thiết bị lập trình , chương 12

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
140
lượt xem
70
download

thiết bị lập trình , chương 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

PLC S7-300 là một sản phẩm PLC mạnh, tốc độ xử lý cao, khả năng quản lý bộ nhớ tốt, kết nối mạng công nghiệp. Về tính năng, S7-300 có nhiều cải tiến so với S7200. – Dung l−ợng bộ nhớ lớn hơn, tốc độ truy nhập nhanh hơn. – Các module đ−ợc nối với nhau qua khe cắm. – Ngôn ngữ lập trình đa dạng phong phú, ngoμi ba ngôn ngữ chính thống, còn có các ngôn ngữ đồ hoạ (mạng SFC), ngôn ngữ bậc cao.... ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết bị lập trình , chương 12

 1. ThiÕt bÞ lËp tr×nh Giíi thiÖu tæng qu¸t vÒ PLC S7-300 PLC S7-300 lµ mét s¶n phÈm PLC m¹nh, tèc ®é xö lý cao, kh¶ n¨ng qu¶n lý bé nhí tèt, kÕt nèi m¹ng c«ng nghiÖp. VÒ tÝnh n¨ng, S7-300 cã nhiÒu c¶i tiÕn so víi S7- 200. – Dung l−îng bé nhí lín h¬n, tèc ®é truy nhËp nhanh h¬n. – C¸c module ®−îc nèi víi nhau qua khe c¾m. – Ng«n ng÷ lËp tr×nh ®a d¹ng phong phó, ngoμi ba ng«n ng÷ chÝnh thèng, cßn cã c¸c ng«n ng÷ ®å ho¹ (m¹ng SFC), ng«n ng÷ bËc cao.... – Kh¶ n¨ng quan lÝ c¸c m«dule më réng lín h¬n... – §Ó thÓ kÕt qu¶ phÐp to¸n vμ tr¹ng th¸i cña lÖnh võa thùc hiÖn, S7-300 sö dông thanh ghi tr¹ng th¸i... – Thùc hiÖn c¸c phÐp to¸n l«gic vμ biÓu thøc l«gic ®èi víi ng«n ng÷ STL ®−îc c¶i tiÕn cho phï hîp víi c¸ch viÕt th«ng th−êng h¬n... – S7-300 sö dông 2 thanh ghi trung gian ACCU1 vμ ACCU2 ®Ó l−u kÕt qu¶ khi lμm viÖc víi c¸c lÖnh byte, word, double word. – S7-300 cßn sö dông 2 thanh ghi ®Æc biÖt lμm con trá AR1 vμ AR2. – Tæ chøc ch−¬ng tr×nh trong S7-300 réng h¬n vμ chÆt chÏ h¬n, víi c¸c khèi ch−¬ng tr×nh vμ d÷ liÖu cô thÓ. 1
 2. ThiÕt bÞ lËp tr×nh Mét sè th«ng tin kÜ thuËt cña s7-300 cpu 3xx CPU CPU 313 CPU 314 CPU 314 CPU 315 CPU 315 312 IMF IMF 2DP Vïng nhí 6 kB 12 kB 24 kB 24 kB 48 KB thùc thi (work) Vïng nhí 20 kB 20 kB 40 kB 40 kB 80 kB ram ch−¬ng tr×nh ram, ram ram ram, øng dông eeprom eeprom KÝch th−íc bé 32 byte 128 byte 128 byte 128 byte 128 byte ®Öm c¸c module më réng cña s7-300 cpu 3xx Nguån cÊp 2A 5A 10A Vµo xoay chiÒu, ra 24 (PS) VDC TÝn hiÖu (SM) DI DO AI AO (2,4) AI/AO (4/2) (4,8,16,32) (8,16,32) (2,4,8,15) GhÐp nèi (IM) IM 360 IM 361 IM 365 Chøc n¨ng Lµ c¸c module ®iÒu khiÓn chuyªn dông (§éng c¬ b−íc, ®éng (FM) c¬ servo, PID, fuzzy logic.... TruyÒn th«ng ASi Profibus Industrial Ethernet (CP) 2
 3. ThiÕt bÞ lËp tr×nh Tæ chøc vïng nhí vµ ®Þa chØ vïng nhí. – Vïng nhí c¸c thanh ghi – Vïng nhí hÖ thèng (system) – Vïng nhí ch−¬ng tr×nh øng dông (Load) – Vïng nhí thùc thi (work) Vïng nhí thanh ghi – Gåm c¸c thanh ghi sau: ACCU1, ACCU2, AR1, AR2, DB (share), DI (instance), status reg. Vïng nhí ch−¬ng tr×nh øng dông (Load) – Lμ vïng nhí l−u néi dung m· ch−¬ng tr×nh ®−îc so¹n ra do ng−êi lËp tr×nh. Tuú theo CPU, vïng nhí nμy cã thÓ më réng tíi 512kB Vïng nhí thùc thi (work) – Lμ vïng nhí chøa c¸c d÷ liÖu ®ang ®−îc thùc thi bëi CPU, vïng nhí nμy liªn tôc bÞ hÖ ®iÒu hμnh thay ®æi néi dung mçi khi n¹p mét khèi ch−¬ng tr×nh míi. Vïng nhí hÖ thèng (system) – Lμ vïng nhí bao gåm c¸c ®Þa chØ nhí I, Q, M, T vμ C §Þa chØ vïng nhí – Bé ®Öm vμo sè: I0.0→I127.7 (128 byte) – Bé ®Öm ra sè: Q0.0→Q127.7 (128 byte) – Vïng nhí bÝt: M0.0 → M255.7 3
 4. ThiÕt bÞ lËp tr×nh – Vïng nhí timer: T0 → T255 – Vïng nhí counter: C0 → C255 – Vïng nhí khèi d÷ liÖu (share): DBX0.0 → DBX65535.7 – Vïng nhí khèi d÷ liÖu (instance): DIX0.0 → DIX65535.7 – Vïng nhí ®Þa ph−¬ng: L0.0 → 65535.7 – Vïng nhí ®Çu vμo t−¬ng tù: PIB65535 – Vïng nhí ®Çu ra t−¬ng tù: PIQ65535 Truy nhËp d÷ liÖu t¹i c¸c vïng nhí cña S7-300 Truy nhËp trùc tiÕp « nhí Truy nhËp gi¸n tiÕp th«ng qua con trá 4
 5. ThiÕt bÞ lËp tr×nh Truy nhËp d÷ liÖu trùc tiÕp Truy nhËp theo bÝt, theo byte, theo word, theo double word t−¬ng tù nh− cña S7-200. Truy nhËp vïng nhí cña khèi d÷ liÖu: – Côm ch÷ c¸i: DB (khèi d÷ liÖu share) DI (khèi d÷ liÖu instance) Truy nhËp theo bÝt: DBX1.5 (BÝt thø 5 cña byte 1 n»m trong khèi DB share) DB2.DBX1.5 (BÝt thø 5 cña byte 1 n»m trong khèi DB share thø 2) DIX2.3 (BÝt thø 3 cña byte 2 n»m trong khèi DI instance) – Truy nhËp theo byte: DBB5 (Byte thø 5 n»m trong khèi DB share) DB5.DBB5 (Byte thø 5 n»m trong khèi DB share thø 5) DIB3 (Byte thø 3 n»m trong khèi DI instance) – Truy nhËp theo work: DBW5 (Tõ thø 5 n»m trong khèi DB share) DB5.DBW5 (Tõ thø 5 n»m trong khèi DB share thø 5) DIW3 (Tõ thø 3 n»m trong khèi DI instance) 5
 6. ThiÕt bÞ lËp tr×nh – Truy nhËp theo double work: DBD5 (Tõ kÐp thø 5 n»m trong khèi DB share) DB5.DBD5 (Tõ kÐp thø 5 n»m trong khèi DB share thø 5) DID3 (Tõ kÐp thø 3 n»m trong khèi DI instance) Truy nhËp d÷ liÖu gi¸n tiÕp th«ng qua con trá §èi víi S7-300 ngoµi vïng nhí M ®−îc dïng lµm con trá, S7-300 cßn sö dông 2 thanh ghi chuyªn dông AR1 vµ AR2 kÝch th−íc 32 bÝt lµm con trá. §Ó khëi t¹o vµ sö dông con trá, trong S7-300 kh«ng sö dông c¸c kÝ tù ®Æc biÖt & vµ * nh− S7-200: – Khëi t¹o con trá: L 200 T MD10 (MD10 sÏ cã néi dung 200) – Sö dông con trá: L MW[MD10] (ACCU1 sÏ cã néi dung cña MW200) 6
 7. ThiÕt bÞ lËp tr×nh CÊu tróc tæng qu¸t cña con trá trong S7-300 DB number (or 0): Tªn sè khèi d÷ liÖu, hoÆc b»ng 0 nÕu d÷ liÖu kh«ng n»m trong khèi d÷ liÖu. Memory area: X¸c ®Þnh vïng nhí M· nhÞ ph©n Vïng nhí M« t¶ 1000 0001 I §Öm ®Çu vµo M· nhÞ ph©n Vïng nhí M« t¶ 1000 0010 Q §Öm ®Çu ra 1000 0011 M Vïng nhí bÝt 1000 0100 DB Vïng d÷ liÖu share 1000 0101 DI Vïng d÷ liÖu instance 1000 0110 L Vïng nhí ®Þa ph−¬ng §Þa chØ d÷ liÖu : §−îc ®Þnh d¹ng theo kiÓu §Þa chØ Byte (0-65535).§Þa chØ Bit (0-7) Khai b¸o cÊu tróc con trá tæng qu¸t nh− sau: p# [Vïng nhí] [§Þa chØ byte].[§Þa chØ bit] 7
 8. ThiÕt bÞ lËp tr×nh – Sö dông con trá víi thanh ghi con trá: Víi thanh ghi AR1 vμ AR2, viÖc sö dông con trá cßn kÕt hîp thªm víi mét ®é lÖch (offset) VÞ trÝ con trá AR §é lÖch (offset) VÞ trÝ ®−îc truy nhËp – CÊu tróc truy nhËp tæng qu¸t: [Vïng nhí][ARx, P# [§Þa chØ byte].[§Þa chØ bit] VÝ dô 1, truy nhËp gi¸n tiÕp « nhí 1 bÝt dïng vïng nhí M lµm con trá: – Khëi t¹o con trá: L P#8.7 T MD2 (néi dung MD2 cã d¹ng 10000111) – Sö dông con trá: A I[MD2] (§äc néi dung I8.7) = Q[MD2] (Ghi ra ®Þa chØ Q8.7) 8
 9. ThiÕt bÞ lËp tr×nh VÝ dô 2, truy nhËp gi¸n tiÕp « nhí 1 bÝt dïng thanh ghi con trá néi vïng AR1 vµ AR2: – Khëi t¹o con trá (c¸ch 1): L P#8.7 LAR1 (néi dung AR1 cã d¹ng 10000111) – Khëi t¹o con trá (c¸ch 2): LAR1 P#8.7 (néi dung AR1 cã d¹ng 10000111) A I[AR1,P#0.0] (®äc ®Çu vμo I8.7) = Q[AR1,P#1.1] (ghi ®Çu ra Q10.0) Chó ý: Q10.0 = Q8.7 + offset(1.1) VÝ dô 3, truy nhËp gi¸n tiÕp « nhí 1 bÝt dïng thanh ghi con trá AR1 vµ AR2 ngo¹i vïng: – Khëi t¹o con trá (c¸ch 1): L P#I8.7 LAR1 (néi dung AR1 cã d¹ng 1000 0001 1000 0111) – Khëi t¹o con trá (c¸ch 2): LAR1 P#I8.7 (néi dung AR1 cã d¹ng 1000 0001 1000 0111) 9
 10. ThiÕt bÞ lËp tr×nh – Khëi t¹o con trá (c¸ch 1): L P#Q8.7 LAR2 (néi dung AR2 cã d¹ng 1000 0010 1000 0111) – Khëi t¹o con trá (c¸ch 2): LAR2 P#Q8.7 (néi dung AR2 cã d¹ng 1000 0010 1000 0111) – Sö dông con trá: A [AR1, P#0.0] (®äc ®Çu vμo I8.7) = [AR2, P#1.1] (ghi ®Çu ra Q10.0) VÝ dô 4, truy nhËp gi¸n tiÕp vïng nhí dïng thanh ghi con trá AR1 vµ AR2 néi vïng: – Khëi t¹o con trá (c¸ch 1): L P#8.0 LAR1 (néi dung AR1 cã d¹ng 1000 0000) – Khëi t¹o con trá (c¸ch 2): LAR1 P#8.0 (néi dung AR1 cã d¹ng 1000 0000) – Sö dông con trá L MB[AR1,P#0.0] (néi dung cña MB8 ®−îc ®äc vμo ACCU1) 10
 11. ThiÕt bÞ lËp tr×nh VÝ dô 5, truy nhËp gi¸n tiÕp vïng nhí dïng thanh ghi con trá AR1 vµ AR2 ngo¹i vïng: – Khëi t¹o con trá (c¸ch 1): L P#M8.0 LAR1 (néi dung AR1 cã d¹ng 1000 0011 1000 0000) – Khëi t¹o con trá (c¸ch 2): LAR1 P#M8.0 (néi dung AR1 cã d¹ng 1000 0011 1000 0000) – Sö dông con trá L B[AR1,P#0.0] (néi dung cña MB8 ®−îc ®äc vμo ACCU1) Chó ý: Khi dïng con trá ARx truy nhËp gi¸n tiÕp vïng nhí Byte, Word, Double word th× – Khai b¸o cÊu tróc con trá nh− sau: p# [Vïng nhí] [§Þa chØ byte].0 – CÊu tróc truy nhËp tæng qu¸t nh− sau: [Vïng nhí][ARx, P# [§Þa chØ byte].0] Cã nghÜa lμ ®Þa chØ bit lu«n b»ng 0 11
 12. ThiÕt bÞ lËp tr×nh Lùa chän ng«n ng÷ lËp tr×nh Ng«n ng÷ STL Ng«n ng÷ LAD Ng«n ng÷ FBD Ng«n ng÷ Graph (SFC) Ng«n ng÷ Hi-Graph Ng«n ng÷ SCL 12
Đồng bộ tài khoản