intTypePromotion=3

thiết kế môn học chi tiết máy, chương 9

Chia sẻ: Tran Van Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
191
lượt xem
31
download

thiết kế môn học chi tiết máy, chương 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi làm việc bánh răng có thể bị quá tải ( thí dụ khi mở máy,hãm máy...) Với hệ số quá tải : Kqt = Tmax / T = 1,9 Trong đó : T mômen xoắn danh nghĩa Tmax :mômen xoắn quá tải Vì vậy ta cần phải kiểm nghiệm về quá tải dựa vào ứng suất tiếp xúc cực đại và ứng suất uốn cực đại . - Để tránh biến dạng dư hoặc gãy dòn lớp bề mặt,ứng suất tiếp xúc cực đại Hmax không được vượt quá một giá trị cho phép...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế môn học chi tiết máy, chương 9

  1. Chương 9: Kieåm nghieäm ñieàu kieän beàn khi quaù taûi Khi laøm vieäc baùnh raêng coù theå bò quaù taûi ( thí duï khi môû maùy,haõm maùy...) Vôùi heä soá quaù taûi : Kqt = Tmax / T = 1,9 Trong ñoù : T moâmen xoaén danh nghóa Tmax :moâmen xoaén quaù taûi Vì vaäy ta caàn phaûi kieåm nghieäm veà quaù taûi döïa vaøo öùng suaát tieáp xuùc cöïc ñaïi vaø öùng suaát uoán cöïc ñaïi . - Ñeå traùnh bieán daïng dö hoaëc gaõy doøn lôùp beà maët,öùng suaát tieáp xuùc cöïc ñaïi Hmax khoâng ñöôïc vöôït quaù moät giaù trò cho pheùp: Hmax = H K qt  [H]max Hmax =105,96 1,9 = 574,622 [MPa] [H]max = 1540 [MPa] Thoûa maõn ñieàu kieän : Hmax  [H]max -Ñoàng thôøi ñeå ñeà phoøng bieán daïng dö hoaëc phaù hoûng tónh maët löôïn chaân raêng, öùng suaát uoán cöïc ñaïi Fmax taïi maët löôïn chaân raêng khoâng ñöôïc vöôït quaù moät giaù trò cho pheùp .
  2. Fmax =F . Kqt  [F]max F1max = F1 . Kqt = 31,1 .1,9 = 59,9 [MPa] F2max = F2 . Kqt = 30,74 .1,9 = 58,406 [MPa] Vôùi caëp baùnh raêng caáp chaäm coù : [F]max = 440 [MPa] thì ñieàu kieän beàn uoán khi quaù taûi ñöôïc thoûa maõn. III.Kieåm Tra Ñieàu Kieän Va Chaïm Vaø Boâi Trôn Cho HGT 1.Ñieàu kieän va chaïm HGT maø ta ñang thieát keá laø HGT ñoàng truïc neân ñieàu kieän va chaïm luoân thoûa ñöôïc maõn . 2. Boâi trôn cho HGT a. Choïn daàu boâi trôn -Ñeå giaûm maát maùt coâng suaát vì ma saùt,giaûm maøi moøn raêng,ñaûm baûo thoaùt nhieät toát vaø ñeà phoøng caùc tieát maùy bò han ræ caàn phaûi boâi trôn lieân tuïc caùc boä truyeàn trong HGT . -Duøng phöông phaùp ngaâm daàu ñeå boâi trôn caùc boä truyeàn trong HGT . - Choïn ñoä nhôùt cuûa daàu ôû 500C - Vaät lieäu cheá taïo caùc baùnh raêng laø theùp 40X coù b = 850 [N/mm2] - Vaän toác voøng v = 5,88 [m/s] Döïa vaøo baûng 18.11 ta choïn ñöôïc ñoä nhôùt cuûa ñaàu boâi trôn laø 57 8
  3. Trong ñoù : 57 - ñoä nhôùt Centistoc ôû 500 C 8 - ñoä nhôùt Angle ôû 500 C Döïa vaøo baûng 18.13 ta choïn ñöôïc loaïi daàu boâi trôn laø : Daàu tuabin 57. b.Kieåm tra ñieàu kieän boâi trôn Vôùi HGT ñoàng truïc ta ñieàu kieän boâi trôn d f 21 d a 22 =  7 [mm] 2 3 Vôùi : -df21 =291 [mm] : ñöôøng kính voøng chaân raêng baùnh raêng lôùn caáp nhanh. - da22 = 300 [mm]: ñöôøng kính voøng ñænh baùnh raêng lôùn caáp chaäm. d f 21 d a 22 291 300 =     45,5[mm]  7[mm] 2 3 2 3
  4. Vaäy ñieàu kieän boâi trôn ñöôïc thoûa maõn. d f12 d a22 h2 h1  möùc daàu max möùc daàu min

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản