intTypePromotion=3

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xưởng chế tạo máy bay, chương 1

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
190
lượt xem
63
download

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xưởng chế tạo máy bay, chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công nghiệp chế tạo máy nói chung và nhà máy chế tạo máy bay nói riêng là một ngành sản xuất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân của nước ta, có nhiệm vụ cung cấp các loại máy bay , động cơ máy bay phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu . Trong nhà máy sản xuất máy bay có nhiều hệ thống máy móc khác nhau rất đa dạng, phong phú và phức tạp. Các hệ thống máy móc này có tính công nghệ cao và hiện đại do vậy mà việc cung cấp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xưởng chế tạo máy bay, chương 1

  1. Chương 1 Giíi thiÖu chung vÒ nhµ m¸y CHÕ T¹O M¸Y BAY I.1. Lo¹i ngµnh nghÒ- qui m« vµ n¨ng lùc cña nhµ m¸y I.1.1. Lo¹i ngµnh nghÒ C«ng nghiÖp chÕ t¹o m¸y nãi chung vµ nhµ m¸y chÕ t¹o m¸y bay nãi riªng lµ mét ngµnh s¶n xuÊt quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n cña n-íc ta, cã nhiÖm vô cung cÊp c¸c lo¹i m¸y bay , ®éng c¬ m¸y bay phôc vô cho nhu cÇu trong n-íc vµ xuÊt khÈu . Trong nhµ m¸y s¶n xuÊt m¸y bay cã nhiÒu hÖ thèng m¸y mãc kh¸c nhau rÊt ®a d¹ng, phong phó vµ phøc t¹p. C¸c hÖ thèng m¸y mãc nµy cã tÝnh c«ng nghÖ cao vµ hiÖn ®¹i do vËy mµ viÖc cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y ph¶i ®¶m b¶o chÊt l-îng vµ ®é tin cËy cao. I.1.2. Qui m«, n¨ng lùc cña nhµ m¸y Nhµ m¸y cã tæng diÖn tÝch mÆt b»ng lµ 84 858 m2 trong ®ã cã 10 ph©n x-ëng , c¸c ph©n x-ëng nµy ®-îc x©y dùng t-¬ng ®èi liÒn nhau víi tæng c«ng suÊt dù kiÕn lµ 10 MW
  2. - Dù kiÕn trong t-¬ng lai nhµ m¸y sÏ x©y dùng, më réng thªm mét sè ph©n x-ëng vµ l¾p ®Æt, thay thÕ c¸c thiÕt bÞ, m¸y mãc tiªn tiÕn h¬n ®Ó s¶n xuÊt ra nhiÒu s¶n phÈm chÊt l-îng cao ®¸p øng theo nhu cÇu trong vµ ngoµi n-íc. §øng vÒ mÆt cung cÊp ®iÖn th× viÖc thiÕt kÕ ®iÖn ph¶i b¶o ®¶m sù gia t¨ng phô t¶i trong t-¬ng lai . VÒ mÆt kü thuËt vµ kinh tÕ ph¶i ®Ò ra ph-¬ng ph¸p cÊp ®iÖn sao cho kh«ng g©y qu¸ t¶i sau vµi n¨m s¶n xuÊt vµ còng kh«ng g©y qu¸ d- thõa dung l-îng mµ sau nhiÒu n¨m nhµ m¸y vÉn kh«ng khai th¸c hÕt dung l-îng c«ng suÊt dù tr÷ dÉn ®Õn l·ng phÝ .
  3. I.2. Giíi thiÖu c¸c qui tr×nh c«ng nghÖ cña nhµ m¸y I.2.1 Qui tr×nh c«ng nghÖ chi tiÕt a. Tãm t¾t qui tr×nh c«ng nghÖ PX §óc kim lo¹i ®en PX §óc kim lo¹i mµu PX Gia c«ng th©n PX DËp khu«n m¸y ®éng c¬ bay PX söa ch÷a PX Gia c«ng c¸c chi PX B¹c th©n m¸y bay c¬ tiÕt ®éng c¬ khÝ PX L¾p r¸p & thö PX L¾p r¸p khung nghiÖm ®éng c¬ m¸y bay PX L¾p r¸p m¸y bay
  4. B¶ng 1-1: C«ng suÊt ®Æt vµ diÖn tÝch c¸c ph©n x-ëng cña nhµ m¸y Sè DiÖn C«ng suÊt ®Æt thø Tªn ph©n x-ëng tÝch (KW) tù (m2) 1 PX . §óc kim lo¹i ®en 6250 2500 2 PX . §óc kim lo¹i mµu 7025 2200 3 PX . Gia c«ng th©n ®éng c¬ 5425 1220 PX . Gia c«ng c¸c chi tiÕt cña 4 7250 950 ®éng c¬ PX . L¾p r¸p & thö nghiÖm ®éng 5 6250 1100 c¬ 6 PX . DËp khu«n m¸y bay 6250 1000 7 PX . B¹c th©n m¸y bay 13750 750 8 P PX . Söa ch÷a c¬ khÝ 3150 Theo tÝnh to¸n 9 PX . L¾p r¸p khung m¸y bay 11970 400 10 PX . L¾p r¸p m¸y bay 23977,5 600

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản