intTypePromotion=1

thiết kế dây chuyền tự động lắp ráp bút bi, chương 12

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
129
lượt xem
46
download

thiết kế dây chuyền tự động lắp ráp bút bi, chương 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phôi liệu được di chuyển đến các vị trí lắp ráp là nhờ cơ cấu di chuyển, tuy nhiên truyền chuyển động cho nó cần một bộ phận dẫn động đó là bộ truyền xích. Gồm có hai bộ truyền xích, bộ truyền xích từ trục ra của cam đến đầu trục của cơ cấu di chuyển, và bộ truyền xích từ đầu cơ cấu di chuyển đến cuối cơ cấu di chuyển. Đảm bảo cho cơ cấu di chuyển nâng hạ phôi liệu một cách nhịp nhàng, đảm bảo năng suất yêu cầu....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế dây chuyền tự động lắp ráp bút bi, chương 12

  1. Chöông 12: TÍNH TOAÙN, THIEÁT KEÁ CAÙC BOÄ PHAÄN TRONG DAÂY CHUYEÀN 6.1 Heä thoáng daãn ñoäng: Phoâi lieäu ñöôïc di chuyeån ñeán caùc vò trí laép raùp laø nhôø cô caáu di chuyeån, tuy nhieân truyeàn chuyeån ñoäng cho noù caàn moät boä phaän daãn ñoäng ñoù laø boä truyeàn xích. Goàm coù hai boä truyeàn xích, boä truyeàn xích töø truïc ra cuûa cam ñeán ñaàu truïc cuûa cô caáu di chuyeån, vaø boä truyeàn xích töø ñaàu cô caáu di chuyeån ñeán cuoái cô caáu di chuyeån. Ñaûm baûo cho cô caáu di chuyeån naâng haï phoâi lieäu moät caùch nhòp nhaøng, ñaûm baûo naêng suaát yeâu caàu. 6.1.1 Cô caáu di chuyeån 6.1.1.1 Thieát keá boä truyeàn xích töø truïc ra cuûa cam ñeán ñaàu truïc cuûa cô caáu di chuyeån Ñeå daãn ñoäng cho phoâi lieäu tôùi caùc vò trí laép raùp ta duøng boä truyeàn xích.  Choïn loaïi xích: Boä truyeàn xích laøm vieäc vôùi vaän toác thaáp neân ta duøng loaïi xích oáng con laên. Noù coù theå thay theá ma saùt tröôït giöõa oáng raêng ñóa xích (ôû xích oáng) baèng ma saùt laên giöõa con laên vaø raêng ñóa xích (ôû xích con laên). Do vaäy ñoä beàn moøn cuûa xích con laên cao
  2. hôn xích oáng, cheá taïo noù khoâng phöùc taïp baèng xích oáng, do ñoù xích con laên ñöôïc duøng khaù roäng raõi.  Xaùc ñònh caùc thoâng soá cuûa xích vaø boä truyeàn. - Xaùc ñònh soá raêng ñóa xích Soá raêng ñóa xích caøng thaáp thì caøng bò moøn nhanh, va ñaäp cuûa maéc xích vaøo raêng ñóa xích caøng taêng, vaø xích laøm vieäc caøng oàn. Do ñoù caøng haïn cheá soá raêng nhoû nhaát cuûa ñóa xích Soá voøng quay cuûa truïc I: nI = 50 (vg/ph) Soá voøng quay cuûa truïc II: nII = 50 (vg/ph) n II 50  1 Ta coù: u = n I 50 Theo taøi lieäu [6], vôùi u = 1, choïn soá raêng ñóa nhoû Z1 = 27,  Z 2  u  Z 1  1  27  27 , choïn Z2 = 27 - Ñònh böôùc xích Böôùc xích t ñöôïc choïn theo ñieàu kieän haïn cheá aùp suaát sinh ra trong baûn leà. Soá voøng quay trong 1 phuùt cuûa xích phaûi nhoû hôn soá voøng quay giôùi haïn. Ñeå tìm böôùc xích tröôùc heát ta phaûi tính heä soá söõ duïng K K = Kd. Ka. Ko. Kñc. Kb. Kc Trong ñoù: Kd: Heä soá xeùt ñeán taûi troïng ngoaøi Kd = 1
  3. Ka: Heä soá xeùt ñeán chieàu daøi Ka = 0.8 Ko: Heä soá xeùt ñeán caùch boá trí boä truyeàn Ko =1 Kñc: Heä soá xeùt ñeán khaû naêng ñieàu chænh löïc caêng xích Kñc = 1.1 Kb: Heä soá xeùt ñeán ñieàu kieän boâi trôn Kb = 1.5 Kc: Heä soá xeùt ñeán cheá ñoä laøm vieäc cuûa boä truyeàn Kc = 1.45 K  1.45  1.5  1.1  1  0.8  1.914 Xaùc ñònh coâng suaát tính toaùn cuûa boä truyeàn xích: Nt = K.Kz. Kn.N Trong ñoù: N: coâng suaát boä truyeàn xích N = 0.018(KW) Z 01 27 Kz   1 Z 1 27 n01 50 Kn   1 n1 50 Z01, n01: Soá raêng vaø soá voøng quay ñóa ñóa daãn cuûa boä truyeàn cô sôû Z01 = 27, n01 = 50 Nt =1  1  1.913  0.018  0.0344KW  Tra baûng 4.4 TL [6], vôùi n01 = 50(vg/ph) ta choïn ñöôïc xích oáng con laên moät daõy coù caùc thoâng soá sau: Böôùc xích t =12.7 (mm) Dieän tích baûn leà xích F = 21.2 (mm2) Taûi troïng phaù hoûng Q = 9000N Khoái löôïng 1m xích q = 0.31(Kg)
  4. Kieåm nghieäm soá voøng quay theo coâng thöùc n  n gh ngh: phuï thuoäc vaøo böôùc xích vaø soá raêng ñóa xích Tra baûng 4.5 TL [6], ngh =2550 vg/ph n = 70 vg/ph Thoûa maõn ñieàu kieän - Ñònh khoaûng caùch truïc A vaø soá maéc xích: Soá maéc xích ñöôïc tính theo coâng thöùc: 2 Z  Z 2 2 A  Z1  Z 2  t X  1    . 2 t  2  A Choïn A = 50t = 50.12.7 = 635 mm Z1 = 27 raêng Z2 = 27 raêng 2 27  27 2  635  27  27  12.7 X     .  127  X  128 2 12.7  2  635 Tính laïi khoaûng caùch theo coâng thöùc 4.5 TL [6] t  2 Z  Z2 Z  Z2 2  Z  Z1  A  X  1  (X  1 )  8 2   4  2 2  2    12.7  27  27 2  27  27   2 27  27 A 100   (100  )  8    641mm 4   2 2  2    Ñeå ñaûm baûo ñoä voõng bình thöôøng, traùnh cho xích khoûi bò caêng quaù, ta giaûm khoaûng caùch truïc A ñi moät khoaûng A  0.003 A  A  1.92  A  638mm
  5. Kieåm nghieäm soá laàn va ñaäp trong 1 giaây theo coâng thöùc 4.5 TL [6], u  Z .n  27  50  0.73 15 X 15  128 Tra TL [7] u = 0.73 < [u] =60 - Tính ñöôøng kính voøng chia cuûa ñóa xích. t 12.7 Ñóa daãn: dc    109.4mm 180 180 sin sin Z 27 t 12.7 Ñóa bò daãn: dc    109.4mm 180 180 sin sin Z Z - Caùc thoâng soá vaø kích thöôùc boä truyeàn xích. + Ñóa daãn Ñöôøng kính voøng chia: dc =109.4 mm Ñöôøng kính voøng ñænh:  180   180  d c  t  k  cot g   12.7 0.6  cot g   116.2mm  Z   27  Vôùi t =12.7 ; Z = 27 ; k = 0.6 Ñöôøng kính voøng chaân: d i  d c  2r  116.2  2  3.95  101.5mm Vôùi r laø baùn kính oáng laên cuûa xích oáng con laên r  0.502d1  0.05  3.95 +Ñóa bò daãn Ñöôøng kính voøng chia: dc =109.4 mm Ñöôøng kính voøng ñænh:  180   180  d c  t  k  cot g   12.7 0.6  cot g   116.2mm  Z   27  Vôùi t =12.7 ; Z = 27 ; k = 0.6 Ñöôøng kính voøng chaân: d i  d c  2r  116.2  2  3.95  101.5mm
  6. Vôùi r laø baùn kính oáng laên cuûa xích oáng con laên r  0.502d1  0.05  3.95

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản