intTypePromotion=1

thiết kế dây chuyền tự động lắp ráp bút bi, chương 10

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
114
lượt xem
55
download

thiết kế dây chuyền tự động lắp ráp bút bi, chương 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dùng để phát hiện sự có mặt của phôi liệu và kiểm tra năng suất của dây chuyền. Cảm biến kiểm tra là các sensor quang phát, và thu tín hiệu. Sensor gồm có 3 dây, 1 dây nguồn và 2 dây tín hiệu. Nguyên lý hoạt động: Gồm phần phát, thu tín hiệu được đặt phía dưới giá đỡ. Khi mà phôi được di chuyển trên giá đỡ sẽ che khuất tín hiệu từ sensor, làm cho tín hiệu phản xạ ngược về nguồn, và truyền tín hiệu này về bộ điều khiển làm dây chuyền ngừng hoạt động....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế dây chuyền tự động lắp ráp bút bi, chương 10

  1. Chương 10: Caûm bieán kieåm tra Duøng ñeå phaùt hieän söï coù maët cuûa phoâi lieäu vaø kieåm tra naêng suaát cuûa daây chuyeàn. Caûm bieán kieåm tra laø caùc sensor quang phaùt, vaø thu tín hieäu. Sensor goàm coù 3 daây, 1 daây nguoàn vaø 2 daây tín hieäu.  Nguyeân lyù hoaït ñoäng: Goàm phaàn phaùt, thu tín hieäu ñöôïc ñaët phía döôùi giaù ñôõ. Khi maø phoâi ñöôïc di chuyeån treân giaù ñôõ seõ che khuaát tín hieäu töø sensor, laøm cho tín hieäu phaûn xaï ngöôïc veà nguoàn, vaø truyeàn tín hieäu naøy veà boä ñieàu khieån laøm daây chuyeàn ngöøng hoaït ñoäng. 5.4 Cô caáu ñieàu khieån  Heä thoáng ñieàu khieån töï ñoäng: Nhö chuùng ta ñieàu bieát moãi moät heä thoáng ñieàu khieån töï ñoäng ( HTÑKTÑ) ñeàu goàm coù hai boä phaän: boä phaän chaáp haønh vaø boä phaän ñieàu khieån . Boä phaän ñieàu khieån laø phöông tieän cuûa töï ñoäng hoaù ñeå xöû lyù tín hieäu ñieàu khieån quaù trình vaø nhöõng tín hieäu nhìn thaáy ñöôïc tuyø thuoäc vaøo tín hieäu cuûa lieân heä phaûn hoài töø quaù trình vaø nhieäm vuï ñieàu khieån . Caùc heä thoáng ñieàu khieån töï ñoäng coù theå khaùc nhau bôûi trung taâm hoaù ñieàu khieån, phöông phaùp taùc ñoâng hieäu leänh, daïng cuûa
  2. vaät chöùa chöông trình, chöùc naêng coâng ngheä, soá doøng vaø soá daïng tín hieäu nhöng ñieàu coù moät soá ñaëc ñieåm chung laø coù nhöõng boä phaän chuû yeáu nhö caûm bieán cô caáu phaân phoái vaø cô caáu chaáp haønh . - Caûm bieán: Moät trong nhöõng boä phaän chuû yeáu cuûa boä phaän ñieåu khieån töï ñoäng laø ñatric maø ngöôøi ta thöôøng goïi laø caûm bieán hay chuyeån ñoåi . Nhieäm vuï cuûa caûm bieán laø bieán ñoåi tín hieäu töø daïng naøy sang daïng khaùc . Caûm bieán bao goàm caùc thaønh phaàn nhö tieáp nhaän, ñaõ cho so saùnh vaø bieán ñoåi . Khi tieáp nhaän moät tín hieäu naøo ñoù töø beân ngoaøi, caûm bieán seõ bieán ñoåi noù thaønh tín hieäu ( thöôøng laø tín hieäu ñieän ) thuaän tieän cho vieäc tieáp tuïc truyeàn ñi, tieáp tuïc bieán ñoåi, hoaëc khuyeách ñaïi leân . Caûm bieán coù theå laø nhöõng nuùt aán coâng taéc haønh trình, tay gaït, teá baøo quang ñieän hoaëc caëp nhieät ñieän v.v … Ngöôøi ta phaân loaïi caûm bieán ra loaïi tieáp xuùc, khoâng tieáp xuùc caûm öùng ñieän dung, quang ñieän v.v… - Cô caáu caáp phoâi Cô caáu caáp phoâi coøn coù teân goïi laø cô caáu trung gian . Noù coù nhieäm vuï truyeàn ñi, phaân phoái, toå hôïp, laøm taêng leân hoaëc giaûm ñi nhöõng tín hieäu do caûm bieán phaùt ra .
  3. Cô caáu phaân phoái coù theå laø rô le trung gian, rô le thôøi gian, cô caáu khuyeách ñaïi tinh theå baùn daãn, cô caáu khuyeách ñaïi thuyû ñoäng vaø khí ñoäng … - Cô caáu chaáp haønh Boä phaän chuû yeáu thöù ba trong ñieàu khieãn töï ñoäng laø cô caáu chaáp haønh . Chöùc naêng cuûa noù laø ñaûm baûo thöïc hieän moät taùc ñoäng ñieàu khieån naøo ñoù . Cô caáu chaáp haønh coù theå laø ñoäng cô ñieän, boä ly hôïp ñieän töû, nam chaâm ñieän … Ví duï nam chaâm ñieän bieán ñieän naêng thaønh cô naêng ñeå môû naép chaén cuûa cô caáu phaân loaïi chi tieát .  Phaân loaïi caùc heä thoáng ñieàu khieån töï ñoäng: - Heä thoáng ñieàu khieån taäp trung - Heä thoáng ñieàu khieån phuï thuoäc - Heä thoáng ñieåu khieån hoãn hôïp  Nhöõng heä thoáng ñieàu khieån ñieån hình: - Heä thoáng ñieàu khieån theo cöõ ty Ñeå thöïc hieän ñöôïc chöùc naêng ñieàu khieån trong moãi heä thoáng ñieàu khieån töï ñoäng ñeàu coù ba phaän chính sau ñaây: vaät chöùa chöông trình, boä phaän ñoïc, boä phaän daãn chöông trænh . Keát caáu cuûa boä phaän ñoïc chöông trình ñoái vôùi moãi heä thoáng raát khaùc nhau vaø phuï thuoäc vaøo yeâu caàu ñaõ cho . Trong caùc heä thoáng ñieàu khieån hieän ñaïi, thöôøng duøng caùc boä phaän ñoïc kieåu
  4. cô, ñieän cô, ñieän thuyû löïc . Ngoaøi ra caàn phaûi coù boä phaän daãn chöông trình cho maùy moùc Tuyø theo keát caáu vaø khoái löôïng gia coâng trong quaù trình coâng ngheä maø vaät chaát chöông trình coù theå laø tuyeán tính hoaëc khoâng gian Heä thoáng ñieàu khieån theo cöõ tyø laø heä thoáng ñieàu khieån phuï thuoäc maø trong ñoù vieäc ñieàu khieån ñöôïc thöïc hieän nhôø caùc cöõ tyø coá ñònh taùc ñoäng vaøo caùc caûm bieán Taát caû caùc cô caáu chaáp haønh cuûa thieát bò ñöôïc ñieàu khieån baèng caùc cöõ tyø vaø ñöôïc thöïc hieän sao cho moãi moät chuyeån ñoäng tieáp theo ñeàu phaûi dieãn ra sau khi chuyeån ñoäng tröôùc noù ñaõ hoaøn thaønh . Chöông trình gia coâng coù theå ñaët ra baèng caùch xeáp ñaët caùc cöõ tyø treân thöôùc chuyeân duøng maø ñöôïc keïp ôû treân baøn maùy . Treân caùc thieát bò töï ñoäng heä thoáng cöõ tyø ñöôïc söû duïng ñeå ñieåu khieån haønh trình laøm vieäc cuûa caùc boä phaän baèng caùch truyeàn hieäu leänh töø boä phaän naøy ñeán caùc boä phaän khaùc ví duï nhö ñieàu khieån chu kyø laøm vieäc cuûa ñaàu löïc, baøn maùy vaø heä thoáng lieân ñoäng . Cöõ tyø coù theå thöïc hieän hai chöùc naêng: khoáng cheá giôùi haïn dòch chuyeån vaø ñieàu khieån nhöõng dòch chuyeån ñoù thöïc hieän moät caùch thöù töï . Ñeå thöïc hieän chöùc naêng ñaàu tieân thöôøng söû duïng caùc cöõ tyø cöùng maø noù seõ taùc ñoäng vaøo heä thoáng daãn ñoäng cuûa cô caáu chaáp haønh ôû vò trí cuoái cuøng .
  5. Trong tröôøng hôïp thöù hai ñeå ñieàu khieån nhöõng dòch chuyeån ngöôøi ta coù theå duøng caùc choát ñoùng môû haønh trình. Heä thoáng ñieàu khieån naøy chæ kieåm tra vò trí ñaåu vaø cuoái cuûa cuoái cuûa cô caáu chaáp haønh vì vaäy maø ñoái vôùi caùc cô caáu chaáp haønh laøm vieäc treân vò trí, vieäc ñieàu khieån seõ khoâng ñoàng boä. Vieäc thay ñoåi vaø chuaån bò chöông trænh gia coâng khoâng maát nhieàu thôøi gian, tính oàn ñònh vaø linh loaït cao. Loaïi heä thoáng ñieàu khieån theo cöõ tyø ñöôïc thöïc hieän baúng cô caáu chaáp haønh chæ theo ví duï, ví duï tieän caùc truïc baäc, phay caùc maët baäc . Vieäc ñieåu khieån heä thoáng caùc cöõ tyø ñöôïc thöïc hieän baèng cô caáu chaáp haønh chæ theo moät toaï ñoä vì vaäy khoâng theå söû duïng khi gia coâng nhöõng beà maët coù proâfin cong phöùc taïp . Khi söû duïng heä thoáng ñieàu khieån naøy chuùng ta nhaän thaáy chuùng coù nhöôïc ñieåm laø nhöõng coâng taéc, choát haønh trình thöôøng hö hoûng vì phoi, buïi baån, , daàu môû baùm vaøo laøm cho ñoä tin caäy cuûa heä thoáng khoâng cao . Nhöng maët khaùc chuùng ta coù keát caáu ñôn giaûn giaù reû tính vaïn naêng cao.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản