thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 9

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
402
lượt xem
54
download

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chọn dây dẫn và xác định tổn thất công suất, tổn thất điện năng trong mạng điện - Chọn cáp cao áp từ TBATT về các TBAPX: Cáp cao áp được chọn theo mật độ kinh tế của dòng điện jkt . Đối với nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp làm việc 2 ca, thời gian sử dụng công suất lớn nhất Tmax = 4500 h, sử dụng cáp lõi đồng, tra bảng 5 ( trang 294, TL1 ), tìm được jkt = 3,1 A/mm2 Tiết diện kinh tế của cáp: Fkt = I max.......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 9

  1. Chương 9: Chän d©y dÉn vµ x¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt, tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong m¹ng ®iÖn - Chän c¸p cao ¸p tõ TBATT vÒ c¸c TBAPX: C¸p cao ¸p ®-îc chän theo mËt ®é kinh tÕ cña dßng ®iÖn jkt . §èi víi nhµ m¸y chÕ t¹o m¸y b¬m n«ng nghiÖp lµm viÖc 2 ca, thêi gian sö dông c«ng suÊt lín nhÊt Tmax = 4500 h, sö dông c¸p lâi ®ång, tra b¶ng 5 ( trang 294, TL1 ), t×m ®-îc jkt = 3,1 A/mm2 TiÕt diÖn kinh tÕ cña c¸p: Fkt = I max  mm 2    (3 - 9) j kt C¸c c¸p tõ TBATT vÒ TBAPX ®Òu lµ c¸p lé kÐp nªn: S ttpx Imax = A (3 - 10) 2. 3.U dm Dùa vµo trÞ sè Fkt tÝnh ra ®-îc, tra b¶ng lùa chän tiÕt diÖn tiªu chuÈn c¸p gÇn nhÊt. KiÓm tra tiÕt diÖn c¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng: khc. Icp  Isc (3 - 11) Trong ®ã: Isc – dßng ®iÖn khi x¶y ra sù cè ®øt mét c¸p, Isc = 2. Imax khc = k1.k2 k1 - hÖ sè hiÖu chØnh theo nhiÖt ®é, k1 = 1
  2. k2 – hÖ sè hiÖu chØnh vÒ sè d©y c¸p ®Æt trong mét r·nh, c¸c r·nh ®Òu ®Æt 2 c¸p, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c sîi c¸p lµ 300 mm. Theo PL4.22 (TL1) cã k2 = 0,93. V× chiÒu dµi tõ TBATT ®Õn TBAPX ng¾n nªn tæn thÊt ®iÖn ¸p nhá ta cã thÓ bá qua kh«ng cÇn kiÓm tra l¹i theo ®iÒu kiÖn U cp . + Chän c¸p tõ TBATT ®Õn B1: S ttpx 2038,85 Imax =   59  A  2. 3.U dm 2. 3.10 TiÕt diÖn kinh tÕ cña c¸p: Fkt = I max  59  19  mm 2    j kt 3,1 Tra PL 4.34 (TL1), lùa chän tiÕt diÖn tiªu chuÈn c¸p gÇn nhÊt F = 16 mm2, c¸p ®ång 3 lâi 10 kV c¸ch ®iÖn XPLE ®ai thÐp, vá PVC do h·ng FURUKAWA (NhËt) chÕ t¹o cã Icp =110 A. KiÓm tra tiÕt diÖn c¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng: 0,93.Icp = 0,93.110 = 102,3 A < Isc = 118 A C¸p ®· chän kh«ng tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ph¸t nãng nªn ph¶i t¨ng tiÕt diÖn c¸p. Chän c¸p cã tiÕt diÖn F = 25 mm2 cã Icp = 140 A KiÓm tra l¹i theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng: 0,93.Icp = 0,93.140 = 130,2 A > Isc = 118 A VËy chän c¸p XPLE cña FURUKAWA  2XPLE ( 3  25 ) + Chän c¸p tõ TBATT ®Õn B2: S ttpx 1484,7 Imax =   43  A  2. 3.U dm 2. 3.10 TiÕt diÖn kinh tÕ cña c¸p:
  3. Fkt = I max  43  14  mm 2    j kt 3,1 Tra PL 4.34 (TL1), lùa chän tiÕt diÖn tiªu chuÈn c¸p gÇn nhÊt F = 16 mm2, c¸p ®ång 3 lâi 10 kV c¸ch ®iÖn XPLE ®ai thÐp, vá PVC do h·ng FURUKAWA (NhËt) chÕ t¹o cã Icp = 110 A. KiÓm tra tiÕt diÖn c¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng: 0,93.Icp = 0,93.110 = 102,3 A > Isc = 2.43 = 86 A VËy chän c¸p XPLE cña FURUKAWA  2XPLE ( 3  16 ) + Chän c¸p tõ TBATT ®Õn B3: S ttpx 1108, 92 Imax =   32 A 2. 3.U dm 2. 3.10 TiÕt diÖn kinh tÕ cña c¸p: Fkt = I max  32  10,3  mm 2    j kt 3,1 Tra PL 4.34 (TL1), lùa chän tiÕt diÖn tiªu chuÈn c¸p gÇn nhÊt F = 16 mm2, c¸p ®ång 3 lâi 10 kV c¸ch ®iÖn XPLE ®ai thÐp, vá PVC do h·ng FURUKAWA (NhËt) chÕ t¹o cã Icp =110 A. KiÓm tra tiÕt diÖn c¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng: 0,93.Icp = 0,93.110 = 102,3 A > Isc = 2.32 = 64 A VËy chän c¸p XPLE cña FURUKAWA  2XPLE ( 3  16 ) + Chän c¸p tõ TBATT ®Õn B4: S ttpx 944,89 Imax =   27,3  A  2. 3.U dm 2. 3.10 TiÕt diÖn kinh tÕ cña c¸p: Fkt = I max  27,3  8,8  mm 2    j kt 3,1
  4. Tra PL 4.34 (TL1), lùa chän tiÕt diÖn tiªu chuÈn c¸p gÇn nhÊt F = 16 mm2, c¸p ®ång 3 lâi 10 kV c¸ch ®iÖn XPLE ®ai thÐp, vá PVC do h·ng FURUKAWA (NhËt) chÕ t¹o cã Icp = 110 A KiÓm tra tiÕt diÖn c¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng: 0,93.Icp = 0,93.110 = 102,3 A > Isc = 2.27,3 = 54,6 A VËy chän c¸p XPLE cña FURUKAWA  2XPLE ( 3  16 ) + Chän c¸p tõ TBATT ®Õn B5: S ttpx 899 Imax =   26  A  2. 3.U dm 2. 3.10 TiÕt diÖn kinh tÕ cña c¸p: Fkt = I max  26  8, 4  mm 2    j kt 3,1 Tra PL 4.34 (TL1), lùa chän tiÕt diÖn tiªu chuÈn c¸p gÇn nhÊt F = 16 mm2, c¸p ®ång 3 lâi 10 kV c¸ch ®iÖn XPLE ®ai thÐp, vá PVC do h·ng FURUKAWA (NhËt) chÕ t¹o cã Icp = 110 A KiÓm tra tiÕt diÖn c¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng: 0,93.Icp = 0,93.110 = 102,3 A > Isc = 2.26 = 52 A VËy chän c¸p XPLE cña FURUKAWA  2XPLE ( 3  16 ) + Chän c¸p tõ TBATT ®Õn B6: S ttpx 352,64 Imax =   10,2  A  2. 3.U dm 2. 3.10 TiÕt diÖn kinh tÕ cña c¸p: Fkt = I max  10,2  3,3  mm 2    j kt 3,1
  5. Tra PL 4.34 (TL1), lùa chän tiÕt diÖn tiªu chuÈn c¸p gÇn nhÊt F = 16 mm2, c¸p ®ång 3 lâi 10 kV c¸ch ®iÖn XPLE ®ai thÐp, vá PVC do h·ng FURUKAWA (NhËt) chÕ t¹o cã Icp = 110 A KiÓm tra tiÕt diÖn c¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng: 0,93.Icp = 0,93.110 = 102,3 A > Isc = 2.10,2 = 20,4 A VËy chän c¸p XPLE cña FURUKAWA  2XPLE ( 3  16 ) - Chän c¸p h¹ ¸p tõ TBAPX ®Õn c¸c ph©n x-ëng: Ta chØ xÐt ®Õn c¸c ®o¹n c¸p kh¸c nhau gi÷a c¸c ph-¬ng ¸n, c¸c ®o¹n gièng nhau bá qua, kh«ng xÐt tíi trong qu¸ tr×nh so s¸nh kinh tÕ gi÷a c¸c ph-¬ng ¸n. Cô thÓ víi ph-¬ng ¸n I, ta chỉ cÇn chän c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p B1 ®Õn ph©n x-ëng nÐn khÝ vµ ®o¹n c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p B6 ®Õn bé phËn hµnh chÝnh vµ x-ëng thiÕt kÕ. C¸p h¹ ¸p ®-îc chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng cho phÐp. §o¹n ®-êng c¸p ë ®©y còng rÊt ng¾n, tæn thÊt ®iÖn ¸p kh«ng ®¸ng kÓ nªn cã thÓ bá qua, kh«ng cÇn kiÓm tra l¹i theo ®iÒu kiÖn U cp . + Chän c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p B1 ®Õn ph©n x-ëng nÐn khÝ: Ph©n x-ëng nÐn khÝ ®-îc xÕp vµo hé tiªu thô lo¹i I nªn dïng c¸p lé kÐp ®Ó cung cÊp ®iÖn: S ttpx 610,85 Imax = =  464 A 2. 3.U dm 2. 3.0,38 Trong r·nh cã 2 c¸p nªn k2 = 0,93 §iÒu kiÖn chän c¸p: 0,93.Icp  Isc = 2.Imax = 2.464 = 928  A  Chän c¸p ®ång h¹ ¸p 1 lâi c¸ch ®iÖn PVC do h·ng LENS chÕ t¹o cã tiÕt diÖn (1  630) mm2 víi Icp = 1088 A
  6.  0,93.1088 = 1011,84 A > 928 A + Chän c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p B6 ®Õn bé phËn hµnh chÝnh vµ x-ëng thiÕt kÕ: Bé phËn hµnh chÝnh vµ x-ëng thiÕt kÕ ®-îc xÕp vµo hé tiªu thô lo¹i III nªn chØ cÇn dung c¸p ®¬n ®Ó cung cÊp ®iÖn cho ph©n x-ëng: S ttpx 75, 08 Imax = =  114  A  3.U dm 3.0,38 Trong r·nh ®Æt 1 c¸p nªn k2 = 1 §iÒu kiÖn chän c¸p: Icp  Imax Chän c¸p ®ång h¹ ¸p 4 lâi c¸ch ®iÖn PVC do h·ng LENS chÕ t¹o cã tiÕt diÖn (3  35 + 25) mm2 víi Icp = 158 A Tæng hîp kÕt qu¶ chän c¸p cña ph-¬ng ¸n I ®-îc ghi trong b¶ng: B¶ng 3.4 – KÕt qu¶ chän c¸p cao ¸p vµ h¹ ¸p cña ph-¬ng ¸n I: §-êng c¸p F l r0 R ®¬n gi¸ Thµnh (mm2) () (m) (  /km) lé ®¬n tiÒn (10 ®/m) (103 ®) 3 TBATT-B1 3  25 50 0,727 0,02 75 7500 TBATT-B2 3  16 35 1,15 0,02 48 3360 TBATT-B3 3  16 210 1,15 0,12 48 20160 TBATT-B4 3  16 80 1,15 0,046 48 7680 TBATT-B5 3  16 170 1,15 0,1 48 16320 TBATT-B6 3  16 100 1,15 0,06 48 9600 B1 - 4 1  630 75 0,0283 0,001 560 84000 B6 - 9 3  35+25 150 0,524 0,08 56 8400 3 Tæng vèn ®Çu t- cho ®-êng d©y: KD = 157020.10 ®
  7. - X¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn c¸c ®-êng d©y: Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn c¸c ®-êng d©y ®-îc tÝnh theo c«ng thøc: S 2 ttpx P  U2 .R.10 3  kW  dm Trong ®ã: 1 R- §iÖn trë ®-êng d©y R .r0 .l  n n – sè ®-êng d©y ®i song song. Tæn thÊt P trªn ®o¹n c¸p TBATT – B1: S 2 ttpx 2038,852 P  .R.10 3 = .0,02.10-3 =0,83  kW  U2 dm 10 2 C¸c ®-êng d©y kh¸c còng ®-îc tÝnh t-¬ng tù, kÕt qu¶ cho trong b¶ng 3.5. B¶ng 3.5 – Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn c¸c ®-êng d©y cña ph-¬ng ¸n I. ®-êng c¸p F l r0 R Stt P (mm2) (m) (  /km) (  ) (kVA) (kW) TBATT- 3  25 50 0,727 0,02 2038,85 0,83 B1 TBATT- 3  16 35 1,15 0,02 1484,7 0,44 B2 TBATT- 3  16 210 1,15 0,12 1108,92 1,48 B3 TBATT- 3  16 80 1,15 0,046 944,89 0,41 B4 TBATT- 3  16 170 1,15 0,1 899 0,81 B5 TBATT- 3  16 100 1,15 0,06 352,64 0,075 B6
