thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 3

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
352
lượt xem
28
download

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

heo phương pháp này thì phụ tải đỉnh nhọn của nhóm thiết bị sẽ xuất hiện khi thiết bị có dòng khởi động lớn nhất mở máy còn các thiết bị khác trong nhóm đang làm việc bình thường và được tính theo công thức sau: Iđn = Ikđ(max) + (Itt – ksd.Idm(max)) Trong đó: Ikđ(max) – dòng khởi động của thiết bị có dòng khởi động lớn nhất trong nhóm máy, Itt – dòng điện tính toán của nhóm máy, Idm(max) – dòng định mức của thiết bị đang khởi động, ksd – hệ số sử dụng của thiết...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 3

 1. Chương 3: X¸c ®Þnh phô t¶i ®Ønh nhän cña nhãm thiÕt bÞ Theo ph-¬ng ph¸p nµy th× phô t¶i ®Ønh nhän cña nhãm thiÕt bÞ sÏ xuÊt hiÖn khi thiÕt bÞ cã dßng khëi ®éng lín nhÊt më m¸y cßn c¸c thiÕt bÞ kh¸c trong nhãm ®ang lµm viÖc b×nh th-êng vµ ®-îc tÝnh theo c«ng thøc sau: I®n = Ik®(max) + (Itt – ksd.Idm(max)) (2- 12) Trong ®ã: Ik®(max) – dßng khëi ®éng cña thiÕt bÞ cã dßng khëi ®éng lín nhÊt trong nhãm m¸y, Itt – dßng ®iÖn tÝnh to¸n cña nhãm m¸y, Idm(max) – dßng ®Þnh møc cña thiÕt bÞ ®ang khëi ®éng, ksd – hÖ sè sö dông cña thiÕt bÞ ®ang khëi ®éng. 2.2.2. Tr×nh tù x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n theo ph-¬ng ph¸p Ptb vµ kmax: 1. Ph©n nhãm phô t¶i: Trong mét ph©n x-ëng th-êng cã nhiÒu thiÕt bÞ cã c«ng suÊt vµ chÕ ®é lµm viÖc rÊt kh¸c nhau, muèn x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n ®-îc chÝnh x¸c cÇn ph¶i ph©n nhãm thiÕt bÞ ®iÖn. ViÖc ph©n nhãm thiÕt bÞ ®iÖn cÇn tu©n theo c¸c nguyªn t¾c sau: * C¸c thiÕt bÞ trong cïng mét nhãm nªn ë gÇn nhau ®Ó gi¶m chiÒu dµi ®-êng d©y h¹ ¸p nhê vËy cã thÓ tiÕt kiÖm ®-îc vèn ®Çu t- vµ tæn thÊt trªn c¸c ®-êng d©y h¹ ¸p trong ph©n x-ëng.
 2. * ChÕ ®é lµm viÖc cña c¸c thiÕt bÞ trong cïng mét nhãm nªn gièng nhau ®Ó viÖc x¸c ®Þnh PTTT ®-îc chÝnh x¸c h¬n vµ thuËn lîi cho viÖc lùa chän ph-¬ng thøc cung cÊp ®iÖn cho nhãm. * Tæng c«ng suÊt c¸c nhãm nªn xÊp xØ nhau ®Ó gi¶m chñng lo¹i c¸c tñ ®éng lùc cÇn dïng trong ph©n x-ëng vµ toµn nhµ m¸y. Sè thiÕt bÞ trong mét nhãm còng kh«ng nªn qu¸ nhiÒu bëi sè ®Çu ra cña c¸c tñ ®éng lùc th-êng  (8- 12) Tuy nhiªn th-êng th× rÊt khã tho¶ m·n cïng mét lóc c¶ 3 nguyªn t¾c trªn, do vËy ng-êi thiÕt kÕ cÇn ph¶i lùa chän c¸ch ph©n nhãm sao cho hîp lý nhÊt. Dùa theo nguyªn t¾c ph©n nhãm phô t¶i ®iÖn ®· nªu ë trªn vµ c¨n cø vµo vÞ trÝ, c«ng suÊt cña c¸c thiÕt bÞ bè trÝ trªn mÆt b»ng ph©n x-ëng cã thÓ chia c¸c thiÕt bÞ trong ph©n x-ëng Söa ch÷a c¬ khÝ thµnh 6 nhãm. KÕt qu¶ ph©n nhãm phô t¶i ®iÖn ®-îc tr×nh bµy trong b¶ng 2.1.
 3. B¶ng 2.1- Tæng hîp kÕt qu¶ ph©n nhãm phô t¶i Ký hiÖu P®m (kW) Sè T trªn 1 Tªn thiÕt bÞ l-în Toµn I®m (A) T mÆt m¸ g bé b»ng y 1 2 3 4 5 6 7 Nhãm I 4  25,3 1 M¸y tiÖn ren 4 2 10 40 2 M¸y mµi ph¼ng cã 2 1 20 2,8 2,8 7,09 trôc n»m 3 M¸y phay chÐp h×nh 1 10 0,6 0,6 1,52 4 M¸y mµi trßn 1 17 7 7 17,73 5 M¸y mµi s¾c 1 24 2,8 2,8 7,09 0,6 6 M¸y khoan ®Ó bµn 1 22 0,65 1,65 5 Céng 53,8 9 136,36 nhãmI: 5 Nhãm II 4  25,3 1 M¸y tiÖn ren 4 1 10 40 2 2 M¸y doa ngang 1 4 4,5 4,5 11,4 3 M¸y mµi s¾c 1 24 2,8 2,8 7,09 4 M¸y giòa 1 27 1 1 2,53 M¸y mµi s¾c c¸c 5 1 28 2,8 2,8 7,09 dao c¾t gät Céng nhãm 8 51,1 129,39 II: Nhãm III 2  17,7 1 M¸y tiÖn ren 2 29 7 14 3 2 M¸y tiÖn ren 1 30 4,5 4,5 11,4 3 M¸y tiÖn ren 2 31 3,2 6,4 2  8,1 4 M¸y phay v¹n n¨ng 1 35 4,5 4,5 11,4 5 M¸y mµi ph¼ng 1 38 4 4 10,13
 4. 6 M¸y khoan ®øng 1 33 2,8 2,8 7,09 M¸y mµi trßn v¹n 7 1 37 2,8 2,8 7,09 n¨ng 8 M¸y tiÖn ren 1 32 10 10 25,32 Céng nhãm 10 49 124,09 III: Nhãm IV 1 M¸y khoan ®øng 1 34 7 7 17,73 2 M¸y bµo ngang 1 36 5,8 5,8 14,69 3 M¸y tiÖn ren 1 30 4,5 4,5 11,4 4 M¸y mµi hai phÝa 2 40 2,8 5,6 2  7,09 0,6 5 M¸y khoan bµn 3 41 1,95 3  1,65 5 6 M¸y c-a 1 39 2,8 2,8 7,09 7 M¸y khoan ®øng 1 33 2,8 2,8 7,09 8 M¸y doa to¹ ®é 1 3 4,5 4,5 11,4 Céng nhãm 34,9 11 88,53 IV: 5 Nhãm V 2  17,7 1 M¸y xäc 2 14 7 14 3 2 M¸y khoan ®øng 1 16 4,5 4,5 11,4 2  17,7 3 M¸y phay ®øng 2 8 7 14 3 4 M¸y phay chÐp h×nh 1 9 1,7 1,7 4,3 M¸y mµi trßn v¹n 5 1 18 2,8 2,8 7,09 n¨ng M¸y mµi ph¼ng cã 6 1 19 10 10 25,32 trôc ®øng 7 M¸y Ðp thuû lùc 1 21 4,5 4,5 11,4 5,6 8 M¸y phay chÐp h×nh 1 7 5,62 14,23 2 Céng nhãm 57,1 10 144,66 V: 2 Nhãm VI 1 M¸y bµo gi-êng 1 13 10 10 25,32
 5. mét trô 2 M¸y phay chÐp h×nh 1 11 3 3 7,6 2  17,7 3 M¸y bµo ngang 2 12 7 14 3 4 M¸y phay ngang 1 6 4,5 4,5 11,4 2  17,7 5 M¸y phay v¹n n¨ng 2 5 7 14 3 M¸y khoan h-íng 6 1 15 4,5 4,5 11,4 t©m Céng nhãm 8 50 126,64 VI: S dm Pdm Trong ®ã: I®m = ; S dm  (2 - 13) 3.U cos  TÊt c¶ c¸c nhãm ®Òu lÊy cos  = 0,6 ; U = 0,38 kV 2. X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cña c¸c nhãm phô t¶i: a. TÝnh to¸n cho nhãm I: Sè liÖu phô t¶i cña nhãm I cho trong b¶ng 2.2. B¶ng 2.2- Danh s¸ch thiÕt bÞ thuéc nhãm I. T Tªn thiÕt bÞ Sè kÝ hiÖu P®m (kW) I®m (A) t l-în trªn mÆt 1 Toµn g b»ng m¸ bé y 1 M¸y tiÖn ren 4 2 10 40 4  25,32 2 M¸y mµi ph¼ng cã 1 20 2,8 2,8 7,09 trôc n»m 3 M¸y phay chÐp 1 10 0,6 0,6 1,52 h×nh 4 M¸y mµi trßn 1 17 7 7 17,73 5 M¸y mµi s¾c 1 24 2,8 2,8 7,09 6 M¸y khoan ®Ó bµn 1 22 0,6 0,65 1,65 5
 6. Céng nhãm I: 9 53,8 136,36 5 Tra PL 1.1 (TL1) ta cã: ksd = 0,16 vµ cos  = 0,6  tg  = 1,33 n = 9 ; n1= 5 n1 5 n*=   0,55 n 9 P1 7.1  4.10 P* = =  0,873 P 53,85 Tra PL 1.4 (TL1) cã: nhq*= 0,64 Sè thiÕt bÞ sö dông hiÖu qu¶: nhq= nhq*. n = 0,64.9  6 Tra PL 1.5 (TL1) cã: kmax = 2,64 Phô t¶i tÝnh to¸n nhãm I: n Ptt = kmax. ksd.  Pdmi = 2,64. 0,16. 53,85 = 22,75  kW  i 1 Qtt = Ptt. tg  = 22,75. 1,33 = 30,26  kVAr  Stt = Ptt 2  Q tt 2 = 22,752  30,26 2 = 37,86  kVA S tt 37, 86 Itt = = = 57,52  A U. 3 0,38. 3 I®n = Ik®(max) + (Itt – ksd.Idm(max)) Trong ®ã: Ik®(max) = kmm. Idm(max) Víi kmm = 5 ; Idm(max) = 25,32 A Idn = 5.25,32 + (57,52 – 0,16.25,32) = 180,07  A b. TÝnh to¸n cho nhãm II: Sè liÖu phô t¶i cña nhãm II cho trong b¶ng 2.3. B¶ng 2.3 – Danh s¸ch c¸c thiÕt bÞ thuéc nhãm II. t Tªn thiÕt bÞ Sè kÝ hiÖu P®m( kW) I®m (A)
 7. t l-în trªn 1 Toµn g mÆt m¸ bé b»ng y 1 M¸y tiÖn ren 4 1 10 40 4  25,3 2 2 M¸y doa ngang 1 4 4,5 4,5 11,4 3 M¸y mµi s¾c 1 24 2,8 2,8 7,09 4 M¸y giòa 1 27 1 1 2,53 5 M¸y mµi s¾c c¸c 1 28 2,8 2,8 7,09 dao c¾t gät Céng nhãm II: 8 51,1 129,39 Tra PL 1.1 (TL1) ta cã: ksd = 0,16 vµ cos  = 0,6  tg  = 1,33 n = 8, n1 = 4 n* = n1 = 4 = 0,5 n 8 P1 4.10 P* = = = 0,783 P 51,1 Tra PL 1.4 (TL1) cã: nhq*= 0,76 Sè thiÕt bÞ sö dông hiÖu qu¶: nhq= nhq*. n = 0,76. 8 = 6 Tra PL 1.5 (TL1) cã: kmax = 2,64 Phô t¶i tÝnh to¸n nhãm II: n Ptt = kmax. ksd.  Pdmi = 2,64. 0,16. 51,1 = 21,58  kW  i 1 Qtt = Ptt. tg  = 21,58. 1,33 = 28,7  kVAr  Stt = Ptt 2  Q tt 2 = 21,582  28,72 = 35,9  kVA S tt 35, 9 Itt = = = 54,5  A U. 3 0,38. 3 I®n = Ik®(max) + (Itt – ksd.Idm(max))
 8. Trong ®ã: Ik®(max) = kmm. Idm(max) Víi kmm = 5 ; Idm(max) = 25,32 A Idn = 5.25,32 + (54,5 – 0,16.25,32) = 177,05  A c. TÝnh to¸n cho nhãm III: Sè liÖu phô t¶i cña nhãm III cho trong b¶ng 2.4. B¶ng 2.4 – Danh s¸ch c¸c thiÕt bÞ thuéc nhãm III. TT Tªn thiÕt bÞ Sè kÝ hiÖu P®m( kW) I®m (A) l-în trªn mÆt 1 Toµn g b»ng m¸ bé y 1 M¸y tiÖn ren 2 29 7 14 2  17,7 3 2 M¸y tiÖn ren 1 30 4,5 4,5 11,4 3 M¸y tiÖn ren 2 31 3,2 6,4 2  8,1 4 M¸y phay v¹n 1 35 4,5 4,5 11,4 n¨ng 5 M¸y mµi ph¼ng 1 38 4 4 10,13 6 M¸y khoan ®øng 1 33 2,8 2,8 7,09 7 M¸y mµi trßn v¹n 1 37 2,8 2,8 7,09 n¨ng 8 M¸y tiÖn ren 1 32 10 10 25,32 Céng nhãm III 10 49 124,09 Tra PL 1.1 (TL1) ta cã: ksd = 0,16 vµ cos  = 0,6  tg  = 1,33 n = 10, n1 = 3 n* = n 1 = 3 = 0,3 n 10 P1 1.10  2.7 P* = = = 0,49 P 49 Tra PL 1.4 (TL1) cã: nhq*= 0,8 Sè thiÕt bÞ sö dông hiÖu qu¶: nhq= nhq*. n = 0,8. 10 = 8 Tra PL 1.5 (TL1) cã: kmax = 2,31
 9. Phô t¶i tÝnh to¸n nhãm III: n Ptt = kmax. ksd.  Pdmi = 2,31. 0,16. 49 = 18,11  kW  i 1 Qtt = Ptt. tg  = 18,11. 1,33 = 24,09  kVAr  Stt = Ptt 2  Q tt 2 = 18,112  24, 09 2 = 30,14  kVA S tt 30,14 Itt = = = 45,79  A U. 3 3.0,38 I®n = Ik®(max) + (Itt – ksd.Idm(max)) Trong ®ã: Ik®(max) = kmm. Idm(max) Víi kmm = 5 ; Idm(max) = 25,32 A Idn = 5.25,32 + (45,79 – 0,16.25,32) = 168,34  A d.TÝnh to¸n cho nhãm IV: Sè liÖu phô t¶i cña nhãm IV ®-îc cho trong b¶ng 2.5 B¶ng 2.5 – Danh s¸ch c¸c thiÕt bÞ thuéc nhãm IV. TT Tªn thiÕt bÞ Sè kÝ hiÖu P®m( kW) I®m (A) l-în trªn 1 Toµn g mÆt m¸ bé
 10. b»ng y 1 M¸y khoan ®øng 1 34 7 7 17,73 2 M¸y bµo ngang 1 36 5,8 5,8 14,69 3 M¸y tiÖn ren 1 30 4,5 4,5 11,4 4 M¸y mµi hai phÝa 2 40 2,8 5,6 2  7,09 5 M¸y khoan bµn 3 41 0,6 1,95 3  1,65 5 6 M¸y c-a 1 39 2,8 2,8 7,09 7 M¸y khoan ®øng 1 33 2,8 2,8 7,09 8 M¸y doa to¹ ®é 1 3 4,5 4,5 11,4 Céng nhãm IV 11 34,9 88,53 5 Tra PL 1.1 (TL1) ta cã: ksd = 0,16 vµ cos  = 0,6  tg  = 1,33 n = 11, n1 = 4 n* = n 1 = 4 = 0,36 n 11 P1 1.4,5  1.4,5  1.5,8  1.7 P* = =  0,62 P 34,95 Tra PL 1.4 (TL1) cã: nhq*= 0,74 Sè thiÕt bÞ sö dông hiÖu qu¶: nhq= nhq*. n = 0,74. 11 = 8 Tra PL 1.5 (TL1) cã: kmax = 2,31 Phô t¶i tÝnh to¸n nhãm IV: n Ptt = kmax. ksd.  Pdmi = 2,31. 0,16. 34,95 = 12,92  kW  i 1 Qtt = Ptt. tg  = 12,92. 1,33 = 17,18  kVAr  Stt = Ptt 2  Q tt 2 = 12,92 2  17,182 = 21,5  kVA S tt 21,5 Itt = =  32,67  A  U. 3 3.0,38 I®n = Ik®(max) + (Itt – ksd.Idm(max))
 11. Trong ®ã: Ik®(max) = kmm. Idm(max) Víi kmm = 5 ; Idm(max) = 17,73 A Idn = 5.17,73 + (32,67 – 0,16.17,73) = 118,48  A e. TÝnh to¸n cho nhãm V: Sè liÖu phô t¶i cña nhãm V ®-îc cho trong b¶ng 2.6 B¶ng 2.6 – Danh s¸ch c¸c thiÕt bÞ thuéc nhãm V. TT Tªn thiÕt bÞ Sè kÝ hiÖu P®m( kW) I®m (A) l-în trªn 1 Toµn g mÆt m¸ bé b»ng y 1 M¸y xäc 2 14 7 14 2  17,7 3 2 M¸y khoan ®øng 1 16 4,5 4,5 11,4 3 M¸y phay ®øng 2 8 7 14 2  17,7 3 4 M¸y phay chÐp h×nh 1 9 1,7 1,7 4,3 5 M¸y mµi trßn v¹n 1 18 2,8 2,8 7,09 n¨ng 6 M¸y mµi ph¼ng cã 1 19 10 10 25,32 trôc ®øng 7 M¸y Ðp thuû lùc 1 21 4,5 4,5 11,4 8 M¸y phay chÐp h×nh 1 7 5,6 5,62 14,23 2 Céng nhãm V 10 57,1 144,66 2 Tra PL 1.1 (TL1) ta cã: ksd = 0,16 vµ cos  = 0,6  tg  = 1,33 n = 10, n1 = 6 n* = n 1 = 6  0,6 n 10
 12. P1 1.5, 62  1.10  2.7  2.7 P*    0,76 P 57,12 Tra PL 1.4 (TL1) cã: nhq* = 0,87 Sè thiÕt bÞ sö dông hiÖu qu¶: nhq = nhq*. n = 0,87. 10 = 9 Tra PL 1.5 (TL1) cã: kmax = 2,2 Phô t¶i tÝnh to¸n nhãm V: n Ptt = kmax. ksd.  Pdmi = 2,2. 0,16. 57,12 = 20,1  kW  i 1 Qtt = Ptt. tg  =20,1. 1,33 = 26,7  kVAr  Stt = Ptt 2  Q tt 2 = 20,12  26,72 = 33,42  kVA S tt 33, 42 Itt = =  50,78  A  U. 3 3.0,38 I®n = Ik®(max) + (Itt – ksd.Idm(max)) Trong ®ã: Ik®(max) = kmm. Idm(max) Víi kmm = 5 ; Idm(max) = 25,32 A Idn = 5.25,32 + (50,78 – 0,16.25,32) = 173,33  A f. TÝnh to¸n cho nhãm VI: Sè liÖu phô t¶i cña nhãm VI cho trong b¶ng 2.7. B¶ng 2.7 – Danh s¸ch c¸c phô t¶i thuéc nhãm VI TT Tªn thiÕt bÞ Sè kÝ hiÖu P®m( kW) I®m (A) l-în trªn 1 Toµ g mÆt m¸ n bé b»ng y 1 M¸y bµo gi-êng mét 1 13 10 10 25,32 trô 2 M¸y phay chÐp h×nh 1 11 3 3 7,6 3 M¸y bµo ngang 2 12 7 14 2  17,7 3
 13. 4 M¸y phay ngang 1 6 4,5 4,5 11,4 5 M¸y phay v¹n n¨ng 2 5 7 14 2  17,7 3 6 M¸y khoan h-íng 1 15 4,5 4,5 11,4 t©m Céng nhãm VI 8 50 126,64 Tra PL 1.1 ( TL1 ) ta cã: ksd = 0,16 vµ cos  = 0,6  tg  = 1,33 n =8, n1 = 5 n* = n 1 = 5  0,625 n 8 P1 2.7  2.7  1.10 P* = =  0,76 P 50 Tra PL 1.4 ( TL1 ) cã: nhq*= 0,91 Sè thiÕt bÞ sö dông hiÖu qu¶: nhq= nhq*. n = 0,91. 8 = 7 Tra PL 1.5 ( TL ) cã: kmax = 2,48 Phô t¶i tÝnh to¸n nhãm VI: n Ptt = kmax. ksd.  Pdmi = 2,48. 0,16. 50 = 19,84  kW  i 1 Qtt = Ptt. tg  = 19,84. 1,33 = 26,4  kVAr  Stt = Ptt 2  Q tt 2 = 19,84 2  26, 42  33, 02  kVA S tt 33, 02 Itt = =  50,2  A  U. 3 3.0,38 I®n = Ik®(max) + (Itt – ksd.Idm(max)) Trong ®ã: Ik®(max) = kmm. Idm(max) Víi kmm = 5 ; Idm(max) = 25,32 A Idn = 5.25,32 + (50,2 – 0,16.25,32) = 172,75  A

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản