thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo, chương 11

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
82
lượt xem
18
download

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo, chương 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vì chiều dài cáp từ trạm biến áp trung gian đến trạm biến áp phân xưởng ngắn nên tổn thất điện áp nhỏ, có thể bỏ qua không cần kiểm tra theo điều kiện tổn thất điện áp Chọn cáp hạ áp từ trạm biến áp phân xưởng đến các phân xưởng Tương tự như phương án 1, cáp hạ áp được chọn theo điều kiện phát nóng cho phép. Các đường cáp đều rất ngắn, tổn thất điện áp trên cáp không đáng kể nên có thể bỏ qua không cần kiểm tra lại điều kiện Ucp. Cáp hạ áp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo, chương 11

  1. Chương 11: Chän MBA ph©n x-ëng vµ x¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng A trong c¸c TBA Trªn c¬ së ®· chän ®-îc c«ng suÊt c¸c MBA ë trªn ta cã b¶ng kÕt qu¶ chän MBA cho c¸c TBA ph©n x-ëng do nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ ®iÖn §«ng Anh s¶n xuÊt B¶ng 2.10 - KÕt qu¶ lùa chän MBA trong c¸c TBA cña ph-¬ng ¸n 3 Tªn S®m UC/U P0 P UN I0 Sè §¬n Thµnh TBA (kV H (k N (%) (% m¸ gi¸ tiÒn A) (KV) W) (k ) y (106) (106) W) B1 1000 22/0. 2.1 12. 6.5 1.5 2 121.8 243.6 4 6 B2 1000 22/0. 2.1 12. 6.5 1.5 2 121.8 243.6 4 6 B3 1000 22/0. 2.1 12. 6.5 1.5 2 121.8 243.6 4 6 B4 1000 22/0. 2.1 12. 6.5 1.5 2 121.8 243.6 4 6 B5 1800 22/0. 3.1 20 6.5 1.4 2 223 446 4 B6 1600 22/0. 2.8 18 6.5 1.4 2 202.5 405 4 Tæng vèn ®Çu t- cho tr¹m biÕn ¸p: KB = 1825400 (103 ®) X¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c tr¹m biÕn ¸p Tæn thÊt ®iÖn n¨ng A trong c¸c tr¹m biÕn ¸p ®-îc tÝnh theo c«ng thøc: 2 1  S  A  n.P0 .t  .Pn . tt S  .  kWh n  dmB  KÕt qu¶ cho d-íi b¶ng 2.11
  2. B¶ng 2.11 - KÕt qu¶ tÝnh to¸n tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c TBA cña ph-¬ng ¸n 3 Tªn TBA Sè Stt(kV S®m(kV P0(k PN(kW A(kWh) l-îng A) A) W) ) B1 2 1921.7 1000 2.1 12.6 113568.033 B2 2 1605.9 1000 2.1 12.6 90411.645 6 B3 2 1620.5 1000 2.1 12.6 91370.117 B4 2 1911.1 1000 2.1 12.6 112730.536 9 B5 2 3440.1 1800 3.1 20 174847.816 2 B6 2 3113.1 1600 2.8 18 161493.452 3 Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c TBA: AB = 744421.599 kWh 2. Chän d©y dÉn vµ x¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt , tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong m¹ng ®iÖn a.Chän c¸p cao ¸p tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian vÒ tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng T-¬ng tù nh- ph-¬ng ¸n 1, tõ tr¹m ph©n phèi trung t©m vÒ ®Õn c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng c¸p cao ¸p ®-îc chän theo mËt ®é kinh tÕ cña dßng ®iÖn jkt . Sö dông c¸p lâi ®ång víi Tmax= 4500h ta cã jkt = 3.1 A/mm2 I TiÕt diÖn kinh tÕ cña c¸p : Fkt  max j kt C¸p tõ c¸c TBATG vÒ c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ®Òu lµ c¸p lé kÐp nªn: S ttpx I max  2 3U dm Chän c¸p ®ång 3 lâi 22 kV c¸ch ®iÖn XPLE, ®ai thÐp, vá PVC do h·ng FURUKAWA chÕ t¹o KiÓm tra tiÕt diÖn c¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng :
  3. k hc I cp  I sc víi khc = 0.93 V× chiÒu dµi c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian ®Õn tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ng¾n nªn tæn thÊt ®iÖn ¸p nhá, cã thÓ bá qua kh«ng cÇn kiÓm tra theo ®iÒu kiÖn tæn thÊt ®iÖn ¸p b. Chän c¸p h¹ ¸p tõ tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ®Õn c¸c ph©n x-ëng T-¬ng tù nh- ph-¬ng ¸n 1, c¸p h¹ ¸p ®-îc chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng cho phÐp. C¸c ®-êng c¸p ®Òu rÊt ng¾n, tæn thÊt ®iÖn ¸p trªn c¸p kh«ng ®¸ng kÓ nªn cã thÓ bá qua kh«ng cÇn kiÓm tra l¹i ®iÒu kiÖn Ucp. C¸p h¹ ¸p ®Òu chän lo¹i c¸p 4 lâi do h·ng LENS chÕ t¹o. KÕt qu¶ chän c¸p ®-îc ghi trong b¶ng 2.12 B¶ng 2.12 - KÕt qu¶ chän c¸p cao ¸p vµ h¹ ¸p cña ph-¬ng ¸n 3 §-êng c¸p F(mm) L(m) R0(Ω/ R(Ω) §¬n gi¸ Thµnh m2 ) (103§/m tiÒn ) (103§) TPPTT- 3*16 120 0.470 0.088 58 13920 B1 TPPTT- 3*16 50 0.470 0.037 58 5800 B2 TPPTT- 3*16 90 0.470 0.066 58 10440 B3 TPPTT- 3*16 35 0.470 0.026 58 4060 B4 TPPTT- 3*16 95 0.470 0.070 58 11020 B5 TPPTT- 3*16 70 0.470 0.051 58 8120 B6 B1->1 3*50+3 40 0.387 0.008 84 6720 5
  4. B2->6 3*120+ 30 0.153 0.005 205 6150 70 Tæng vèn ®Çu t- cho ®-êng d©y: KD = 66230 (103§) c. X¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn ®-êng d©y S 2 ttpx C«ng thøc tÝnh : P  R * 10 3 (kW) U 2 dm 1 R R0 l ( n n - sè ®-êng d©y ®i song song KÕt qu¶ tÝnh to¸n tæn thÊt ®-îc cho trong b¶ng sau: B¶ng 2.13 - Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn c¸c ®-êng d©y cña ph-¬ng ¸n 3 §-êng c¸p F(mm) L(m) R0(Ω/ R(Ω) STT(kW) P(kW) m2 ) TPPTT- 3*16 120 0.470 0.088 1921.7 0.671 B1 TPPTT- 3*16 50 0.470 0.037 1605.96 0.197 B2 TPPTT- 3*16 90 0.470 0.066 1620.5 0.358 B3 TPPTT- 3*16 35 0.470 0.026 1911.19 0.196 B4 TPPTT- 3*16 95 0.470 0.070 3440.12 1.712 B5 TPPTT- 3*16 70 0.470 0.051 3113.13 1.021 B6 B1->1 3*50+35 40 0.387 0.008 106.39 0.548 B2->6 3*120+7 30 0.153 0.005 223.35 1.436 0 Tæng tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn d©y dÉn: ∑PD = 6.139 kW d. X¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng trªn c¸c ®-êng d©y :
  5. Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trªn c¸c ®-êng d©y ®-îc tÝnh theo c«ng thøc : AD   PD [kWh] AD  6.139 * 3300  20258.7 [kWh] 3. Chi phÝ tÝnh to¸n cña ph-¬ng ¸n 3 Vèn ®Çu t- : K3 = KB + KD =1825400. 103 + 66230. 103 = 1891.63 (x106®) Tæng tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c tr¹m biÕn ¸p vµ ®-êng d©y: A3 = AB + AD = 744421.599 + 20258.7 = 764680.299 kWh Chi phÝ tÝnh to¸n lµ : Z2 = (avh +atc).K3+A1.C = (0.1+0.2)*1891.63*106+1000 *764680.299 = 1332.16930*106 (®) 2.2.4 Ph-¬ng ¸n 4 Ph-¬ng ¸n 4 sö dông tr¹m ph©n phèi trung t©m lÊy ®iÖn tõ hÖ thèng vÒ cÊp cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng. C¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng h¹ ¸p tõ 22kV xuèng 0.4kV®Ó cÊp cho c¸c ph©n x-ëng H×nh 2.5 - S¬ ®å ph-¬ng ¸n 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản