intTypePromotion=1

thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng càng, chương 10

Chia sẻ: Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
271
lượt xem
87
download

thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng càng, chương 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng càng, chương 10', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng càng, chương 10

  1. Chöông 10 : THIEÁT KEÁ ÑOÀ GAÙ COÂNG NGHEÄ NGUYEÂN COÂNG 5 KHOAN - KHOEÙT - DOA LOÃ 2 Tính theo [4, trang 76] I. Thaønh phaàn ñoà gaù 1. Cô caáu ñònh vò -1 choát choáng xoay -1 choát truï daøi -1 phieán tyø phaúng 2. Cô caáu keïp chaët -Cô caáu keïp bulong- ñai oác -Keïp moät chi tieát -Keïp moät laàn 3. Cô caáu daãn höôùng Baïc daãn 4. Cô caáu so dao: khoâng coù 5. Cô caáu phaân ñoä: khoâng coù 6. Thaân gaù, ñeá gaù Ñeá hình chöõ nhaät185x250: coù theå baét chaët choát choáng xoay ,choát truï vaø choát ñôõ vaø giaù daãn höôùng. 7. Caùc chi tieát noái gheùp
  2. Buloâng + ñai oác 8. Cô caáu ñònh vò vaø keïp chaët ñoà gaù treân baøn maùy Raõnh chöõ U ñeå keïp chaët ñoà gaù treân baøn maùy II. Yeâu caàu Ñoà gaù khoan ñöôïc duøng treân maùy phay hoaëc khoan ñeå xaùc ñònh vò trí töông quan giöõa phoâi vaø duïng cuï caét, ñoàng thôøi keïp chaët phoâi ñeå coá ñònh vò trí trong suoát quaù trình khoan vaø doa. Ñoà gaù khoan haïn cheá caû 6 baäc töï do cuûa chi tieát ñeå xaùc ñònh ñuùng loã taâm cuûa chi tieát gia coâng. III. Trình töï thieát keá 1. Maùy phay 6H12 Khoaûng caùch töø truïc chính tôùi baøn maùy: 40-400 mm 2. Phöông phaùp ñònh vò 1 choát choáng xoay + 1 choát truï + maët phaúng tyø 3. Xaùc ñònh kích thöôùc thöïc cuûa beà maët duøng laøm chuaån 4. Veõ ñöôøng bao cuûa chi tieát taïi nguyeân coâng thieát keá ñoà gaù 5. Xaùc ñònh phöông chieàu vaø ñieåm ñaët cuûa löïc caét,löïc keïp: töø treân xuoáng 6. Xaùc ñònh vò trí vaø veõ keát caáu ñoà ñònh vò 7. Tính löïc keïp
  3. a. Xaùc ñònh sô ñoà ñònh vò vaø keïp chaët chi tieát, xaùc ñònh phöông chieàu vaø ñieåm ñaët cuûa löïc caét, löïc keïp, löïc ma saùt vaø phaûn löïc cuûa maët tyø Mx=10.CM.Dq.Sy.Kp=12.7 Nm P0=10 .Cp.Dq.Sy.Kp=2980 N b. Vieát phöông trình caân baèng cuûa chi tieát K .Mx Theo [6, trang 28] : Q = f .d 4.212  12.7 Q=  10698 N =1069.8 Kg 0.1  0.05 Trong ñoù : Q – löïc keïp chaët chi tieát (kG) Mx–momen xoaén ôû dao khoan (kG.mm), M = 12.7 N.m f–heä soá ma saùt ôû beà maët keïp, f = 0,1 K–heä soá an toaøn d–khoaûng caùch töø taâm muõi khoan ñeán taâm löïc keïp P Heä soá an toaøn K Theo [1, trang 126, coâng thöùc 2.62]: K = K0.K1.K2.K3.K4.K5.K6 Trong ñoù: K0 – heä soá an toaøn cho taát caû caùc tröôøng hôïp vaø K0 = 1,5
  4. K1 – heä soá tính ñeán tröôøng hôïp taêng löïc caét khi ñoä boùng thay ñoåi. Khi gia coâng thoâ K1 = 1,2 (khoan); khi gia coâng tinh K1 = 1 (doa) K2 – heä soá taêng löïc caét khi dao moøn, K2 = 1,5 K3 – heä soá taêng löïc caét khi gia coâng giaùn ñoaïn, K3 = 1,2 K4 – heä soá tính ñeán sai soá cuûa cô caáu keïp chaët.Tröôøng hôïp keïp baèng tay K4 = 1,3 K5 – heä soá tính ñeán möùc ñoä thuaän lôïi cuûa cô caáu keïp baèng tay.Tröôøng hôïp keïp thuaän lôïi K5 = 1 K6 – heä soá tính ñeán momen laøm quay chi tieát.Tröôøng hôïp ñònh vò chi tieát treân caùc choát tyø K6 = 1  K = 1,5.1,2.1,5.1,2.1,3.1.1 = 4,212 (khoan) K = 1,5.1.1,5.1,2.1,3.1.1 = 3,51 (doa)  Tính choïn buloâng Löïc doïc taùc duïng leân buloâng P = Q =1069.8 (KG) Töø [7, coâng thöùc 12a.7 ]: 4P d   k  Trong ñoù:
  5. Choïn theùp 45, suy ra  ch  360Mpa , s   1.5 [ 10, baûng 12.1 ]  k    ch  360  240( MPa) [10, baûng 12.2a] s  1.5 Do ñoù : 4 x10.69 d  0.0075m  7.5mm 240 x10 3 x Choïn d=8mm. Suy ra buloâng choïn laø M8. Löïc xieát ñeå moái gheùp buloâng khoâng bò hôû : V = k.P [ 10, coâng thöùc 12a.23] Choïn k=1.5, suy ra V = 1.5x10.69 = 16.035(KN) 8. Choïn cô caáu keïp chaët Ren oác 9. Veõ cô caáu daãn höôùng (baïc daãn) vaø so dao (khoâng coù) 10. Veõ caùc chi tieát phuï cuûa ñoà gaù 11. Veõ thaân ñoà gaù 12. Veõ 3 hình chieáu cuûa ñoà gaù 13. Veõ nhöõng phaàn caét trích caàn thieát 14. Baûng keâ chi tieát 15. Tính sai soá cheá taïo cho pheùp cuûa ñoà gaù ct
  6.  gd = c + k +  ct + m +  dc Vôùi gd –sai soá gaù ñaët c –sai soá chuaån k –sai soá keïp chaët ct –sai soá cheá taïo m –sai soá moøn dc –sai soá ñieàu chænh   ct =  gd - ( c + k + m +  dc ) c = 0 k = 0 m = . N = 0,18. 11550 = 19.3 m = 0,0193 mm ñc = 10 m = 0,01 mm gñ = /3 _ dung sai nguyeân coâng = 0,027.2 = 0,054 mm Vì  quaù nhoû,choïn  = 0,1 mm  gñ = 0,1/3 = 0,03 mm  ct =  gd   c2   k2   m   dc  2 2 2 ct = 0,03 2  0 2  0 2  0,0193 2  0,012  ct = 0,0206 mm = 20.6 m 16. Yeâu caàu kyõ thuaät
  7. -Ñoä khoâng song song cuûa maët ñònh vò so vôùi ñaùy ñoà gaù  20,6 m -Ñoä khoâng vuoâng goùc giöõa taâm baïc daãn vaø ñaùy ñoà gaù  20,6 m -Ñoä khoâng vuoâng goùc giöõa taâm choát ñònh vò vaø ñaùy ñoà gaù  20,6 m -Ñoä khoâng vuoâng goùc giöõa maët gôø cuûa choát ñònh vò vaø ñaùy ñoà gaù  20,6 m
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2