Thiết bị tiệt trùng các môi trường dinh dưỡng_chương 6

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
175
lượt xem
83
download

Thiết bị tiệt trùng các môi trường dinh dưỡng_chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một trong những điều kiện có ảnh hưởng lớn nhất tới sự tổng hợp sinh hóa của các chất hoạt hóa sinh học là bảo đảm độ tiệt trùng trong đó có độ tiệt trùng các cấu tử của moi trường dinh dưỡng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết bị tiệt trùng các môi trường dinh dưỡng_chương 6

 1. Chæång 6 THIÃÚT BË TIÃÛT TRUÌNG CAÏC MÄI TRÆÅÌNG DINH DÆÅÎNG Mäüt trong nhæîng âiãöu kiãûn coï aính hæåíng låïn nháút tåïi sæû täøng håüp sinh hoaï cuía caïc cháút hoaût hoaï sinh hoüc laì baío âaím âäü tiãût truìng trong âoï coï âäü tiãût truìng caïc cáúu tæí cuía mäi træåìng dinh dæåîng. Khi saín xuáút caïc cháút hoaût hoaï sinh hoüc thæåìng ngæåìi ta æïng duûng caïc mäi træåìng dinh dæåîng coï nhiãöu cáúu tæí khaïc nhau. Caïc mäi træåìng naìy coï thãø chæïa nhiãöu sinh váût laû. Cáön phaíi phaï huyí hay loaûi chuïng hoaìn toaìn ra khoíi mäi træåìng. Quaï trçnh taïc âäüng tåïi mäi træåìng dinh dæåîng nhàòm phaï huyí hay taïch hoaìn toaìn vi sinh váût âæåüc goüi laì tiãût truìng. Loaûi træì hay phaï huyí vi khuáøn coï thãø thæûc hiãûn bàòng caïc phæång phaïp khaïc nhau. Phaï huyí dáùn âãún laìm máút hoaìn toaìn khaí nàng säúng cuía vi sinh váût laì phæång phaïp tiãût truìng an toaìn. Hiãûn taûi trong âiãöu kiãûn cäng nghiãûp cáön æïng duûng caïc phæång phaïp âån giaín vaì coï hiãûu quaí kinh tãú âãø tiãût truìng mäi træåìng våïi viãûc sæí duûng nhiãût - áøm.Yãúu täú baío âaím tiãût truìng an toaìn khi gia cäng nhiãût âoï laì thåìi gian cuía quaï trçnh. Âäü bãön nhiãût phuû thuäüc vaìo daûng vi sinh váût. Vê duû, caïc baìo tæí cuía náúm mäúc khoaíng 2 ÷ 10 láön bãön nhiãût hån caïc loaûi træûc khuáøn khäng mang baìo tæí, virut vaì thãø thæûc khuáøn 2 ÷ 5 láön, coìn caïc baìo tæí bacterium khoaíng 3 triãûu láön. Thaình pháön vaì tênh cháút cuía mäi træåìng dinh dæåîng cuîng nhæ phæång phaïp nuäi cáúy seî xaïc âënh viãûc læûa choün phæång phaïp tiãût truìng vaì thiãút bë cho quaï trçnh cäng nghãû quan troüng. 6.1. PHÁN LOAÛI CAÏC PHÆÅNG PHAÏP VAÌ THIÃÚT BË TIÃÛT TRUÌNG CAÏC MÄI TRÆÅÌNG DINH DÆÅÎNG Caïc cháút hoaût hoaï sinh hoüc nháûn âæåüc hoàûc laì bàòng phæång phaïp nuäi cáúy bãö màût trãn mäi træåìng hoàûc laì bàòng phæång phaïp nuäi cáúy chçm trong mäi træåìng dinh dæåîng loíng. Âãø tiãût truìng caïc mäi træåìng ràõn ta coï thãø sæí duûng caïc phæång phaïp tiãût truìng bàòng nhiãût hay laûnh (xem så âäöö trong hçnh 6.1). Tiãût truìng bàòng nhiãût duìng håi (trong chán khäng, aïp suáút thæåìng hay aïp suáút dæ), 99
 2. bàòng caïc tia häöng ngoaûi, âun noïng bàòng âiãûn, âun noïng bàòng doìng âiãûn cao táön vaì siãu cao.Tiãût truìng laûnh nhæ bæïc xaû ion, tiãût truìng hoaï hoüc bàòng etylen oxyt, siãu ám, taïc âäüng phoïng xaû vaì loüc qua maìng loüc tiãût truìng. Theo nguyãn tàõc taïc âäüng, tiãût truìng âæåüc chia thaình hai loaûi: tiãût truìng giaïn âoaûn vaì tiãût truìng liãn tuûc, theo sæû hçnh thaình vãö kãút cáúu caïc näöi tiãût truìng taïc âäüng tuáön hoaìn âæåüc chia thaình caïc loaûi sau: näöi tiãût truìng nàòm ngang mäüt mæïc, hai mæïc, hai mæïc kãút håüp våïi mæïc âæïng, coìn loaûi khaïc laì loaûi nàòm ngang vaì loaûi taïc âäüng liãn tuûc - rung. Cháút taíi nhiãût cho táút caí thiãút bë nãu trãn laì håi baîo hoaì. Gia cäng nhiãût bàòng håi coï nhiãöu æu viãûc do dãù daìng váûn chuyãøn, khaí nàng xám nháûp vaìo caïc ngoïc ngaïch cuía thiãút bë, cuía caïc âæåìng äúng, phuû tuìng dãù daìng, toaí nhiãût cao khi ngæng tuû, khäng âäüc haûi, næåïc ngæng khäng laìm biãún âäøi mäi træåìng vaì khi laìm æåït tãú baìo coï khaí nàng laìm tàng täúc âäü huyí diãût khoaíng 10 ÷ 1000 láön. Caïc thiãút bë âãø tiãût truìng caïc mäi træåìng ràõn daûng råìi. Thiãút bë tuáön hoaìn Thiãút bë liãn tuûc Thiãút bë tiãût truìng mäüt mæïc daûng nàòm ngang Thiãút bë tiãût truìng coï sæí duûng doìng âiãûn cao Thiãút bë tiãût truìng hai mæïc daûng nàòm ngang Thiãút bë tiãût truìng coï maïy tàng täúc âiãûn tæí Thiãút bë tiãût truìng hai mæïc daûng phäúi håüp Thiãút bë tiãût truìng daûng âæïng Thiãút bë tiãût truìng daûng rung Thiãút bë tiãût truìng duìng khê táön vaì siãu cao Hçnh 6.1 100
 3. Khi tiãût truìng bàòng etylen oxyt, ta thæåìng sæí duûng caïc thiãút bë tiãût truìng bàòng håi daûng tuí, taïc âäüng tuáön hoaìn, våïi sæû häöi læu cuía etylen oxyt. Âãø tiãût truìng caïc mäi træåìng råìi bàòng bæïc xaû ion sæí duûng chuìm tia âiãûn tæí tàng täúc âãún 5 MâtV tæì bäü tàng täúc cuía doìng âiãûn cao táön. Caïc mäi træåìng loíng cuîng âæåüc tiãût truìng bàòng con âæåìng gia cäng nhiãût (duìng håi næåïc), tuy nhiãn thiãút bë coï cáúu taûo khaïc våïi caïc thiãút bë tiãût truìng cho caïc mäi træåìng ràõn. Quaï trçnh tiãût truìng tuáön hoaìn caïc mäi træåìng loíng âæåüc thæûc hiãûn hoàûc laì trong caïc thiãút bë âàûc biãût hoàûc laì træûc tiãúp trong caïc thiãút bë lãn men sau khi naûp liãûu. Trong cäng nghiãûp âãø tiãût truìng caïc mäi træåìng loíng sæí duûng räüng raîi caïc thiãút bë tiãût truìng daûng YHC-5, YHC-20 vaì YHC -50 våïi nàng suáút tæång æïng 5, 20, 50 m3/h. Tiãût truìng caïc dung dëch loíng coï thãø thæûc hiãûn bàòng phæång phaïp loüc qua caïc maìng loüc amiàng - xenluloza daûng MfA- 0,3 vaì 4 âãø loaûi træì vi sinh váût. 6.2. CAÏC THIÃÚT Bë TIÃÛT TRUÌNG MÄI TRÆÅÌNG DINH DÆÅÎNG RÀÕN 6.2.1. Thiãút bë tiãût truìng daûng nàòm ngang Trong cäng nhiãûp vi sinh âãø tiãût truìng caïc mäi træåìng dinh dæåîng daûng råìi, ngæåìi ta sæí duûng räüng raîi caïc thiãút bë tiãût truìng hçnh truû daûng nàòm ngang coï aïo håi. Bãn trong thiãút bë tiãût truìng (hçnh 6.2) âæåüc bäú trê hai truûc våïi caïc caïnh coï thãø quay mäüt goïc âäü naìo âoï âãø dãù daìng âiãöu chènh. Âiãöu âoï cho pheïp xaïc âënh khe håí cáön thiãút theo hæåïng kênh giæîa caïc caïnh vaì thaình tæåìng cuía thiãút bë, noï phuû thuäüc vaìo caïc tênh cháút hoaï lyï cuía caïc cáúu tæí vaì thaình pháön cuía mäi træåìng. Caïc truûc quay theo caïc hæåïng khaïc nhau laìm cho mäi træåìng chuyãøn âaío liãn tuûc trong nhæîng hæåïng âäúi nhau. Loaûi cáúu taûo naìy seî âaím baío sæû âaío träün mäi træåìng, laìm giaím âaïng kãø sæû voïn cuûc vaì âaím baío sæû âäöng nháút mäi træåìng coï thaình pháön nhiãöu cáúu tæí. Âiãöu âoï coï aính hæåíng täút tåïi quaï trçnh nuäi cáúy. Håi coï aïp suáút 0,2 MPa cho vaìo aïo tåi âãø laìm tàng nhanh quaï trçnh âun noïng mäi træåìng. Mäi træåìng âæåüc giæî åí chãú âäü tiãût truìng âaî cho khi khåíi âäüng chu kç caïc cå cáúu chuyãøn âaío. Thãø têch cuía thiãút bë vaì cäng suáút cuía âäüng cå âæåüc thiãút kãú phuì håüp våïi 400 kg caïc cáúu tæí khä cuía mäi træåìng vaì 600 lêt næåïc âãø thu nháûn mäi træåìng coï âäü áøm 58÷60%. Tiãún haình thaïo mäi træåìng dinh dæåîng âaî âæåüc tiãût truìng qua cæía thaïo liãûu bãn dæåïi. Cæía thaïo liãûu coï caïc nàõp trong vaì ngoaìi âæåüc làõp chàût bàòng caïc vêt. Ngoaìi ra, thiãút bë tiãût truìng coìn coï caïc cæía naûp liãûu, nhiãöu khåïp näúi âãø naûp håi vaì thaíi næåïc ngæng, âãø naûp vaì thaíi næåïc laìm laûnh, cho caïc duûng cuû kiãøm tra vaì âiãöu chènh nhiãût âäü, aïp suáút vaì coï van baío hiãøm. 101
 4. 102 Hçnh 6.2. Thiãút bë tiãût truìng daûng nàòm ngang: 1- Voí; 2- Khåïp näúi âãø naûp næåïc vaìo thiãút bë; 3 - Cæía âãø naûp nguyãn liãûu; 4- Van khäng khê; 5- Truûc näúi caïc caïnh; 6- khåïp näúi âãø måí næåïc ræía; 7- Cæía thaïo liãûu; 8- Aïo næåïc; 9- Khåïp näúi âãø naûp håi; 10 - Khåïp näúi âãø thaíi håi trong aïo tåi
 5. Âàûc tênh kyî thuáût thiãút bë tiãût truìng daûng nàòm ngang: Læåüng caïc cáúu tæí khä cuía mäi træåìng cho vaìo, kg 400 Nàng suáút, kg/ ngaìy 1600 ÷ 2400 Aïp suáút cho pheïp, MPa 0,2 Säú voìng quay cuía maïy träün, voìng/s 0,25 Cäng suáút cuía âäüng cå, kW 10 Kêch thæåïc cå baín, mm âæåìng kênh 1800 chiãöu daìi 2800 Chiãöu daìy thaình voí, mm 8 Khäúi læåüng cuía thiãút bë, kg 8000 6.2.2. Thiãút bë tiãût truìng hai mæïc taïc âäüng tuáön hoaìn daûng nàòm ngang Thiãút bë tiãût truìng gäöm hai mæïc nàòm ngang, giæîa caïc mæïc coï bäü træî (hçnh 6.3). Mæïc trãn vaì mæïc dæåïi gäöm ba âoaûn äúng nàòm ngang näúi liãn tuûc, coï chiãöu daìi täøng cäüng 7000 mm. Håi dæåïi aïp suáút 0,5 ÷ 0,6 MPa âæåüc naûp vaìo aïo voí cuía mäùi âoaûn äúng. Bãn trong äúng phêa trãn coï truûc gàõn caïc caïnh vaì coï säú voìng quay 0,1 voìng/s. Naûp caïc cáúu tæí cuía mäi træåìng vaìo mæïc trãn vaì nhåì vêt taíi chuïng chuyãøn doüc theo bäü pháûn trãn cuía thiãút bë, mäi træåìng âæåüc tiãût truìng khi chuyãøn dëch liãn tuûc. Âàûc âiãøm cuía mæïc trãn laì sæû coï màût cuía caïc caïnh haîm bäø sung âæåüc làõp chàût vaìo truûc vêt, cæï 5 ÷ 6 caïnh hæåïng coï mäüt caïnh haîm. Nhåì thãú maì sæû âun noïng âãöu mäi træåìng vaì sæû chuyãøn dëch täút âæåüc âaím baío. Mäi træåìng âæåüc tiãût truìng tæì mæïc trãn vaìo bäü giæî. Bäü giæî laì thiãút bë kên coï âaïy hçnh noïn vaì coï cå cáúu chuyãøn dåìi. Mäi træåìng âæåüc giæî khoaíng 60 ÷ 90 phuït. Âãø äøn âënh nhiãût âäü tiãût truìng âaî cho, bäü giæî coï aïo håi ngoaìi. Tæì bäü giæî, mäi træåìng qua bäü âënh læåüng vaìo mæïc dæåïi våïi mäüt læåüng âäöng nháút theo mæïc trãn. Taûi mæïc 2 xaíy ra laìm áøm thãm mäi træåìng, laìm nguäüi vaì cáúy huyãön phuì cuía canh træåìng. Goïc nghiãng cuía caïc caïnh truûc coï thãø thay âäøi, cho nãn coï thãø âiãöu chènh âæåüc nàng suáút cuía thiãút bë. Thiãút bë tiãût truìng hai mæïc âæåüc trang bë caïc phæång tiãûn kiãøm tra tæû âäüng vaì âiãöu chènh caïc thäng säú cuía quaï trçnh. Nhæåüc âiãøm cuía loaûi thiãút bë trãn laì khäng sæí duûng hãút thãø têch cuía thiãút bë, mäi træåìng láúp kên cæía thaïo liãûu laìm cho chãú âäü tiãût truìng khoï baío âaím cuîng nhæ thaïo liãûu khäng hãút. Âàûc tênh kyî thuáût cuía thiãút bë tiãût truìng hai mæïc daûng nàòm ngang: Nàng suáút, kg/h: cuía thiãút bë tiãût truìng (mæïc trãn): 150 cuía bäü laìm áøm (mæïc dæåïi): 225 ÷ 250 Sæïc chæïa cuía bäü giæî, m3: 2 Kêch thæåïc cå baín, mm: 7000 × 2000 × 3000 103
 6. Thoaït næåïc ngæng Næåïc laìm laûnh Hçnh 6.3. Thiãút bë tiãût truìng hai mæïc taïc âäüng chu kyì, daûng nàòm ngang: 1- Phãùu chæïa nguyãn liãûu; 2- Âënh læåüng nguyãn liãûu; 3- Khåïp näúi âãø naûp håi; 4- Näöi tiãût truìng; 5- AÏo håi; 6- Bäü giæî; 7- Âënh læåüng; 8- Khåïp näúi âãø naûp næåïc tiãût truìng; 9- Bäü laìm áøm;10- AÏo næåïc;11- Âënh læåüng næåïc tiãût truìng våïi huyãön phuì canh træåìng; 12- Khåïp näúi âãø thaïo mäi træåìng tiãût truìng; 13- Dáùn âäüng vêt taíi cuía bäü laìm áøm; 14- Dáùn âäüng vêt taíi cuía thiãút bë tiãût truìng 6.2.3. Thiãút bë tiãût truìng taïc âäüng tuáön hoaìn daûng âæïng Thiãút bë duìng âãø tiãût truìng caïc mäi træåìng thãø haût coï hai mæïc (hçnh 6.4). Mæïc âáöu laì näöi tiãût truìng daûng âæïng duìng âãø âun noïng vaì tiãût truìng mäi træåìng âaî âæåüc laìm áøm, mæïc hai laì bäü âaío träün daûng nàòm ngang duìng âãø laìm áøm, laìm nguäüi vaì cáúy canh træåìng. Khäúi læåüng cuía thiãút bë tiãût truìng baío âaím âãø naûp âãún 600 kg mäi træåìng coï âäü áøm 30%. Bãn trong thiãút bë daûng âæïng âæåüc trang bë bäü khuáúy träün coï caïc caïnh bäú trê theo chiãöu cao. Khi quay, bãö màût dæåïi cuía caïnh chuyãøn âäüng song song våïi tiãút diãûn ngang cuía thiãút bë, coìn bãö màût trãn cuía caïnh taûo thaình màût nghiãng âãø cho mäi træåìng dãù chuyãøn dëch. Do âoï caïc caïnh coï sæïc caín chênh diãûn nhoí vaì mäi træåìng khäng bë neïn. Bæåïc cuía caïc caïnh âæåüc choün sao cho khi truûc quay coï thãø âäø traìng mäi træåìng mäüt caïch tæû do. Khi phán bäø caïc caïnh theo kiãøu baìn cåì vaì trang bë caïc táúm chàõn cäú âënh thç quaï trçnh khuáúy träün seî âæåüc tàng cæåìng. 104
 7. Hæåïng chuyãøn âäüng Thoaït håi Håi Hçnh 6.4. Thiãút bë tiãût truìng daûng âæïng: 1- AÏo håi; 2- Voí; 3- Truûc; 4- Caïnh khuáúy träün; 5- Caïnh thaïo; 6- Cæía thaïo liãûu;7- Cæía quan saït; 8- Cæía naûp liãûu; 9 Kh ï äúi b í hiãø Naûp håi vaìo thiãút bë tiãût truìng qua truûc räùng vaìo caïc caïnh. Trong pháön hçnh noïn cuía caïc thiãút bë coï caïc caïnh khuáúy träün nhàòm baío âaím viãûc thaïo mäi træåìng mäüt caïch tæû do qua cæía kên. Cæía måí nhåì bäü dáùn âäüng thuyí læûc tæû âäüng. Thiãút bë coï aïo håi, caïc cæía quan saït, caïc phæång tiãûn tæû âäüng hoaï âãø âiãöu chènh nhiãût âäü vaì aïp suáút håi. 105
 8. Âàûc tênh kyî thuáût cuía thiãút bë tiãût truìng daûng âæïng cho mæïc 1 Nàng suáút, kg/h: 240 ÷ 300 Thãø têch, m3: 2 Aïp suáút dæ trong thiãút bë vaì trong aïo håi, MPa: 0,147 Cäng suáút âäüng cå, kW: 5,5 Khäúi læåüng mäi træåìng, kg: 600 Âäü áøm mäi træåìng, %: 30 Tiãu hao håi, kg/h: 210 Kêch thæåïc cå baín, mm: 1500 × 1400 × 4500 Khäúi læåüng, kg: 1620 Mæïc 2 cuía thiãút bë tiãût truìng - maïy khuáúy träün, laì thiãút bë hçnh truû daûng nàòm ngang âæåüc chãú tao bàòng loaûi theïp X18H07. Bãn trong coï truûc våïi caïc caïnh khuáúy. Âáöu caïnh khuáúy coï læåîi naûo, caïch thaình thiãút bë mäüt khoaíng caïch nhoí. Gäúi truûc âæåüc âàût åí ngoaìi. Trong gäúi truûc coï phåït chàõn. Säú voìng quay cuía truûc 0,166 ÷ 0,2 voìng / s. Nãúu säú voìng quay låïn thç mäi træåìng seî bë neïn chàût vaì laìm giaím âäü räùng laìm cho canh træåìng phaït triãøn yãúu. Trãn nàõp thiãút bë coï gàõn bäü láúy máùu. Bäü láúy máùu laì mäüt vêt taíi kên âæåüc nàòm trong äúng coï raînh åí phêa trãn vaì cäúc âæåüc bët kên âãø chæïa mäi træåìng âaî âæåüc tiãût truìng, vêt taíi chuyãøn mäi træåìng vaìo cäúc. Cæía thoaït liãûu coï âoaûn äúng dáùn âæåüc bäú trê åí pháön truû phêa dæåïi cuía bäü khuáúy träün. Taûi âáy mäi træåìng tiãût truìng âaî âæåüc cáúy vi sinh váût vaìo phoìng nuäi. Âàûc tênh kyî thuáût cuía bäü khuáúy träün: Nàng suáút, kg/h: 300 ÷ 400 Thãø têch, m3: 3,2 Aïp suáút, MPa: bãn trong thiãút bë: 0,144 trong aïo håi: 0,288 Cäng suáút âäüng cå cho cå cáúu khuáúy träün, kW: 7,5 Cäng suáút âäüng cå cho cå cáúu âoïng kên, kW: 0,8 Hãû säú chæïa âáöy: 0,6 Tiãu hao næåïc âãø laìm laûnh thiãút bë, m3/h: 2,1 Tiãu hao næåïc tiãût truìng âãø laìm laûnh 670 kg mäi træåìng, m3: 0,27 Kêch thæåïc cå baín, mm: 4800×1400×2100 Khäúi læåüng, kg: 5140 106
 9. 6.2.4. Thiãút bë tiãût truìng daûng rung Thiãút bë tiãût truìng taïc duûng liãn tuûc daûng rung (hçnh 6.5) gäöm maïng âoïng kên daûng nàòm ngang, maïy rung lãûch tám âæåüc âàût åí pháön giæîa maïng, loì nung caïch læía, caïc cå cáúu neïn, phãùu chæïa nguyãn liãûu vaì caïc duûng cuû kiãøm tra caïc thäng säú cuía quaï trçnh. Theo chiãöu daìi maïng âæåüc chia laìm ba pháön: pháön naûp liãûu coï chæïc nàng âënh læåüng, pháön tiãût truìng trong loì nung caïch læía âãø âun noïng vaì tiãût truìng mäi træåìng åí nhiãût âäü 130 ÷1400C vaì pháön cáúy trong loì nung caïch læía khaïc âãø laìm nguäüi vaì laìm áøm mäi træåìng khi bäø sung næåïc tiãût truìng laûnh, gieo cáúy vaì khuáúy träün. Caïm luïa mç tæì thuìng chæïa cho vaìo pháön naûp liãûu cuía maïy tiãût truìng, chiãöu cao cuía låïp caïm âæåüc xaïc âënh nhåì van âiãöu chènh. Âënh læåüng caïm âæåüc âiãöu chènh båíi táön säú dao âäüng cuía maïy rung. Khi chuyãøn âaío theo maïng rung, caïm hay caïc loaûi nguyãn liãûu khaïc âæåüc tiãût truìng bàòng nguäön nhiãût bæïc xaû våïi nhiãût âäü âaî âæåüc quy âënh. Sau âoï cho vaìo phoìng cáúy, âæåüc laìm laûnh bàòng næåïc trong ruäüt xoàõn cuîng nhæ bàòng næåïc laûnh træûc tiãúp âaî âæåüc tiãût truìng duìng âãø laìm áøm caïm. Sau khi laìm laûnh, naûp læåüng huyãön phuì náúm mäúc âaî âæåüc âënh læåüng vaìo thiãút bë vaì do xung rung âäüng truyãön liãn tuûc cho maïng laìm tàng maûnh sæû khuáúy träün mäi træåìng. Viãûc naûp mäi træåìng dinh dæåîng âaî âæåüc tiãût truìng vaìo phoìng nuäi cáúy cuîng âæåüc âënh læåüng bàòng maïy tiãût truìng rung. Hçnh 6.5. Thiãút bë tiãût truìng daûng rung: 1- Cæía naûp liãûu; 2- Khung giaï; 3- Caïc táúm caïch nhiãût; 4- Bäü âun noïng daûng äúng; 5- Maïng rung; 6- Caïc äúng âãø phun næåïc tiãût truìng; 7- Khåïp näúi âãø naûp canh træåìng ; 8- Khåïp näúi âãø thaïo liãûu; 9- Giàòng âaìn häöi; 10- Bãû; 11- Maïy rung; 12- Häüp giaím täúc; 13- Âäüng cå. 107
 10. Âàûc tênh kyî thuáût cuía maïy tiãût truìng rung: Nàng suáút tênh theo chuíng náúm mäúc, táún/ngaìy: 3,5 0 Nhiãût âäü tiãût truìng, C: 120 ÷ 140 Táön säú dao âäüng, Hz: 5 ÷ 29,5 Biãn âäü dao âäüng, mm: 4 Cäng suáút âäüng cå, kW: 4,5 Kêch thæåïc cå baín, mm: 1400 × 1500 × 1400 Khäúi læåüng, kg: 5840 Duìng nhiãût tæì nguäön truyãön nhiãût bãn ngoaìi âãø bäø sung nung noïng cháút nãön; nhiãût truyãön vaìo bãn trong cháút nãön do âäü dáùn nhiãût cuía váût thãø vaì sæû täön taûi trong âoï nhæîng træåìng khäng âãöu. Cho nãn täúc âäü âun noïng phuû thuäüc vaìo hçnh daûng vaì thãø têch cuía váût liãûu vaì âæåüc haûn chãú båíi âaûi læåüng grandient nhiãût. Nhæåüc âiãøm cuía viãûc sæí duûng håi âãø tiãût truìng laì voí thiãút bë phaíi kên vaì caïch nhiãût. Sæû phán bäø cuía nhiãût trong khäúi tiãût truìng khäng âäöng âãöu khi khuáúy träün laìm cho mäi træåìng âun noïng khäng âãöu; phaíi sæí duûng thiãút bë nhiãût nàng khaïc; taûo voïn cuûc mäi træåìng dinh dæåîng trong quaï trçnh tiãût truìng; taûo häö hoaï tinh bäüt laìm giaím âaïng kãø quaï trçnh phaït triãøn canh træåìng. 6.2.5. Tiãût truìng mäi træåìng bàòng doìng âiãûn cao táön Khaïc nhau vãö nguyãn tàõc cuía viãûc nung noïng váût liãûu bàòng doìng âiãûn cao táön åí chäù: âun noïng váût liãûu âãún nhiãût âäü cáön thiãút xaíy ra ráút nhanh do taûo nàng læåüng træûc tiãúp cuía doìng âiãûn cao táön thaình nàng læåüng nhiãût. Täúc âäü âun noïng trong mäùi phán tæí cuía váût liãûu âæåüc xaïc âënh båíi cæåìng âäü cuía doìng âiãûn, båíi caïc thäng säú âiãûn - lyï cuía váût liãûu vaì khäng phuû thuäüc vaìo hçnh daûng cuía noï. Thiãút bë tiãût truìng (hçnh 6.6) laì maïy váûn chuyãøn coï bàng taíi vaíi nhiãöu låïp. Thiãút bë tiãût truìng cao táön taïc duûng liãn tuûc gäöm maïy phaït âiãûn cao táön, phãùu naûp liãûu 1 coï bäü âënh læåüng daûng räto, thanh dáùn âiãûn 2, cå cáúu chuyãøn dëch caïc baíng moíng cuía bäü ngæng tuû 3, hai baíng phàóng song song 4, bäü váûn chuyãøn bàng taíi chëu nhiãût 5 âæåüc bäú trê bãn trong phoìng kên vaì âæåüc chuyãøn dëch giæîa caïc baíng moíng cuía bäü ngæng tuû, bäü âënh læåüng næåïc tiãût truìng 6, bäü âënh læåüng huyãön phuì cáúy 7, vêt hai âoaûn 8, dáùn âäüng vêt taíi 9 vaì dáùn âäüng bàng váûn chuyãön 10. Theo chiãöu daìi pháön laìm viãûc cuía bàng taíi, làõp caïc biãn chàõn âãø xaïc âënh màût càõt cuía låïp raíi . Nhåì cå cáúu âënh læåüng mäi træåìng dinh dæåîng âæåüc naûp vaìo phãùu chæïa vaì vaìo bàng taíi váûn chuyãøn våïi låïp coï chiãöu daìy 30 mm. Khi chuyãøn vaìo vuìng coï træåìng âiãûn cao táön (taûo ra do næåïc ngæng âæåüc giaìn phàóng) mäi træåìng âæåüc âun noïng âãún nhiãût âäü tiãût truìng. Theo mæïc âäü thoaït ra tæì vuìng âun noïng, mäi træåìng dinh dæåîng âæåüc laìm 108
 11. nguäüi do toaí nhiãût tæû nhiãn âãún 40 ÷ 500C vaì sau âoï âäø tæì bàng taíi váûn chuyãøn vaìo mæïc 2 âãø laìm laûnh vaì laìm áøm. Træåìng âiãûn cao táön âæåüc taûo ra do hai cæûc cuía bäü ngæng tuû, mäüt cæûc coï âiãûn thãú cao näúi våïi cå cáúu náng cuía âiãûn cæûc qua gäúm caïch âiãûn. Cæûc thæï hai laì âaïy cuía näöi tiãût truìng. Viãûc náng hay haû caïc cæûc coï âiãûn thãú cao seî baío âaím âiãöu chènh khe khäng khê giæîa âiãûn cæûc cuía bäü ngæng vaì bãö màût cuía váût âun noïng. Maïy phaït âiãûn 1 2 3 4 5 6 7 Hçnh 6.6. Thiãút bë tiãût truìng cao táön taïc duûng liãn tuûc: 1- Phãùu naûp liãûu coï bäü âënh læåüng kiãøu räto; 2- Thanh dáùn âiãûn; 3- Cå cáúu chuyãøn dëch caïc baíng moíng cuía bäü ngæng tuû; 4- Caïc baíng moíng cuía bäü ngæng tuû; 5- Váûn chuyãøn bàng taíi; 6- Bäü âënh læåüng næåïc tiãût truìng; 7- Bäü âënh læåüng huyãön phuì cáúy; 8- Vêt hai âoaûn; 9- Dáùn âäüng vêt taíi; 10- Dáùn âäüng bàng taíi; 11- Âeìn diãût khuáøn Âãø taûo caïc âiãöu kiãûn loaûi træì sæû xuáút hiãûn hãû sinh váût laû ngæåìi ta làõp caïc âeìn diãût khuáøn trong phoìng. Bäü âënh læåüng khi laìm viãûc phaíi âäöng bäü våïi sæû chuyãøn âäüng cuía bàng taíi váûn chuyãøn nhàòm âaím baío tênh thäng læåüng liãn tuûc cuía låïp mäi træåìng. Âiãöu khiãøn näöi tiãût truìng thäng qua traûm âiãöu khiãøn. Tiãût truìng mäüt säú váût liãûu bàòng doìng âiãûn cao táön âaî chæïng minh ràòng phæång phaïp naìy coï hiãûu quaí cao vaì âaím baío âæåüc âäü tiãût truìng. Khi naûp vaìo thiãút bë caïm luïa mç, baî cuí caíi, máöm maûch nha vaì khä dáöu sinh hoüc vaìo trong træåìng âiãûn âæåüc taûo ra båíi caïc âiãûn cæûc cuía bäü ngæng tuû coï kêch thæåïc 800 × 500 mm, khoaíng caïch 30 ÷ 80 mm, khi cæåìng âäü cuía træåìng âäúi tæåüng 300 W/cm vaì táön säú cuía doìng âiãûn 13 ÷ 40,6 MHz, coï thãø âaût âæåüc nhiãût âäü trong giåïi haûn 140 ÷ 1800C. Våïi thåìi gian läü saïng tæì 120 âãún 180 s thç caïc cáúu tæí cuía mäi træåìng coï âäü áøm tæì 10 ÷ 12% seî âaût âæåüc âäü tiãût truìng hoaìn toaìn. Thåìi gian tiãût truìng giaím xuäúng tæì 12 âãún 109
 12. 20 láön so våïi tiãût truìng duìng håi. Tiãût truìng bàòng âiãûn cao táön coï mäüt säú æu âiãøm so våïi tiãût truìng duìng håi: quaï trçnh liãn tuûc, täúc âäü âun noïng khäúi váût liãûu låïn hån khoaíng 18 ÷ 20 láön, viãûc tæû âäüng hoaï âiãöu chènh vaì kiãøm tra quaï trçnh tæång âäúi âån giaín, náng cao caïc tênh cháút cäng nghãû cuía saín pháøm (trong âoï coï hoaût tênh enzim). Âàûc tênh kyî thuáût cuía thiãút bë tiãût truìng cao táön taïc duûng liãn tuûc: Nàng suáút, kg/h: 300 Maïy phaït âiãûn daûng cao táön: daûng: LД1 - 40M cäng suáút, kW: 40 Dáùn âäüng bàng taíi âäúi våïi bäü giaím täúc, daûng: PЧΠ - 120 cäng suáút cuía âäüng cå, kW: 1,1 kêch thæåïc cå baín, mm: 1870 × 1780 × 2250 säú voìng quay vêt taíi cuía maïy träün, voìng/s: 0,15 cäng suáút cuía âäüng cå, kW: 1,1 Kêch thæåïc cuía vêt taíi, mm : âæåìng kênh: 325 chiãöu daìi: 6000 6.2.6. Tiãût truìng bàòng bæïc xaû ion hoaï Tiãût truìng coï sæí duûng bæïc xaû ion hoaï laì quaï trçnh hiãûn âaûi âãø tiãût truìng caïc cáúu tæí cuía mäi træåìng dinh dæåîng trong cäng nghiãûp. Gia cäng caïc cáúu tæí cuía mäi træåìng dinh dæåîng bàòng bæïc xaû ion hoaï våïi liãöu læåüng tæì 0,5 âãún 2,5 triãûu raâi cho pheïp tiãût truìng hoaìn toaìn mäi træåìng. Khi âoï nhiãût âäü cuía mäi træåìng âæåüc tàng lãn vaìi âäü, coìn thåìi gian gia cäng khoaíng vaìi giáy. Trong quaï trçnh gia cäng cáúu truïc cuía mäi træåìng bë phaï huyí, khaí nàng háúp thuû âæåüc tàng lãn 12 ÷13%, haìm læåüng tinh bäüt giaím 14 ÷27%, coìn haìm læåüng âæåìng hoaì tan tàng 20 ÷ 32%. Hiãûn taûi âaî saín xuáút haìng loaût maïy tàng täúc âiãûn tæí coï 4 loaûi kêch thæåïc âãø tiãût truìng caïc cáúu tæí cuía mäi træåìng vaì giaím thåìi gian chu kç âãún 30 ÷ 60 s (baíng 6.1) Baíng 6.1. Âàûc tênh kyî thuáût cuía caïc maïy tàng täúc Caïc chè säú ELT-1 ELT-2,5 ELIT-1A ELIT Nàng læåüng, MV 0,3÷1,5 0,6÷2,5 0,3÷1,0 0,6÷3.0 Cäng suáút trung bçnh khi nàng 25 40 10 10÷30 læåüng cæûc âaûi, kW Kêch thæåïc maïy tàng täúc, mm chiãöu cao 2460 4300 760 2400 âæåìng kênh 1300 1820 1000 1300 110
 13. 6.3. THIÃÚT BË TIÃÛT TRUÌNG MÄI TRÆÅÌNG DINH DÆÅÎNG DAÛNG LOÍNG Tiãût truìng mäi træåìng dinh dæåîng coï thãø tiãún haình trong caïc thiãút bë tiãût truìng taïc âäüng tuáön hoaìn vaì liãn tuûc. Nãúu tiãût truìng mäüt khäúi læåüng khäng låïn coï thãø tiãún haình træûc tiãúp trong caïc thiãút bë lãn men. Khi tiãût truìng caïc mäi træåìng phæïc taûp, træåïc hãút mäüt säú cáúu tæí cuía mäi træåìng dinh dæåîng chæïa nitå phaíi âæåüc tiãût truìng theo chãú âäü mãöm hån, cho nãn phaíi tiãût truìng riãng biãût trong nhæîng thiãút bë âàûc biãût âæåüc goüi laì baïnh ràng vãû tinh. 6.3.1. Baïnh ràng vãû tinh Baïnh ràng vãû tinh laì thiãút bë hçnh truû âæïng âæåüc chãú taûo bàòng theïp khäng gè. Noï coï thãø têch tæì 30 ÷ 50 m3 vaì âæåüc tênh toaïn âãø laìm viãûc åí aïp suáút 280 ÷ 480 kPa. Baïnh ràng vãû tinh coï caïc cæía âãø naûp vaì thaïo caïc cáúu tæí cuía mäi træåìng, caïc äúng näúi âãø naûp vaì thaíi håi, thaíi khäng khê, næåïc, cå cáúu khuáúy träün daûng chán vët coï säú voìng quay 2,5 voìng/s. Trong thiãút bë coï caïc duûng cuû âãø âo vaì âiãöu chènh aïp suáút vaì nhiãût âäü, cæía âãø ræía thiãút bë vaì van baío hiãøm. Trong âæåìng äúng dáùn håi coï læåïi loüc âãø loüc håi. Quaï trçnh tiãût truìng mäi træåìng âæåüc kiãøm tra, âiãöu chènh nhiãût âäü vaì aïp suáút mäüt caïch tæû âäüng. Nãúu tiãún haình laìm nguäüi nhanh sau khi tiãût truìng thç coï thãø taûo ra âäü chán khäng, cho nãn phaíi tiãún haình naûp så bäü khäng khê våïi aïp suáút nháút âënh âaî âæåüc tiãût truìng vaìo thiãút bë. Thaïo mäi træåìng ra khoíi thiãút bë cuîng âæåüc thæûc hiãûn våïi chãú âäü naûp liãn tuûc khäng khê tiãût truìng. Nãúu khäng læu yï caïc biãûn phaïp naìy coï thãø dáùn âãún sæû phoïng âiãûn maûnh vaìo thiãút bë laìm aính hæåíng âãún toaìn hãû thäúng.. Baïnh ràng vãû tinh âæåüc chãú taûo trong nhæîng nàm gáön âáy, âæåüc trang bë hãû thäúng khoaï liãn âäüng âãø ngàn ngæìa khaí nàng taûo chán khäng trong thiãút bë vaì âãø giæî aïp suáút khäng âäøi åí mæïc 280 ÷ 480 kPa. Chãú âäü tiãût truìng tuáön hoaìn coï nhæåüc âiãøm: nàng suáút tháúp, tiãu hao håi, næåïc vaì nàng læåüng âiãûn cao, tiãût truìng træûc tiãúp trong thiãút bë laìm cho viãûc sæí duûng caïc thiãút bë lãn men êt hiãûu quaí vaì laìm giaím giaï trë dinh dæåîng cuía caïc cáúu tæí mäi træåìng. Caïc thiãút bë hiãûn âaûi hån âæåüc sæí duûng âãø tiãût truìng caïc mäi træåìng dinh dæåîng loíng laì nhæîng thiãút bë coï chãú âäü laìm viãûc liãn tuûc. 6.3.2.Thiãút bë tiãût truìng liãn tuûc caïc mäi træåìng dinh dæåîng loíng Tiãût truìng liãn tuûc coï nhiãöu æu âiãøm so våïi tiãût truìng giaïn âoaûn: âaût sæû vä truìng nhanh (gáön 1 phuït), âiãöu âoï cho pheïp tàng nàng suáút cuía thiãút bë, coï khaí nàng tàng hiãûu suáút saín pháøm coï muûc âêch vç khi tiãût truìng liãn tuûc sæû phaï huyí cáúu truïc caïc cháút dinh dæåîng cuía mäi træåìng laì täúi thiãøu, do sæû läü saïng ngàõn, giaím tiãu hao håi do sæí duûng phun håi træûc tiãúp. 111
 14. Thiãút bë tiãût truìng liãn tuûc coï nàng suáút 5 m3/h. Thiãút bë gäöm thuìng chæïa, bäü âun noïng, bäü giæî nhiãût, laìm nguäüi, caïc båm, loüc mäi træåìng, loüc håi, hãû thäúng kiãøm tra tæû âäüng vaì âiãöu chènh caïc thäng säú cuía quaï trçnh. Bäü thu nháûn vaì baío quaín mäi træåìng dinh dæåîng chæa tiãût truìng laì thiãút bë hçnh truû coï nàõp våïi sæïc chæïa 10 m3. Trãn nàõp coï bäü dáùn âäüng cho cå cáúu khuáúy träün vaì caïc khåïp näúi cáön thiãút. Thiãút bë coï aïo ngoaìi âãø laìm nguäüi mäi træåìng cho nãn ráút tiãûn låüi cho baío quaín daìi haûn trong træåìng håüp cáön thiãút cho saín xuáút. Âãø loaûi nhæîng váût låïn hån 0,8 mm ra khoíi mäi træåìng thæåìng æïng duûng laìm saûch hai mæïc. Trãn âæåìng naûp mäi træåìng vaìo bäü âun noïng âæåüc gàõn læåïi loüc bàòng theïp khäng gè coï läù læåïi 0,8 × 0,8 mm. Viãûc laìm saûch bäø sung âæåüc tiãún haình trong cäúc loüc cuîng âæåüc laìm tæì loaûi læåïi trãn vaì âàût åí vë trê khåïp näúi vaìo cuía læu læåüng kãú. Duìng båm xoaïy âãø âáøy mäi træåìng vaìo bäü âun noïng. Bäü âun noïng gäöm voí truû âæïng, nàõp vaì hai voìi phun. Caïc khåïp näúi âãø naûp mäi træåìng dinh dæåîng vaì håi næåïc âæåüc làõp trãn voí thiãút bë. Giæîa caïc pháön trãn vaì dæåïi thiãút bë coï cän âãø naûp låïp moíng âãöu cuía mäi træåìng âaî âæåüc âun noïng vaìo bäü giæî nhiãût. Bäü giæî nhiãût laì äúng xoàõn gäöm 11 voìng äúng våïi âæåìng kênh 89 mm, chiãöu daìi täøng laì 3,4 m. Thãø têch cuía bäü giæî nhiãût 170 l vaì baío âaím thåìi gian giæî åí nhiãût âäü 1400C gáön hai phuït. Âãø laìm laûnh mäi træåìng dinh dæåîng tiãût truìng âãún 400C thæåìng sæí duûng bäü trao âäøi nhiãût kiãøu “äúng läöng äúng” coï âæåìng kênh 76 vaì 133 mm, täøng bãö màût laìm laûnh 20 m2. Nguyãn tàõc laìm viãûc cuía thiãút bë laì âun noïng nhanh mäi træåìng âãún nhiãût âäü tiãût truìng 120 ÷1400C khi tiãúp xuïc træûc tiãúp våïi håi næåïc, giæî mäi træåìng trong doìng liãn tuûc khoaíng 2 ÷ 15 phuït vaì sau âoï laìm laûnh nhanh âãún 35 ÷ 450C. Træåïc khi bàõt âáöu tiãût truìng mäi træåìng dinh dæåîng táút caí caïc bäü pháûn cuía thiãút bë YHC-5 (bäü âun noïng, bäü giæî nhiãût, bäü trao âäøi nhiãût, bäü láúy máùu vaì hãû thäúng âæåìng äúng) phaíi âæåüc tiãût truìng bàòng håi trong 4 giåì. Sau khi triãût truìng thiãút bë måí caïc duûng cuû kiãøm tra tæû âäüng vaì duûng cuû âiãöu chènh caïc thäng säú cuía quaï trçnh, âàût chãú âäü tiãût truìng mäi træåìng. Näúi YHC - 5 våïi näöi lãn men âaî naûp så bäü khäng khê tiãût truìng våïi aïp suáút 76 ÷ 96 kPa. Yãúu täú vä cuìng quan troüng âãø hoaût âäüng bçnh thæåìng cuía thiãút bë tiãût truìng taïc âäüng liãn tuûc âoï laì sæû laìm viãûc an toaìn cuía näöi phaín æïng - maïy träün âãø chuáøn bë mäi træåìng. Viãûc taûo sæû æï âoüng trong doìng mäi træåìng vaì taûo xoaïy trong näöi phaín æïng laìm caín tråí sæû naûp mäi træåìng vaì phaï våí tênh naûp liãûu âãöu âàûn cuía thiãút bë. Âãø traïnh sæû xuáút hiãûn khäng khê trong âæåìng äúng näúi näöi phaín æïng våïi YHC thæåìng coï van ngæåüc chiãöu âãø âiãöu chènh aïp suáút. Quaï trçnh tiãût truìng mäi træåìng dinh dæåîng âæåüc thæûc hiãûn mäüt caïch tæû âäüng theo chãú âäü âaî cho nhåì caïc duûng cuû âiãöu chènh (duûng cuû kiãøm tra mæïc mäi træåìng trong 112
 15. thuìng chæïa, kiãøm tra täúc âäü naûp mäi træåìng vaìo bäü giæî nhiãût, kiãøm tra aïp suáút mäi træåìng do båm âáøy vaì aïp suáút mäi træåìng khi ra khoíi bäü giæî nhiãût, kiãøm tra aïp suáút håi cho van âiãöu chènh cuía thiãút bë). Nhiãût âäü mäi træåìng trong bäü âun noïng vaì aïp suáút cuía mäi træåìng khi ra khoíi bäü giæî nhiãût laì nhæîng thäng säú phaíi âiãöu chènh. Âàûc tênh kyî thuáût cuía thiãút bë tiãût truìng YHC- 5: Nàng suáút, m3/h: 5 Sæïc chæïa cuía bäü âun noïng, l : 25 Thåìi gian coï màût cuía mäi træåìng trong bäü âun noïng, s: 19 Daûng bäü giæî nhiãût: ÄÚng xoàõn Sæïc chæïa cuía bäü giæî nhiãût, l : 170 Âæåìng kênh äúng, mm: 89 Täúc âäü trung bçnh cuía mäi træåìng trong bäü giæî nhiãût, m/s: 0,28 Daûng thiãút bë trao âäøi nhiãût âãø laìm laûnh mäi træåìng: ÄÚng läöng äúng Diãûn têch bãö màût laìm laûnh, m2: 20 Tiãu hao håi, kg/h: 1000 Sæû laìm loaîng mäi træåìng do næåïc ngæng, %: 20 Nhæåüc âiãøm cuía hãû YHC - 5: nàng suáút tháúp, kêch thæåïc cå baín cuía thiãút bë låïn, tiãu hao håi næåïc låïn, hãû säú sæí duûng nhiãût tháúp, æïng duûng daûng thiãút bë trao âäøi nhiãût khäng hoaìn haío, læåüng kim loaûi cuía bäü giæî nhiãût låïn, diãûn têch chiãúm chäø låïn, khoï khàn cho viãûc laìm saûch bãö màût bãn trong vaì mæïc âäü chaíy räúi cuía mäi træåìng tháúp. Thiãút bë tiãût truìng liãn tuûc coï nàng suáút 20 m3/h. Hiãûn taûi âaî coï nhæîng loaûi thiãút bë tiãût truìng liãn tuûc våïi nàng suáút 20, 50, 100, 200 vaì 300 m3/h. Khaïc våïi YHC - 5, thiãút bë YHC - 20 coï âãö cáûp âãún khaí nàng thu häöi nhiãût âãún 77%, æïng duûng thiãút bë trao âäøi nhiãût daûng táúm coï hiãûu quaí hån vaì bäü giæî nhiãût coï kãút cáúu âàûc biãût nhàòm keïo daìi quaíng âæåìng cuía doìng mäi træåìng vaì tàng cæåìng quaï trçnh khuáúy träün. YHC - 20 (hçnh 6.7) bao gäöm thuìng chæïa mäi træåìng dinh dæåîng, caïc båm ly tám, bäü âun noïng, bäü giæî nhiãût, bäü thu häöi nhiãût, bäü trao âäøi nhiãût vaì hãû thäúng âiãöu chènh tæû âäüng caïc thäng säú cuía quaï trçnh. Træåïc khi bàõt âáöu hoaût âäüng táút caí caïc thiãút bë, âæåìng äúng dáùn vaì phuû tuìng YHC âæåüc thanh truìng bàòng håi quaï nhiãût. Håi næåïc âæåüc âæa vaìo bäü âun noïng theo âæåìng viãön cuía van âiãöu chènh tiãu hao håi, sau âoï vaìo bäü giæî nhiãût, thu häöi nhiãût vaì theo âæåìng viãön cuía van giaím aïp suáút vaìo thiãút bë laìm maït. Cuìng luïc måí caïc van giaím xaí næåïc ngæng vaì khi âaût âæåüc nhiãût âäü låïn hån 1400C thç bàõt âáöu äøn âënh thåìi gian tiãût truìng. Trong quaï trçnh tiãût truìng phaíi âoïng ngay van xaí næåïc ngæng, måí caïc duûng cuû âiãöu chènh tæû âäüng vaì thiãút láûp chãú âäü laìm viãûc cuía YHC. Chuyãøn táút caí caïc van âæåìng 113
 16. viãön vaì näúi våïi caïc raînh cuía mäi træåìng dinh dæåîng trong maïy laûnh våïi näöi lãn men tiãût truìng. Cuìng luïc âoï naûp ngay næåïc häöi læu âaî âæåüc laìm saûch vaìo thiãút bë laûnh. Khi nhiãût âäü vaì aïp suáút trong näöi phaín æïng âaût trë säú äøn âënh thç khuáúy âaío caïc cáúu tæí cuía mäi træåìng dinh dæåîng, mäi træåìng måïi laûi cho vaìo thuìng chæïa âãø båm âáøy qua khe âæïng nhoí vaìo bäü âun noïng våïi täúc âäü 3,5 m/s. Miãûng loe seî âæåüc hçnh thaình khi mæïc mäi træåìng trãn läù huït cuía thuìng chæïa bë nhoí laûi trong thåìi gian thaïo càûn, khi âoï seî xaíy ra hiãûn tæåüng huït khäng khê ngoaìi mäi træåìng chæa âæåüc tiãût truìng laìm nhiãùm báøn mäi træåìng. Âãø ngàn ngæìa hiãûn tæåüng naìy trãn bãö màût song song våïi tiãút diãûn ngang cuía läù roït coï chiãöu cao 40 mm ta làõp voìng âãûm chàõn phàóng. dinh dæåîng Mäi træåìng Næåïc Håi Hçnh 6.7. Thiãút bë tiãût truìng liãn tuûc YHC - 20: 1- Thuìng chæïa; 2- Båm; 3- Bäü âun noïng; 4- Bäü giæî; 5- Bäü láúy máùu; 6- Thiãút bë trao âäøi nhiãût- thu häöi; 7- Thiãút bë trao âäøi nhiãût- thiãút bë laìm maït; 8- Thiãút bë lãn men. Håi coï aïp suáút 0,6 MPa âæåüc naûp vaìo bäü âun noïng (hçnh 6.8) qua voìi phun coï âæåìng kênh 2,5 mm làõp trãn vè cæïng cuía äúng näúi tiãúp tuyãún 4, coìn qua äúng näúi 3- mäi træåìng våïi læåüng 1,5 m3/h. Bäü âun noïng laì hçnh truû 1 coï nàõp hçnh elip 2 våïi sæïc chæïa 100 l. Mäi træåìng âæåüc âun noïng nhanh âãún 1300C vaì khi âoï taûo ra næåïc ngæng våïi mäüt læåüng 0,5 m3/h. Tæì bäü âun noïng mäi træåìng âæåüc âæa vaìo äúng dæåïi cuía bäü giæî nhiãût. Bãn trong bäü giæî nhiãût coï mäüt säú bäü pháûn âãø taûo ra nhæîng phoìng hçnh truû thäng nhau, sau âoï mäi træåìng vaìo bäü trao âäøi nhiãût kiãøu táúm - bäü thu häöi nhiãût. Trong bäü thu häöi noï seî âun noïng mäi træåìng ban âáöu chæa âæåüc tiãût truìng âãø cho vaìo bäü âun noïng, coìn chênh noï âæåüc laìm laûnh âãún 900C. Tæì bäü thu häöi nhiãût mäi træåìng âæåüc âáøy vaìo phoìng lãn men khi âaî âæåüc laìm laûnh så bäü trong thiãút bë trao âäøi nhiãût daûng táúm, coìn mäi træåìng dinh dæåîng chæa âæåüc tiãût truìng âæåüc âáøy vaìo bäü âun noïng tæì bäü thu nhiãût. Bäü giæî nhiãût (hçnh 6.9) laì bçnh hçnh truû hai âaïy daûng elip, bãn trong theo chiãöu cao âæåüc bäú trê 10 lä. Mäùi lä coï âoaûn äúng trung tám 1 våïi âéa 2, âéa 3 âæåüc gàõn trãn âoaûn 114
 17. äúng, âoaûn äúng haìn åí cuäúi vaì caïc âoaûn äúng dáùn hæåïng 4. Caïc lä naìy taûo ra hai daîy hçnh truû: mäi træåìng tæì caïc phoìng dæåïi säú 5 qua caïc raînh säú 6 vaìo âoaûn äúng trung tám 1 vaì mäi træåìng coï täúc âäü låïn ra khoíi âoaûn äúng trung tám qua khe håí nhoí 8 vaìo caïc phoìng trãn säú 7. Nhåì caïc âoaûn äúng hæåïng maì mäi træåìng chuyãøn âäüng xoaïy laìm cho quaï trçnh khuáúy - träün täút hån. Sau âoï vaìo bäü pháûn khaïc qua khe voìng giæîa âéa säú 3 vaì âoaûn äúng cuía thiãút bë säú 4. Khi qua liãn tuûc tæì dæåïi lãn trãn mäi træåìng âæåüc giæî laûi åí nhiãût âäü âaî cho trong thåìi gian âënh træåïc, mäi træåìng thoaït ra tæì âoaûn äúng trãn nàõp bäü giæî nhiãût vaì qua âoaûn äúng dæåïi vaìo bäü giæî nhiãût thæï 2 vaì sau âoï tiãúp tuûc vaìo bäü giæî nhiãût thæï 3. Âæåìng kênh cuía bäü giæî nhiãût 600 mm, chiãöu cao 6000 mm, sæïc chæïa cuía bäü giæî nhiãût 1,7 m3. Äúng näúi Hçnh 6.7. Bäü âun noïng Hçnh 6.8. Bäü giæî nhiãût cuía cuía thiãút bë YHC- 20 thiãút bë YHC- 20 Âãø giæî nhiãût âäü mäi træåìng, bäü giæî nhiãût cáön phaíi âæåüc phuí mäüt låïp caïch nhiãût coï chiãöu daìy 35 mm, coìn caïc äúng näúi liãn kãút bàòng låïp 50 mm. Bäü thu nhiãût laì thiãút bë trao âäøi nhiãût daûng táúm coï bãö màût trao âäøi nhiãût 100 m2. 115
 18. Trong quaï trçnh thu häöi nhiãût caïc mäi træåìng âaî âæåüc tiãût truìng vaì chæa tiãût truìng âæåüc chuyãøn âäüng thaình låïp moíng trong caïc raînh hçnh thaình tæì mäùi càûp táúm. Mäùi táúm âæåüc bao boüc mäüt hæåïng tæì mäi træåìng noïng vaì hæåïng khaïc tæì mäi træåìng laìm laûnh, nhåì bãö màût uäún soïng cuía caïc táúm maì thiãút láûp âæåüc chãú âäü chaíy räúi cuía dung dëch nhàòm baío âaím trao âäøi nhiãût maûnh. Hiãûu suáút laìm viãûc cuía bäü thu häöi nhiãût âæåüc âàûc træng båíi hãû säú thu häöi nhiãût. Hãû säú naìy âäúi våïi YHC - 20 âaût 77%. Hãû thäúng thiãút bë âæåüc làõp âàût caïc duûng cuû âo - kiãøm tra nhàòm âaím baío viãûc tæû âäüng quaï trçnh. Thiãút bë tiãût truìng liãn tuûc coï nàng suáút 50 m3/h. Thiãút bë gäöm bäü âun noïng coï sæïc chæïa 0,25 m3, bäü thu häöi nhiãût daûng táúm coï diãûn têch bãö màût trao âäøi nhiãût 125 m2, bäü trao âäøi nhiãût daûng táúm coï diãûn têch bãö màût trao âäøi nhiãût 80 m2, ba bäü giæî nhiãût sæïc chæïa 5,1 m3, loüc mäi træåìng dinh dæåîng coï bãö màût loüc 0,6 m2 vaì båm ly tám nàng suáút 65 m3 mäi træåìng /h, thåìi gian giæî åí nhiãût âäü tiãût truìng laì 6 phuït, nhiãût âäü cuía mäi træåìng âæåüc laìm laûnh 300C. Trong cäng nghiãûp vi sinh thæåìng æïng duûng bäü giæî nhiãût daûng thuìng chæïa vaì daûng äúng. Daûng thuìng chæïa coï kãút cáúu phæïc taûp hån, khoï âaût âæåüc âäü âäöng âãöu cuía doìng mäi træåìng so våïi loaûi äúng. Bäü giæî nhiãût daûng äúng laìm viãûc åí chãú âäü cuía doìng piston, âiãöu âoï âaím baío hiãûu quaí äøn âënh âäúi våïi táút caí caïc pháön tæí vi sinh xaíy ra trong äúng. Bäü giæî nhiãût daûng äúng gäöm caïc äúng âæïng våïi âæåìng kênh 400 ÷ 600 mm, näúi liãn tuûc vaì âæåüc phuí båíi låïp caïch nhiãût. Chiãöu daìi cuía caïc äúng phuû thuäüc vaìo thåìi gian giæî nhiãût mäi træåìng. Thiãút bë tiãût truìng liãn tuûc cuía Haîng DE - laval (Phaïp). Thiãút bë (hçnh 6.10) gäöm coï thuìng cán bàòng næåïc 3, båm naûp liãûu 5, bäü thu häöi nhiãût 6, bäü âun noïng âãø sáúy noïng saín pháøm cuäúi cuìng, bäü giæî nhiãût, trao âäøi nhiãût âãø laìm laûnh cuäúi cuìng cho saín pháøm, bäü trao âäøi nhiãût âãø laìm laûnh næåïc trung gian, caïc duûng cuû âo kiãøm tra vaì bàng taíi âiãöu chènh thiãút bë. Coï thãø phán chia hoaût âäüng cuía thiãút bë tiãût truìng liãn tuûc ra laìm 3 chu kyì: tiãût truìng thiãút bë, tiãût truìng mäi træåìng dinh dæåîng, ræía vaì laìm saûch. Mäi træåìng âæåüc båm vaìo thiãút bë tæì maïy khuáúy träün. Læåüng tiãu hao âæåüc âiãöu chènh nhåì båm naûp liãûu. Mäi træåìng qua bäü trao âäøi nhiãût, bäü giæî nhiãût quay vãö âæåüc âun noïng så bäü âãún 90 ÷ 1200C âun âãún 1400C, sau âoï âæåüc âun noïng åí nhiãût âäü tiãût truìng (vê duû 1400C) trong bäü trao âäøi nhiãût. Mäi træåìng âæåüc giæî trong voìng1 ÷ 2 phuït trong bäü giæî nhiãût. Træåïc khi cho vaìo näöi lãn men mäi træåìng âæåüc laìm laûnh bäø sung âãún 400C trong bäü trao âäøi nhiãût daûng táúm. 116
 19. Hãû säú thu häöi nhiãût 60 ÷ 70% Thiãút bë tiãût truìng taïc âäüng liãn tuûc coï thãø âiãöu khiãøn bàòng thuí cäng vaì coï thãø bàòng tæû âäüng cho táút caí caïc quaï trçnh cäng nghãû. Mäi træåìng dinh dæåîng âaî træåìng dinh dæåîng âæåüc tiãût truìng vaìo näöi lãn men Caïc cáúu tæí mäi Håi âãø âun noïng Roït Næåïc Håi Roït Hçnh 6.10. Thiãút bë tiãût truìng liãn tuûc cuía Haîng DE - laval: 1- Læu læåüng kãú kiãøu con quay; 2- Van âiãöu chènh; 3- Thuìng cán bàòng; 4- Læåüc; 5- Båm; 6 - Bäü trao âäøi nhiãût vaì thu häöi nhiãût læåüng; 7- Maïy khuáúy träün cuía bäü âun noïng; 8- Bäü giæî nhiãût 117

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản