intTypePromotion=3

thiết kế dây chuyền tự đông lắp ráp bút bi ( TL 034 ), chương 8

Chia sẻ: Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
142
lượt xem
55
download

thiết kế dây chuyền tự đông lắp ráp bút bi ( TL 034 ), chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cơ cấu vận chuyển phôi. Cơ cấu cấp phôi. Cơ cấu kiểm tra. Chương trình điều khiển. Bộ phận công tác. 1: Các phương pháp vận chuyển phôi Vận chuyển liên tục. Vận chuyển đồng bộ gián đoạn. Vận chuyển theo kiểu đẩy tự do. Ta thấy phôi liệu di chuyển một cách đồng bộ trên giá đỡ nhờ cơ cấu di chuyển, nhưng có khoảng thời gian chờ để các cơ cấu (cấp cán ,ruột…) thực hiện quá trình lắp ráp. Do đó cơ cấu vận chuyển của ta là vận chuyển đồng bộ và gián...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế dây chuyền tự đông lắp ráp bút bi ( TL 034 ), chương 8

  1. Chöông 8: PHAÂN TÍCH KHAÙI QUAÙT DAÂY CHUYEÀN Trong daây chuyeàn bao goàm caùc cô caáu,boä phaän:  Cô caáu vaän chuyeån phoâi.  Cô caáu caáp phoâi.  Cô caáu kieåm tra.  Chöông trình ñieàu khieån.  Boä phaän coâng taùc. 1: Caùc phöông phaùp vaän chuyeån phoâi Vaän chuyeån lieân tuïc. Vaän chuyeån ñoàng boä giaùn ñoaïn. Vaän chuyeån theo kieåu ñaåy töï do. Ta thaáy phoâi lieäu di chuyeån moät caùch ñoàng boä treân giaù ñôõ nhôø cô caáu di chuyeån, nhöng coù khoaûng thôøi gian chôø ñeå caùc cô caáu (caáp caùn ,ruoät…) thöïc hieän quaù trình laép raùp. Do ñoù cô caáu vaän chuyeån cuûa ta laø vaän chuyeån ñoàng boä vaø giaùn ñoaïn.  Caùc cô caáu vaän chuyeån : - Cô caáu vaän chuyeån ñöôøng thaúng Heä thoáng di chuyeån kieåu thanh gaït: Vôùi cô caáu vaän chuyeån kieåu thanh gaït, phoâi lieäu ñöôïc naâng leân khoûi vò trí cuûa giaù ñôõ vaø ñöôïc haï xuoáng vò trí keá tieáp treân giaù ñôõ, nghóa laø phoâi lieäu ñaõ ñöôïc di chuyeån sang vò trí môùi treân giaù ñôõ.
  2. Hình 1: Cô caáu vaän chuyeån ñöôïc söû duïng trong daây chuyeàn. - Heä thoáng vaän chuyeån kieåu con laên quay - Heä thoáng baêng taûi xích Keát luaän: Töø caùc heä thoáng vaän chuyeån phoâi nhö treân ta thaáy cô caáu vaän chuyeån theo ñöôøng thaúng laø phuø hôïp vaø phöông phaùp vaän chuyeån phoâi laø ñoàng boä vaø giaùn ñoaïn. 2: Cô caáu caáp phoâi: Caùc phoâi ñöôïc duøng trong daây chuyeàn laø caùc phoâi rôøi ( caùn ,ruoät ,taûm…).Ta ñi tìm hieåu veà caùc loaïi phoâi rôøi vaø quy luaät chuyeån ñoäng cuûa noù ñeå töø ñoù löïa choïn kieåu caáp phoâi hôïp lyù phuø hôïp vôùi daây chuyeàn, vaø ñaûm baøo naêng suaát yeâu caàu.  Phoâi rôøi: Phoâi rôøi laø loaïi phoâi söû duïng phoå bieán trong quaù trình saûn xuaát haøng loaït vaø haøng khoái, ñaây laø loaïi phoâi voâ cuøng ña daïng veà hình daùng, phong phuù veà chuûng loaïi vaø kích thöôùc. Ñieàu ñoù
  3. ñaõ gaây nhieàu khoù khaên trong vieäc töï ñoäng hoaù caáp phoâi. Vì vaäy, vieäc phaân loaïi phoâi rôøi coù yù nghóa raát lôùn trong löïa choïn caùc cô caáu caáp phoâi. Thoâng thöôøng, phoâi rôøi ñöôïc phaân loaïi theo hình daùng. Trong moät soá tröôøng hôïp, neáu hình daùng khoâng phaûn aùnh heát ñaëc tröng cuûa phoâi thì ta döïa treân nhöõng tính chaát khaùc cuûa phoâi nhö: kích thöôùc, troïng luôïng, löôïng dö, dung sai, ñoä nhaáp nhoâ beà maët, ñoä beàn, thôøi gian gia coâng, tính chaát cô lyù, … ñeå phaân loaïi.  Phaân loaïi caùc cô caáu caáp phoâi rôøi: Ñeå caáp phoâi rôøi cho maùy, ngöôøi ta thöôøng duøng oå tröõ phoâi hoaëc cuïm caáp phoâi. - OÅ Tröõ Phoâi: 2 1 5 4 3 + OÅ tröõ phoâi coù theå goïi laø thieát bò caáp phoâi baùn töï ñoäng. Chöùc naêng cuûa noù laø döï tröõ, baûo quaûn vaø cung caáp phoâi ñaõ ñöôïc ñònh höôùng cho maùy. Phoâi ôû ñaây coù hình daïng phöùc taïp neân phaûi ñònh höôùng baèng tay.
  4. + Ñieàu kieän ñeå söû duïng oå caáp phoâi ñoù laø thôøi gian gia coâng moät chi tieát, trong tröôøng hôïp naøy ñoù laø ñoùng hoaëc vaën xong moät naép chai. + Nguyeân taéc laøm vieäc cuûa oå tröõ phoâi laø nhö sau: Phoâi (2) ñöôïc caáp ñònh höôùng baèng tay vaø ñöôïc tröõ trong maùy hoaëc cuïm (1). Trong maùng daãn (5) phoâi rôi xuoáng cô caáu ñöa phoâi (3) vaø ñöa vaøo vò trí laøm vieäc cuûa maùy. oå tröõ phoâi coù keát caáu khaù ñôn giaõn vì khoâng coù cô caáu ñònh höôùng phoâi. - Cuïm caáp phoâi: Trong tröôøng hôïp ñònh höôùng ñöôïc phoâi thì ngöôøi ta duøng cuïm caáp phoâi. Chuùc naêng cuûa noù laø döï tröõ, baûo quaûn, ñònh höôùng vaø cung caáp phoâi cho maùy. 6 1 5 4 3 2 + Nguyeân lyù laøm vieäc cuûa cuïm caáp phoâi nhö sau: Phoâi (4) ñöôïc döï tröõ vaø baûo quaûn trong cuïm chöùa(1). nhôø cô caáu cam chieám giöõ (2) maø phoâi (4) ñöôïc ñöa leân maùng daãn (5) qua cô caáu ñònh höôùng (6). Sau khi ñöôïc ñònh höôùng phoâi seõ
  5. ñöôïc rôi vaøo maùng (5) coøn nhöõng phoâi khoâng ñònh höôùng seõ ñöôïc gaït rôi xuoáng cuïm chöùa (1). Theo maùng daãn (5), phoâi seõ ñöôïc ñöa vaøo vò trí laøm vieäc cuûa maùy thoâng qua cô caáu ñöa phoâi (3). Keát luaän: + OÅ tröõ phoâi khoâng ñònh höôùng ñöôïc phoâi töï ñoäng maø phaûi ñònh höôùng baèng tay. + cuïm caáp phoâi ñònh höôùng ñöôïc phoâi ( döï tröõ, baûo quaûn, ñònh höôùng vaø caáp phoâi cho maùy) Do ñoù choïn loaïi cuïm caáp phoâi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản