intTypePromotion=1

Thiết kế kỹ thuật thành lập mạng lưới ô vuông xây dựng theo phương pháp hoàn nguyên trên khu xây dựng công trình công nghiệp Quế Võ

Chia sẻ: Lê Trung Hiếu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:57

0
194
lượt xem
71
download

Thiết kế kỹ thuật thành lập mạng lưới ô vuông xây dựng theo phương pháp hoàn nguyên trên khu xây dựng công trình công nghiệp Quế Võ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong những năm gần đây ở nớc ta quá trình đô thị hoá , công nghiệp hoá hiện đại hoá diễn ra hết sức nhanh chóng trên hầu hết mọi vùng miền, các công trình dân dụng -công nghiệp đợc xây dựng ngμy cμng nhiều.Các công trình nμy có quy mô phức tạp vμ đòi hỏi những yêu cầu nghiêm ngặt trong xây dựng vμ khai thác sử dụng ,để đáp ứng đợc các yêu cầu của công trình trên thì công tác trắc địa đóng vai trò quan trọng ngay từ giai đoạn khảo sát, thiết kế, thi công công trình cho đến khi công trình bắt đầu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế kỹ thuật thành lập mạng lưới ô vuông xây dựng theo phương pháp hoàn nguyên trên khu xây dựng công trình công nghiệp Quế Võ

 1. LUẬN VĂN Thiết kế kỹ thuật thành lập mạng lưới ô vuông xây dựng theo phương pháp hoàn nguyên trên khu xây dựng công trình công nghiệp Quế Võ
 2. §å ¸n m«n häc Bé m«n tr¾c ®Þa c«ng tr×nh Lêi nãi ®Çu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ë n­íc ta qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ , c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ diÔn ra hÕt søc nhanh chãng trªn hÇu hÕt mäi vïng miÒn, c¸c c«ng tr×nh d©n dông -c«ng nghiÖp ®­îc x©y dùng ngµy cµng nhiÒu.C¸c c«ng tr×nh nµy cã quy m« phøc t¹p vµ ®ßi hái nh÷ng yªu cÇu nghiªm ngÆt trong x©y dùng vµ khai th¸c sö dông ,®Ó ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu cña c«ng tr×nh trªn th× c«ng t¸c tr¾c ®Þa ®ãng vai trß quan träng ngay tõ giai ®o¹n kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, thi c«ng c«ng tr×nh cho ®Õn khi c«ng tr×nh b¾t ®Çu ®i vµo sö dông vµ ho¹t ®éng æn ®Þnh . VÊn ®Ò ®­îc ®Æt ra lµ: “§é bÒn vµ kh¶ n¨ng sö dông thùc tÕ cña c¸c c«ng tr×nh ®ã nh­ thÕ nµo”? §Ó gi¶i quyÕt vµ tr¶ lêi c©u hái trªn th× cÇn x©y dùng c¸c c«ng tr×nh víi ®é chÝnh x¸c theo ®óng thiÕt kÕ kü thuËt ®· ®­îc ®Ò ra. §Ó cã ®é chÝnh x¸c cao l¹i cÇn cã ph­¬ng ph¸p bè trÝ c¸c c«ng tr×nh chÝnh x¸c, do ®ã sù cã mÆt cña c«ng t¸c tr¾c ®Þa lµ hÕt søc cÇn thiÕt. Ng­êi tr¾c ®Þa cã nhiÖm vô thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c tr¾c ®Þa ®Ó chuyÓn c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh tõ b¶n vÏ thiÕt kÕ ra thùc ®Þa. §Ó viÖc bè trÝ c«ng tr×nh ®¹t ®é chÝnh x¸c c¶ vÒ mÆt b»ng vµ ®é cao th× cÇn x©y dùng hÖ thèng l­íi khèng chÕ khu vùc. Cô thÓ lµ chóng ta x©y dùng l­íi « vu«ng x©y dùng ®èi víi c«ng tr×nh d©n dông vµ khu c«ng nghiÖp. L­íi « vu«ng x©y dùng cã ­u ®iÓm v­ît tréi so víi c¸c lo¹i l­íi kh¸c khi sö dông ®Ó b« trÝ c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ d©n dông v× c¸c c«ng tr×nh nµy ®­îc ph©n thµnh c¸c l« ,c¸c m¶ng cã c¸c trôc chuçi x©y dùng song song hoÆc vu«ng gãc víi nhau.NÕu c¸c ®iÓm tr¾c ®Þa ®­îc bè trÝ thµnh c¸c tuyÕn song song hoÆc vu«ng gãc, ®­îc ®Æt t¹i c¸c vÞ trÝ æn ®Þnh l©u dµi th× chóng t¹o thµnh l­íi « vu«ng x©y dùng, t¹o ®iÒu kiÖn rÊt thuËn lîi cho bè trÝ c«ng tr×nh vÒ sau theo ph­¬ng ph¸p vu«ng gãc. Phôc vô qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ ®· ®­îc phª chuÈn cña Hµ B¾c. Víi khu vùc QuÕ Vâ chóng t«i quyÕt ®Þnh ph­¬ng ¸n : “ ThiÕt kÕ kü thuËt thµnh lËp m¹ng l­íi « vu«ng x©y dùng theo ph­¬ng ph¸p hoµn nguyªn trªn khu x©y dùng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp QuÕ Vâ”. Néi dung cña c«ng t¸c thiÕt kÕ gåm c¸c phÇn chÝnh sau: Ch­¬ng I : Giíi thiÖu chung. Ch­¬ng II : ThiÕt kÕ tæng thÓ l­íi x©y dùng vµ bè trÝ m¹ng l­íi gÇn ®óng trªn thùc ®Þa. Ch­¬ng III : ThiÕt kÕ l­íi khèng chÕ tr¾c ®Þa c¬ së mÆt b»ng ®Ó x¸c ®Þnh to¹ ®é c¸c ®iÓm l­íi x©y dùng. Ch­¬ng IV : ThiÕt kÕ c¸c bËc l­íi t¨ng dµy C«ng t¸c ®o ®¹c , tÝnh to¸n b×nh sai c¸c bËc l­íi . 1 Lª Quèc S¸ng Líp: Tr¾c ®Þa C– K50
 3. §å ¸n m«n häc Bé m«n tr¾c ®Þa c«ng tr×nh Ch­¬ng V : C«ng t¸c hoµn nguyªn ®iÓm, X¸c ®Þnh ®é cao vµ tÝnh chuyÓn to¹ ®é c¸c ®iÓm cña l­íi . Ch­¬ng VI : ThiÕt kÕ c¸c lo¹i t©m mèc Sau mét thêi gian lµm viÖc nghiªm tóc, víi sù cè g¾ng cña b¶n th©n, sù h­íng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o Phan Hång TiÕn cïng c¸c b¹n ®ång nghiÖp, ®Õn nay ®å ¸n cña em ®· ®­îc hoµn thµnh. Song kh«ng tr¸nh khái nh÷ng nh­îc ®iÓm, thiÕu sãt nhÊt ®Þnh vÒ néi dung. ChÝnh v× vËy, mäi sù gãp ý cña thÇy gi¸o h­íng dÉn vµ c¸c b¹n ®ång nghiÖp sÏ gióp em rót ra ®­îc nh÷ng kinh nghiÖm quý b¸u cho c¸c lÇn thiÕt kÕ tiÕp theo. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Hµ Néi th¸ng 5- 2008 Sinh viªn thùc hiÖn: Lª Quèc S¸ng 2 Lª Quèc S¸ng Líp: Tr¾c ®Þa C– K50
 4. §å ¸n m«n häc Bé m«n tr¾c ®Þa c«ng tr×nh Ch¦¥NG 1 Giíi thiÖu chung I. Giíi thiÖu chung : Khu x©y dùng khu c«ng nghiÖp QuÕ Vâ: + N»m trªn khu ®Êt thuËn lîi vÒ giao th«ng, khã kh¨n trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, cã diÖn tÝch ®ñ lín ®Ó x©y dùng vµ ph¸t triÓn khu c«ng nghiÖp trong t­¬ng lai. + Cã kÕt cÊu v÷ng ch¾c, cã ®é chÝnh x¸c x©y dùng vµ l¾p r¸p cao, ®é an toµn khi vËn hµnh vµ sö dông c¸c m¸y mãc tong d©y chuyÒn c«ng nghÖ lµ tèi ®a. NhiÖm vô ®Æt ra víi ng­êi Tr¾c §Þa lµ: - TiÕn hµnh chän khu ®Êt x©y dùng theo yªu cÇu ®Æt ra ë trªn vµ tiÕn hµnh thiÕt kÕ l­íi « vu«ng x©y dùng cho khu vùc x©y dùng. - X©y dùng l­íi « vu«ng x©y dùng ®¸p øng ®­îc c¸c ®Æc ®iÓm cña c«ng tr×nh nh­: + Khu c«ng nghiÖp ®­îc x©y dùng theo c¸c l« riªng biÖt cã c¸c t rôc chÝnh song song hoÆc vu«ng gãc víi nhau, bao gåm: c¸c nhµ x­ëng , c¸c kho chøa, khu nhµ ë cña nh©n viªn… + Tuy c¸c xÝ nghiÖp n»m riªng biÖt trong c¸c l« kh¸c nhau nh­ng ®Òu cã mèi liªn hÖ vÕ d©y chuyÒn c«ng nghÖ. T¹i c¸c xÝ nghiÖp m¸y mãc ®­îc liªn k Õt vµ vËn hµnh tuÇn hoµn, s¶n phÈn cña kh©u nµy lµm vËt liÖu kh©u sau ®ã. S¶n phÈn s¶n xuÊt ë c¸c xÝ nghiÖp ®­îc vËn chuyÓn ®Õn nhµ m¸y chÝnh ®Ó r¸p thµnh s¶n phÈn chung. + Do sù liªn kÕt d©y chuyÒn c«ng nghÖ lµ rÊt lín cho nªn nã ®ßi hái ®é chÝnh x¸c bè trÝ c«ng tr×nh rÊt cao: sai sè giíi h¹n bè trÝ c¸c trôc c«ng tr×nh hoÆc c¸c kÝch th­íc tæng thÓ c«ng tr×nh kh«ng ®­îc v­ît qu¸ gi¸ trÞ tõ 2 5(cm)/ 100 m. + Khu x©y dùng cã h×nh ch÷ nhËt kÐo dµi, cã diÖn tÝch 6,72 km2. + NhiÖm vô thiÕt kÕ thi c«ng c«ng tr×nh: . L­íi cã kÝch th­íc tæng thÓ lµ 2,4(km)  2,8(km), chiÒu dµi c¸c c¹nh « l­íi lµ 200(m). . L­íi « vu«ng x©y dùng ®­îc lËp theo ph­¬ng ph¸p hoµn nguyªn. . Yªu cÇu vÒ ®é chÝnh x¸c lËp l­íi: sai sè t­¬ng hç gi÷a c¸c ®iÓm tr¾c ®Þa dïng 1 1 cho bè trÝ c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ tõ 12,5cm/100m (  ); sai sè t­¬ng hç 4000 10000 vÒ ®é cao gi÷a 2 ®iÓm l­íi l©n cËn nhau cã gi¸ trÞ Stg hç = (23) mm. 3 Lª Quèc S¸ng Líp: Tr¾c ®Þa C– K50
 5. §å ¸n m«n häc Bé m«n tr¾c ®Þa c«ng tr×nh II. S¬ l­îc vÒ ®iÒu kiÖn ®Þa lý tù nhiªn cña khu vùc x©y dùng c«ng tr×nh. II.1.VÞ trÝ ®Þa lý vµ hµnh chÝnh cña khu vùc: §©y lµ mét trong nh÷ng c«ng tr×nh cã quy m« lín, diÖn tÝch tõ 6 ®Õn 8 km2. + VÞ trÝ ®Þa lý: Khu vùc x©y dùng c«ng tr×nh thuéc ®Þa phËn x· Ngọc X¸, x· §¹i T©n + VÞ trÝ hµnh chÝnh: - PhÝa B¾c gi¸p §ång Sai - PhÝa Nam gi¸p ®­êng quèc lé 18 - PhÝa §«ng gi¸p ThÊt Gi¸n - PhÝa T©y gi¸p HiÒn L­¬ng, Thanh DÒn II..2. §Æc ®iÓm vÒ ®Þa chÊt - thùc phñ : Khu vùc x©y dùng cã ®Þa chÊt æn ®Þnh rÊt thuËn lîi cho viÖc thi c«ng c«ng tr×nh. Lµ vïng ®ång b»ng ch©u thæ cã ®Þa h×nh t­¬ng ®èi b»ng ph¼ng, kh«ng bÞ chia c¾t, ®é dèc cña khu vùc t­¬ng ®èi nhá. Ngoµi ra ®©y lµ khu vùc trång lóa chuyªn canh, tuy nhiªn vïng nµy cã nhiÒu nghÒ phô nªn ®ã kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò quan träng khi nh©n d©n bÞ thu håi ®Êt phôc vô cho c«ng nghiÖp. II.3. §Æc ®iÓm khÝ hËu: Khu vùc x©y dùng thuéc QuÕ Vâ tØnh Hµ B¾c nªn chÞu ¶nh h­ëng cña khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa, ®­îc chia lµm hai mïa râ rÖt: - Mïa m­a tõ th¸ng 4 ®Õn th¸ng 9 trong n¨m tËp trung m­a vµo th¸ng 6 vµ th¸ng 7 - Mïa kh« tõ th¸ng 10 ®Õn th¸ng 3 n¨m sau. Nh­ vËy thêi gian thi c«ng thuËn lîi nhÊt lµ tõ th¸ng 9 n¨m tr­íc ®Õn th¸ng 4 n¨m sau. II.4. T×nh h×nh giao th«ng - thuû lîi, nguån khai th¸c vËt liÖu: Khu vùc x©y d­ng cã hÖ thèng giao th«ng t­¬ng ®èi tèt, c«ng tr×nh x©y dùng n»m gÇn ®­êng quèc lé sè 18, hÖ thèng giao th«ng liªn huyªn, liªn tØnh dµy ®Æc vµ kiªn cè, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c vËn chuyÓn trang thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu phôc vô thi c«ng c«ng tr×nh, còng nh­ rÊt thuËn lîi cho viÖc vËn chuyÓn s¶n phÈm cña nhµ m¸y sau nµy. HÖ thèng thuû lîi gåm nhiÒu kªnh m­¬ng ë quanh khu vùc x©y dùng phôc vô nhu cÇu sö dông n­íc x©y dùng vµ cho ho¹t ®éng cña khu c«ng nghiÖp vÒ sau II.5. T×nh h×nh d©n c­, kinh tÕ - chÝnh trÞ: D©n c­ sèng tËp trung thµnh c¸c lµng, trong khu vùc x©y dùng còng cã mét sè côm d©n nhá vµ cÇn ph¶i ®­îc di chuyÓn sang c¸c vïng l©n cËn, møc ®é ®Òn bï kh«ng ®¸ng kÓ. T×nh h×nh an ninh trËt tù æn ®Þnh, nh©n d©n chÊp hµnh tèt c¸c chñ ch­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ n­íc . 4 Lª Quèc S¸ng Líp: Tr¾c ®Þa C– K50
 6. §å ¸n m«n häc Bé m«n tr¾c ®Þa c«ng tr×nh III. C¸c tµi liÖu, c¬ së tr¾c ®Þa s½n cã vµ kh¶ n¨ng sö dông . III. 1.T­ liÖu tr¾c ®Þa vµ b¶n ®å hiÖn cã: Khu x©y dùng cã b¶n ®å , b×nh ®å , cã tæng b×nh ®å khu x©y dùng do bªn A cung cÊp tØ lÖ 1:2000 vµ mét b¶n ®å ®Þa h×nh tØ lÖ 1:25000 cã danh ph¸p F – 48 - 105-C- b vÏ n¨m 1971 cã tªn QuÕ Vâ vµ thiÕt kÕ kü thuËt cho khu c«ng nghiÖp. III.2.Giíi thiÖu vÒ t×nh h×nh c¬ së tr¾c ®Þa trªn khu vùc ®o vÏ. Trong ®å ¸n nµy, chóng ta gi¶ ®Þnh cã 4 ®iÓm tr¾c ®Þa nhµ n­íc N1, N2, N3, Nh÷ng ®iÓm tr¾c ®Þa nµy n»m trong ®Þa phËn QuÕ Vâ – Hµ B¾c, thuéc ®Þa phËn c¸c x·: +N1 n»m trªn ®Þa phËn x· Ngäc X¸. +N2 n»m trªn ®Þa phËn x· §ång Du. +N3 n»m trªn ®Þa phËn x· §ång Sai. Sè liÖu c¸c ®iÓm tr¾c ®Þa trªn trong b¶ng thèng kª sau: B¶ng Thèng Kª C¸c §iÓm Tr¾c §Þa Nhµ N­íc: CÊp To¹ ®é §é h¹ng Thø tù Ghi KÝ hiÖu CÊp h¹ng cao ®é ®iÓm chó X(m) Y(m) (m) cao 1 2337015.0 18628500.0 Tgi¸cIV TCIV XÝ N1 2 2337375.0 18625850.0 - - nghiÖp N2 3 2340525.0 18636250.0 - - Tr¾c N3 ®Þa b¶n ®å 15 5 Lª Quèc S¸ng Líp: Tr¾c ®Þa C– K50
 7. §å ¸n m«n häc Bé m«n tr¾c ®Þa c«ng tr×nh Ch­¬ng II . ThiÕt kÕ l­íi TæNG THÓ L¦íI x©y dùng vµ bè trÝ m¹ng l­íi gÇn ®óng TR£N THùC §ÞA II.1. ThiÕt kÕ tæng thÓ m¹ng l­íi : Yªu cÇu c¬ b¶n ®èi víi l­íi « vu«ng x©y dùng lËp theo ph­¬ng ph¸p hoµn nguyªn :Khi lËp løíi tr¾c ®Þa thi c«ng yªu cÇu ®é chÝnh x¸c l­íi ph¶i ®¸p øng ®­îc c«ng t¸c bè trÝ c«ng tr×nh vµ ®o vÏ hoµn c«ng tû lÖ lín ( ph¶i cã täa ®é thùc tÕ cña c¸c ®iÓm ph¶i ®óng b»ng to¹ ®é thiÕt kÕ. Khi ®¸p øng nhu cÇu thø 2 ngay sau khi hoµn thµnh l­íi o vu«ng trong phßng ng­êi ta sö dông ngay chóng lËp b¶n vÏ . §Ó thùc hiÖn ®­îc ®iÒu nµy ng­êi ta dïng ph­¬ng ph¸p hoµn nguyªn B¶n chÊt cña ph­¬ng ph¸p : ChuyÓn ra thùc ®Þa 2 h­íng gèc vu«ng gãc . Dùa vµo 2 h­íng gèc ng­êi ta bè trÝ trªn thùc ®Þa toµn bé l­íi x©y dùng theo s¬ ®å thiÕt kÕ nh­ng víi ®é chÝnh x¸c kh«ng cao . ( ®é chÝnh x¸c ®o ®¹c t­¬ng ®­¬ng ®é chÝnh x¸c ®o trong ®­êng truyÒn kinh vÜ ). C¸c ®iÓm cña l­íi ®ãng b»ng cäc gç nhá 1-5 cm , dµi 30- 40cm t¹o ra m¹ng lø¬i gÇn ®óng . C¨n cø trªn thùc ®Þa toµn bé l­íi o vu«ng ®· lËp th× ng­êi ta thiÕt kÕ phñ trïm lªn ®ã m¹ng l­íi tr¾c ®Þa (s¬ ®å l­íi , sè bËc l­íi , cÊp h¹ng bËc l­íi,tÝnh to¸n cô thÓ tõng tr­êng hîp ) §o ®¹c tÝnh to¸n , b×nh sai c¸c bËc l­íi tÝnh to¸n to¹ ®é c¸c ®iÓm . BËc l­íi cuèi cïng qua c¸c ®iÓm l­íi « vu«ng. TiÕn hµnh so s¸nh gi÷a to¹ ®é thiÕt kÕ víi to¹ ®é thùc tÕ t­¬ng øng cña tõng ®iÓm , gi¶i bµi to¸n tr¾c ®Þa nghÞch t×m ®­îc c¸c yÕu tè bè trÝ vÒ gãc , chiÒu dµi ®Ó tõ c¸c ®iÓm thùc tÕ ng­êi ta t×m vÞ trÝ thiÕt kÕ trªn thùc ®Þa tiÕn hµnh hoµn nguyªn ®iÓm. C¸ch ®¸nh sè vµ ký hiÖu ®iÓm: Ta chän c¸ch ®¸nh sè cho c¸c ®iÓm cña m¹ng l­íi nh­ sau : Theo c¸c kho¶ng c¸ch 200 m trªn trôc X’ kÝ hiÖu ch÷ A vµ 200 m trªn trôc Y’ kÝ hiÖu ch÷ B. Cô thÓ ta cã s¬ ®å tæng thÓ l­íi thiÕt kÕ (h×nh 2.1) 6 Lª Quèc S¸ng Líp: Tr¾c ®Þa C– K50
 8. §å ¸n m«n häc Bé m«n tr¾c ®Þa c«ng tr×nh A28 A26 A24 A20 A18 A16 A14 A12 A10 A8 A6 A4 A2 AoBo B2 B4 B6 B8 B10 B12 B14 B16 B18 B20 B22 B24 H×nh 2.1: S¬ ®å tæng thÓ l­íi thiÕt kÕ. II.2. Chän vµ chuyÓn h­íng gèc cña m¹ng l­íi thiÕt kÕ ra thùc ®Þa. *) Chän h­íng gèc: - Môc ®Ých lý do cña viÖcph¶i chän vµ chuyÓn h­íng gèc m¹ng l­íi thiÕt kÕ ra thùc ®Þa: Lµ ®Ó ®¶m b¶o m¹ng l­íi sau nµy ®­îc thµnh lËp ®óng h­íng nh­ ®· thiÕt kÕ trªn tæng b×nh ®å víi ®é chÝnh x¸c cÇn thiÕt . -Yªu cÇu ®èi víi viÖc chuyÓn h­íng gèc ra thùc ®Þa - Hai ®iÓm chuyÓn ph¶i cïng n»m trªn mét c¹nh - C¸c ®iÓm chän ph¶i th«ng h­íng - Cµng xa nhau cµng tèt - GÇn c¸c ®iÓm tr¾c ®Þa s½n cã §Ó tho¶ m·n yªu cÇu trªn th× ta ph¶i chän ra 3 ®iÓm cøng tr¾c ®Þa (tù chän ) trªn tæng b×nh ®å vµ ph¶i th«ng h­íng víi c¸c ®iÓm gèc. *) Ph­¬ng ¸n chuyÓn h­íng gèc thiÕt kÕ ra thùc ®Þa: Chóng ta chän ph­¬ng ¸n to¹ ®é cùc - C¸c ®Øªm tr¾c ®Þa s½n cã ®­îc sö dông trªn thùc ®Þa dïng ®Ó chuyÓn h­íng gèc lµ: N1,N2, N3 (lµ c¸c diÓm tam gi¸c h¹ng IV). 7 Lª Quèc S¸ng Líp: Tr¾c ®Þa C– K50
 9. §å ¸n m«n häc Bé m«n tr¾c ®Þa c«ng tr×nh - Trªn s¬ ®å m¹ng l­íi thiÕt kÕ ta chän h­íng c¹nh I-II lµ h­íng gèc (trong l­íi « vu«ng lµ h­íng chøa c¸c ®iÓm (A0 B0) vµ (A0 B24)). - §Ó kiÓm tra ®iÒu kiÖn ban ®Çu h­íng gèc chóng ta so s¸nh kÕt qu¶ ®å gi¶i ®­îc víi t¹o ®é tÝnh ®­îc tõ c¸c ®iÓm ®· biÕt. *) TÝnh to¸n c¸c yÕu tè ®Ó chuyÓn h­íng gèc ra thùc ®Þa (β, S) . B¶ng thèng kª to¹ ®é c¸c ®iÓm phôc vô chuyÓn h­íng gèc. B¶ng (2-1). Täa §é STT Tªn §iÓm Ghi Chó X(m) Y(m) 1 N1 2337015.0 18628500.0 2 N2 Täa ®é chÝnh x¸c 2337375.0 18625850.0 3 N3 2340525.0 18626250.0 4 A0B0 2337475.0 18625962.5 5 A0B24 2337148.6 18628340.2 To¹ ®é ®å gi¶i 6 A28B0 2340250.0 18626343.3 II.2.2.2. LËp b¶ng tÝnh c¸c yÕu tè bè trÝ trong l­íi. §å gi¶i to¹ ®é c¸c ®iÓm B, A, D thuéc h­íng gèc theo b×nh ®å 1: 2000. Sau ®ã tÝnh c¸c yÕu tè bè trÝ Si, i ®Ó dùa vµo c¸c yÕu tè nµy ®Ó chuyÓn h­íng gèc ra thùc ®Þa. KÕt qu¶ tÝnh to¸n ®­îc ghi trong b¶ng (2-2). B¶ng(2-2). To¹ ®é X i Y i Si Ph­¬ng vÞ  Gãc ngoÆt  Tªn 0 0 ’ '' ’ '' X (m) Y (m) (m) (m) (m) ®iÓm N1 18628500.0 2337015.0 -460 159.8 486.9 340 50 35.5 32 09 39.3 2337148.6 A0B24 18628340.2 N2 2337375.0 18625850.0 -100 -112.5 150.5 311 38 0.74 49 22 11.1 A0B0 2337475.0 18625962.5 2340525.0 18626250.0 N3 275 -93.3 290 341 18 55.4 25 58 39.3 A28B0 2340250.0 18626343.3 8 Lª Quèc S¸ng Líp: Tr¾c ®Þa C– K50
 10. §å ¸n m«n häc Bé m«n tr¾c ®Þa c«ng tr×nh H×nh 2.2: S¬ ®å chuyÓn h­íng gèc ra thùc ®Þa. II.2.3. §é chÝnh x¸c cña ph­¬ng ph¸p. §é chÝnh x¸c cña ph­¬ng ph¸p trªn chñ yÕu phô thuéc vµo ®é chÝnh x¸c ®å gi¶i c¸c ®iÓm trªn tæng b×nh ®å. Trªn thùc ®Þa gi¸ trÞ nµy b»ng 0.3mm.M, khi M=2000 th× nã cã gi¸ trÞ 0.6 (m). Sai sè nµy sÏ lµm cho toµn bé m¹ng l­íi xª dÞch ®i nh­ng kh«ng ¶nh h­ëng tíi vÞ trÝ t­¬ng hç gi÷a chóng. NghÜa lµ toµn bé m¹ng l­íi x©y dùng vµ c«ng tr×nh ®­îc bè trÝ sau ®ã chØ bÞ xoay ®i trong ph¹m vi sai sè bè trÝ h­íng gãc ë trªn mµ sÔ kh«ng s¶y ra sù biÕn d¹ng c«ng tr×nh. Tuy vËy cÇn tr¸nh sai sè th« v× nã cã thÓ sÏ lµm sai lÖch vÒ vÞ trÝ cña c¸c ®iÓm vµ c¸c c«ng tr×nh trªn thùc ®Þa d·n ®Õn ®é cao thi c«ng sÏ kh«ng phï hîp víi thùc tÕ vµ c¸c phÇn riªng biÖt cña c«ng tr×nh cã thÓ r¬i vµo n¬i cã ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt kh«ng thuËn lîi nªn. Do vËy ®Ó chuyÓn h­íng gèc ra thùc ®Þa ®¶o b¶o ®é chÝnh x¸c ta ph¶i tiÕn chän m¸y mãc vµ dông cô ®o cho phï hîp. TiÕn hµnh chuyÓn ®iÓm ra ngoµi thùc ®Þa ta chän chØ tiªu sai sè chuyÓn ®iÓm mÆt b»ng kh«ng v­ît qu¸ sai sè ®å gi¶i. Sai sè vÞ trÝ ®iÓm khi bè trÝ theo ph­¬ng ph¸p to¹ ®é cùc lµ: 2 m  [1] (II-1) m s. 2 2 2 m  P S 2 2 m ¸p dông nguyªn t¾c ®ång ¶nh h­ëng ta cã: m  2m  2s .  0 .6 2 2 2 2  P S 2 9 Lª Quèc S¸ng Líp: Tr¾c ®Þa C– K50
 11. §å ¸n m«n häc Bé m«n tr¾c ®Þa c«ng tr×nh . " m mP 0 .6 ; mS    0 . 42 m  P m  2 2 S 2 S lµ chiÒu dµi c¹nh tõ ®iÓm tr¾c ®Þa cã s½n ®Õn ®iÓm bè trÝ thuéc h­íng gèc: vÝ dô c¹nh ng¾n ngÊt S = 150.5 m th× m = 6.0’ II.3. Bè trÝ chi tiÕt m¹ng l­íi gÇn ®óng trªn thùc ®Þa. II.3.1. C¸ch thøc tiÕn hµnh: Dùa vµo hai h­íng gèc ®· chuyÓn ra thùc ®Þa ta bè trÝ mét m¹ng l­íi « vu«ng cã chiÒu dµi c¹nh ®óng nh­ thiÕt kÕ b»ng 200m. ViÖc ®o ®¹c ®­îc tiÕn hµnh b»ng m¸y kinh vÜ vµ th­íc thÐp víi ®é chÝnh x¸c lËp l­íi vµo kho¶ng 1:1000  1:2000.TÊt c¶ c¸c ®iÓm ®Ønh « vu«ng ®­îc ®ãng cäc gç t¹m thêi. Dùa vµo 3 bËc l­íi khèng chÕ tr¾c ®Þa ®· lËp, x¸c ®Þnh to¹ ®é thùc tÕ cña tÊt c¶ c¸c ®iÓm t¹m thêi nãi trªn. So s¸nh víi to¹ ®é thiÕt kÕ ,t×m ®­îc c¸c ®¹i l­îng hoµn nguyªn vÒ chiÒu dµi vµ gãc. Tõ ®ã xª dÞch, tiÕn hµnh hoµn nguyªn ®iÓm vÒ vÞ trÝ ®óng 00000’00 ” 1     2  1 2  S= II.3.2. C¸c ®iÓm l­u ý trong qu¸ tr×nh bè trÝ m¹ng l­íi gÇn ®óng : - Tr­êng hîp mÆt b»ng thùc ®Þa cã ®é dèc th× ta ph¶i céng thªm vµo h2 ®¹i l­îng hoµn nguyªn mét gi¸ trÞ chªnh lÖch vÒ ®é cao : S h  2S - Tr­êng hîp viÖc bè trÝ, c¸c h­íng ®o bÞ c¶n trë b»ng c¸c ®Þa vËt t¹m thêi th× ta ph¶i kh¾c phôc b»ng c¸ch dùng tiªu hoÆc b¶ng ng¾m cao. - Trong tr­êng hîp kho¶ng c¸ch hoµn nguyªn qu¸ ng¾n, ng­êi ta sÏ bè trÝ c¸c kho¶ng c¸ch ®Çu tiªn vÒ hai phÝa lÖch ®i mét gi¸ trÞ nµo ®ã. Víi c¸ch lµm nµy, c¸c gi¸ trÞ kho¶ng c¸ch tiÕp theo sÏ bÞ lÖch ®i lµm cho kho¶ng c¸ch hoµn nguyªn ®­îc lín ra. 10 Lª Quèc S¸ng Líp: Tr¾c ®Þa C– K50
 12. §å ¸n m«n häc Bé m«n tr¾c ®Þa c«ng tr×nh Ch­¬ng III ThiÕt kÕ l­íi khèng chÕ tr¾c ®Þa c¬ së mÆt b»ng §Ó X¸C §ÞNH TO¹ §é C¸C §IÓM L¦íI X¢Y DùNG III.1. Yªu cÇu ®é chÝnh x¸c cña l­íi khèng chÕ tr¾c ®Þa mÆt b»ng. A.Yªu cÇu chung: Do l­íi ®­îc thiÕt kÕ ®Ó x¸c ®Þnh to¹ ®é c¸c ®iÓm cña l­íi x©y dùng, cho nªn ph¶i tháa m·n yªu cÇu ®é chÝnh x¸c cña c¸c c«ng t¸c : - §o vÏ hoµn c«ng tû lÖ lín. - Bè trÝ c«ng tr×nh. B. Tiªu chuÈn ®é chÝnh x¸c lËp l­íi lµ c¬ së ban ®Çu ®Ó x¸c ®Þnh ®é chÝnh x¸c ®Æc tr­ng cña c¸c bËc l­íi nh»m x¸c ®Þnh ®­îc yªu cÇu ®é chÝnh x¸c ®o ®¹c trong mçi bËc. Tiªu chuÈn nµy thuú thuéc vµo môc ®Ých lËp l­íi C¸c tr­êng hîp lËp l­íi : TH 1 : L­íi khèng chÕ ®­îc lËp víi môc ®Ých phôc vô cho ®o vÏ b¶n ®å ®Þa h×nh nãi chung Tiªu chuÈn ®é chÝnh x¸c lËp l­íi :” Sai sè tuyÖt ®èi vÞ trÝ ®iÓm t¹i vÞ trÝ yÕu nhÊt cña l­íi so víi c¸c ®iÓm cña l­íi khèng chÕ c¬ së” hay cßn gäi lµ “sai sè tuyÖt ®èi vÞ trÝ ®iÓm ” Quy ph¹m ®· quy ®Þnh : sai sè giíi h¹n vÞ trÝ ®iÓm cña l­íi khèng chÕ ®o vÏ so víi ®iÓm cña l­íi khèng chÕ c¬ së ( l­íi nhµ n­íc vµ l­íi t¨ng dÇy ) kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 0.2(mm) trªn b¶n ®å , t­c lµ Mp < 0.2(mm).M . §èi víi vïng c©y cèi rËm r¹p th× yªu cÇu nµy lµ Mp < 0.3(mm).M M: mÉu sè tØ lÖ b¶n ®å cÇn thµnh lËp TH 2: L­íi khèng chÕ ®­îc lËp víi môc ®Ých thi c«ng Tiªu chuÈn ®é chÝnh x¸c lËp l­íi :” sai sè t­¬ng hç vÞ trÝ cña hai ®iÓm l©n cËn nhau thuéc cÊp khèng chÕ cuèi cïng” hoÆc “ sai sè vÞ trÝ t­¬ng hç gi÷a hai ®iÓm trªn cïng mét kho¶ng c¸ch nµo ®ã ” Trong c¸c nhµ m¸y c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt cã liªn quan víi nhau vÒ mÆt c«ng nghÖ kh«ng v­ît qu¸ 1km Sai sè t­¬ng hç gi÷a hai ®iÓm I, J : 2  m  ij  mij = m S  si j  s i 2 m .   