Thể loại và phân chia thể loại báo chí

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

1
725
lượt xem
271
download

Thể loại và phân chia thể loại báo chí

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng với sự phát triển của xã hội, báo chí ngày càng trở nên quan trọng trong đời sống, bởi nhu cầu về thông tin xã hội của người dân ngày càng lớn. Sự phát triển của báo chí được đánh dấu một phần bởi sự phong phú và đa dạng khi thể hiện tin, bài dưới nhiều hình thức, các vấn đề được đề cập dưới nhiều góc độ, mức độ giúp cho độc giả có điều kiện tiếp cận thông tin dưới nhiều hình thức khác nhau. Báo chí và phương pháp đào tạo báo chí là...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thể loại và phân chia thể loại báo chí

  1. Th lo i và phân chia th lo i báo chí I. tv n Cùng v i s phát tri n c a xã h i, báo chí ngày càng tr nên quan tr ng trong i s ng, b i nhu c u v thông tin xã h i c a ngư i dân ngày càng l n. S phát tri n c a báo chí ư c ánh d u m t ph n b i s phong phú và a d ng khi th hi n tin, bài dư i nhi u hình th c, các v n ư c c p dư i nhi u góc ,m c giúp cho c gi có i u ki n ti p c n thông tin dư i nhi u hình th c khác nhau. Báo chí và phương pháp ào t o báo chí là v n ang ư c báo chí hi n nay quan tâm và tranh cãi. Dư lu n gi i truy n thông ang ng trư c 2 lu ng quan i m trái ngư c nhau: nên hay không nên ào t o báo chí theo ki u phân chia th lo i? V n này th c ra v n chưa có gi i pháp tho áng. Vì cho n gi phút này, riêng v vi c phân chia th lo i ã có r t nhiêu ý ki n và quan i m khác nhau. V n th lo i và phân chia th lo i báo chí v n là v n ư c quan tâm nh t trong gi i lí lu n truy n thông. 1
  2. II. Gi i quy t v n 1.Th lo i báo chí Th lo i báo chí là m t trong nh ng hi n tư ng ph c t p c a ho t ng báo chí. Hi n nay, v n còn nhi u tranh lu n v khái ni m này c trong nư c l n ngoài nư c và chưa hoàn toàn th ng nh t. Trong h u h t các lĩnh v c c a cu c s ng u có s phân nhóm gi a các y u t c u thành nên nó b i nh ng thu c tính riêng bi t. ó ư c g i là s phân chia th lo i. T i n bách khoa toàn thư Liên Xô 1985 nh nghĩa:“ Th lo i là khái quát hóa nh ng c i m c a m t nhóm l n các tác ph m có cùng thu c tính v n i dung, hình th c và cách th hi n tác ph m c a m t th i i, m t giai o n, m t dân t c, hay m t n n ngh thu t th gi i .” Theo tác gi inh Hư ng “ th lo i báo chí là hình th c bi u hi n cơ b n, th ng nh t và tương i n nh c a các bài báo, ư c phân chia theo phương th c ph n ánh hi n th c, s d ng ngôn ng và các công c khác chuy n t i n i dung mang tính chính tr tư tư ng nh t nh”. Còn tác gi T Ng c T n cũng quan ni m: “ th lo i tác ph m là m t khái ni m ch tính quy lu t lo i hình cu tác ph m báo chí”. S phân chia th lo i d a trên tiêu chí l a ch n nh ng i tư ng có chung nh ng c i m n i dung, hình th c,… nh ng c i m này th hi n rõ ràng, d nh n th y, và khi g p nhóm nh ng i tư ng có chung nh ng c i m y l i có th phân bi t ư c chúng v i nh ng nhóm i tư ng khác d a trên nh ng c i m chung c a c nhóm. Vi c phân chia nhóm vào các th lo i nói trên ch y u d a vào c i m và tính tr i c a t ng th lo i và cũng ch mang tính tương i M i tác ph m báo chí thư ng ư c x p vào m t th lo i c th d a trên các tiêu chí như: tác ph m ó có dung lư ng như th nào, nói v v n 2
  3. gì, cách th hi n v n c a ngư i vi t, c m xúc c a ngư i vi t có ư c g i g m trong bài vi t hay không? Báo chí nói chung ư c chia thành các nhóm th lo i như: tin, ph ng v n, tư ng thu t, bài ph n ánh, xã lu n, bình lu n, ti u lu n, phê bình và gi i thi u tác ph m, i u tra, i m báo, thư c a ban biên t p, ký và các th lo i trào phúng. Ranh gi i gi a các th lo i v n chưa ư c xác nh m t cách th t s rõ ràng, v n còn t n t i s giao thoa gi a chúng. Ngoài ra, nh ng d u hi u chung thì thì vi c phân chia th lo i báo chí có th d a trên nh ng d u hi u như: * c thù c a i tư ng mô t * Ch c năng và nhi m v c a tác ph m báo chí * Chi u r ng c a s ph n ánh hi n th c và ph n vi c a s t ng k t và các k t lu n * Phương ti n tái hi n hình nh và m c truy n c m Vi c s d ng úng th lo i báo chí là r t quan tr ng, nó giúp cho nhà báo có th th hi n m t cách chính xác n i dung, l a ch n úng cách trình bày tác ph m báo chí c a mình nó n v i công chúng m t cách có hi u qu nh t bài bi t có th truy n t i thông tin m t cách tích c c nh t l i ph thư c không nh ch ngư i vi t l a ch n cách th hi n nào ăng t i thông tin y. Chính vì v y vi c n m b t chính xác các th lo i báo chí là r t quan tr ng i v i nh ng ngư i làm báo. 2. ào t o theo th lo i hay ào t o theo tin và bài Hi n nay, i v i vi c ào t o báo chí xu t hi n hai lu ng ý ki n trái ngư c nhau: 1 là ào t o theo th lo i, 2 là ào t o theo ki u d y vi t tin 3
  4. bài…Nh ng ý ki n tranh lu n xung quanh v n này d làm ta liên tư ng n m i quan h gi a lý thuy t và th c hành… ào t o theo th lo i là nghiêng v lý thuy t, còn ào t o theo tin và bài nghiêng v th c hành. Hi n nay trư ng nhân văn ch y u ào t o theo lý thuy t, còn trư ng phân vi n nghiêng v th c hành. Nh ng sinh viên phân vi n h c r t ít ki n th c chung. M t sinh viên phân vi n cho bi t h vi t, vi t và vi t, cho n khi nhu n nhuy n, n khi g p m t v n là h vi t luôn, g n như không c n suy nghĩ…vì ã thành thói quen r i. Ki u ào t o này cho ra nh ng con gà nòi. H ư c ào t o k năng c ng. Còn i v i sinh viên nhân văn, h h c t t c . Nh ng môn chung thì nhi u vô k , chi m khá nhi u th i lư ng chương trình ào t o. Còn nh ng môn liên quan n báo chí thì h c t n m n, cái gì cũng bi t m t chút, m t ít. Dương c à Trang, trư ng i di n báo tu i tr thành ph HCM trong m t bu i nói chuy n v i sinh viên báo chí trư ng nhân văn ã nói- Chúng ta ang lãng phí quá nhi u th i gian h c i cương v i m t chương trình giàn tr i m t cách không c n thi t. Các b n ang rơi vào tình tr ng “ chu n chu n p nư c”, cái gì cũng bi t nhưng không chuyên sâu. Nói riêng môn các th lo i báo chí chính lu n, theo chương trình cũng ch ư c h c 4 trình, môn phát thanh 4 trình v.v. V i th i lư ng như th , sinh viên chưa k p tiêu hóa lý thuy t ch ng nói gì n th c hành. ương nhiên v i cách ào t o này, ra trư ng b n v n có th làm vi c t t, ch c n kiên trì m t chút vì b n xu t phát i m ch m hơn nh ng ngư i ã quá quen v i công vi c. Dó ó, h ã ư c làm i làm l i nhi u l n. Có ư c n n t ng lý thuy t t t cũng gi ng như “ s c có kh e thì m i gánh ư c n ng và i ư c xa”. V n là sinh viên có n n t ng lý thuy t t t hay không khi mà th i lư ng gi ng d y dành cho lý thuy t không nhi u và h cũng thư ng có tâm lý chán vì “ lý thuy t suông”. Bác H , trên cương v là m t nhà báo mà c th gi i ph i ngư ng m ã t ng nói: “lý thuy t mà không có th c hành ch là lý thuy t suông, th c 4
  5. hành mà không có lý thuy t ch o thì làm vi c gì cũng h ng”. Vi c xem nh b t kì y u t nào trong hai y u t này ud n n h u qu nghiêm tr ng, ó cũng chính là cách nhìn nh n ang t n t i hi n nay. Cũng chính vì vi c nhìn nh n v n m t cách phi n di n như v y mà d n n nh ng cu c tranh lu n không h i k t v v n ào t o này. Thi t nghĩ, vi c ào t o theo th lo i và ào t o theo tin bài u quan tr ng như nhau, uc n thi t như nhau. Sinh viên báo chí r t c n ư c ào t o c lý thuy t và th c hành… khi ra trư ng b ng , tránh tình tr ng ôm m t m lý thuy t nhưng khi ch m vào m t v n th c t thì loay hoay không bi t nên vi t theo th lo i nào ho c khi b giao nhi m v i vi t m t bài phóng s thì l i “vi t nh m” thành tư ng thu t. Th c t là v n có trư ng h p có sinh viên ra trư ng b kêu là không bi t vi t tin, không bi t vi t phóng s i u tra.v.v. III. K t thúc v n Trong i u ki n hi n nay, v n c n chú tr ng vi c gi ng d y và ào t o theo th lo i báo chí. Vì vi c s d ng úng th lo i báo chí r t quan tr ng, nó giúp cho ngư i làm có th th hi n m t cách chính xác n i dung, l a ch n úng cách trình bày tác ph m báo chí c a mình nó nv i công chúng m t cách có hi u qu nh t. Còn i v i công chúng thì h u như h không m y quan tâm t i v n th lo i c a bài vi t, cái mà h th t s quan tâm là nh ng thông tin mà bài vi t mang l i. Nhưng bài bi t có th truy n t i thông tin m t cách tích c c nh t l i ph thư c không nh ch ngư i vi t l a ch n cách th hi n nào ăng t i thông tin y. Chính vì v y, vi c n m b t chính xác các th lo i báo chí là r t quan tr ng i v i nh ng ngư i làm báo. 5
  6. Không ai l i không bi t, lý thuy t và th c hành v n là m t v n l n khó gi i quy t i v i n n giáo d c nư c nhà hi n nay. Không ph i ch riêng trong vi c ào t o báo chí, mà i v i t t c các ngành h c khác. S m t cân i nghiêm tr ng trong vi c d y và h c lý thuy t và th c hành ang làm cho sinh viên cũng như gi ng viên c m th y lúng túng. n nh ng v u tàu c a ngành giáo d c cũng ang b i r i chưa bi t gi i quy t th nào. Nh ng nguyên nhân như thi u kinh phí, thi u trang thi t b , lương giáo viên th p, sinh viên thì nghèo… v n là tr ng i chính. Tuy nhiên, gi m b t nh ng môn h c i cương không c n thi t sinh viên có th ư c h c nhi u hơn v chuyên ngành ( c lý thuy t l n th c hành) có l là m t s l a ch n không t i trong th i i m hi n t i. 6
  7. M CL C I. tv n ..................................................................................................................1 II. Gi i quy t v n ....................................................................................................2 1.Th lo i báo chí .....................................................................................................2 2. ào t o theo th lo i hay ào t o theo tin và bài ..................................................3 III. K t thúc v n .....................................................................................................5 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản