Thơ tổng hợp

Chia sẻ: Xuan Hien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
188
lượt xem
30
download

Thơ tổng hợp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có một lần hồn nhiên đi vội vã Cho ngẫu nhiên cô đơn lộ hình hài Mắt môi em viết thành tương tư khúc Và tên em dệt ngày dài lê thê Có một lần rụt rè trong hồi hộp Trước mặt em rạng rỡ nét hiền từ Bao can đảm gom về cho một phút Nói lời yêu em bẽn lẽn hạnh phúc tròn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thơ tổng hợp

  1. Có Một Lần Có một lần hồn nhiên đi vội vã Cho ngẫu nhiên cô đơn lộ hình hài Mắt môi em viết thành tương tư khúc Và tên em dệt ngày dài lê thê Có một lần rụt rè trong hồi hộp Trước mặt em rạng rỡ nét hiền từ Bao can đảm gom về cho một phút Nói lời yêu em bẽn lẽn hạnh phúc tròn Có một lần mây mù giăng giông bão Lệ em tuôn cho tuyệt vọng một dòng sông Ðứng hai bờ thăng trầm mình đau xót Chợt nhìn ra tình yêu có hai màu Có lần bừng tỉnh sau giấc ngủ không tới Ta hiểu ra mình không thể mất nhau Xa hay gần vòng tay xanh mệt mỏi Ôm ân tình đi giữa vui với buồn Có một lần quay lại nhìn ta khóc Tình yêu không trẻ mãi với tháng ngày Cũng thay màu như tóc phai trong đêm vắng Có một lần thực sự ta đã lớn Nguyễn Tự Hào
  2. Chiếc Lá Thu Phai Bữa hôm nao có người đi mờ khuất Cho bao người ngồi khóc xót xa đưa Dẫu không quen, nhưng da vàng chung máu Việt Thoáng mông lung lòng buồn lây nao nao Người đã đi cho quên niềm tuyệt vọng (1)(2) Thôi ở trọ (3) đời dừng đi loanh quanh (4) Những ru tình (5) đó đây sầu văng vẳng Mấy độ hoa vàng (6) thôi ghen đóa quỳnh hương (7) Người để lại những dòng nhạc khắc khoải Gia tài của mẹ (8) nước Việt còn buồn! Ôi quê hương thân phận chừng nào mới ? Con rồng tiên (9) rộng lớn nối vòng tay (10) Người đã cho những lời hoa ý đẹp Những tình khúc mở khóa nổi lòng riêng Phận người trước và sau là đơn chiếc (1) Nên tình yêu có lúc xa với gần (11). Và nơi đây mùa thu đã về tới Xám mây giăng, lất phất mưa phùn rơi Một cánh lá bay bay trong con gió Chiếc lá thu phai (12) tiễn người một ý rời . Nguyễn Tự HàoMelbourne nguyenth21c@netscapẹnet (1) mựợn ý nhạc TCS, "Tôi Ơi Ðừng Tuyệt Vọng" (2) mượn ý nhạc TCS, "Gần Như Niềm Tuyệt Vọng" (3) mượn ý nhạc TCS, "Ở Trọ" (4) mượn ý nhạc TCS, "Một Cõi Ði Về" (5) mượn ý nhạc TCS, "Ru Tình" (6) mượn ý nhạc TCS, "Hoa Vàng Mấy Ðộ" (7) mượn ý nhạc TCS, "Quỳnh Hương" (8) mượn ý nhạc TCS, "Gia Tài Của Mẹ" (9) mượn ý nhạc TCS, "Lời Mẹ Ru" (10) mượn ý nhạc TCS, "Nối Vòng Tay Lớn" (11) mượn ý nhạc TCS, "Tình Sầu" (12) mượn ý nhạc TCS, "Chiếc Lá Thu Phai"
  3. Thu Tự Tình Em mùa thu đến đi như muôn thuở Cho đầu đông con gió lạnh tim trần Mây phong kín lối về cánh chim nhỏ Lá phong vàng chạy quấn khối tình câm. Tôi yêu em mùa thu trong thinh lặng Vì chữ yêu không đủ trải tấm lòng Nên dấu biết tình riêng cành khô cứng Níu tàn dư lá úa phận long đong Tôi yêu em mùa thu qua phố rộng Mặc cho người chen chúc bước chân đi Chốn xôn xao bỗng dưng nghe khát vọng Ðiều giản dị cuộc đời liếng thoắng che Tôi yêu em mùa thu lên đồi núi Ðỉnh trên cao ngàn năm đứng im nhìn Vết thăng trầm phận người bao lần đổi Nghe ngày mai câu hỏi những bình minh Tôi yêu em mùa thu ra biển cả Nhìn phương bắc hải âu lướt miên man Mắt theo mây trùng khơi về chốn cũ Tìm lại xưa tuổi ấu thơ da vàng Tôi yêu em mùa thu về sông rộng Bến thời gian cô quạnh một con đò Vắng nguyệt cầm đời lạc trôi hờ hững Chợt tỉnh ra thế hệ mình bơ vơ Tôi yêu em mùa thu đau ngày tháng Tuổi xuân xanh dần trả những ngày qua Cho tình yêu khép kín trong thinh lặng Những lời thương lủi thủi theo cuộc đời Tôi yêu em mùa thu tình câm nín Chớ hờn trách không nói hẳn vô tình Em hảy nghe sương mai rơi rất nhẹ Rơi thì thầm lời yêu tôi dành riêng em Nguyễn Tự Hào
  4. Em HaÕy Hoàn Nhieân Neáu ñöôïc, haÕy hoàn nhieân ñi em nheù Nhö maây traéng gioÙ ñöa veà cuoái trôøi Thaân nheï cao, xa maët ñaát nhieàu luÏy heä Maëc toâi ngoài oâm tiØnh traàn ñaày vôi Neáu ñöôïc, haÕy hoàn nhieân ñi em nheù Nhö gioÏt söông buoåi sôùm ñaàu muØa thu Ban tinh khieát nhöõng chaân tiØnh keát nuÏ Maëc aâm thaàm toâi nhaët laÙ tiØnh xöa Neáu ñöôïc, haÕy hoàn nhieân ñi em nheù Nhö naéng môùi hoân caÙnh nuÏ hoa vaØng Vui tiØnh say giöõa caØn khoân heå haÛ Maëc xoÙt xa toâi tiÛnh "moäng ngöôøi töø quan" (*) Neáu ñöôïc, haÕy hoàn nhieân ñi em nheù Nhö moâi son em daØnh taëng chiÛ tiØnh ñaàu NuÏ hoân naØo daáu thaém yeâu maÕi treû Maëc hoàn toâi daáu taØn phai thaÙng ngaØy Neáu ñöôïc, haÕy hoàn nhieân ñi em nheù DuØ thô ngaây em ñoåi maát vaØo moät chieàu Cho tiØnh yeâu dang ñoâi caÙnh aÛo duÏ Tim toâi em thoâi nghe ñôøi biØnh yeân Neáu ñöôïc haÕy hoàn nhieân ñi em nheù Em haÕy hoàn nhieân! roài tiØnh thoâi khôi treâu Loái hoàng hoang maëc toâi rieâng töøng böôùc TiØm traÛ em ... thô ngaây laÏc choán naØo? (*) döïa tiÙch "TiØm Ñoäng Hoa VaØng" Nguyeãn Töï HaØo
  5. Thoâi Thoâi keå leå nhöõng tiØnh yeâu raÏng rôõ Khi quanh ñaây vuÏn vôõ nhöõng ngoân töø Naèm guÏc cheát beân caØnh si hoaÙ ñaÙ Thöïc teá naØo cuoàng noä xua moäng hoa Thoâi khoâng noÙi veà tiØnh yeâu tinh khieát Khi cuoäc soáng lyÙ leõ nhuoäm muoân maØu Neáu coÙ chaêng laØ yÙ ñeïp ñôn chieác Nôi ñaát höùa ngöôøi ñaët cho laØ thô Thoâi khoâng noÙi veà chaân tiØnh giaÛn diÏ LaØm sao yeâu troÏn moät neùt biØnh thöôøng Khi baÛn chaát theá nhaân laØ phöùc taÏp Tim voâ thöôøng say tiÛnh moät chöõ thöông Thoâi keå leå ca tuÏng tiØnh maàu nhieäm ViØ laâu laém thoâi laØm khaÙch hoÏc troØ TiØm nghiÕa yeâu trong tröôøng ñôøi diÏ aÛo HoÏc rôùt maÕi, quaêng saÙch, lo ngaØy mai Thoâi keå leå than van, nghe ñôøi laëng HoÏc chaáp nhaän! ñeám ngaØy qua khoâng teân Chôït hoâm nao khuÙc tiØnh ca xöa voÏng ViØ sao yeâu? thaÛ caÙnh ngaØn suy tö ... Nguyeãn Töï HaØo
  6. LaÏc LoaØi HoÏ cho toâi thuoäc "theá heä chuyeån tieáp" Sinh nôi Ñoâng Vieät, lôùn treân xöù Taây "Quan troÏng laém!" töông lai Vieät haÛi ngoaÏi Toâi cöôøi khoÙc, vui buoàn, nhöõng danh hay LaØ chuyeån tieáp, laØ quan troÏng, ai bieát? Cho rieâng toâi, oâi thaáy miØnh laÏc loaØi Giöõa cuoäc soáng Ñoâng Taây hay giaÙp maët Saàu moät khoái voØng ñua "cuÕ" vôùi "nay" ViØ tiÙn ngöôõng laÏ, nieàm rieâng, hay maëc caÛm? Ngöôøi cheâ traÙch neáp soáng Vieät ñan thanh LaØ meâ tiÙn, huÛ laäu, khoâng hôïp loái Toâi cöôøi khoÙc, "ngöôøi Vieät tieán boä" chung quanh Roài nhoÛ hôn moät lôùp ngöôøi ñang lôùn Tieáng AÊng-leâ xuaát saéc you and me HoÛi Vieät Nam, nhuÙn vai, oâi thöïc teá! Toâi cöôøi khoÙc, caàu mong hoÏ nhôù nguoàn Tuoåi ñôøi troâi, voÏng xa lôøi than thôû Côn gioÙ naØo ñöa laÙ veà coäi xöa? Ñeå moät hoâm toâi yeâu maØ khoâng bieát Yeâu laÏc loaØi tiØnh Vieät traÙi tim ñau Thoâi thiØ laØm keõ tiØnh si caâm niÙn Ñi yeâu nhôø nhöõng neùt ñeïp phuØ du NaØo aÙo traéng saân tröôøng tiØnh hoa moäng NaØo hoäi laØng trai gaÙi ngaàm duyeân se NaØo caâu ñoái muØa xuaân phong phaÙo ñoÛ LuÕ beù con tung taêng quanh cuÏ ñoà... Chöa töøng coÙ! khoâng sao, toâi khoâng ngaÏi! Ai nôõ traÙch toâi ngöôøi yeâu nhöõng hö voâ Theâm moät laàn xuaân voâ thöôøng tröôùc ngoÕ Khoâng haún Ñoâng maØ cuÕng chaúng phaÛi Taây HaØng xuaân baØy phoá chôï heø da ñoÛ Theá heä toâi chaéc phaÛi theá heä laÏc loaØi ... Nguyeãn Töï HaØo
  7. Ru KhuÙc tiØnh Caâm -- Vieát cho moät baØi thô buoàn -- Vôùi thaÙng ngaØy côm aÙo daàn xao laÛng Nhöõng moäng thô tiØnh töï cuÛa hoâm naØo Boãng thaáy em moät chieàu qua khung roäng Cöûa vaên hoÏc (1) baØi thô buoàn aÙnh sao Thi nhaân saàu, thô vui bao giôø chöù? Em lôøi buoâng cho naëng ghaÙnh tiØnh traàn Coå chiÙ kim naØo maáy ai thoaÙt ñöôïc Chuyeän tiØnh yeâu khoâng moät laàn leä tuoân Xin em veà mai xuaân treân phoá cuÕ Vieát hoä toâi trang thô tiØnh ngaØy sau Ñöøng em nheù! duØng lôøi doØng soâng nhoÛ Troâi bô vô giöõa bieån roäng tiØnh yeâu Ñöøng em nheù! duØng leä tuoân khi vieát Nöôùc maét khoâ ñaÕ ñuÛ nhaên neáp ñôøi Tieáng thôøi gian ñieåm moät chieàu tiÛnh giaác Em vaØ toâi ngaäm nguØi buoàn nhö nhau Xin em vieát sao cho toâi coØn hy voÏng Em haÏnh phuÙc ñeå nôï tiØnh nguÛ yeân Daãu toÙc toâi ñaÕ ngaÛ maØu ñoâi coÏng Toâi ñöôïc thaáy chöõ töø bi tiØnh yeâu Giôø chiÛ coØn khuÙc saàu quen nhö laÏ Toâi ru em, ru ñôøi, ñau phiÙm caâm Giôø chiÛ coØn traÙi tim toâi muØ chöõ HoÏc eâ a, tiØnh yeâu moät giaác mô Nguyeãn Töï HaØo - Melbourne (1) Vaên HoÏc Ngheä Thuaät Sao Mai
Đồng bộ tài khoản