intTypePromotion=1

Thiết kế máy thu phát ký tự 8 bit, chương 16

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
85
lượt xem
16
download

Thiết kế máy thu phát ký tự 8 bit, chương 16

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các tín hiệu định thời và đa hợp cho 8279 được phát ra bởi một bộ định thời đặt trước (Precaler) bên trong. Bộ chia đặt trước chia xung đồng hồ bên ngoài cho một số nguyên có thể lập trình các bit PPPPP dùng để xác định số chia nằm trong khoảng từ 2 đến 31. Tần số hoạt động của mạch quét hiển thị và chống dội của 8279 là 100 KHz nếu tần số ngõ vào là 2 MHz thì phải chia cho 20 để được tần số 100 KHz...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế máy thu phát ký tự 8 bit, chương 16

  1. Chương 16: LAÄP TRÌNH XUNG ÑOÀNG HOÀ Caùc tín hieäu ñònh thôøi vaø ña hôïp cho 8279 ñöôïc phaùt ra bôûi moät boä ñònh thôøi ñaët tröôùc (Prescaler) beân trong. Boä chia ñaët tröôùc chia xung ñoàng hoà beân ngoaøi cho moät soá nguyeân coù theå laäp trình caùc bit PPPPP duøng ñeå xaùc ñònh soá chia naèm trong khoaûng töø 2 ñeán 31. Taàn soá hoaït ñoäng cuûa maïch queùt hieån thò vaø choáng doäi cuûa 8279 laø 100 KHz neáu taàn soá ngoõ vaøo laø 2 MHz thì phaûi chia cho 20 ñeå ñöôïc taàn soá 100 KHz, khi ñoù caùc bit PPPPP phaûi laø 10010 ÑOÏC FIFO/RAM CAÛM BIEÁN: X: khoâng quan taâm Töø ñieàu khieån naøy choïn ñòa chæ cuûa maõ phím caàn ñoïc trong RAM FIFO/RAM caûm bieán. Ôû Mode baøn phím, côø taêng töï ñoäng AI (Automatic Increament) vaø caùc bit ñòa chæ RAM (AAA) khoâng coøn khaû duïng, 8279 seõ töï ñoäng laùi tuyeán döõ lieäu cho moãi laàn ñoïc tieáp theo (Ao = 0) theo ñuùng trình töï ban ñaàu döõ lieäu ñöôïc nhaäp vaøo FIFO. Taát caû nhöõng laàn ñoïc tieáp theo seõ ñeán töø FIFO cho ñeán khi moät leänh khaùc ñöôïc taïo ra.
  2. Mode ma traän caûm bieán, caùc bit ñòa chæ RAM (AAA) ñöôïc choïn moät trong 8 haøng cuûa RAM caûm bieán. Neáu côø AI ñöôïc ñaët (AI = 1) moãi laàn ñoïc keá tieáp seõ ñeán töø haøng tieáp theo cuûa RAM caûm bieán. ÑOÏC RAM HIEÅN THÒ: Töø ñieàu khieån naøy choïn ñòa chæ cuûa byte döõ lieäu caàn ñoïc trong RAM hieån thò. Caùc bit AAAA ñöôïc choïn moät trong 16 haøng cuûa RAM hieån thò, neáu côø AI ñöôïc ñaët laïi (AI = 1) ñòa chæ haøng naøy seõ ñöôïc taêng töï ñoäng sau moãi laàn ñoïc hoaëc ghi tieáp theo. Vì cuøng moät boä ñeäm hoaëc ghi. Töø leänh naøy ñaët ñòa chæ ñoïc hoaëc ghi keá tieáp vaø caûm bieán nhaän Mode töï ñoäng taêng cho caû hai hoaït ñoäng ñoïc/ghi. GHI VAØO RAM HIEÅN THÒ: Töø ñieàu khieån naøy choïn ñòa chæ trong RAM hieån thò nôi caàn ghi döõ lieäu vaøo. sau ñoù töø leänh AO = 1 taát caû nhöõng laàn ghi keá tieáp vaøo AO = 0 seõ ôû trong RAM hieån thò. Caùc chöùc naêng ñònh ñòa chæ vaø taêng töï ñoäng gioáng nhö ñoïc RAM hieån thò. Tuy nhieân töø leänh naøy khoâng aûnh höôûng ñeán nguoàn cuûa nhöõng laàn ñoïc döõ lieäu keá tieáp. Vi xöû lyù seõ ñoïc döõ lieäu baát kyø RAM naøo. (Hieån thò/FIFO/Caûm bieán) ñöôïc neâu roõ sau cuøng. Leõ ra RAM hieån thò ñöôïc neâu roõ sau cuøng, vieäc ghi vaøo RAM hieån thò, tuy nhieân seõ laøm thay ñoåi vò trí ñoïc tieáp theo. NHAÁP NHAÙY/CAÁM GHI VAØO HIEÅN THÒ: Caùc bit IW coù theå ñöôïc söû duïng che nöûa byte A vaø nöûa byte B. Trong nhöõng öùng duïng ñoøi hoûi caùc coång hieån thò 4 bit
  3. taùch bieät baèng caùch ñaët côø IW (IW = 1) ñoái vôùi moät trong caùc coång, coång seõ ñöôïc ñaùnh daáu sao cho vieäc ghi vaøo RAM hieån thò töø CPU khoâng aûnh höôûng ñeán coång ñoù. Neáu moãi nöûa cuûa byte ñöôïc nhaäp vaøo boä giaûi maõ BCD, CPU coù theå ghi vaøo moät soá RAM hieån thò maø khoâng aûnh höôûng ñeán soá khaùc ñang hieån thò. Bit Bo töông öùng vôùi bit Do treân tuyeán döõ lieäu cuûa CPU vaø bit A3 töông öùng vôùi bit D7. Neáu ngöôøi söû duïng muoán nhaáp nhaùy hieån thò, caùc côø BL coù khaû duïng ñoái vôùi moãi nöûa byte. Leänh xoùa sau cuøng ñöôïc phaùt ra xaùc ñònh maõ söû duïng nhö moät “nhaáp nhaùy” taát caû baèng 0 sau söï ñaët laïi. Chuù yù caû hai côø BL phaûi ñöôïc ñaët nhaáp nhaùy moät laàn hieån thò keát hôïp vôùi moät coång ñôn 8 bit. XOÙA: Caùc bit CD ñöôïc coù saún trong töø leänh naøy ñeå xoùa taát caû caùc haøng cuûa RAM hieån thò theo moät maõ coù theå choïn löïa nhö sau: Trong suoát thôøi gian RAM hieån thò ñang bò xoùa (~ 160S) noù khoâng theå ñöôïc ghi vaøo. Bit coù trong soá lôùn nhaát (MSB) cuûa töø traïng thaùi ñöôïc ñaët trong suoát thôøi gian naøy. Khi RAM hieån thò trôû neân khaû duïng trôû laïi, caùc bit naøy töï ñoäng ñaët laïi. Neáu CF = 1, traïng thaùi FIFO bò xoùa vaø caùc ngoõ ra ngaét ñöôïc ñaët laïi vaø con troû RAM caûm bieán ñöôïc ñaët laïi taïi haøng 0, CA bit xoùa taát caû, coù söï aûnh höôõng cuûa CD vaø CF. Noù söû duïng
  4. CD xoùa maõ treân RAM hieån thò vaø xoùa traïng thaùi FIFO. Hôn theá nöõa noù coøn ñoàng boä laïi boä ñònh thôøi beân trong. ÑAËT LAÏI MODE BAÙO LOÃI/NGAÉT ÔÛ CUOÁI: Ñoái vôùi Mode Ma traän caûm bieán töø leänh naøy haï ñöôøng IRQ xuoáng thaáp vaø cho pheùp ghi vaøo RAM khi ñöôøng IRQ naâng leân phaùt hieän moät söï thay ñoåi trong moät giaù trò caûm bieán. Ñieàu naøy cuõng seõ caám ghi vaøo RAM cho ñeán khi ñöôïc ñaët laïi. Ñoái vôùi Mode xoay voøng N phím, neáu bit E ñöôïc ñaët baèng 1, 8279 seõ hoaït ñoäng ôû Mode baùo loãi.  KHÔÛI TAÏO 8279:  Khi khôûi taïo 8279 thöù töï caùc töø ñieàu khieån sau ñaây laø caàn thieát:  Ñaët Mode hieån thò/baøn phím.  Laäp trình xung ñoàng hoà.  Xoùa RAM hieån thò hoaëc FIFO hoaëc caû hai. Caùc töø ñieàu khieån coøn laïi coù theå gôûi ra thanh ghi ñieàu khieån trong luùc caàn thieát hoaëc ñoàng thôøi.  Vieäc ñoïc maõ cuûa phím coù theå ñöôïc thöïc hieän baèng moät trong hai caùch:  Duøng ngaét (Interrup) hoaëc kyõ thuaät hoûi voøng (Polling). Khi moät phím ñöôïc aán xuoáng, chaân IRQ cuûa 8279 seõ taïo ra moät möùc logic cao, neáu duøng ngaét, chaân naøy phaûi ñöôïc noái ñeán chaân ngaét cuûa 8085 hay CPU, chöông trình phuïc vuï ngaét seõ ñoïc maø phím aán.  Neáu duøng kyõ thuaät hoûi voøng, phaûi kieåm tra traïng thaùi FIFO tröôùc khi muoán ñoïc FIFO ñeå laáy maõ phím aán.
  5.  Trong ñeà taøi naøy, ñeå thöïc hieän vieäc queùt baøn phím ñaõ söû duïng kyõ thuaät hoûi voøng (Polling).
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản