intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Thành ngữ Tiếng Anh

Chia sẻ: Hà Thị Ánh Tuyết | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:68

10.050
lượt xem
4.562
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nếu bạn là sinh viên ngành dịch thuật hoặc chỉ đơn giản muốn học Tiếng Anh cho tốt thì đây là cuốn sách không thể thiếu của các bạn. Thành ngữ Tiếng Anh là phương pháp học Tiếng Anh theo phản xạ, kỹ năng ghi nhớ từ vựng nhanh, dễ nhớ. Cuốn sách tập hợp đầy đủ các thành ngữ thông dụng để sinh viên tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thành ngữ Tiếng Anh

 1. mercury@Updatesofts.com Ebooks Team
 2. Updatesofts.com Ebook Team 1. all cats are grey in the dark (in the night) o (t c ng ) t t èn nhà ngói cũng như nhà tranh 2. cat in the pan (cat-in-the-pan) o k tr m t, k ph n b i 3. to turn cat in the pan o tr m t; thay i ý ki n (lúc lâm nguy); ph n h i 4. after rain comes fair weather (sunshine) 5. h t cơn bĩ c c t i h i thái lai 6. the cat is out the bag o i u bí m t ã b ti t l r i 7. to fight like Kilkemy cats o gi t h i l n nhau 8. in the room of... o thay th vào, vào a v ... 9. no room to swing a cat o h p b ng cái l mũi; không có ch nào mà xoay tr 10. back and belly o cái ăn cái m c 11. at the back of one's mind o trong thâm tâm, trong áy lòng 12. to be at the back of somebody o ng ng sau lưng ai; tr l c cho ai, ng h ai, làm h u thu n cho ai o u i theo sát ai 13. to be at the back of something o bi t ư c nguyên nhân sâu xa, n m ư c bí m t c a cái gì 14. to be on one's back o n m ng a o b thua, b th t b i, nàm vào hoàn c nh b t l c o m li t giư ng 15. behind one's back o làm vi c c t l c, làm vi c n s m c lưng 16. to break somebody's back o b t ai làm vi c c t l c o ánh gãy s ng lưng ai 17. to crouch one's back before somebody o lu n cúi ai, qu lu ai 18. to get (set) somebody's back up o làm cho ai n i gi n, làm cho ai phát cáu 19. to get (put, set) one's back up o n i gi n, phát cáu 20. to get to the back of something o hi u ư c th c ch t c a v n gì 21. to give (make) a back o cúi xu ng (chơi nh y c u) 22. to put one's back into something o mi t mài làm vi c gì, em h t nhi t tình ra làm vi c gì BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 1
 3. Updatesofts.com Ebook Team 23. to rob one's belly to cover one's back o (xem) rob t c ng ) l y c a ngư i này cho ngư i khác; vay ch này p vào ch kia 24. to talk throught the back of one's neck o (xem) neck (t lóng) nói lung tung, nói b a bãi 25. to turn one's back upon somebody o quay lưng l i v i ai 26. with one's back against (to) the wall o lâm vào th cùng 27. there is something at the back of it o trong vi c này có i u gì u n khúc 28. to be on one's bones o túng qu n, i n ch túng qu n 29. to bred in the bones o ăn vào t n xương tu , không t y tr ư c 30. what is bred in the bone will not go (come) out of the flesh o (t c ng ) quen n t ánh ch t không ch a 31. to cast [in] a bone between... o gây m i b t hoà gi a... 32. to cut price to the bone o gi m giá hàng t i m c t i thi u 33. to feel in one's bones o c m th y ch c ch n, tin hoàn toàn 34. to have a bone in one's arm (leg) o ( ùa c t) m t nh ngư i không mu n nh c tay (không bu n c t bư c) n a 35. to have a bone in one's throat o ( ùa c t) m t không mu n nói n a; không mu n m mi ng n a 36. to keep the bone green o gi s c kho t t; gi ư c tr lâu 37. to make no bones about (of) o không do d , không ng p ng ng; không nghi ng i gì; không gi u gi m 38. to make old bones o s ng dai, s ng lâu 39. blood and iron o chính sách vũ l c tàn b o 40. blood is thicker than water o (t c ng ) m t gi t máu ào hơn ao nư c lã 41. to breed (make, stir up) bad blood between persons o gây s b t hoà gi a ngư i n v i ngư i kia 42. to drown in blood o nh n chìm trong máu 43. to freeze someone's blood o (xem) freeze làm ai s h t h n 44. to get (have) one's blood up o n i nóng 45. to get someone's blood up BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 2
 4. Updatesofts.com Ebook Team o làm cho ai n i nóng 46. in cold blood o ch tâm có suy tính trư c o nh n tâm, l nh lùng, không ghê tay (khi gi t ngư i) 47. to make one's blood boil o (xem) boil làm cho máu sôi lên, làm gi n sôi lên 48. to make someone's blood run cold o (xem) cold làm cho ai s khi p 49. you cannot get (take) blood (out of) stone o không th nào làm m i lòng k nh n tâm ư c 50. to be beyond (past) belief o không th tin ư c 51. to the best of my belief o theo s hi u bi t ch c ch n c a tôi, theo ch tôi bi t m t cách chính xác 52. it stahherst belief o khó mà tin ư c 53. to be a dog in the manger o như chó già gi xương; ích k , không mu n ai dùng n cái gì mình không c n n 54. to die a dog's death 55. to die like a dog o ch t kh , ch t s , ch t nh c nhã, ch t như m t con chó 56. dog and war o nh ng s tàn phá gi t chóc c a chi n tranh 57. every dog has his day o ai r i cũng có lúc g p v n; ai khó ba i 58. to give a dog an ill name and hang him o mu n gi t chó thì b o là chó d i; không ưa thì dưa có giòi 59. to go to the dogs o th t cơ l v n, khánh ki t, xu ng d c ((nghĩa bóng)) o sa o 60. to help a lame dog over stile o giúp ai trong lúc khó khăn 61. to leaf a dog's life o s ng m t cu c i kh như chó 62. to lead someone a dog's life o b t ai s ng m t cu c i kh c c 63. let sleeping dogs lie o (t c ng ) ng khêu g i l i nh ng chuy n ã êm th m; ng b i c t ra mà ng i 64. love me love my dog o yêu tôi thì hãy yêu c nh ng ngư i thân c a tôi 65. not even a dog's chance o không có chút may m n nào 66. not to have a word to throw at the dog BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 3
 5. Updatesofts.com Ebook Team o l m lì không m mi ng nói n a l i; kiêu kỳ không thèm m mi ng nói n al i 67. to put on dog o (thông t c) làm b làm t ch, làm ra v ta ây, làm ra v ta ây quan tr ng 68. it rains cats and dogs o (xem) rain 69. to take a hair of the dog that bit you o (xem) hair (t c ng ) l y c tr c 70. to throw to the dogs o v tb i, qu ng i (cho chó) 71. a bird in the bush o i u mình không bi t; i u không ch c ch n có 72. birds of a feather o nh ng ngư i gi ng tính n t nhau, nh ng ngư i cùng m t giu c 73. birds of a feather flock together o (t c ng ) ngưu t m ngưu, mã t m mã 74. a bird in the hand o v t mình có ch c trong tay; i u mình ch c ch n 75. a bird in the hand is worth two in the bush o (t c ng ) không nên th m i b t bóng 76. bird of ill omen o ngư i mang tin x u o ngư i không may, ngư i g p v n r i 77. bird of passage o chim di trú; (nghĩa bóng) ngư i nay ây mai ó 78. bird of peace o chim hoà bình, b câu 79. to get the bird o b huýt sáo, b la ó o b u i i 80. to give someone the bird o huýt sáo ai, la ó ai o u i ai, t ng c ai i 81. to kill two birds with one stone o m t công ôi vi c 82. little bird o ngư i báo tin vô danh 83. old bird o (xem) old cáo già 84. against the hair o ngư c lông (vu t) o (nghĩa bóng) trái v i y mu n, trái ngư c 85. both of a hair o cùng m t giu c 86. to bring somebody's gray hairs to the grave 87. to bring somebody's gray hairs with (in) sorrow to the grave BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 4
 6. Updatesofts.com Ebook Team o làm cho ai ch t vì bu n 88. by a hair 89. within a hair of o suýt n a, ch m t ít n a 90. to a hair o r t úng, úng hoàn toàn 91. to comb somebody's hair for him 92. to stroke somebody's hair o m ng m ai, x v ai, s a lưng ai 93. to get (take) somebody by the short hairs o (t lóng) kh ng ch ai, b t ai th nào cũng ch u 94. to hang by a hair o treo trên s i tóc 95. to keep one's hair on o (t lóng) bình tĩnh 96. to lose one's hair o r ng tóc, r ng lông o (thông t c) n i cáu, m t bình tĩnh 97. to make somebody's hair curl o làm cho ai s ng s t, làm cho ai ng c nhiên, làm cho ai kinh ng c o làm cho ai khi p s 98. not to turn a hair 99. without turning a hair o không t ra v m t nh c m t chút nào o ph t t nh, không s hãi, không nao núng 100. one's hair stands on end o tóc d ng ngư c lên (vì s hãi...) 101. to split hairs o (xem) split 102. to take a hair of the dog that bit you o (t c ng ) l y c tr c 103. hard as nails o (th d c,th thao) r n r i; sung s c; ư c t p luy n k o c ng r n; tàn nh n 104. to fligh tooball and nail o (xem) tooth 105. to hit the [right] nail on the head o (xem) hit 106. a nail in one's coffin o cái có th làm cho ngư i ta chóng ch t 107. to pay on the nail o tr ngay không l n l a 108. right as nailsarmed to the teeth o (xem) arm 109. to cast something in someone's teeth o (xem) cast BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 5
 7. Updatesofts.com Ebook Team 110. to escape by (with) the skin of one's teeth o may mà thoát, suýt n a thì nguy 111. to fight tooth and nail o chi n u ác li t, ánh nhau ác li t 112. to have a sweet tooth o (xem) sweet 113. in the teeth of o i l p v i, ch ng l i; b t ch p, b t c n 1. n the tooth of orders b t ch p các l nh ã ban ra 2. n the tooth of the wind ngư c gió 114. to set someone's teeth on edge o (xem) edge 115. to show one's teeth o nhe răng; t v hăm do o úng l m, hoàn toàn úng 116. armed to the teeth o (xem) arm 117. to cast something in someone's teeth o (xem) cast 118. to escape by (with) the skin of one's teeth o may mà thoát, suýt n a thì nguy 119. to fight tooth and nail o chi n u ác li t, ánh nhau ác li t 120. to have a sweet tooth o (xem) sweet 121. in the teeth of o i l p v i, ch ng l i; b t ch p, b t c n 1. n the tooth of orders b t ch p các l nh ã ban ra 2. n the tooth of the wind ngư c gió 122. to set someone's teeth on edge o (xem) edge 123. to show one's teeth o nhe răng; t v hăm do 124. to chance one's arm o (xem) chance 125. to keep someone at arm's length o (xem) length 126. to make a long arm o (xem) long 127. one's right arm o (nghĩa bóng) cánh tay ph i, ngư i giúp vi c c l c 128. to put one's out further than one can draw it back again BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 6
 8. Updatesofts.com Ebook Team o làm cái gì quá áng 129. to shorten the arm of somebody o h n ch quy n l c c a ai 130. to throw oneself into the arms of somebody o tìm s che ch c a ai, tìm s b o v c a ai 131. to welcome (receive, greet) with open arms o ón ti p ân c n, ni m n 132. at someone's feet o dư i trư ng ai; là c a ai o ang c u c nh ai 133. to be (stand) on one's feet o ng th ng o l i kho m nh o có công ăn vi c làm, t l p 134. to carry someone off his feet o làm cho ai ph n kh i, gây c m h ng cho ai 135. to fall on (upon) one's feet o (xem) fall 136. to find (know) the length of someone's feet o bi t như c i m c a ai, n m ư c thóp c a ai 137. to have the ball at one's feet o (xem) ball 138. to have feet of clay o chân t sét d b l t , th không v ng 139. to have one food in the grave o g n t xa tr i 140. to have (put, set) one's foot on the neck of somebody o è u cư i c ai 141. to keep one's feet o (xem) feet 142. to measure anothers foot by one's own last o suy b ng ta ra b ng ngư i 143. to put one's foot down o (xem) put 144. to put one's foot in it o (xem) put 145. to put (set) someone back on his feet o ph c h i s c kho cho ai; ph c h i a v cho ai 146. to set on foot o (xem) set 147. with foat at foot o ã (ng a cái) 148. [with one's] feet foremost o b khiêng i chôn 149. to cast about o i tìm ng này, ng khác BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 7
 9. Updatesofts.com Ebook Team o tìm cách, ki m c , xoay s ( làm gì) 150. to cast aside o v t i, lo i ra, b i 151. to cast away o li ng ném, quăng, v t 1. o cast away all cares v t h t nh ng n i ưu tư 152. to be cast away o (hàng h i) b m (tàu) 153. to cast back o quay l i, tr l i o (nghĩa bóng) nh c l i, h i tư ng l i 154. to cast down o v t xu ng, quăng xu ng o nhìn xu ng (m t) o làm th t v ng, làm chán n n 1. o be cast down chán n n, th t v ng 155. to cast off o lo i b , th i, v t b , t b o th (chó) o (hàng h i) th , qăng (dây...) o thai l i (mũi an) 156. to cast out o u i ra 157. to cast up o tính, c ng l i, g p l i o ng ng ( u); ngư c m t o v t lên, quăng lên, ném lên o trách móc 1. o cast something up to someone trách móc ai v vi c gì o (y h c) nôn ra, m a ra 158. to cast lott o (xem) lot 159. to cast in one's lot with somebody o cùng chia s m t s ph n v i ai 160. to cast oneself on (upon) somebody's mercy o trông lòng thương c a ai 161. to cast something in someone's teeth o trách móc ai v vi c gì 162. to cast a vote o b phi u 163. the die is cast o (xem) die 164. on the chance BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 8
 10. Updatesofts.com Ebook Team o may ra có th 1. 'll call at his house on the chance of seeing him before he leaves home tôi s l i nhà h n may ra có th g p h n trư c khi h n i 165. the main chance o cơ h i làm giàu, cơ h i ph t 1. he capitalist always has an eye to the main chance nhà tư b n luôn luôn tìm cơ h i ph t 166. all my eye [and Betty martin] o chuy n t m phào, chuy n tào lao, chuy n bá láp, i u vô lý 167. an eye for an eye o ăn mi ng tr mi ng 168. to be all eyes o nhìn ch m ch m 169. to be up to the eyes in o ng p u (công vi c, n n n) 170. to be very much in the public eye o là ngư i có tai m t trong thiên h 171. to cast sheep's eyes o (xem) sheep 172. to catch the speaker's eye o ư c ch t ch (ngh vi n) trông th y mình giơ tay và cho phát bi u 173. to clap (set) one's eyes on o nhìn 174. eyes front! o (xem) front 175. eyes left! o (quân s ) nhìn bên trái! 176. eyes right! o (quân s ) nhìn bên ph i! 177. the eye of day o m t tr i 178. to give on eye to someone o theo dõi ai; trông nom ai 179. to give an eye to someone o theo dõi ai; trông nom ai 180. to give the glad eye to somebody o (xem) glad 181. to have an eye for o có con m t tinh i v , r t tinh t 182. to have an eye to something o l y cái gì làm m c ích 183. to have an eye to everything o chú ý t ng li t ng tí 184. to have eyes at the back of one's head o có m t r t tinh, cái gì cũng nhìn th y BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 9
 11. Updatesofts.com Ebook Team 185. to have one's eye well in at shooting o m t tinh b n gi i 186. his eyes arr bigger than his belly o no b ng ói con m t 187. if you had half an eye o n u anh không mù, n u anh không n n 188. in the eyes of o theo s ánh giá c a, theo con m t c a 189. in the eye of the law o ng v m t pháp lý, ng v m t lu t pháp 190. in the eye of the wind o ngư c gió 191. in the mind's eye o trong trí tư ng tư ng; trong s nhìn trư c 192. to lose an eye o mù m t m t 193. to make eyes o li c m t ưa tình 194. to make someone open his eyes o làm ai tr m t nhìn (vì ng c nhiên) 195. my eye(s)! o l nh ! 196. to maked eye o m t thư ng (không c n eo kính) 197. to see eye to eye with somebody o ng ý v i ai 198. to see with half an eye o trông th y ngay 199. to throw dust in somebody's eyes o (xem) dust 200. under the eye of somebody o dư i s giám sát c a ai 201. where are your eyes? o thong manh à?, m t âu? 202. to wipe somwone's eys o (t lóng) ph ng tay trên ai, i nư c trư c ai 203. with an eye to something o nh m cái gì 204. to bite the dust o bite dust and heat o gánh n ng c a cu c u tranh 1. o bear the dust and heat of the war gánh cái gánh năng c a cu c chi n tranh 205. to give the dust to somebody o (t M ,nghĩa M ) cho ai hít b i, vư t lên trư c ai 206. in the dust BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 10