j ij   Th 3 : L­íi khèng chÕ ®­îc lËp víi c¶ hai môc ®Ých nãi trªn Trong tr­êng hîp nµy yªu cÇu ®é chÝnh x¸c cña l­íi ph¶I bao hµm c¶ hai tiªu chuÈn trªn . Vµ dùa vµo yªu cÇu ®é chÝnh x¸c ®o ®¹c x¸c ®Þnh cho tong tr­êng hîp ng­êi ta sÏ chän ®é chÝnh x¸c cao h¬n ®Ó sö dông cho viÑc ®o ®¹c trong l­íi . Th­êng gÆp trong viÖc x©y dùng c«ng tr×nh thµnh phè, c«ng nghiÖp gåm : ®o vÏ hoµn c«ng trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ bè trÝ c«ng tr×nh. 11 Lª Quèc S¸ng Líp: Tr¾c ®Þa C– K50
 13. §å ¸n m«n häc Bé m«n tr¾c ®Þa c«ng tr×nh III.2 ¦íc tÝnh ®é chÝnh x¸c ®Æc tr­ng cña c¸c bËc l­íi Môc ®Ých:¦íc tÝnh ®é chÝnh x¸c lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô cña thiÕt kÕ l­íi. Môc ®Ých cña viÖc ­íc tÝnh lµ xem l­íi ®­îc thiÕt kÕ cã ®¹t yªu cÇu ®Ò ra cña thiÕt kÕ hay kh«ng. NÕu ®¹t th× thi c«ng l­íi, nÕu kh«ng th× thiÕt kÕ l¹i. Ngoµi ra, kÕt qu¶ ­íc tÝnh cßn cho phÐp lùa chän m¸y mãc thiÕt bÞ ®o vµ lùa chän ch­¬ng tr×nh ®o ng¾m hîp lý. a. ¦íc tÝnh ®é chÝnh x¸c ®Æc tr­ng cña c¸c bËc l­íi khèng chÕ mÆt b»ng phôc vô cho môc ®Ých ®o vÏ b¶n ®å ®Þa h×nh Gi¶ sö l­íi khèng chÕ mÆt b»ng ®­îc ph¸t triÓn qua n bËc ( víi sai sè ®Æc tr­ng cña mçi bËc lµ mi ) Sai sè tæng hîp vÞ trÝ ®iÓm cña cÊp khèng chÕ cuèi cïng : m02= m12 +m22+…+mn2 Víi tr­êng hîp 3 bËc l­íi : m02= m12 +m2+m32 NÕu coi c¸c bËc l­íi ®­îc ph¸t triÓn ®éc lËp nhau vµ cã thÓ bá qua sai sè sè liÖu gèc th× sai sè bËc trªn nhá h¬n sai sè bËc d­íi k lÇn Sai sè cña mçi bËc + m1 + k.m1 + k (k.m1)=k2 .m1 K : hÖ sè t¨ng gi¶m ®é chÝnh x¸c m02= m12 + (2m1)2+ ( 4m1) 2= 21m12 m mo2 =21 m12 => m  o 1 21 b. ¦íc tÝnh ®é chÝnh x¸c ®Æc tr­ng cña c¸c bËc l­íi khèng chÕ mÆt b»ng phôc vô cho môc ®Ých bè trÝ c«ng tr×nh §Ó ­íc tÝnh sai sè t­¬ng hç vÞ trÝ ®iÓm cã thÓ ®­îc tÝnh gÇn ®óng NÕu gäi sai sè tæng hîp vÞ trÝ ®iÓm lµ Mo ta cã Mo = ± 0.2 : 0.3. M Sai sè t­¬ng hç : mth = ± Mo √2 L­íi khèng chÕ thi c«ng yªu cÇu ®é chÝnh x¸c cao h¬n l­íi ®o vÏ nªn sai sè trung ph­¬ng : mo=0.1(mm). M Víi gi¶ thuyÕt l­íi gåm 3 bËc : mth1; mth2; mth3 Sai sè tæng hîp vÞ trÝ t­¬ng hç gi÷a 2 ®iÓm cña cÊp khèng chÕ cuèi cïng do ¶nh h­ëng cña sai sè do chÝnh cÊp ®ã do sai sè sè liÖu gèc cña cÊp trªn nã g©y ra mS3    2 2 2 m1 m m th 2 th 3 th Trong ®ã ms3 =0.1(mm) M. 2 12 Lª Quèc S¸ng Líp: Tr¾c ®Þa C– K50
 14. §å ¸n m«n häc Bé m«n tr¾c ®Þa c«ng tr×nh Víi b¶n ®å tû lÖ lín nhÊt M=500 => ms3=0,1.500 2 =70.7(mm) Ta thÊy r»ng gi÷a hai bËc khèng chÕ liªn tiÕp th× sai sè bËc trªn chÝnh lµ sai sè sè liÖu gèc cña bËc l­íi . NÕu gi¶ thuyÕt gi÷a c¸c bËc l­íi cã hÖ sè t¨ng gi¶m ®é chÝnh x¸c k ta viÕt ®­îc + L­íi bËc 3 cã sai sè : mth3 + L­íi bËc 2 cã sai sè : mth3 / k + L­íi bËc 3 cã sai sè : mth3 /k2 m 2 th 3 m 2th 3 1 1 mS3  2 4 . 1   2 m3 m th 3 th k2 k4 k k 11 ®Æt 1   Q k2 k4 K=1,5 => Q= 1,28 K= 2=> Q=1,14 ms3= mth3.Q ms 3 mth3= Q 0.1 2.M mth3= Q 0.1 2.M mth2= k .Q 0.1 2.M mth1= k 2 .Q L­íi phôc vô cho ®o vÏ 1: 500. Ta cã sai sè tæng hîp vÞ trÝ ®iÓm cÊp khèng chÕ cuèi cïng: m2 = m21 + m22 +…+ m2n §Ó bá qua ¶nh h­ëng cña sai sè sè liÖu gèc ( sai sè l­íi bËc trªn tíi l­íi bËc d­íi) tøc lµ l­íi bËc trªn ph¶i nhá h¬n sai sè l­íi K lÇn( hÖ sè quan hÖ ®é chÝnh x¸c, t¨ng gi¶m ®é chÝnh x¸c. m m2 m1 = ; m2 = 3 ( Chän K= 2 ) K K Trong tr­êng hîp nµy ®o vÏ 1: 500, 3 bËc, K=2 Suy ra sai sè t­¬ng hç vÞ trÝ ®iÓm l­íi bËc 3: m2P = m21 + m22 + m23 m2P= 0.2 (mm). M = 0.2 . 500 = 100 (mm) Trong ®ã: Ta cã: m2 = m1 . K m3 = m 2 . K 13 Lª Quèc S¸ng Líp: Tr¾c ®Þa C– K50
 15. §å ¸n m«n häc Bé m«n tr¾c ®Þa c«ng tr×nh m2P = m21 + 4m21 + 16m21= 21m21 Suy ra: 100 m1 = = ±22 (mm)  21 m2= 2.m1 = ±44 (mm) m3= 2.m2 = ±88 (mm) b) KÝ hiÖu: mi: lµ sai sè trung ph­¬ng vÞ trÝ t­¬ng hç gi÷a hai ®iÓm n»m c¸ch nhau 1km cña cÊp kh«ng chÕ thø i do ¶nh h­ëng cña sai sè ®o cña chÝnh cÊp ®ã g©y ra. M: lµ mÉu sè tû lÖ b¶n ®å cÇn ®o vÏ. Víi l­íi khèng chÕ ®­îc ph¸t triÓn qua n bËc liªn tiÕp th× sai sè trung ph­¬ng vÞ trÝ t­¬ng hç gi÷a hai ®iÓm cÊp cuèi cïng (ký hiÖu MSn) do ¶nh h­ëng tæng hîp cña sai sè ®o chÝnh cÊp Êy vµ sai sè sè liÖu gèc cña c¸c cÊp trªn nã g©y ra ® ­îc tÝnh theo c«ng thøc: (III-1) M Sn  m12  m2  ...  mn 2 2 Víi tr­êng hîp 3 bËc l­íi thiÕt kÕ ta cã: (III-2) M S 3  m12  m2  m3  m P 2 M 2 2 Khi tÝnh to¸n ta lÊy M = 500 lµ gi¸ trÞ mÉu sè b¶n ®å tû lÖ lín nhÊt mP = 0,2 Khi ¶nh h­ëng cña sai sè sè liÖu gèc tíi sai sè tæng hîp trong kho¶ng 10%  20% th× coi sai sè sè liÖu gèc lµ kh«ng ®¸ng kÓ, cã thÓ bá qua. Khi ®ã ta tÝnh ®­îc gi¸ trÞ K = 1,5  2,2 víi hÖ sè t¨ng gi¶m ®é chÝnh x¸c gi÷a hai bËc liÒn nhau lµ K, sai sè bËc trªn lµ sai sè sè liÖu gèc bËc d­íi ta cã: m3 m2 m3 (III-3) m2  ; m1   K2 K K Thay(III-3) vµo (III-2) ta cã: 2 2 m3 m3 1 1   2  m3  m3 1  2  4 2 M S3 4 K K K K 1 1 §Æt: 1   4 =Q ta cã: MS3 = m3.Q (III-4) 2 k k  Víi k = 2 ta cã Q = 1.15, khi ®ã sai sè t­¬ng hç gi÷a hai ®iÓm l©n cËn trong c¸c bËc l­íi lµ : + BËc 3 lµ : mth 3  62mm + BËc 2 lµ : mth 2  31mm + BËc 1 lµ : mth1  15mm 14 Lª Quèc S¸ng Líp: Tr¾c ®Þa C– K50
 16. §å ¸n m«n häc Bé m«n tr¾c ®Þa c«ng tr×nh III.3.Bè trÝ sè bËc khèng chÕ mÆt b»ng : III.3.1 . C¬ së quyÕt ®Þnh sè bËc l­íi khèng chÕ trªn khu vùc : C¬ së nµy ®ù¬c dùa vµo cÊc yÕu tè : + diÖn tÝch khu ®o + møc ®é ®· x©y dùng hoÆc phøc t¹p cña khu ®o - khu ®o x©y dùng hoµn toµn míi ` - khu ®o x©y dùng bæ xung - khu ®o quang ®·ng hoÆc d©n c­ ®«ng ®óc + tØ lÖ b¶n ®å ®o vÏ , yªu cÇu ®é chÝnh x¸c ®o vÏ + ®iÒu kiÖn trang thiÕt bÞ cña ®¬n vÞ Trong thùc tÕ khi ®o vÏ c¸c b¶n ®å tØ lÖ lín th× sè bËc khèng chÕ ®­îc ph¸t triÓn dùa vµo diÖn tÝch khèng chÕ c¶ khu ®o + ) khu ®o cã diÖn tÝch F > 25km2 th× l­íi khèng chÕ ®­îc lËp 3 bËc khèng chÕ + l­íi khèng chÕ c¬ së + l­íi t¨ng dÇy + l­íi khèng chÕ ®o vÏ + khu ®o cã diÖn tÝch trung b×nh F = 2,5 : 25km2 lËp 2 bËc khèng chÕ + l­íi khèng chÕ c¬ së + l­íi khèng chÕ ®o vÏ +khu ®o cã diÖn tÝch nhá F < 2.5km2 th× l­íi khèng chÕ ®­îc lËp theo 4 bËc + l­íi khèng chÕ c¬ së +t¨ng dÇy bËc 1 +t¨ng dÇy bËc 2 +khèng chÕ ®o vÏ III.3.2 ThiÕt kÕ sè bËc l­íi vµ d¹ng l­íi cña mçi bËc Do ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh t­¬ng ®èi phøc t¹p, bªn c¹nh ®ã lµ yªu cÇu ph¶i cã ®é chÝnh x¸c cao cho l­íi thiÕt kÕ ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn tiÖn cho c¸c c«ng t¸c vÒ sau. Chóng t«i quyÕt ®Þnh lËp l­íi khèng chÕ bao gåm 3 bËc : - BËc 1( l­íi khèng chÕ c¬ së ) : cã nhiÖm vô lµm c¬ së cho viÖc ph¸t triÓn c¸c l­íi t¨ng dÇy. Cã thÓ lµ l­íi tam gi¸c ( ®å h×nh tø gi¸c tr¾c ®Þa ) hoÆc thay thÕ b»ng ®a gi¸c h¹ng IV ( c¹nh ®o b»ng ®o dµi ®iÖn quang ). Cã : + Sai sè ®o gãc : m   2".0 + Sai sè ®o c¹nh : mS  10mm + ChiÒu dµi c¹nh tõ : (1  2) km 15 Lª Quèc S¸ng Líp: Tr¾c ®Þa C– K50
 17. §å ¸n m«n häc Bé m«n tr¾c ®Þa c«ng tr×nh + Sai sè trung ph­¬ng t­¬ng ®èi : f 1 1 1  S  T S  25.000 40.000 §­îc ph¸t triÓn nh­ sau : + Liªn kÕt c¸c gãc khung cña m¹ng l­íi. + Cã c¸c ®iÓm ch¹y bao quanh biªn l­íi. - BËc 2 (l­íi khèng chÕ t¨ng dµy) : ®­îc ph¸t triÓn dùa vµo l­íi khèng chÕ c¬ së, cã thÓ lµ l­íi ®a gi¸c cÊp I víi : + Sai sè ®o gãc : m  5".0 + Sai sè ®o c¹nh : mS  5mm + chiÒu dµi c¹nh tõ : (120  800) m Cã ®Æc ®iÓm : + Ch¹y qua tÊt c¶ c¸c ®iÓm l­íi « vu«ng däc trªn 4 biªn l­íi. + ChiÒu dµi c¹nh ng¾n. + §a gi¸c t¹o thµnh d¹ng chuçi th¼ng. + Tùa trªn c¸c ®iÓm cña ®a gi¸c h¹ng IV. Cã nhiÖm vô lµm c¬ së ®Ó ph¸t triÓn l­íi t¨ng dµy tiÕp theo. - BËc 3 (l­íi khèng chÕ ®o vÏ) : ®­îc ph¸t triÓn dùa vµo l­íi khèng chÕ t¨ng dµy, vµ cã thÓ ®­îc ph¸t triÓn theo c¸c ph­¬ng ¸n sau : + C¸c ®­êng chuyÒn ®a gi¸c phï hîp. + Chuçi c¸c tø gi¸c tr¾c ®Þa kh«ng ®­êng chÐo. 16 Lª Quèc S¸ng Líp: Tr¾c ®Þa C– K50
 18. §å ¸n m«n häc Bé m«n tr¾c ®Þa c«ng tr×nh Giíi thiÖu mét sè chØ tiªu kü thuËt cña mét sè cÊp h¹ng l­íi. B¶ng III-1: §­êng chuyÒn C¸c môc H¹ng IV CÊp 1 CÊp 2 ChiÒu dµi ®­êng chuyÒn dµi 3 nhÊt(km) -§­êng ®¬n 10 5 2 -Gi÷a ®iÓm khëi tÝnh vµ ®iÓm nót 7 3 1,5 -Gi÷a c¸c ®iÓm nót 5 2 9 Chu vi vßng khÐp lín nhÊt(km) 30 15 ChiÒu dµi c¹nh (km): -Dµi nhÊt 2 0,8 0,35 -Ng¾n nhÊt 0,25 0,12 0,08 Sè c¹nh nhiÒu nhÊt trong ®­êng chuyÒn 15 15 15 Sai sè khÐp t­¬ng ®èi kh«ng ®­îc lín h¬n 1:25000 1:10000 1:5000 Sai sè trung ph­¬ng ®o gãc 2” 5” 10” Sai sè khÐp gãc cña ®­êng chuyÒn 5" n 10" n 20" n kh«ng lín h¬n 17 Lª Quèc S¸ng Líp: Tr¾c ®Þa C– K50
 19. §å ¸n m«n häc Bé m«n tr¾c ®Þa c«ng tr×nh III.4. ¦íc tÝnh chÆt chÏ ®é chÝnh x¸c l­íi khèng chÕ c¬ së tam gi¸c : III.4. 1.Giíi thiÖu vÒ s¬ ®å l­íi thiÕt kÕ : -L­íi khèng chÕ c¬ së : + §Æc ®iÓm cña l­íi : §Ó ®¶m b¶o tÝnh l©u dµi cña c¸c ®iÓm cña l­íi tam gi¸c chóng ta kÐo dµi c¹nh biªn thªm mét ®o¹n ®Ó ®­a c¸c ®iÓm tam gi¸c cña l­íi tø gi¸c tr¾c ®Þa nµy ra ngoµi khu vùc thi c«ng x©y dùng. §ã lµ c¸c ®iÓm A, B, C,D trong ®å h×nh l­íi . + V× l­íi ®­îc lËp trong hÖ to¹ ®é gi¶ ®Þnh , quy ­íc nªn trong l­íi nµy ta chän nh­ sau : AoBo ®­îc chän lµm gèc cña hÖ to¹ ®é gi¶ ®Þnh , chon h­íng cña l­íi lµ trôc Ox trïng c¹nh biªn AB cña l­íi + §iÓm A lµ ®iÓm khëi tÝnh cho viÖc tÝnh to¸n l­íi tam gi¸c Gi¶ ®Þnh I trïng AoBo XI=5000.000 m YI=5000.000m Ta cã to¹ ®é ®iÓm A theo hÖ to¹ ®é quy ­íc XA=4925.000(m) YA=5000.000(m) S¬ ®å l­íi c¸c cÊp : 18 Lª Quèc S¸ng Líp: Tr¾c ®Þa C– K50
 20. §å ¸n m«n häc Bé m«n tr¾c ®Þa c«ng tr×nh III.4.2. ¦íc tÝnh ®é chÝnh x¸c c¸c yÕu tè ®Æc tr­ng cho tõng cÊp l­íi: mS - Víi l­íi tam gi¸c(l­íi c¬ së) ®é chÝnh x¸c ®Æc tr­ng lµ ( ) , sai sè trung S y/n ph­¬ng t­¬ng ®èi chiÒu dµi c¹nh yÕu nhÊt. Tõ c¸c kÕt qu¶ trªn ta cã: mS m 15 1 ( )y/n  16  6 (III-5) S 67000 10 10 Mµ sai sè trung ph­¬ng t­¬ng ®èi c¹nh yÕu nhÊt t­¬ng ®­¬ng h¹ng IV lµ: mS 1 1 ( )y/n (III-6)   S 70000 80000 VËy ta ph¶i ®o gãc, c¹nh l­íi c¬ së víi ®é chÝnh x¸c t­¬ng ®­¬ng h¹ng IV - Víi l­íi ®a gi¸c ®é chÝnh x¸c ®Æc tr­ng lµ sai sè t­¬ng ®èi giíi h¹n khÐp ®­êng 1 chuyÒn. Tgh f x2  f y2 2 M cuãi f 1 = (III-7)  S S  [S ] Tgh [ S ] + Tr­êng hîp 1 : KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ ®é chÝnh x¸c chØ xÐt ®Õn sai sè ®o cña cÊp ®­êng chuyÒn . Sai sè ®iÓm gi÷a cña ®­êng chuyÒn (sau b×nh sai) do sai sè ®o g©y nªn vµ ®­îc tÝnh theo c«ng thøc : S km M G = mi 2 Suy ra, sai sè t­¬ng ®èi khÐp ®­êng chuyÒn : MG S 1 1    mi km Ttb S i  / 2 Si  Ttb Do sai sè vÞ trÝ ®iÓm cuèi ®­êng chuyÒn (tr­íc b×nh sai) sÏ lín h¬n sai sè vÞ trÝ ®iÓm gi÷a tõ 2  2.5 lÇn, ta suy ra : S km M C = M G .2,5 = mi 2,5 = 1,25.mi .S km 2 Suy ra, sai sè khÐp ®­êng chuyÒn do sai sè ®o g©y nªn lµ : 1  M m    C  1,25.S km . i T   do S  S   tb Sai sè trung ph­¬ng t­¬ng ®èi giíi h¹n (do sai sè ®o) lµ : 1    fs   2 M C     gh  do  S   do S  T  1   2,5. S km .mi  S  T   gh  do 19 Lª Quèc S¸ng Líp: Tr¾c ®Þa C– K50
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2