thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 5

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

1
381
lượt xem
60
download

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu đồ phụ tải điện là một vòng tròn vẽ trên mặt phẳng, có tâm trùng với tâm của phụ tải điện, có diện tích tương ứng với công suất của phụ tải theo tỉ lệ xích nào đó tuỳ chọn. Biểu đồ phụ tải cho phép người thiết kế hình dung được sự phân bố phụ tải trong phạm vi khu vực cần thiết kế, từ đó có cơ sở để lập các phương án cung cấp điện. Biểu đồ phụ tải được chia thành 2 phần: phần phụ tải động lực ( phần hình quạt gạch chéo )...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 5

  1. Chương 5: X¸c ®Þnh phô t¶I tÝnh to¸n cña nhµ m¸y * Phô t¶i tÝnh to¸n t¸c dông cña nhµ m¸y: 11 Pttnm = k®t.  Ptti i 1 Trong ®ã: k®t – hÖ sè ®ång thêi, k®t = 0,8 Pttnm = 0,8.(872,5 + 589,88 + 855,75 + 493,5 + 821 + 334,75 + 94,34 + 178,2 + 61,375 + 385 + 39,375) = 0,8. 4735,665 = 3788,5  kW  * Phô t¶i tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña toµn nhµ m¸y: 11 Qttnm = k®t.  Q tti i 1 = 0,8.(1130,5 + 738,15 + 630 + 360 +1064 + 252 + 104,4 +212,8 + 43,25 + 273 + 24,4) 0,8. 4832,5 = 3866  kVAr  * Phô t¶i tÝnh to¸n toµn phÇn cña nhµ m¸y: Sttnm = Pttnm 2  Q ttnm 2  3788,52  38662  5412,8  kVA * HÖ sè c«ng suÊt cña toµn nhµ m¸y: Pttnm 3788,5 cos nm =   0,7 S ttnm 5412,8
  2. §2.5. X¸c ®Þnh t©m phô t¶I ®iÖn vµ vÏ biÓu ®å phô t¶i: 2.5.1. T©m phô t¶i ®iÖn: T©m phô t¶i ®iÖn lµ ®iÓm tho¶ m·n ®iÒu kiÖn m« men phô t¶i n ®¹t gi¸ trÞ cùc tiÓu  Pi .li  min i 1 Trong ®ã: Pi vµ li – c«ng suÊt vµ kho¶ng c¸ch cña phô t¶i thø i ®Õn t©m phô t¶i. §Ó x¸c ®Þnh to¹ ®é cña t©m phô t¶i cã thÓ sö dông c¸c d¹ng biÓu thøc sau: n n n S x i i S y i i S z i i x0 = i 1 n ; y0 = i 1 n ; z0 = i 1 n (2 - 15) S i 1 i S i 1 i S i 1 i Trong ®ã: x0; y0; z0 – to¹ ®é t©m cña phô t¶i ®iÖn, xi; yi; zi – to¹ ®é cña phô t¶i thø i tÝnh theo mét hÖ trôc täa ®é XYZ tuú chän, Si – c«ng suÊt cña phô t¶i thø i Trong thùc tÕ th-êng Ýt quan t©m ®Õn to¹ ®é z. T©m phô t¶i ®iÖn lµ vÞ trÝ tèt nhÊt ®Ó ®Æt c¸c tr¹m biÕn ¸p, tr¹m ph©n phèi, tñ ph©n phèi, tñ ®éng lùc nh»m môc ®Ých tiÕt kiÖm chi phÝ cho d©y dÉn vµ gi¶m tæn thÊt trªn l-íi ®iÖn. 2.5.2. BiÓu ®å phô t¶i ®iÖn:
  3. BiÓu ®å phô t¶i ®iÖn lµ mét vßng trßn vÏ trªn mÆt ph¼ng, cã t©m trïng víi t©m cña phô t¶i ®iÖn, cã diÖn tÝch t-¬ng øng víi c«ng suÊt cña phô t¶i theo tØ lÖ xÝch nµo ®ã tïy chän. BiÓu ®å phô t¶i cho phÐp ng-êi thiÕt kÕ h×nh dung ®-îc sù ph©n bè phô t¶i trong ph¹m vi khu vùc cÇn thiÕt kÕ, tõ ®ã cã c¬ së ®Ó lËp c¸c ph-¬ng ¸n cung cÊp ®iÖn. BiÓu ®å phô t¶i ®-îc chia thµnh 2 phÇn: phÇn phô t¶i ®éng lùc ( phÇn h×nh qu¹t g¹ch chÐo ) vµ phÇn phô t¶i chiÕu s¸ng ( phÇn h×nh qu¹t ®Ó tr¾ng ). §Ó vÏ ®-îc biÓu ®å phô t¶i cho ph©n x-ëng, ta coi phô t¶i cña c¸c ph©n x-ëng ph©n bè ®Òu theo diÖn tÝch ph©n x-ëng nªn t©m phô t¶i cã thÓ lÊy trïng víi t©m h×nh häc cña ph©n x-ëng nªn t©m phô t¶i cã thÓ lÊy trïng víi t©m h×nh häc cña ph©n x-ëng trªn mÆt b»ng. B¸n kÝnh vßng trßn biÓu ®å phô t¶i cña phô t¶i thø i ®-îc x¸c ®Þnh qua biÓu thøc: Si S = m. F = m.  .R2  Ri = (2 - 16) m. Trong ®ã m lµ tØ lÖ xÝch, ë ®©y ta chän m = 6 kVA/ mm2 Gãc cña phô t¶i chiÕu s¸ng n»m trong biÓu ®å ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: 360.Pcsi  csi  (2 - 17) Ptti KÕt qu¶ tÝnh to¸n Ri vµ  csi cña biÓu ®å phô t¶i ph©n x-ëng ®-îc ghi trong b¶ng 2.10
  4. B¶ng 2.10 – KÕt qu¶ x¸c ®Þnh Ri vµ  csi cho c¸c ph©n x-ëng TT Tªn ph©n Pcs Ptt Stt T©m phô R  csi 0 x-ëng (kW (kW) (kVA t¶i (mm ) ) X Y ) (m (m m) m) 1 P/x kÕt cÊu 22,5 872,5 1428 23 56 8,7 9,3 kim lo¹i 2 P/x l¾p r¸p 34,88 589,8 944,89 12 38 7 21,3 c¬ khÝ 8 3 P/x ®óc 15,75 855,7 1062,6 71 55 7,5 6,6 5 4 P/x nÐn khÝ 13,5 493,5 610,85 7 56 5,7 9,8 5 P/x rÌn 21 821 1344 47 57 8,4 9,2 6 Tr¹m b¬m 8,75 344,7 427 88 8 4,8 9,1 5 7 P/x söa 15,84 94,34 140,7 42 54 2,7 60,4 ch÷a c¬ khÝ 8 P/x gia 18,2 178,2 277,56 46 18 3,8 36,8 c«ng gç 9 BphËn 21,375 61,37 75,08 11 5 2 125, hµnh chÝnh 5 4 vµ x-ëng thiÕt kÕ 10 BphËn 21 385 472 49 8 5 19,6 KCS vµ kho thµnh phÈm 11 Khu nhµ 39,375 39,37 46,32 72 32 1,6 360
  5. xe 5 Cuèi cïng vÏ ®-îc biÓu ®å phô t¶i cña nhµ m¸y chÕ t¹o b¬m n«ng nghiªp trong h×nh 2.1.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản