thiết bị lập trình , chương 3

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
144
lượt xem
61
download

thiết bị lập trình , chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ký hiệu 12/24: nguồn cấp 12ữ24 V dc 24 (ac): nguồn cấp 24 V dc, (ac) 230: nguồn cấp 115 ữ240 V dc/ac R: đầu ra rơle (không có R đầu ra transistor) C: có đồng hồ thời gian o: không có màn hình DM: module số AM: module t−ơng tự CM: module mạng ASi (Instabus EIB) 3.Các module mở rộng LOGO! DM8 12/24 R.. nguồn cấp 12ữ24 V dc 4 DI (12.24 V dc) 4 đầu ra rơle

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết bị lập trình , chương 3

  1. ThiÕt bÞ lËp tr×nh Ch−¬ng 3: LOGO! thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn ®¬n bÝt 1. Tæng quan vÒ LOGO! 1.1 Ký hiÖu, ph©n lo¹i vµ c¸c module më réng 1.2 C¸c ®Æc tr−ng kü thuËt chÝnh cña LOGO! 12/24 RC 1.3 Giíi thiÖu phÇn mÒm LOGO! Comfort_V3 (V4, V5) 1 H×nh d¹ng bÒ ngoμi cña LOGO! 2 1
  2. ThiÕt bÞ lËp tr×nh Ký hiÖu 12/24: nguån cÊp 12÷24 V dc 24 (ac): nguån cÊp 24 V dc, (ac) 230: nguån cÊp 115 ÷240 V dc/ac R: ®Çu ra r¬le (kh«ng cã R ®Çu ra transistor) C: cã ®ång hå thêi gian o: kh«ng cã mµn h×nh DM: module sè AM: module t−¬ng tù CM: module m¹ng ASi (Instabus EIB) 3 C¸c module më réng LOGO! DM8 12/24 R.. nguån cÊp 12÷24 V dc 4 DI (12.24 V dc) 4 ®Çu ra r¬le LOGO! DM8 24 / DM8 24R nguån cÊp 24 V dc / 24 V ac (dc) 4 DI (24 V dc) / 24 V ac(dc) 4 ®Çu ra Transistor / Relay LOGO! DM8 230R nguån cÊp 115÷240 V dc (ac) 4 DI (120/230 V ac/dc) 4 ®Çu ra r¬le 4 2
  3. ThiÕt bÞ lËp tr×nh LOGO! AM2 / AM2 PT100 nguån cÊp 12÷24 V dc 2 AI • 0 - 10 V / -500C ®Õn +2000C • 0 - 20 mA / • ®é ph©n gi¶i 10 bÝt LOGO! CM EIB/KNX (instabus EIB) nguån cÊp 24 V ac (dc) 16 DI, 12 DO, 8AI vµ 2 AO LOGO! CM AS-Interface slave nguån cÊp 24 V dc 4 DI, 4 DO dïng cho AS-Interface 5 Ph©n lo¹i LOGO! kh«ng më réng 6 DI, 4 DO (cÊu tróc ng¾n) 12 DI, 8 DO (cÊu tróc dµi) LOGO! më réng 8 DI (AI), 4 DO (cÊu tróc ng¾n) 12 DI, 8 DO (cÊu tróc dµi) C¸c ®Æc tr−ng kü thuËt chÝnh cña LOGO! 12/24 RC Nguån cÊp mét chiÒu §Çu ra r¬le T¶i trë, Imax = 10 A, T¶i c¶m, Imax = 3 A Tuú thuéc vµo sè lÇn ®ãng c¾t. 6 3
  4. ThiÕt bÞ lËp tr×nh Nèi d©y ®Çu vµo 7 Nèi d©y ®Çu ra 8 4
  5. ThiÕt bÞ lËp tr×nh C¸c kh¶ n¨ng më réng cña LOGO! 12/24 RC Cã ®Çu vμo t−¬ng tù Më réng module sè: • Tèi ®a 4 module (I1 - I24, Q1-Q16) Më réng module t−¬ng tù • Tèi ®a 3 module (AI1 - AI8) §Þa chØ ®Çu vµo ®Çu ra nh− sau: 9 Kh«ng cã ®Çu vμo t−¬ng tù Më réng module sè: • Tèi ®a 4 module (I1 - I24, Q1-Q16) Më réng module t−¬ng tù • Tèi ®a 4 module (AI1 - AI8) §Þa chØ ®Çu vµo ®Çu ra nh− sau: 10 5
  6. ThiÕt bÞ lËp tr×nh C¸c tr¹ng th¸i lµm viÖc §èi víi LOGO! STOP RUN §èi víi module më réng STOP (red) RUN (green) INITIAL (orange) 11 PhÇn mÒm LOGO! Comfort V3 12 6
  7. ThiÕt bÞ lËp tr×nh PhÇn mÒm LOGO! Comfort V4 13 14 7
  8. ThiÕt bÞ lËp tr×nh Mét sè ®Æc ®iÓm khi thùc hiÖn bµi to¸n Thùc hiÖn so¹n th¶o ch−¬ng tr×nh Lùa chän thiÕt bÞ phÇn cøng (Cã thÓ tiÕn hµnh tù ®éng) Tools\Select Device... Tools\Select Hardware... Thùc hiÖn m« pháng trªn phÇn mÒm (offline hoÆc online) Download hoÆc Upload (ChuyÓn LOGO! vÒ ®óng chÕ ®é truyÒn th«ng) 15 2. LËp tr×nh víi LOGO! trªn thiÕt bÞ phÇn cøng vµ c¸c c¸ch thøc chuyÓn ®æi chÕ ®é lµm viÖc trong LOGO! 2.1 ChuyÓn ®æi s¬ ®å Relay-Contactor sang s¬ ®å dïng LOGO! 2.2 C¸c c¸ch thøc chuyÓn ®æi chÕ lµm viÖc vµ thao t¸c trong LOGO! 16 8
  9. ThiÕt bÞ lËp tr×nh ChuyÓn ®æi s¬ ®å relay-contactor sang s¬ ®å dïng LOGO! Kh¶o s¸t vÝ dô sau: 17 Nèi d©y phÇn cøng vµ m« t¶ nèi d©y trong LOGO! Nèi d©y ®Çu vµo LËp tr×nh trong LOGO! Nèi d©y ®Çu ra 18 9
  10. ThiÕt bÞ lËp tr×nh C¸c c¸ch thøc chuyÓn ®æi chÕ ®é lµm viÖc trong LOGO! Bè trÝ bµn phÝm ®iÒu khiÓn trªn LOGO! ESC OK Chu kú ch−¬ng tr×nh lµ kho¶ng thêi gian thùc hiÖn hoµn chØnh mét ch−¬ng tr×nh: §äc ®Çu vµo - xö lý ch−¬ng tr×nh - thùc hiÖn ®Çu ra 19 10
Đồng bộ tài khoản