 12. Updatesofts.com Ebook Team o ch t, v v i cát b i 207. to shake of the dust of one's feet o t c gi n b i 208. to take somebody's dust o (t M ,nghĩa M ) hít b i c a ai, ch y sau ai 209. to throw dust in somebody's eyes o loè ai 210. to love in a cottage o ái tình và nư c lã 211. one can't get it for love or money o không có cách gì l y ư c cái ó 212. to play for love o chơi vì thích không ph i vì ti n 213. there is no love lost between them o chúng nó ghét nhau như ào t i 214. to addle one's head o (xem) addle 215. to bang (hammer knock) something into somebody's head o nh i nhét cái gì vào u ai 216. to be able to do something on one's head o (t lóng) có th làm ư c m t cái gì m t cách d dàng 217. to be head over ears in 218. to be over head and ears in o ng p lút n u n c , ng p n mang tai 1. o be head over ears in debt n n n ng p lên n t n u, n như chúa ch m 219. to be (go) off one's head o m t trí, hoá iên 220. to beat somebody's head off o ánh v u ai; ánh g c ai; ánh b i ai hoàn toàn 221. better be the head of a dog than the tail of a lion o (t c ng ) u gà còn hơn uôi trâu 222. to buy something over somebody's head o mua tranh ư c ai cái gì 223. by head and shoulders above somebody o kho hơn ai nhi u o cao l n hơn ai m t u 224. to carry (hold) one's head high o ng ng cao u 225. can't make head or tail of o không hi u u uôi ra sao 226. to cost someone his head o làm chi ai m t u 227. horse eats its head off o (xem) eat 228. to get (take) into one's head that BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 11
 13. Updatesofts.com Ebook Team o nghĩ r ng, inh ninh r ng; mu n r ng 229. to fet (put) somebody (something) out of one's head o quên ai (cái gì) i, không nghĩ n ai (cái gì) n a 230. to give a horse his head o th dây cương ra cho ng a i t do tho i mái 231. to have a head on one's shoulders 232. to have [got] one's head screwed on the right way o sáng su t, có óc phán oán, có óc suy xét 233. head first (foremost) o l n ph c u xu ng trư c o (nghĩa bóng) v i vàng, h p t p 234. head and front o ngư i xư ng và lânh o (m t phong trào...) 235. head of hair o mái tóc dày c m 236. head over heels o (xem) heel 237. to keep one's head (a level head, a cool head) o gi bình tĩnh, i m tĩnh 238. to keep one's head above water o (xem) above 239. to lay (put) heads together o h i ý v i nhau, bàn b c v i nhau 240. to lose one's head o (xem) lose 241. to make head o ti n lên, ti n t i 242. to make head against o kháng c th ng l i 243. not right in one's head o gàn gàn, hâm hâm 244. old head on young shoulders o khôn ngoan trư c tu i 245. out of one's head o do mình nghĩ ra, do mình t o ra 246. to stand on one's head o (nghĩa bóng) l p d 247. to talk somebody's head off o (xem) talk 248. to talk over someone's head o nói khó hi u, làm cho ai không hi u gì c 249. to turn something over in one's head o suy i tính l i cái gì trong óc, nghi n ng m cái gì trong óc 250. two heads are better than one o (t c ng ) ý ki n t p th bao gi cũng sáng su t hơn, ba ông th da b ng Gia Cát Lư ng BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 12
 14. Updatesofts.com Ebook Team 251. bull in a china shop o ngư i v ng v , lóng ngóng 252. to take the bull by the horns o không s khó khăn nguy hi m 253. to coin money o (xem) coin 254. for my money o (thông t c) theo ý tôi; theo s thích c a tôi 255. to marry money o l y ch ng giàu; l y v giàu 256. money makes the mare [to] go o có ti n mua tiên cũng ư c 257. money for jam (for old rope) o (t lóng) làm chơi ăn th t 258. as pround as a cock on his own dunghill o (t c ng ) chó c y g n nhà, gà c y g n chu ng 259. old cock o c n i, ông t (g i ngư i thân) 260. that cock won't fight o cái m o ó không ăn thua; k ho ch ó không ăn thua; lý l ó không nư c gì 261. to set store by o ánh giá cao 262. to set no great store by o coi thư ng 263. store is no sore o càng nhi u c a càng t t 264. to gather roses (life's rose) o tìm thú hư ng l c 265. life is not all roses o i không ph i hoa h ng c , i s ng không ph i lúc nào cũng sung sư ng an nhàn 266. a path strewn with roses o cu c s ng y l c thú 267. there is no rose without a thorn o (t c ng ) không có hoa h ng nào mà không có gai, không có i u gì sư ng mà không có cái kh kèm theo 268. under the rose o bí m t âm th m, kín áo, lén lút 269. as large as life o (xem) large 270. to escape with life and limb o thoát ư c an toàn 271. for one's life 272. for dear life o thoát ch t BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 13
 15. Updatesofts.com Ebook Team 1. o run for dear life ch y thoát ch t 273. for the life of me 274. upon my life o dù ch t 1. can't for the life of me dù ch t tôi cũng không th nào 275. to bring to life o làm cho h i t nh 276. to come to life o h i t nh, h i sinh 277. to have the time of one's life o chưa bao gi vui thích tho i mái như th 278. high life o xã h i thư ng lưu, xã h i t ng l p trên 279. in one's life o lúc sinh th i 280. in the prime of life o lúc tu i thanh xuân 281. to see life o (xem) see 282. single life o (xem) single 283. to take someone's life o gi t ai 284. to take one's own life o t t , t sát, t v n 285. to the life o truy n th n, như th t 286. all's fish that comes to his net o l n bé, to nh h n quơ t t 287. to be as drunk as a fish o say bí t 288. to be as mute as a fish o câm như h n 289. to drink like a fish o (xem) drink 290. to feed the fishes o ch t u i o b say sóng 291. like a fish out of water o (xem) water 292. to have other fish to fly o có công vi c khác quan tr ng hơn 293. he who would catch fish must not mind getting wet o mu n ăn cá ph i l i nư c, mu n ăn hét ph i ào giun BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 14
 16. Updatesofts.com Ebook Team 294. neither fish, fish, not good red herring o môn ch ng ra môn, khoai ch ng ra khoai 295. never fry a fish till it's caught o chưa làm vòng ch v i mong ăn th t 296. never offer to teach fish to swim o ch nên múa rìu qua m t th 297. a pretty kettle of fish o (xem) kettle 298. there's as good fish in the sea as ever came out of it o th a m a ch a chan, nhi u vô k 299. to back water o chèo ngư c 300. to be in deep water(s) o (xem) deep 301. to be in low water o (xem) low 302. to be in smooth water o vào hoàn c nh thu n l i; thu n bu m xuôi gió 303. to bring water to someone's mouth o làm ai thèm ch y dãi 304. to cast (throw) one's bread upon the water(s) o làm i u t t không c n ư c tr ơn 305. to go through fire and water o (xem) fire 306. to hold water o (xem) hold 307. to keep one's head above water o (xem) above 308. like a fish out of water o như cá trên c n; l c lõng b ng trong m t môi trư ng m i l 309. to spend money like water o tiêu ti n như nư c 310. still waters run deep o (xem) deep 311. to throw cold water on o gi i gáo nư c l nh vào; làm cho n n chí 312. written in water o nh t th i (ti ng tăm); chóng b quên (thành tích) 313. to go to sea o tr thành thu th 314. to follow the sea o làm ngh thu th 315. to put to sea o ra khơi 316. half seas over o quá chén BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 15
 17. Updatesofts.com Ebook Team 317. busy as a bee o h ts cb n 318. to have a bee in one's bonnet o nung n u trong óc m t ý nghĩ gì; có m t cái gì ám nh trong u 319. to have one's head full of bees; to have been in the hesd (brains) o p trong lòng nh ng m ng tư ng vi n vông 320. to put the bee on o (t M ,nghĩa M ), (t lóng) nài xin, xin l i nh i 321. to bread like rabbits o sinh sôi n y n nhanh, nhanh (như th ) 322. Weish rabbit o món bánh mì rán v i phó mát 323. hare and tortoise o kiên nh n th ng tài ba 324. more power to your elbow! o c lên n a nào! 325. to be in two minds o do d , không nh t quy t 326. to be of someone's mind o ng ý ki n v i ai 1. e are all of one mind chúng tôi nh t trí v i nhau 2. am of his mind tôi ng ý v i nó 3. am not of a mind with him tôi không ng ý v i nó 327. to be out of one's mind o m t bình tĩnh 328. not to be in one's right mind o không t nh trí 329. to bear (have, keep) in mind o ghi nh ; nh , không quên 330. to give someone a piece (bit) of one's mind o nói cho ai m t tr n 331. to have a great (good) mind to o có ý mu n 1. have a good mind to visit him tôi mu n n thăm h n 332. to have hair a mind to do something o mi n cư ng làm gì; không toàn tâm toàn ý làm gì 333. to have something on one's mind o có cái gì b n tâm, có cái gì l n qu n trong tâm trí 334. not to know one's own mind o phân vân, do d 335. to make up one's mind o quy t nh, nh t nh; ành ph i coi như là không tránh ư c BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 16
 18. Updatesofts.com Ebook Team 1. o make up one's mind to do something quy t nh làm vi c gì 2. o make up one's mind to some mishap ành ph i ch u m t s không may nào ó coi như là không tránh ư c 336. to pass (go) out of one's mind o b quên i 337. to put someone in mind of o nh c nh ai (cái gì) 338. to set one's mind on o (xem) set 339. to speak one's mind o nói th ng, nghĩ gì nói n y 340. to take one's mind off o không ý, không chú ý; ý ra ch khác 341. to tell someone one's mind o nói cho ai hay ý nghĩ c a mình 342. absence of mind o (xem) absence 343. frame (state) of mind o tâm tr ng 344. month's mind o (xem) month 345. out of sight out of mind o (xem) sight 346. presence of mind o (xem) prresence 347. time of mind to one's mind o theo ý, như ý mu n 1. o my mind theo ý tôi 348. at the top of the tree o b c cao nh t c a ngành ngh 349. to be up a tree o (nghĩa bóng) g p khó khăn lúng túng 350. to be put to fire and sword o trong c nh nư c sôi l a b ng 351. burnt child dreads the fire o chim ph i tên s làn cây cong 352. the fat is in the fire o (xem) flat 353. to go through fire and water o ương u v i nguy hi m 354. to hang fire o (xem) hang 355. to miss fire BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 17
 19. Updatesofts.com Ebook Team o (như) to hang fire o th t b i (trong vi c gì) 356. out of the frying-pan into the fire o tránh v dưa g p v d a 357. to play with fire o chơi v i l a ((nghĩa en) & (nghĩa bóng)) 358. to pour oil on fire 359. to add fuel to the fire o l a cháy thêm d u 360. to set the Thames on fire o làm nh ng vi c kinh thiên ng a 361. to set the world on fire o (t M ,nghĩa M ) thành công r c r ; l ng danh 362. to fit (put) the axe in (on) the helve o gi i quy t ư c m t v n khó khăn 363. to get the axe o (thông t c) b th i h i o b u i h c (h c sinh...) o b (b n...) b rơi 364. to hang up one's axe o rút lui kh i công vi c; t b nh ng vi c làm không mang l i k t qu gì 365. to have an axe to grind o (xem) grind 366. to lay the axe to the root of o (xem) root 367. to send the axe after the helve o li u cho n cùng; âm lao theo lao 368. to blush to the roots of one's hair o th n c m t; m t tía tai 369. roof and branch o hoàn toàn, tri t 1. o destroy root and branch phá hu hoàn toàn 370. to lay the axe to the root of o ào t n g c (cây); phá hu i, tr t n g c (cái gì) 371. to strike at the root of something o (xem) strike 372. to be all the world to o là t t c 1. He was all the world to his mother i v i m nó thì nó là t t c 373. to carry the world before one o thành công hoàn toàn và nhanh chóng 374. for all the world o (xem) for 375. for the world BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 18
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2