intTypePromotion=3

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo vòng bi, chương 17

Chia sẻ: Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
181
lượt xem
57
download

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo vòng bi, chương 17

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong điều kiện vận hành các khí cụ điện, sứ cách điện và chế độ dẫn điện khác làm việc ở một trong ba chế độ: Chế độ làm việc lâu dài; Chế độ quá tải; Chế độ ngắn mạch; Lựa chọn thiết bị điện là việc làm thường nhật và rất quan trọng của kỹ sư điện trong quá trình quy hoạch, thiết kế, cải tạo hệ thống điện. Lựa chọn thiết bị điện không đúng sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Chọn nhỏ quá làm tăng các lượng tổn thất, gây quá tải, làm giảm tuổi thọ,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo vòng bi, chương 17

  1. Chương 17: Lùa chän vµ kiÓm tra d©y dÉn, khÝ cô ®iÖn Trong ®iÒu kiÖn vËn hµnh c¸c khÝ cô ®iÖn, sø c¸ch ®iÖn vµ chÕ ®é dÉn ®iÖn kh¸c lµm viÖc ë mét trong ba chÕ ®é: ChÕ ®é lµm viÖc l©u dµi; ChÕ ®é qu¸ t¶i; ChÕ ®é ng¾n m¹ch; Lùa chän thiÕt bÞ ®iÖn lµ viÖc lµm th-êng nhËt vµ rÊt quan träng cña kü s- ®iÖn trong qu¸ tr×nh quy ho¹ch, thiÕt kÕ, c¶i t¹o hÖ thèng ®iÖn. Lùa chän thiÕt bÞ ®iÖn kh«ng ®óng sÏ g©y ra hËu qu¶ nghiªm träng. Chän nhá qu¸ lµm t¨ng c¸c l-îng tæn thÊt, g©y qu¸ t¶i, lµm gi¶m tuæi thä, dÉn ®Õn ch¸y næ h- háng c«ng tr×nh, lµm tan r· hÖ thèng ®iÖn. Chän lín qu¸ g©y l·ng phÝ nguyªn vËt liÖu, t¨ng vèn ®Çu t-. NÕu tÊt c¶ thiÕt bÞ ®iÖn ®-îc lùa chän ®óng sÏ t¹o cho hÖ thèng ®iÖn trë thµnh mét c¬ cÊu ®ång bé, hoµn chØnh, ®¶m b¶o c¸c chØ tiªu kinh tÕ – kü thuËt, an toµn. 1. Lùa chän vµ kiÓm tra d©y dÉn, khÝ cô ®iÖn cho TPPTT a.Lùa chän vµ kiÓm tra m¸y c¾t PPTT:
  2. Khi mét ®-êng d©y cung cÊp ®iÖn bÞ sù cè, toµn bé phô t¶i tÝnh to¸n cña nhµ m¸y truyÒn t¶i qua ®-êng d©y cßn l¹i vµ m¸y c¾t ®Æt t¹i tr¹m PPTT. S ttnm 6427,06 Icb = Ilvmax =   106,02 A 3.U dm 3.35  M¸y c¾t 8DC11 ®-îc chän theo c¸c ®iÒu kiÖn sau: §iÖn ¸p ®Þnh møc : U®m.MC =36 kV U®m.m = 35 kV Dßng ®iÖn ®Þnh møc : I®m.MC = 1250 A  Icb = 2. Ittnm = 106,02 A Dßng ®iÖn c¾t ®Þnh møc : I®m.c¾t = 25 kA  IN = 6,617 kA Dßng ®iÖn æn ®Þnh ®éng cho phÐp : i®m.® = 63 kA  ixk = 16,84 kA C«ng suÊt c¾t ®Þnh møc (MVA): Sc¾t ®m = 3.36.25 = 1558,84 > S” = 3.35.6,617 = 401,13 MVA VËy chän 13 tñ m¸y c¾t 8DC11 cho TPPTT cña nhµ m¸y. b. Lùa chän vµ kiÓm tra m¸y biÕn ®iÖn ¸p BU: M¸y biÕn ¸p ®o l-êng cßn gäi lµ biÕn ®iÖn ¸p, ký hiÖu lµ BU, cã chøc n¨ng biÕn ®æi ®iÖn ¸p s¬ cÊp bÊt kú xuèng 100V/ 3 cÊp nguån ¸p cho c¸c m¹ch ®o l-êng, ®iÒu khiÓn tÝn hiÖu b¶o vÖ. C¸c BU th-êng ®Êu theo s¬ ®å V/V, Y/Y. Ngoµi ra cßn cã lo¹i BU 3 pha 5 trôY / Y / (®Êu sao 0, sao 0, tam gi¸c hë), ngoµi chøc
  3. n¨ng th«ng th-êng cuuon tam gi¸c hë b¸o ch¹m ®Êt mét pha.BU nµy th-êng dïng cho m¹ng trung tÝnh c¸ch ®iÖn(6 kV, 35kV). BU ®-îc chän theo ®iÒu kiÖn: §iÖn ¸p ®Þnh møc: U®m.BU  U®m.m = 35 kV Chän lo¹i BU 3 pha 5 trô 4MS36, kiÓu h×nh trô do h·ng Siemens chÕ t¹o. KÕt qu¶ cã trong b¶ng sau : Th«ng sè kü thuËt 4MS36 U®m 36 (kV) U chÞu ®ùng tÇn sè c«ng nghiÖp 70 1(kV) U chÞu ®ùng xung 1,2/50 s 170 (kV) U1®m 35/ 3 (kV) U2®m 100/ 3 (V) T¶i ®Þnh møc 400 (VA) B¶ng 3.21 - Th«ng sè kü thuËt cña BU lo¹i 4MS36. c. Lùa chän vµ kiÓm tra m¸y biÕn dßng ®iÖn BI: M¸y biÕn dßng ®iÖn BI cã chøc n¨ng biÕn ®æi dßng ®iÖn s¬ cÊp bÊt kú xuèng 5A ( ®«i khi 1A vµ 10A) nh»m cÊp nguån dßng cho ®o l-êng, tù ®éng ho¸ vµ b¶o vÖ r¬le.
  4. BI ®-îc chän theo c¸c ®iÒu kiÖn sau: §iÖn ¸p ®Þnh møc: U®m.BI  U®m.m = 35 kV Dßng ®iÖn s¬ cÊp ®Þnh møc:khi sù cè m¸y biÕn ¸p cã thÓ qu¸ t¶i 30%, BI chän theo dßng c-ìng bøc qua m¸y biÕn ¸p cã c«ng suÊt lín nhÊt trong m¹ng lµ 1000 kVA. I max k qtbt .S dm. BA 1,3.800 I®m.BI     17,87 A 1,2 1,2. 3.35 1,2. 3.35 Chän BI lo¹i 4ME16 , kiÓu h×nh trô do h·ng Siemens chÕ t¹o. Th«ng sè kü thuËt 4ME16 U®m 36 (kV) U chÞu ®ùng tÇn sè c«ng nghiÖp 1' 70 (kV) U chÞu ®ùng xung 1,2/50 s 170 (kV) I1®m 5-1200 (A) I2®m 1 hoÆc 5 (A) I«®nhiÖt 1s 80 (kA) I«®® ng 120 (kA) B¶ng 3.22 - Th«ng sè kü thuËt cña BI lo¹i 4ME16. d.Lùa chän chèng sÐt van: Chèng sÐt van lµ mét thiÕt bÞ chèng sÐt ®¸nh tõ ®-êng d©y trªn kh«ng truyÒn vµo tr¹m biÕn ¸p vµ tr¹m ph©n phèi. Chèng sÐt van
  5. ®-îc lµm b»ng mét ®iÖn trë phi tuyÕn. Víi ®iÖn ¸p ®Þnh møc cña l-íi ®iÖn, ®iÖn trë chèng sÐt cã trÞ sè v« cïng kh«ng cho dßng ®iÖn ®i qua, khi cã ®iÖn ¸p sÐt ®iÖn trë gi¶m ®Õn kh«ng, chèng sÐt van th¸o dßng ®iÖn xuèng ®Êt. Ng-êi ta chÕ t¹o chèng sÐt van ë mäi cÊp ®iÖn ¸p. Chèng sÐt van ®-îc chän theo cÊp ®iÖn ¸p U®m.m = 35 kV Chän lo¹i chèng sÐt van do h·ng COOPER chÕ t¹o cã U®m = 36 kV, lo¹i gi¸ ®ì ngang AZLP501B36.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản