruûi ro vaø chia seû ruûi ro moät caùch höõu hieäu. 2 Cao Hào Thi 1
  2. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định dự án Bài giảng 1 Niên khóa 2005-2006 II. Caùc giai ñoaïn cuûa thaåm ñònh vaø chaáp thuaän döï aùn Taïi sao phaûi caàn ñaùnh giaù theo caùc giai ñoaïn? A. YÙ nghóa vaø ñònh nghóa döï aùn B. Nghieân cöùu tieàn khaû thi C. Nghieân cöùu khaû thi D. Thieát keá chi tieát E. Thöïc hieän döï aùn 3 A. YÙ töôûng vaø ñònh nghóa döï aùn Caùc caâu hoûi chuû yeáu: Nhu caàu ôû ñaâu? Döï aùn naøy coù phuø hôïp vôùi chuyeân moân vaø chieán löôïc cuûa coâng ty? 4 Cao Hào Thi 2
  3. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định dự án Bài giảng 1 Niên khóa 2005-2006 B. Nghieân cöùu tieàn khaû thi Xem xeùt tieàm naêng chung cuûa döï aùn Caàn duy trì chaát löôïng thoâng tin nhö nhau cho moïi bieán cuûa döï aùn Caàn söû duïng thoâng tin thöù caáp saün coù Thoâng tin thieân leäch toát hôn giaù trò trung bình Caùc caâu hoûi chuû yeáu – Döï aùn coù khaû thi veà maët taøi chính vaø kinh teá trong suoát tuoåi thoï döï aùn? – Caùc bieán chuû yeáu? – Caùc nguoàn ruûi ro? – Laøm theá naøo ñeå giaûm bôùt ruûi ro? 5 C. Nghieân cöùu khaû thi Troïng taâm laø caûi thieän ñoä chính xaùc cuûa caùc bieán chuû yeáu Xem xeùt chi tieát caùc phöông aùn giaûm bôùt ruûi ro Caàn moät soá döõ lieäu sô caáp Caùc caâu hoûi chuû yeáu – Döï aùn haáp daãn veà maët taøi chính ñoái vôùi taát caû caùc beân tham gia? – Möùc ñoä khoâng chaéc chaén cuûa caùc bieán chuû yeáu? – Quyeát ñònh sau cuøng veà döï aùn seõ ñöôïc chaáp thuaän? 6 Cao Hào Thi 3
  4. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định dự án Bài giảng 1 Niên khóa 2005-2006 II. Caùc laõnh vöùc phaân tích cuûa nghieân cöùu Tieàn Khaû Thi vaø Khaû Thi Taïi sao phaûi chia nghieân cöùu ra thaønh nhieàu laõnh vöïc? Caùc laõnh vöïc: – Phaân tích thò tröôøng hay phaân tích nhu caàu – Phaân tích kyõ thuaät – Phaân tích quaûn lyù vaø nguoàn löïc – Phaân tích taøi chính vaø ngaân saùch – Phaân tích kinh teá – Phaân tích xaõ hoäi – Phaân tích caùc nhu caàu cô baûn 7 PHAÂN TÍCH NHU CAÀU CÔ BAÛN BASIC NEEDS ANALYSIS PHAÂN TÍCH XAÕ HOÄI SOCIAL ANALYSIS PHAÂN TÍCH KINH TEÁ ECONOMIC ANALYSIS PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH FINANCIAL ANALYSIS PT THÒ TRÖÔØNG PT KYÕ THUAÄT PT NGUOÀN LÖÏC MARKET TECHNICAL RESOURCES ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS Caùc laõnh vöïc caàn phaân tích trong phaân tích döï aùn 8 Cao Hào Thi 4
  5. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định dự án Bài giảng 1 Niên khóa 2005-2006 PHAÂN TÍCH KINH TEÁ - + PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH - BAÙC BOÛ ? + ? CHAÁP THUAÄN 9 A. PHAÂN TÍCH THÒ TRÖÔØNG Nghieân cöùu caùc nguoàn nhu caàu cô baûn, chaát löôïng cuûa thò tröôøng, giaù caû vaø soá löôïng. Phaân bieät chuû yeáu giöõa haøng hoaù vaø dòch vuï noäi thöông vaø ngoaïi thöông. Ñoái vôùi haøng ngoaïi thöông, thoâng tin thöù caáp laø quan troïng Ñoái vôùi thò tröôøng noäi ñòa, thoâng tin sô caáp quan troïng hôn KEÁT QUAÛ CUÛA PHAÂN TÍCH – Döï baùo veà soá löôïng vaø giaù cho suoát tuoåi thoï cuûa döï aùn – Thueá, thueá nhaäp khaåu, trôï giaù, caùc quy ñònh chung, caùc xu höôùng coâng ngheä 10 Cao Hào Thi 5
  6. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định dự án Bài giảng 1 Niên khóa 2005-2006 A. PHAÂN TÍCH KYÕ THUAÄT Nghieân cöùu caùc yeâu caàu veà nhaäp löôïng cuøng giaù caû ñoái vôùi ñaàu tö vaø vaän haønh Trong phaân tích naøy thoâng tin thöù caáp caàn ñöôïc söû duïng moät caùch höõu hieäu Caàn traùnh xung ñoät lôïi ích giöõa nhaø cung caáp thoâng tin kyõ thuaät vaø ngöôøi baùn thieát bò ñaàu tö, hoaëc nhaø thaàu xaây döïng KEÁT QUAÛ CUÛA PHAÂN TÍCH – Coâng ngheä vaø tuoåi thoï cuûa döï aùn – Soá löôïng vaø chuûng loaïi nhaäp löôïng caàn thieát cho ñaàu tö vaø vaän haønh – Lao ñoäng caàn thieát theo loaïi hình vaø theo thôøi gian – Giaù nhaäp löôïng vaø caùc nguoàn cung caáp 11 C. PHAÂN TÍCH VAØ QUAÛN LYÙ NGUOÀN LÖÏC Caùc nhu caàu veà quaûn lyù döï aùn Toå chöùc coù khaû naêng nhaän ñöôïc caùc loaïi kyõ naêng quaûn lyù caàn thieát Boá trí thôøi gian cuûa döï aùn phuø hôïp vôùi chaát vaø löôïng cuûa döï aùn Caùc möùc löông cho caùc loaïi kyõ naêng lao ñoäng caàn thieát Caùc yeâu caàu veà nhaân löïc theo loaïi hình phuø hôïp vôùi nguoàn saün coù vaø thôøi gian bieåu cuûa döï aùn 12 Cao Hào Thi 6
  7. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định dự án Bài giảng 1 Niên khóa 2005-2006 D. PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH Toång hôïp caùc bieán taøi chính vaø kyõ thuaät töø ba phaân tích ñaàu tieân Thieát laäp bieân daïng doøng tieàn teä cuûa döï aùn Xaùc ñònh caùc bieán chuû yeáu ñoái vôùi phaân tích kinh teá vaø phaân tích xaõ hoäi KEÁT QUAÛ CUÛA PHAÂN TÍCH – Ñoä chaéc chaén töông ñoái cuûa caùc bieán taøi chính – Caùc nguoàn vaø chi phí cuûa vieäc taøi trôï? – Caùc yeâu caàu veà doøng tieàn teä toái thieåu ñoái vôùi moãi thaønh vieân tham gia? – Caàn phaûi ñieàu chænh ñieàu gì ñeå thoaû maõn moãi thaønh vieân tham gia? 13 D. PHAÂN TÍCH KINH TEÁ Xem xeùt döï aùn döôùi goùc ñoä toaøn boä quoác gia laø moät thöïc theå haïch toaùn. KEÁT QUAÛ CUÛA PHAÂN TÍCH – Ñoä khaùc bieät giöõa giaù trò taøi chính vaø giaù trò kinh teá ñoái vôùi moãi bieán soá? – Nguyeân nhaân cuûa nhöõng khaùc bieät naøy? – Chuùng ta bieát giaù trò cuûa caùc khaùc bieät naøy vôùi möùc ñoä chaéc chaén nhö theá naøo? – Nhaèm ñaûmbaûo tính khaû thi cuûa döï aùn veà maët kinh teá, chuùng ta caàn phaûi tính ñeán caùc loaïi taùc ñoäng ngoaïi öùng naøo? 14 Cao Hào Thi 7
  8. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định dự án Bài giảng 1 Niên khóa 2005-2006 F. PHAÂN TÍCH XAÕ HOÄI HAY PHAÂN TÍCH PHAÂN PHOÁI Xaùc ñònh vaø löôïng hoaù caùc taùc ñoäng “ngoaøi kinh teá” cuûa döï aùn Caùc aûnh höôûng veà thu nhaäp ñoái vôùi caùc loaïi nhoùm khaùc nhau AÛnh höôûng cuûa nhöõng nhu caàu cô baûn ñeán caùc khu vöïc cuï theå 15 CAÙC CAÂU HOÛI CHUÛ YEÁU – Döï aùn coù theå coù aûnh höôûng ñeán vieäc ñaït ñöôïc nhöõng muïc tieâu xaõ hoäi naøo? – Ai ñöôïc lôïi vaø ai phaûi traû chi phí – Döï aùn taïo ra caùc aûnh höôûng veà lôïi ích vaø chi phí vôùi caùc nhoùm theo nhöõng caùch naøo? – Coù theå coù nhöõng phöông phaùp thay theá naøo nhaèm taïo ra caùc aûnh höôûng xaõ hoäi toát? – Döï aùn töông ñoái coù hieäu quaû so vôùi chi phí trong vieäc taïo ra caùc aûnh höôûng xaõ hoäi toát? 16 Cao Hào Thi 8
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2