Thông báo 260/TB-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
2
download

Thông báo 260/TB-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 260/TB-BXD về kết quả kiểm tra kế hoạch và các công tác phòng chống lụt bão tỉnh Ninh Thuận năm 2009 do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 260/TB-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 260/TB-BXD Hà N i, ngày 7 tháng 09 năm 2009 THÔNG BÁO K T QU KI M TRA K HO CH VÀ CÁC CÔNG TÁC PHÒNG CH NG L T BÃO T NH NINH THU N NĂM 2009 Tri n khai th c hi n phân công c a Ban ch o Phòng ch ng l t bão Trung ương (PCLB TW) ngày 14/8/2009, ng chí Bùi Ph m Khánh – Th trư ng B Xây d ng, y viên Ban ch o PCLB TW, Trư ng ban ch huy phòng ch ng l t bão, gi m nh thiên tai B Xây d ng ã làm vi c t i t nh Ninh Thu n ki m tra c th k ho ch và các công tác phòng ch ng l t bão năm 2009. i di n t nh Ninh Thu n có ng chí H u Ngh - Phó Ch t ch UBND t nh, các ng chí lãnh o Ban ch huy Phòng ch ng l t bão và tìm ki m c u n n (PCLB & TKCN) t nh và các s , ban ngành liên quan. Sau khi ki m tra k ho ch Phòng ch ng l t bão và tìm ki m c u n n năm 2009; k ho ch di d i dân khi có bão, lũ x y ra; tình hình tri n khai công tác phòng ch ng l t bão tìm ki m c u n n năm 2009 trên a bàn t nh Ninh Thu n, ng th i nghe các ý ki n báo cáo c th c a UBND t nh, Ban ch huy PCLB và các s , ban ngành t nh Ninh Thu n, ng chí Bùi Ph m Khánh – Th trư ng B Xây d ng, y viên Ban ch o PCLB TW, Trư ng ban ch huy phòng ch ng l t bão, gi m nh thiên tai B Xây d ng t ng h p k t lu n như sau: y ban nhân dân t nh, Ban ch huy Phòng ch ng l t bão t nh Ninh Thu n ã quan tâm công tác phòng ch ng l t bão v i tinh th n ch ng xây d ng k ho ch cho t ng công tác, t ch c tri n khai c th , th c hi n phương châm “b n t i ch ” v i k ho ch rõ ràng, phân công trách nhi m n t ng t p th và cá nhân c th . T nh Ninh Thu n thu c vùng duyên h i Nam Trung B , có v trí a lý quan tr ng, n m trên ngã ba n i li n vùng kinh t tr ng i m ông Nam B v i Nam Trung B và Tây Nguyên, có di n tích t nhiên 3.360 Km², dân s 582,7 ngàn ngư i; Vì v y, th i gian t i ngh UBND t nh, Ban ch huy PCLB và các s ban ngành liên quan t nh Ninh Thu n ti p t c phát huy tinh th n ch ng trong công tác phòng ch ng l t bão tìm ki m c u n n, ng th i lưu ý Ny m nh các công tác sau: 1. Tuyên truy n sâu r ng i v i bà con các dân t c, nâng cao hi u bi t và trình t b o v ngôi nhà c a mình. Hi n t i, B Xây d ng ã giao nhi m v cho Vi n khoa h c công ngh Xây D ng nghiên c u và ã ban hành Tài li u hư ng d n bi n pháp ch ng ch ng nhà c a. ngh t nh Ninh Thu n c p nh t tài li u này ph bi n hư ng d n c th n t ng a phương và ngư i dân.
  2. 2. Có các bi n pháp b o v các h ch a nư c, kè bi n ch ng xâm th c. C n ki m tra thư ng xuyên, tu s a k p th i khi có s c , ch o ph i h p chính xác khi có bão lũ. i v i các công trình u tư Ngân sách trung ương c n khNn trương hoàn t t các th t c pháp lý c n thi t ngh Ban ch o PCLB TW, B Nông nghi p và phát tri n nông thôn ưa vào chương trình u tư k p th i, c bi t là d án m r ng khu tránh trú tàu c ng Cà Ná (giai o n 1 ã hoàn thi n ưa vào s d ng có m c ch a 600 tàu thuy n, nay d ki n u tư m r ng có s c ch a trên 1000 tàu thuy n) 3. i v i bà con ngư dân: g n công tác tuyên truy n giáo d c phòng ch ng thiên tai trên bi n v i ý th c v Kinh t bi n-Ngư trư ng-Ngư dân, trong th c t ph n nhi u bà con s ng theo t p quán sông nư c, dân trí còn th p, cu c s ng thi u n nh, thi u tích lũy, ch u nh hư ng tr c ti p c a bi n i khí h u và các v n bi n ông, ch quy n bi n o. 4. T l che ph r ng hi n nay trên a bàn t nh Ninh Thu n t g n 44%, c n gi ư c ch tiêu này và phát tri n hơn n a. 5. Vi c xây d ng b n ng p l t trên a bàn t nh Ninh Thu n hi n nay là c n thi t ch ng hơn trong công tác phòng ch ng l t bão gi m nh thiên tai. ngh UBND t nh ch o huy ng các ngu n v n xây d ng h th ng b n ng p l t trên a bàn t nh. ngh UBND t nh, Ban ch o PCLB t nh Ninh Thu n ti p t c duy trì và thư ng xuyên ph i h p v i Ban ch o PCLB TW, các B ngành liên quan hoàn thành t t công tác phòng ch ng l t bão năm 2009, s n sàng chuNn b v t ch t cho công tác phòng ch ng l t bão năm 2010. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - Ban ch o PCLB TW ( b/c); - B Trư ng B Xây d ng ( b/c); - Th Trư ng Bùi Ph m Khánh; - UBND t nh Ninh Thu n; - Ban ch huy PCLB t nh Ninh Thu n; - Lưu VP, v KHTC. Vũ Văn Ph n
Đồng bộ tài khoản