  8. B1 - 4 1  630 75 0,0283 0,001 610,85 2,58 B6 - 9 3  35+25 150 0,524 0,08 75,08 2,82 Tæng tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn d©y dÉn  P =9,445 kW X¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng trªn c¸c ®-êng d©y: A D   PD .  kWh  Trong ®ã:  - thêi gian tæn thÊt c«ng suÊt lín nhÊt,  = 2886 h A D = 9,445. 2886 = 27258,27  kWh  3. Vèn ®Çu t- mua m¸y c¾t ®iÖn trong m¹ng cao ¸p cña ph-¬ng ¸n I. §Çu vµo TBATT sö dông 2 m¸y c¾t ®iÖn cÊp 35 kV, TBATT h¹ ®iÖn ¸p tõ 35 kV xuèng 10 kV. §Çu ra cña TBATT ®Æt 2 m¸y c¾t ®iÖn cÊp 10 kV vµ 1 m¸y c¾t ph©n ®o¹n thanh gãp 10 kV. TBATT cung cÊp ®iÖn cho 6 TBAPX, víi mçi tr¹m cã 2 m¸y biÕn ¸p nhËn ®iÖn trùc tiÕp tõ 2 ph©n ®o¹n thanh gãp qua m¸y c¾t ®iÖn cÊp 10 kV ë ®Çu ®-êng c¸p. VËy trong m¹ng cao ¸p cña nhµ m¸y ta sö dông tÊt c¶ 2 m¸y c¾t ®iÖn cÊp 35 kV vµ 15 m¸y c¾t ®iÖn cÊp 10 kV Vèn ®Çu t- mua m¸y c¾t ®iÖn trong m¹ng cao ¸p cña ph-¬ng ¸n I: KMC1 = 2.KMC35 + 15.KMC10 = 2.160.106 + 15.120.106 = 2120.106 (®) 4. Chi phÝ tÝnh to¸n cña ph-¬ng ¸n I: Khi tÝnh to¸n vèn ®Çu t- x©y dùng m¹ng ®iÖn ë ®©y chØ xÐt ®Õn
  9. gi¸ thµnh c¸c lo¹i c¸p, m¸y biÕn ¸p vµ m¸y c¾t kh¸c nhau gi÷a c¸c ph-¬ng ¸n ( K = KB + KD + KMC1 ), nh÷ng phÇn gièng nhau ®· ®-îc bá qua kh«ng xÐt tíi. Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c ph-¬ng ¸n bao gåm tæng tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c tr¹m biÕn ¸p vµ ®-êng d©y: A  A B  A D Chi phÝ tÝnh to¸n hµng n¨m cña ph-¬ng ¸n I: Vèn ®Çu t-: Z = ( avh + atc ).K + 3.I2max.R. .c Hay Z = ( avh + atc ).K + A.c Trong ®ã: Imax - dßng ®iÖn lín nhÊt ch¹y qua thiÕt bÞ K- vèn ®Çu t- cho tr¹m BA vµ ®-êng d©y R- ®iÖn trë cña thiÕt bÞ  - thêi gian tæn thÊt c«ng suÊt lín nhÊt,  = 2886 h. avh - hÖ sè vËn hµnh, avh = 0,1 atc - hÖ sè tiªu chuÈn, atc = 0,2 c - gi¸ tiÒn 1 kWh ®iÖn n¨ng, c = 1000 ®/kWh . A - tæng tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong TBA vµ trªn ®-êng d©y Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c ph-¬ng ¸n bao gåm tæng tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c TBA vµ ®-êng d©y: A = AB + AD. Chi phÝ tÝnh to¸n Z1 cña ph-¬ng ¸n I : Vèn ®Çu t-: K1 = KB + KD + KMC1 = (1840 + 157,02 + 2120).106 = 4117,02.106 ®
  10. Tæng tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c TBA vµ ®-êng d©y: A1 = AB + AD = 696269,3 + 27258,27 = 723527,57  kWh  Chi phÝ tÝnh to¸n: Z1= (avh+ atc).K1 + c. A1 trong ®ã avh =0,1 , atc = 1/Ttc =1/5 =0,2 = ( 0,1 + 0,2). 4117,02.106 + 1000 . 723527,57 = 1958,834.106 ®ång 3.3.2 Ph-¬ng ¸n II: Ph-¬ng ¸n sö dông tr¹m biÕn ¸p trung t©m ( TBATT ) nhËn ®iÖn tõ hÖ thèng vÒ, h¹ xuèng ®iÖn ¸p 10 kV sau ®ã cung cÊp cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ( TBAPX ) B1, B2, B3, B4, B5 h¹ ®iÖn ¸p tõ 10 kV xuèng 0,4 kV ®Ó cung cÊp ®iÖn cho c¸c ph©n x-ëng. H×nh 3.3 – S¬ ®å ph-¬ng ¸n II

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản