Thông báo 272/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
62
lượt xem
4
download

Thông báo 272/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 272/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với Bộ Tài chính về công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa các ngành: thuế và hải quan do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 272/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 272/TB-VPCP Hà N i, ngày 31 tháng 08 năm 2009 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG THƯ NG TR C CHÍNH PH NGUY N SINH HÙNG T I BU I LÀM VI C V I B TÀI CHÍNH V CÔNG TÁC C I CÁCH HÀNH CHÍNH, HI N I HÓA CÁC NGÀNH: THU VÀ H I QUAN Ngày 18 tháng 8 năm 2009, t i tr s B Tài chính, Phó Th tư ng Nguy n Sinh Hùng ã làm vi c v i lãnh o B Tài chính v công tác c i cách hành chính, hi n i hóa ngành thu và ngành h i quan. Tham d có lãnh o các B : N i v , K ho ch và u tư, Tư pháp, Văn phòng Chính ph , T ng c c trư ng T ng c c Thu và T ng c c trư ng T ng c c H i quan. Sau khi nghe B trư ng B Tài chính báo cáo công tác c i cách hành chính, hi n i hóa ngành thu và ngành h i quan, ý ki n c a các cơ quan và c a lãnh o T ng c c Thu , T ng c c H i quan, Phó Th tư ng Nguy n Sinh Hùng ã k t lu n như sau: 1. Trong nh ng năm qua, th c hi n ch trương c a ng và Chính ph , B Tài chính ã có nhi u c g ng trong vi c Ny m nh c i cách hành chính, hi n i hóa trong lĩnh v c thu và lĩnh v c h i quan, ã t ư c m t s k t qu nh t nh, óng góp tích c c vào vi c phát tri n kinh t , b o m ngu n thu cho ngân sách nhà nư c, góp ph n vào vi c th c hi n yêu c u công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c. Tuy nhiên, k t qu t ư c còn h n ch so v i m c tiêu, yêu c u t ra và v n trình th p so v i các nư c tiên ti n trong khu v c. B Tài chính c n ti p t c rà soát, ánh giá nh ng k t qu t ư c và nh ng v n t n t i, xác nh rõ nguyên nhân khách quan, ch quan t p trung ch o th c hi n có hi u qu gi i pháp Ny m nh c i cách hành chính, hi n i hóa thu và h i quan ngay t nh ng tháng cu i năm 2009 và u năm 2010 ph i có nh ng chuy n bi n tích c c, rõ r t nh m áp ng yêu c u th c hi n nhi m v c a th i gian t i. 2. M c tiêu c i cách hành chính, hi n i hóa ngành thu và ngành h i quan trong năm 2010 và các năm ti p theo là ph i t o ra i u ki n thúc Ny vi c hoàn thành các nhi m v ch y u, tr ng tâm c a ngành tài chính là: a) V thu ngân sách: ph n u hoàn thành vư t m c d toán thu ngân sách nhà nư c năm 2009 Th tư ng Chính ph ã giao. Trên cơ s ó, xây d ng d toán thu năm 2010 úng theo Ch th s 756/CT-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c xây d ng k ho ch phát tri n kinh t xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2010. b) V công tác c i cách th t c hành chính:
  2. - i v i ngành thu : ph n u n năm 2010, nâng th h ng môi trư ng kinh doanh c a nư c ta t 140 lên 120, trong ó, s gi làm th t c v thu gi m t 1.050 gi xu ng còn 600 gi vào năm 2010 (thu gi m 300 gi , b o hi m xã h i – b o hi m y t gi m 150 gi ) n năm 2011, t th h ng kho ng th 80, ngang b ng v i Thái Lan hi n nay. - i v i ngành h i quan: ph n u n năm 2010 gi m th i gian ki m tra th c t , thông quan hàng hóa xu ng ít nh t b ng 1,5 l n so v i các nư c tiên ti n trong khu v c, n năm 2011 b ng v i m c trung bình 4 nư c tiên tri n trong khu v c (Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Philipin). c) V ơn gi n hóa th t c hành chính: th c hi n úng ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph , b o m ơn gi n hóa t i thi u 30% các th t c hành chính ã công b c a ngành Tài chính, trong ó ơn gi n hóa th t c thu , h i quan ph i cao hơn m c bình quân chung c a ngành Tài chính. 3. t ư c các m c tiêu trên, yêu c u B Tài chính: a) Rà soát và chuNn l i các quy nh v th t c trong các văn b n quy ph m pháp lu t, xây d ng mô hình quy trình thu n p thu d a trên cơ s chuNn m c qu c t và khu v c. Căn c các yêu c u trên, B Tài chính ch ng rà soát các văn b n pháp lu t có liên quan ban hành theo thNm quy n ho c ki n ngh các B , ngành ch c năng ban hành; i v i nh ng quy nh thu c thNm quy n Qu c h i, y ban thư ng v Qu c h i, Chính ph , Th tư ng Chính ph thì báo cáo cơ quan có thNm quy n b sung ưa vào chương trình xây d ng, so n th o và ban hành. b) Ch o T ng c c Thu , T ng c c H i quan t p trung tri n khai th c hi n t t các công vi c sau: - Quy trình phân lo i i tư ng n p thu theo m c qu n lý r i ro, và có cơ ch qu n lý riêng phù h p v i t ng nhóm i tư ng (l n, v a, nh và ngành c thù) n p thu . - Tri n khai và t ch c th c hi n nghiêm túc Quy t nh s 103/2009/Q -TTg ngày 12/8/2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c th c hi n thí i m th t c h i quan i n t và vi c thí i m th c hi n n p h sơ khai thu qua m ng; ng th i t ch c th c hi n t t án n p thu qua h th ng ngân hàng thương m i, k t n i thông tin qua m ng gi a các ơn v trong ngành tài chính; tăng cư ng áp d ng qu n lý r i ro trong ki m tra th c t hàng hóa nh m gi m th i gian thông quan, gi m t l ki m tra th c t hàng hóa và tăng hi u qu công tác ki m tra th c t hàng hóa. - Ny nhanh ti n tri n khai D án Hi n i hóa qu n lý thu , D án Hi n i hóa h i quan, nghiên c u s d ng k t qu u th u mua s m thành công c a các gói th u thu c d án v n vay qu c t trong vi c th c hi n d án hi n i hóa H i quan, thu áp d ng vào vi c mua s m ói v i d án ư c s d ng ngu n ngân sách. S d ng có hi u qu các ngu n l c tài chính ã có u tư xây d ng tr s làm vi c, mua s m trang thi t b tin h c, phương ti n làm vi c, xây d ng cơ s d li u thông tin v ngư i n p thu áp ng yêu c u c i cách hành chính, hi n i hóa thu và h i quan.
  3. - Ch ng th c hi n các chính sách thích h p theo thNm quy n nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c c a ngành thu , ngành h i quan có nhi u cán b có năng l c trình th c hi n c i cách hành chính, hi n i hóa; tái cơ c u l i i ngũ cán b công ch c thu , h i quan theo hư ng chuNn hóa, chuyên sâu, chuyên nghi p, trong s ch, t ng bư c phù h p v i thông l qu c t và khu v c. Xây d ng văn hóa công ch c thu , h i quan, i ngũ cán b làm công tác thanh tra có năng l c và trình , quy n h n, trách nhi m c a thanh tra thu , thanh tra h i quan theo quy nh c a pháp lu t. - Tăng cư ng thanh tra, ki m tra n i b , phòng ch ng tiêu c c, nhũng nhi u, xây d ng văn hóa h i quan, thu ph c v ng hành v i doanh nghi p. - Ch ng ph i h p v i các B , ngành, chính quy n a phương rà soát, phát hi n các vư ng m c trong m i quan h ph i h p liên ngành làm c n tr quá trình c i cách, hi n i hóa c a ngành h i quan áp d ng các bi n pháp tháo g , nh ng v n vư t thNm quy n thì báo cáo Th tư ng Chính ph . - Ch ng làm vi c v i các cơ quan liên quan v vi c quy ho ch, b trí, s p x p v trí làm vi c c a các cơ quan h i quan t i các khu v c c ng bi n, c ng hàng không, c a khNu ư ng b m b o yêu c u qu n lý và u tư trang thi t b k thu t h tr ; vi c s a i, b sung các quy nh c a pháp lu t hi n hành có i u ki n t ch c th c hi n theo các chuNn m c qu c t liên quan n h i quan mà Vi t Nam ã cam k t. Ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i, cơ quan b o hi m xã h i – b o hi m y t và các cơ quan liên quan c i cách và ưa vào th c hi n th t c thu n p b o hi m xã h i – b o hi m y t g n, h p lý, thu n ti n hơn so v i hi n nay có th gi m ít nh t 150 gi làm th t c n p b o hi m xã h i – b o hi m y t so v i 400 gi hi n nay, góp ph n nâng th h ng c a Vi t Nam trên trư ng qu c t , t o thu n l i cho doanh nghi p. c) B Tư pháp có trách nhi m ph i h p v i B Tài chính trong vi c: - L p chương trình xây d ng pháp lu t tài chính (trong ó có pháp lu t thu và h i quan) có cơ s nghiên c u xây d ng trình Qu c h i s a i các Lu t v a phù h p v i thông l qu c t , v a áp ng yêu c u c i cách hành chính, hi n i hóa. - Ny m nh tuyên truy n giáo d c pháp lu t thu , h i quan n ngư i dân và doanh nghi p, xem ây là nhi m v quan tr ng trong công tác tuyên truy n pháp lu t. - Ph i h p v i các B : Y t , Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Công Thương, Công an, Qu c phòng xây d ng và trình Th tư ng Chính ph quy nh th c hi n Th t c hành chính liên thông (m t c a) t i sân bay, c ng bi n và c a khNu qu c t ư ng b . d) B Giao thông v n t i có trách nhi m ph i h p v i các B , ngành liên quan: - Rà soát các h th ng c ng bi n, c ng hàng không, c ng ICD… hi n có b trí ngay a i m trong khuôn viên c ng cho cơ quan h i quan l p t, v n hành h th ng máy móc thi t b ph c v công tác qu n lý, ki m tra, giám sát h i quan t i các c ng này.
  4. - T nay tr i ph i xác nh ngay trong l p quy ho ch c ng khu v c thích h p v i di n tích h p lý áp ng ư c yêu c u l p t, v n hành ng b h th ng, máy móc thi t b , công ngh thông tin hi n i c a ngành h i quan th c hi n nhi m v qu n lý h i quan t i các c ng. ) Các B , ngành theo ch c năng ư c giao v qu n lý hàng hóa chuyên ngành có trách nhi m ph i h p v i B Tài chính rà soát danh m c hàng hóa qu n lý chuyên ngành ã ban hành i u ch nh, b sung cho phù h p v i Bi u thu xu t khNu, Bi u thu nh p khNu hi n hành. Nh t là B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Y t khNn trương ph i h p v i B Tài chính s m ban hành 23 danh m c hàng hóa qu n lý chuyên ngành ư c rà soát, c p mã s . e) B N i v làm vi c v i B Tài chính xác nh c th nhu c u th c t v lao ng c a ngành thu , ngành h i quan gi i quy t s m b o m cho ngành thu , ngành h i quan có l c lư ng th c hi n nhi m v . g) Ph i căn c vào v trí công vi c tuy n d ng lao ng, chú ý lao ng có trình t i h c tr lên nâng cao kh năng m nh n nhi m v c l p và tri n khai yêu c u hi n i hóa thu và h i quan. Văn phòng Chính ph xin thông báo các cơ quan, ơn v liên quan bi t, th c hi n, nh kỳ 6 tháng báo cáo Th tư ng Chính ph ./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng CP, PTTg Nguy n Sinh Hùng; - Các B : TC, KH và T, TP, NV, CA, QP, GTVT, YT, NN&PTNT, L -TB và XH; - T ng c c Thu , T ng c c H i quan; - VPCP: BTCN, các Phó Ch nhi m, các V : TH, TCCV, KGVX, NC, KTN, PL, TKBT; Ph m Văn Phư ng - Lưu: Văn thư, KTTH (3b).
Đồng bộ tài khoản