THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG XÍCH TẢI, chương 7

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

1
245
lượt xem
141
download

THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG XÍCH TẢI, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ta nhận thấy vì không có lực dọc trục nên ta chỉ cần tính cho gối đỡ tại D vì có lực tác dụng lớn hơn nhiều so với điểm C, tại điểm C ta dùng ổ đỡ cùng loại QD=RD = 4169N = 416,9 daN CD=416,9 (186 24000)0,3=41204 Ứng với d=40mm tra bảng 14P lấy loại ổ ký hiệu 308 với Cbang=48000,đưởng kính ngoài D=90mm,chiều rộng B=23mm ổ bi đở một dãy cỡ trungï tải trọng tỉnh cho phép.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG XÍCH TẢI, chương 7

  1. Chương 7: TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ Ổ LAÊN .Truïc I Ôû ñaây laø baùnh raêng thẳng neân khoâng coù löïc doïc truïc neân choïn oå bi ñôû moät daõy vôùi d=30mm ta coù sô ñoà truïc Heä soá khaû naêng laøm vieäc tính theo coâng thöùc (8-1) trang 158. C  Q(nh)0,3  Cbang n=645,45 v/phuùt. h=24000(giôø). Q=(KvR+mAt)KnKt coâng thöùc (8-6).
  2. Heä soá m=1,5 (baûng 8-2),trang 161. Kt=1 taûi troïng chịu va đập nhẹ, bôi trơn bằng phương pháp ngâm dầu (baûng 8-3)trang 162 Kn=1 nhieät ñoä laøm vieäc döôùi 1000 (baûng 8-4) trang 162. Kv=1 voøng trong cuûa oå quay (baûng 8-5) trang 162. +RA= R 2 Ay  R 2 Ax  (1672,3)2  (844)2  1873, 2 N +RB= (844)2  (209,8)2  869, 7N . Ta nhaän xeùt thaáy, chæ caàn tính cho goái ñôõ taïi A vì coù löïc taùc duïng lôùn, coøn taïi tieát dieän B ta söû duïng oå ñôõ cuøng loaïi QB = RA = 1873,2 N = 187,3 daN CB=187,3  (645,45  24000)0,3=26888 ÖÙng vôùi d=30mm tra baûng 14P laáy loaïi oå kyù hieäu 306 vôùi Cbaûng=33000, ñöôøng kính ngoaøi D=72mm,chieàu roäng B=19mm oå bi ñôû moät daõy côõ trung taûi troïng tænh cho pheùp. Q1=1400 (daN) n1=10000 v/p. .Truïc II Heä soá khaû naêng laøm vieäc tính theo coâng thöùc (8-1) trang 158. C  Q(nh) 0,3  C baûng n=186 v/phuùt.
  3. h=24000(giôø). Q=(Kv  R+m  At)  Kn  Kt coâng thöùc (8-6). Heä soá m=1,5 (baûng 8-2),trang 161. Kt=1 taûi troïng tónh (baûng 8-3)trang 162. Kn=1 nhieät ñoä laøm vieäc döôùi 1000 (baûng 8-4) trang 162. Kv=1 voøng trong cuûa oå quay (baûng 8-5) trang 162. +Rc= R 2 cy  R 2 cx = (732, 26)2  (2489,18)2  2594, 6N +Rd= R 2 Dy  R 2 Dx = (916,5)2  (4067)2  4169N Ta nhaän thaáy vì khoâng coù löïc doïc truïc neân ta chæ caàn tính cho goái ñôõ taïi D vì coù löïc taùc duïng lôùn hôn nhieàu so vôùi ñieåm C, taïi ñieåm C ta duøng oå ñôõ cuøng loaïi QD=RD = 4169N = 416,9 daN CD=416,9  (186  24000)0,3=41204 ÖÙng vôùi d=40mm tra baûng 14P laáy loaïi oå kyù hieäu 308 vôùi Cbaûng=48000,ñöôøng kính ngoaøi D=90mm,chieàu roäng B=23mm oå bi ñôû moät daõy côõ trungï taûi troïng tænh cho pheùp. Q1=2100 (daN) n1=8000 v/p. .Truc III.
  4. Heä soá khaû naêng laøm vieäc tính theo coâng thöùc (8-1) trang 158. C  Q(nh) 0,3  C baûng n= 64,5 v/phuùt. H =24000(giôø). Q = (KvR+mAt)KnKt coâng thöùc (8-6). Heä soá m =1,5 (baûng 8-2),trang 161. Kt =1 taûi troïng tónh (baûng 8-3)trang 162. Kn =1 nhieät ñoä laøm vieäc döôùi 1000 (baûng 8-4) trang 162. Kv =1 voøng trong cuûa oå quay (baûng 8-5) trang 162. +RE = R 2 Ey  R 2 Ex = (517, 38)2  (2434) 2  2488, 4N +RF = R 2 Fy  R 2 Fx = (517, 38)2  (2434) 2  2488, 4N Nhaän xeùt raèng, ta coù theå choïn cho moät trong hai goái E hoaëc F choïn moät trong hai, caùi coøn laïi laø cuøng loaïi. Ta choïn goái ñôõ cho ñieåm E QE= RE = 2488,4N = 248,84 daN CE=248,84  (64,5  24000) 3 =17900 daN
  5. ÖÙng vôùi d=50mm tra baûng 14P laáy loaïi oå kyù hieäu 310 vôùi Cbaûng=72000,ñöôøng kính ngoaøi D=110mm,chieàu roäng B=27mm oå bi ñôû moät daõy côû trungï taûi troïng tænh cho pheùp. Q1=3500 (daN) n1=6300 v/p. Nhö vaäy caùc oå ñôõ thoaõ maõn ñieàu kieän beøn. * Choïn kieåu laép oå laên. Ñeå coá ñònh oå bi cuõng nhö choïn kieåu laép oå treân truïc vaø trong voû hoäp ta coù theå choïn theo chöông 8. +Ñai oác vaø ñeäm: caùch söû duïng caùch naøy chaéc chaén nhöng töông ñoái maéc tieàn, khoâng kinh teá, chæ duøng trong tröôøng hôïp löïc doïc truïc lôùn. Nhö vaäy ta chæ ñöa ra ñeå tham khaûo +Ñeäm chaén maët ñaàu: laø phöông phaùp ñôn giaûn vaø chaéc chaén. Ñöôïc giöõ baèng vít vaø ñeäm haõm; hoaëc vít vaø daây neùo. +Voøng haûm loø xo: ñaây laø phöông phaùp thoâng duïng duøng trong tröôøng hôïp khoâng coù taùc duïng cuûa löïc doïc truïc. Nhö vaïy theo sô ñoà keát caáu cuûa boä truyeàn, theo tính toaùn ôû treân, ta choïn phöông phaùp thöù 3 laø toái öu nhaát cho tröôøng hôïp naøy. Töùc laø duøng voøng haõm loø xo ñeå coá ñònh oå bi. * Coá ñònh truïc theo phöông doïc truïc. Ñeå coá ñònh theo phöông doïc truïc coù theå duøng naép oå vaø ñieàu chænh khe hôû cuûa oå baèng caùc taám ñeäm kim loaïi giöõa naép oå vaø thaân hoäp giaûm toác.Naép oå laép vôùi hoäp giaûm toác baèng vít(ñai oác)loaïi naøy duøng ñeå laép gheùp. * Boâi trôn oå laên.
  6. Boä phaän oå ñöôïc boâi trôn baèng môû, vì vaän toác boä truyeàn baùnh raêng thaáp,khoâng theå duøng phöông phaùp baén toeù ñeå haét daàu trong hoäp vaøo boâi trôn boä phaän oå.Coù theå duøng môû loaïi T öùng vôùi nhieät ñoä laøm vieäc töø 60  100c vaø vaän toác döôùi 1500voøng/phuùt.Löôïng môû chöùa 2/3 choå roäng cuûa boä phaän oå.Ñeå môû khoâng chaûy ra ngoaøi vaø ngaên khoâng cho daàu rôi vaøo boä phaän oå,neân laøm voøng chaén daàu. * Che kín oå laên. Ñeå khe kín caùc ñaàu truïc ra,traùch söï xaâm nhaäp cuûa buïi baäm vaø taïp chaát vaøo oå,cuõng nhö ngaên môõ chaûy ra ngoaøi,ôû ñaây duøng loaïi voøng phoát laø ñôn giaûn nhaát,baûng 8-29 cho kích thöôùc duøng phoát truïc laø 30; 40; 50

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản