Thiết kế bộ bảo mật điện thoại, chương 3

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
93
lượt xem
35
download

Thiết kế bộ bảo mật điện thoại, chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, tổng đài điện thoại ngày càng phù hợp với yêu cầu phát triển của xã hội. Quá trình nâng cao hoạt động của tổng đài trải qua các loại như sau: 2Tộng đài công nhân: Tổng đài công nhân ra đời từ khi mới bắt đầu hệ thống thông tin điện thoại. Trong tổng đài việc định hướng thông tin được thực hiện bằng sức người. Nói cách khác, việc kết nối thông thoại cho các thuê bao (máy điện thoại) được thực hiện trực tiếp bằng con người (gọi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế bộ bảo mật điện thoại, chương 3

  1. CHƯƠNG 3: Phaân loaïi toång ñaøi: 1.Phaân loaïi theo coâng ngheä: Cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa khoa hoïc kyõ thuaät, toång ñaøi ñieän thoaïi ngaøy caøng phuø hôïp vôùi yeâu caàu phaùt trieån cuûa xaõ hoäi. Quaù trình naâng cao hoaït ñoäng cuûa toång ñaøi traûi qua caùc loaïi nhö sau: 2.Toång ñaøi coâng nhaân: Toång ñaøi coâng nhaân ra ñôøi töø khi môùi baét ñaàu heä thoáng thoâng tin ñieän thoaïi. Trong toång ñaøi vieäc ñònh höôùng thoâng tin ñöôïc thöïc hieän baèng söùc ngöôøi. Noùi caùch khaùc, vieäc keát noái thoâng thoaïi cho caùc thueâ bao (maùy ñieän thoaïi) ñöôïc thöïc hieän tröïc tieáp baèng con ngöôøi (goïi laø ñieän thoaïi vieân). Nhieäm vuï cuï theå cuûa ñieän thoaïi vieân bao goàm: -Nhaän bieát yeâu caàu thueâ bao goïi cuûa yeâu caàu thueâ bao baèng tín hieäu ñeøn baùo hoaëc chuoâng keâu, ñoàng thôøi ñònh vò ñöôïc thueâ bao goïi. -Tröïc tieáp hoûi thueâ bao goïi coù nhu caàu thoâng thoaïi vôùi thueâ bao naøo. -Tröïc tieáp rung chuoâng cho thueâ bao ñoái phöông (thueâ bao bò goïi) baèng caùch ñoàng boä chuyeån maïch cung caáp doøng ñieän AC ñeán thueâ bao ñoái phöông. -Trong tröôøng hôïp thueâ bao ñoái phöông (ñoái phöông ñang ñaøm thoaïi), ñieän thoaïi vieân traû lôøi cho thueâ bao goïi bieát. -Khi thueâ bao goïi ñoái phöông nhaác maùy, ñieän thoaïi vieân nhaän bieát ñieàu naøy vaø ngaét doøng chuoâng, ruùt phích caém cuûa thueâ bao vaø caém phích caém cuûa thueâ bao bò goïi, cho pheùp hai thueâ bao thoâng thoaïi. Coâng vieäc tieáp theo cuûa ñieän thoaïi vieân laø giaùm saùt cuoäc ñaøm thoaïi. -Neáu moät trong hai thueâ bao gaùc maùy, ñieän thoaïi vieân nhaän bieát ñieàu naøy vaø caét thoâng thoaïi, baùo cho thueâ bao coøn laïi bieát cuoäc ñaøm thoaïi ñaõ chaám döùt.
  2. Toång ñaøi coâng nhaân ñaàu tieân laø toång ñaøi töø thaïch coâng nhaân. Trong toång ñaøi naøy, caùc cuoäc ñaøm thoaïi ñeàu thieát laäp bôûi ñieän thoaïi vieân tieáp daây baèng phích caém hay khoùa di chuyeån. Taïi ngay toång ñaøi vaø thueâ bao coù moät maùy phaùt ñieän rieâng ñeå goïi chuoâng vaø nguoàn DC ñeå cung caáp cho cuoäc ñaøm thoaïi. Sau ñoù toång ñaøi coâng nhaân phaùt trieån theo moät böôùc phaùt trieån môùi: toång ñaøi coâng nhaân ñieän. Trong toång ñaøi naøy, caùc thueâ bao chæ coù moät nguoàn duy nhaát ñuùng chung cho taát caû caùc maùy. *Nhöôïc ñieåm cuûa toång ñaøi coâng nhaân: -Thôøi gian keát noái laâu. -Deã bò nhaàm laãn. -Vôùi dung löôïng lôùn, keát caáu vaø thieát bò cuûa toång ñaøi phöùc taïp vaø coù nhieàu ñieän thoaïi vieân laøm vieäc cuøng moät luùc môùi ñaûm baûo thoâng thoaïi cho caùc thueâ bao lieân tuïc. 3.Toång ñaøi töï ñoäng: Vieäc phaùt trieån töø toång ñaøi coâng nhaân sang toång ñaøi töï ñoäng laø moät böôùc tieán quan troïng cho toång ñaøi thoâng tin ñieän thoaïi. Ngöôøi ta chia toång ñaøi töï ñoäng ra laøm hai loaïi: -Toång ñaøi cô ñieän. -Toång ñaøi töï ñoäng. 4.Toång ñaøi cô ñieän: Kyõ thuaät chuyeån maïch trong toång ñaøi cô ñieän nhôø vaøo caùc boä chuyeån maïch cô khí, ñöôïc ñieàu khieån baèng caùc maïch ñieän töû, bao goàm: -Chuyeån maïch quay troøn. -Chuyeån maïch töøng naác. -Chuyeån maïch ngang doïc.
  3. Trong toång ñaøi cô ñieän, vieäc nhaän daïng thueâ bao goïi, xaùc ñònh thueâ bao bò goïi, caáp aâm hieäu, keát noái thoâng thoaïi ñeàu ñöôïc thöïc hieän moät caùch töï ñoäng nhôø caùc maïch ñieàu khieån baèng ñieän töû cuøng vôùi caùc boä chuyeån maïch baèng cô khí. So vôùi toång ñaøi nhaân coâng toång ñaøi cô ñieän coù nhöõng öu ñieåm lôùn: -Thôøi gian keát noái nhanh hôn, chính xaùc hôn. -Dung löôïng toång ñaøi coù theå taêng leân nhieàu. -Giaûm nheï coâng vieäc cuûa ñieän thoaïi vieân. *Tuy nhieân toång ñaøi cô ñieän coù moät soá nhöôïc ñieåm sau: -Thieát bò coàng keành. -Toán nhieàu naêng löôïng. -Ñieàu khieån keát noái phöùc taïp. Caùc nhöôïc ñieåm naøy caøng theå hieän khi dung löôïng khaù lôùn. 5.Toång ñaøi ñieän töû: Trong caùc toång ñaøi ñieän töû,caùc boä chuyeån maïch goàm caùc linh kieän baùn daãn, vi maïch duøng vôùi caùc relay, analog switch ñöôïc ñieàu bôûi caùc maïch ñieän töû, vi maïch. Trong toång ñaøi ñieän töû, caùc boä chuyeån maïch baèng baùn daãn thay theá caùc boä chueån maïch cô khí cuûa toång ñaøi cô ñieän laøm cô caáu cuûa toång ñaøi goïn nheï ñi nhieàu,thôøi gian keát noái thoâng thoaïi nhanh hôn, naêng löôïng tieâu taùn ít hôn. Toång ñaøi ñieän töû coù öu ñieåm lôùn laø coù theå taêng dung löôïng lôùn maø thieát bò khoâng phöùc taïp leân nhieàu. 6.Phaân loaïi theo caáu truùc maïng ñieän thoaïi: Hieän nay treân maïng vieãn thoâng coù 5 loaïi toång ñaøi sau: -Toång ñaøi cô quan PABX (Private Automatic Branch Exchange) :ñöôïc duøng trong cô quan,khaùch saïn vaø chæ söû duïng cho trung keá CO-line. -Toång ñaøi noâng thoân RE (Rural Exchange): ñöôïc söû duïng ôû caùc xaõ, khu daân cö ñoâng, caùc chôï… vaø coù theå söû duïng caùc loaïi trung keá. -Toång ñaøi noäi haït LE (Local Exchange): ñöôïc ñaët ôû caùc trung taâm huyeän tænh vaø söû duïng caùc loaïi trung keá.
  4. -Toång ñaøi ñöôøng daøi TE (Toll Exchange): duøng ñeå keát noái toång ñaøi noäi haït tænh vôùi nhau, chuyeån maïch caùc cuoäc goïi ñöôøng daøi trong nöôùc khoâng coù thueâ bao naøo. -Toång ñaøi caùc cöûa ngoõ quoác teá (Gate Exchange): toång ñaøi naøy ñöôïc duøng choïn höôùng vaø chuyeån maïch cuoäc goïi vaøo maïng quoác teá. Ñeå noái caùc maïng quoác gia vôùi nhau coù theå chuyeån quaù giang caùc cuoäc goïi. 7. Maùy ñieän thoaïi: Baát cöù maùy ñieän thoaïi naøo cuõng phaûi hoaøn thaønh caùc chöùc naêng sau: -Baùo hieäu cho ngöôøi söû duïng ñieän thoaïi bieát heä thoáng toång ñaøi ñaõ saün saøng hay chöa saün saøng tieáp cuoäc goïi. Chöùc naêng naøy theå hieän ôû choã phaûi baùo hieäu cho ngöôøi söû duïng ñieän thoaïi baèng aâm hieäu môøi quay soá hay aâm hieäu baùo baän. -Phaûi gôûi ñöôïc maõ soá thueâ bao bò goïi vaøo toång ñaøi. Ñieàu naøy ñöôïc thöïc hieän baèng caùch quay soá hay nhaán phím. -Chæ daãn cho ngöôøi söû duïng bieát tình traïng dieãn bieán keát noái baèng caùc aâm hieäu hoài aâm chuoâng hay baùo baän. -Baùo hieäu cho ngöôøi söû duïng bieát thueâ bao ñang bò goïi thöôøng laø baèng tieáng chuoâng. -Chuyeån ñoåi tieáng noùi thaønh tín hieäu ñieän truyeàn ñi ñeán ñoái phöông vaø chuyeån ñoåi tín hieäu ñieän töø ñoái phöông ñeán thaønh tieáng noùi. -Coù khaû naêng baùo cho toång ñaøi khi thueâ bao nhaác maùy. -Choáng tieáng goïi laïi, tieáng keng, tieáng clic khi phaùt xung soá. -Ngoaøi ra ngöôøi ta coøn chuù yù ñeán tính naêng töï doäng ñieàu chænh möùc aâm thanh nghe, noùi. Töï ñoäng ñieàu chænh nguoàn nuoâi, phoái hôïp trôû khaùng vôùi ñöôøng daây. Chöùc naêng naøy tröôùc kia chöa ñöôïc chuù yù laém, vì vaäy trong thöïc teá xaûy ra tình traïng neáu ñöôøng daây thueâ bao gaén maùy noùi nghe lôùn vaø ngöôïc laïi. Maùy aán phím ñöôïc cheá taïo cacù boä nghe noùi maø heä soá khueách ñaïi coù theå thay ñoåi tyû leä nghòch vôùi ñöôøng daây. Ngoaøi chöùc naêng treân ngöôøi ta coøn cheá taïo caùc maùy ñieän thoaïi coù khaû naêng sau: -Goïi baèng soá ruùt goïn. -Nhôù soá thueâ bao ñaëc bieät.
  5. -Goïi laïi töï ñoäng: khi goïi moät thueâ bao naøo ñoù maø thueâ bao naøy bò baän, ta coù theå ñaët maùy trong khi soá thueâ bao vöøa ñöôïc löu tröõ trong boä nhôù maùy ñieän thoaïi. Sau ñoù ta nhaán moät nuùt töông öùng, soá ñieän thoaïi vöøa goïi naøy ñöôïc phaùt ñi, hoaëc sau thôøi gian naøo ñoù duø khoâng nhaán nuùt goïi thì soá ñieän thoaïi naøy cuõng töï ñoäng phaùt ñi, khi thueâ bao raûnh thì maùy töï ñoäng reo chuoâng töø hai phía. Caùc thoâng soá vaø giôùi haïn maùy ñieän thoaïi: Thoâng soá Caùc giaù trò maãu Giaù trò söû duïng Doøng laøm vieäc 20 – 80 mA 20 – 120 mA Nguoàn toång ñaøi -48 -> -60 V -47 -> -150 V Ñieän trôû voøng 0 – 1300  0 – 1600  Suy hao 8 dB 17dB Meùo daïng Toång coäng 50 dB Doøng chuoâng 90 Vmrs/20 Hz 75–90 Vmrs/16–25Hz Thanh aùp oáng noùi 70 –90 dB
Đồng bộ tài khoản